Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSoazwoI0/hu7DGoE/huqgk4bu04bqhT8O64buWIU9Oxq/hu5ZjTk/hu6jEgygjT+G7m3ThuqhP4bqgKcOgPSRj4buWT3Uk4bqjw6Hhu5bhu4gvPcOSxKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG7m+G7rOG7luG7qk7EqMOM4bqgw7rDueG7ik8tT+G6qOG7l+G7l0/hu7Dhu55P4buoPSUoPU/huqE94bq14buoTy7huqXhu5ZP4buoPXsoT+G7qOG6peG6o0/hu5t04bqoT2x0a09sKSjDoOG7luG7qiku4busT8OA4buWOTkpw6EpTy1P4bqgKcOgPSRj4buWT3Uk4bqjw6Hhu5ZPw4woI+G6szUkT8O6PeG7pOG6oeG7ik/hu6rFqChP4buqUOG6oU/hu7AwJE/huqHhuqNj4bu2KE/huqgk4bu04bqhT8O64buWIU/hu7Dhu7ZP4buoPeG6o+G7pihPxq8mT+G7qD0pT+G6u+G7l+G7l09s4bqjOU/hu4zDk8OSw5VJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobuG7miFPOT3GoChPLsOZKE/hu6rhuqNjTyg9w5rhuqFP4bqhw6EpKCPigKZPw5LDk0/huqEkw50oI+G7iC85xKjhu4jhuqHhu5bGry7hu6xPw6DhuqFjLuG7rMOKTiHhu5bDoSMkKEbhu4w5Yk/hu5bhuqPhuqEpTsSo4buI4bqhw6HEqOG7iOG6oeG7qsSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu4gkISNP4buWLuG6ocOKTk5Pw6DDoeG7qMOKTj3huqHhuqE5Ri8v4bqhPeG7rOG6oT3hu5YpSeG6oT3hu5YoPSgk4busKEnhu6gpIUnhuqkoL+G7uSThu6jhuqHhuqPDoeG7rMOg4buMw5PDksOVw5PDlC904bqi4bq7w7ov4bqp4buq4bqpw5JJOzkjTi/EqOG6oFUoT+G7m3ThuqhP4bqh4bqjY+G7tihP4bqow7pPdSThuqPDoeG7lk/DjOG6ocOhxqAk4buKTz3hurXhu5ZPPVYoT8OgWE8h4buWKCNPLuG7nCRPLuG7mihPIyQ8TyE0JE8tT+G7gSg9Rk/hu7lJ4bq74buILznEqOG7iC/huqHhu6rEqOG7iC/huqHDocSo4buIL+G6oeG7lsavLuG7rMSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKjhu6soI0/huqApw6A9JGPhu5ZPdSThuqPDoeG7lk/DoCQoPU8o4bugIU/DkuG7lOG7kOG7jk/huqHhu5wkT3Phu5Yh4buWJMOgPSRIT+G7neG6q+G7luG6oeG7rE/DjMO6PeG7pOG6oU9r4buiKOG7ik/huqnhu5pP4buoPeG6s+G7lk/huqHDoigjTy7hu5ohT+G7m3ThuqhP4buow5o5T+G7sDAkT+G6oeG6o2Phu7YoSU/huqDhuqNjTyg9JFkoSE90JFkoT+G7sCnhu5ooT2s8KCNP4buwxqBPw7o94buk4bqhT2vhu6IoT+G6qcWoKE9h4bqjY8Od4bqhT+G7sCYoPU8jJDQkT+G6oT0k4bu04bqjT+G7m3ThuqhPdSThuqPDoeG7lk/hu6g9KU/huqjhu5fhu5dPxq83JE85PSXhu5ZPw7o94buk4bqhT+G7qD0pT8OhUSgjT+G6qTQkTywkKD1PKCM9JOG7tCFP4buqxagoT+G7qlDhuqFPKD0k4buy4bqjT2x0a0/Duj3hu6ThuqFPa+G7oihPw4zhuqExKCNPw6AiT8OSw5PDk0/huqHDoeG7pChP4buww5rhuqPhu4pIT10oI091JOG6o8Oh4buWT8OgWE85PcSDTz02OU/huqk0JE/hu7AwJE/huqHhuqNj4bu2KE/huqjDuklPw7o9KihP4bqp4buaKU89IE/DoDNIT10oI091JOG6o8Oh4buWTyw9XSgjT+G7qDxPKD3huq0oI0/huqE94buaKD1P4bqhJeG7qD1PI1VjT+G7qD0pxqAoI08oIzY5Rk90w5koT+G7sMOZ4bqjT+G6oSRZKE/hu6rFqChP4buqUOG6oU9sdGtP4bqo4busI+G7li7huqHhu5ZPw4Dhu6wo4buq4buWJE/huqHhu5wkT3ItdOG7rOG7liPhuqPhu6xP4bqp4buaKU8o4bugIU/DkuG7lOG7lOG7kklPw4Dhu5bhuqNP4buwPE8u4buaT+G7qMag4buoT2x0a091JOG6oSlP4bubKS4uY+G7mynhu6gsT8OMw5Lhu5Thu5Thu5jhu4pIT8O5ISRj4buWT+G6u8Oh4buqJDvhu5ZPw4zhu4zDk8OTw5NPLU/hu4zDk8OTw5JIT+G7jMOTw5PDlU8tT+G7jMOTw5Phu5Dhu4pIT2wpKMOg4buW4buqKS7hu6xPw4Dhu5Y5OSnDoSlPw4zhu4zDk8OT4buSTy1P4buMw5PDk+G7mOG7ikhP4bqoJMOgw6Dhu6wuT3Mpxq/hu6xPw4zhu4zDk8OT4buUTy1P4buMw5PDksOT4buKSE/huqjhu6wo4bqhQCnDoeG7rOG6oU9zKUDhuqNPw4zhu4zDk8OSw5NPLU/hu4zDk8OSw5Lhu4pJT+G7qygjT+G7qDxPxq9RKCNPPeG6o8OaKE8u4bqjY+G7tChPPeG7nCgjT8OAT+G7qOG6seG7lk90JFkoT+G7sCnhu5ooT2s8KCNP4buwxqBPw7o94buk4bqhT2vhu6IoT8OM4bqh4bqzMygjT+G7sOG6szMoI0/Gr1EoI0894bqjw5ooTy7huqNj4bu0KE/huqkkWShPxq88KCNP4buwxqBP4buoPeG6o2NZKE8oIz0k4bu0OU/hu6jhurHhu5ZP4bq74buXbE8tT+G6u+G7l2xP4bu5w6EpT20kOS4pIeG7lk90JOG7qCThu6wo4buo4bus4buKR0/Gr1EoI0/hurtPdG5rbk9u4bq14buoT8OM4bqh4bqzMygjT+G7sOG6szMoI0/Gr1EoI0/hu6jhurHhu5ZP4bqib+G7l+G6u+G7iklP4burKCNPxq8kw53huqFP4buo4buiT+G6oSTDnSgjT27hurXhu6hIT+G6oSTDnSgjT+G6uyg9SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7qygjT3Uk4bqjw6Hhu5ZP4buww50oT+G7m+G7mk/DujAkTygj4buaY0/hu5JJw5RP4bqp4buaT+G7sOG7nk/hu6g8T+G7qOG6ozDhu6hPLuG7miFP4bqpJOG7tOG7qE/DocOa4bqhT+KAnMOgVeG6o+KAnU/huqk0JE/huqjhu5fhu5dJT2zhuqMw4buoT+G7sOG7miFPOT3GoChP4buoPE/huqE94bu2T+G7qCkkTyg94bqzT+G7quG6o2NPKD3DmuG6oU8o4buaY08s4buuKU/hu6rhu5okT+G7sMOdKElJSU/DksOTT+G6oSTDnSgjT+G7sCAoI089IE/huqnhu5pPXSgjT3Uk4bqjw6Hhu5ZP4buwICgjT2RPLGRPPTY5T+G7sCAoI0/hu45PKOG7oCFPw4zhu4zDk8OSw5VPLU/hu4zDk8OS4buQ4buKT+G6qTQkT+G6qOG7l+G7l0lPdeG6teG7qE8u4bqzMygjT+G6qeG7mk/hu6jGoOG7qE8sPSnhu6IoTzk94bqvTzk9JU8sPcag4buoTyHhu5pPXSgjT3Uk4bqjw6Hhu5ZP4buw4bqzNuG7qE894bqzNygjT+G6qeG7milPLD0p4buiKCNPw5Lhu45Jw5PDk8OTT+G6osOAbS/huqE9xqAoI0/DjCg94buaT+G6oeG7miRP4bqhw6E2T+G7myko4buq4buWT+G7qD0kT+G6ocOh4bui4buKSU/hu6soI0/DoFhP4buqxagoT+G7qlDhuqFP4buo4buiT+G7sDAkT+G6oknhu4zhu45P4buq4bqlT8OAb+G6u0/GoeG7liHhu6zDoE/hu4zhu5hPKOG7oCFP4buMw5PDksOUT+G6qeG7mk/hu7AwJE/huqHhuqNj4bu2KE/DuS5jITkk4buoT+G7qD3huqPhu6YoT8avJk/hu6g9KU/huqk+KCNPLinhu5wkT+G6oknhu4zhu4xP4buoPVXhuqNP4bq9SeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqGzhu5YhTyzDneG6oU/hu7Dhu5zhuqFP4bqhPeG7mig9T+G6oSXhu6g9T+G6oSLhuqFPKD3DmuG6oU/huqHhu5wkT+G6u+G7l+G7l09s4bqjOeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG6qOG7mk8hMOG6oU/hu7Ak4buy4bqjTyw9KeG7oihPLD0kw50oT10oI091JOG6o8Oh4buWT+G7qOG7oiFP4bqhPcOaY08sPcagT+G7quG7uE/hu6g9JuG6o08u4buaT+G6qOG7l+G7l08sPV0oI0/hu7A+JE89fSRP4buwMCRP4bqh4bqjY+G7tihP4bqow7pPOT3hu6IkT+G7sCnhu5zhuqFP4bubbOG6qE/hurvhu5fhu5dPbOG6ozlJT+G6oD3DnU8oPeG6sygjSE9dKCNPdSThuqPDoeG7lk/huqnFqChP4buo4buWIU8sw53huqFP4bqpNCRP4bqo4buX4buXT+G7qOG6tygjTyg94bqzT+G6qTQkTygj4bqzNSRPPVUhTyEwT+G6qMO6Rk/igJzhuqg0JE/huqHDmuG6oU/hu6jhu6JPKDJPLuG6peG7qE/hu6jhurHhu5ZPISooPUhP4bqhXSRPIeG6oyIoT+G7qsWoKE/hu6pQ4bqhT+G7sDAkT+G6oeG6o2Phu7YoT+G7sOG7nOG6oU/hu7DhurM24buoT+G6oT3hu5ooPU/huqEl4buoPU/huqEi4bqhTyg9w5rhuqFP4bqh4bucJE/hurvhu5fhu5dPbOG6ozlPw6BQOU/huqE0JEhP4buqxINP4bqhXSRPxq8kw53huqFPIV0kT+G6ocOh4bqzNSgjT8avPCgjT+G7sMagT+G6oeG7nCRPLD3huqNP4bqp4bql4buoT25dKCNPw7rhu5YhT+G6vU/hu6g8T+G6oSUoPU/hu6jhu5woPU/huqHDoeG7lig9T8Ohw5rhuqFP4buo4buWKUlPazwoI0/hu7DGoE/huqjDuk/hu6g8T+G6oSThu7IhTyjhu6AoI08uNChP4bqp4buaT+G6oV0kTz0k4bu24bqjT+G7sOG6szbhu6hPKCThu7IhT+G7sOG7liFPIVlP4buo4bq3KCNPKD3hurNP4bqhKig9T2NZ4bqjT8avPCgjT+G7sMagT+G7qOG6seG7lk/hu6gpKE8oI+G6szUkT+G6qMO6SU9u4bqzNuG7qE8u4buaT+G7m3ThuqhPw7o94buk4bqhT2vhu6IoT+G7sMOZ4bqjT+G6oSRZKE/hu6rFqChP4buqUOG6oU/hu7AwJE/huqHhuqNj4bu2KE/GrzwoI0/hu7DGoE/huqjDuk8u4buaTyEw4bqhTygk4buyIU/huqkkKD1PPeG7nCg9Ty40KE/huqnhu5pPLuG7mk/huqE94bqnT+G6oT3GoOG7qD1P4bqh4bqjY+G7tOG6oU/huqk1JE/hu7AiJE/huqk0JE/huqFdJOKAnUlP4burKCNPdSThuqPDoeG7lk/hu6jhurcoI089Y0/huql7KCNPw6BYT+G7qOG7oiRP4bqhPSThu7QoT+G7sOG6szbhu6hP4bqpJk/huqHDoSVP4buo4bqx4buWT+G7sDAkT+G6oeG6o2Phu7YoT+G6qMO6T+G6ocOhKSgjT8av4buiKCNPYsOdOU894bucKCNP4buX4bud4buX4bq7T8OMPSThu7QoT+G6oeG7nCRP4bqow7pP4buw4bq1KCNP4bqhPeG6tU/DksOS4buQT+G6oT3DnU8jJDQkT+G6qeG7mk894bucKCNPw5Lhu5BP4buoPVXhuqNP4bq94buKSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqG7hurM24buoT8avJMOd4bqhT+G6ocOhKSgjT8av4buiKE89NjlP4buwICgjT8OgWE8sZE/huqnhu5opTygj4buaY08h4buWJE/DksOTScOUT+G6oeG7nCRPLD3GoOG7qD1Pw6Dhu5woT+G7ueG7lsOhLE/hu5tj4buW4bqh4bqhT8OM4bqg4bu5SeG7m2x14buKT+G7qDxP4buwJOG7suG6o08sPSnhu6IoT2HhuqPhu5YoT+G6ocOheygjTy7hu5pPXSgjT3Uk4bqjw6Hhu5ZPw6BYTyw9XSgjT8avJk/hu6g9w51P4bqh4buaJE89KVLhu6hPw6Dhu5ZP4bqhPeG7oiRPKMOd4bqjT+G7sDAkT+G6oeG6o2Phu7YoTyw9XSgjT+G6oT3hu5ooPU/hu6hdKCNP4bqh4bucJE/hurvhu5fhu5dPbOG6ozlJT+G7qygjT+G6oMOhw5koT0HhuqMi4buoT+G6oOG6o8OaKEhP4bu5PTxP4buoPeG6sU/huqEm4buoPU/huqjhu5fhu5dPKDwkRk/igJzhuqA9NSRPIyThu5YoT2HhuqPhu5ZIT8avPCgjT+G7sMagT+G6qMO6T+G7qD3hurPhu5ZP4bqhPeG7mig9T+G7qF0oI083Tyg9JOG7suG6o08hUuG6oU/huqHDoeG7pChP4bqp4buaT+G7qD3DoygjT+G6oV0kT8Ohw5rhuqFPISkoI0/hu6g9NU/huqnhu5opT+G6oeG7miRP4buqxagoT+G7qlDhuqFP4buo4bqx4buWT10oI091JOG6o8Oh4buWSU/huqDhuqNjTyg9JFkoSE/huqjhu5fhu5dP4buo4bq3KCNPLD1dKCNPI1VjT8agOU8u4bql4buoT2HhuqPGoE8oUigjTyjhu7JPLlkoT+G6oVUoT+G7m3ThuqhP4bqhw6HhurM3KCNJT+G6qOG7sk/hu6jGoOG7qE/huqHDoTZPLmRPKCPhurM1JE/huqgk4bu04bqhSE/huqjhu5fhu5dP4buw4bueTyMk4buWKU/hu6g9KU/hu5swJE/hu7AgKCNP4bqg4bqzT+G6qcOaKE/huqHhuqNj4bu2KE/hu6g9eyhPKD3huq0oI0/huqHDoTZPLmRP4buoPE8sPeG7ok8o4bugKCNP4bqp4buaT+G7qMSDKCNPxq/hu5ooT+G6qTQkT+G6oVUoT+G7m3ThuqhP4bqhw6HhurM3KCNJT+G6qOG7l+G7l08hKSgjTyHhuqMiKE/Gr+G7lihPPeG6o8OaKE8u4bqjY+G7tChPLuG7mk8hMOG6oU9ZTywlOU8h4bucKD1P4bqp4buyT+G7qD3huqNjWShPIV0oSE/hu7Ap4buaKE8sw53huqFIT+G7oChPZE8oPeG7luG6o0/huqHDoSkoI08heyRP4bqpw5ooT+G7sOG7suKAnUnhu4gvOcSo4buI4bqh4buWxq8u4busT8Og4bqhYy7hu6zDik4h4buWw6EjJChG4buMOWJP4buW4bqj4bqhKU7EqOG7iOG6ocOhxKjhu4jhuqHhu6rEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bubdOG6qE/huqjhurdP4bqgJMOdKE/huqA94buaKD1P4buoPSlPxq8kw53huqFP4bqhVShP4bubdOG6qE/huqHDoeG6szcoI0/hu7AwJE/huqHhuqNj4bu2KE/huqjDuk/huqHDoigjTz174buoT+G7qD3huqMoI0/huqHDoeG6szUoI0/huqHhu5wkT2wpLikjKOG7rE/DjG7hurXhu6jhu4pP4bqpNCRPXSgjSU/hu6soI091JOG6o8Oh4buWTz174buoTyw9POG7lk/DkuG7lOG7lOG7jE8tT8OS4buU4buU4buOSE/hu6g+KE9dKCNP4bqgPeG7mig9Tyw9POG7lk/DkuG7lOG7lMOVTy1Pw5Lhu5Thu5TDlElP4bqgPeG7rClPXSgjT+G6oD3hu5ooPUhP4buwVWNPLuG7mk8hMOG6oU/hu5t04bqoT+G7sOG6szbhu6hP4buw4buaKU/huqHhu5wpT+G7qD0lKD1PYeG6o2NIT+G7qDxPLD3hu6JPKOG7oCgjT8Og4bqzTzk94bucIU/huqEi4bqhSE8uJOG7tOG6o085PcagOU/huqFVIU8uZE8jJH0kT+G6qeG7mk8oPeG7nihPYeG6o+G7lihP4buoPSTDnShP4bqhPeG6o+G7pOG6oU/huqEi4bqhSU/huqg0JE/huqElKD1P4buoxqDhu6g9Tygj4bqzNSRPw7o94buk4bqhT+G6qSIoT+G7sCThu7IhT+G7sOG7nCFITyg9Vk8oPeG7migjT+G6oT0qTz17T+G7quG7uE85Pcag4bqhTz3huqNjT+G6oSLhuqFP4bqhw6EpKCNPIV0kT+G6ocOh4bqzNSgjT8avPCgjT+G7sMagT+G7qD3huqNjWShPKCM9JOG7tDlJT8O6PeG6sygjT+G6qTQkTyFdJE/huqHDoeG6szUoI0/GrzwoI0/hu7DGoE/huqjDuk/hu6g94bqz4buWT+G6oT3hu6ThuqFP4buoPeG6o2NZKE8oIz0k4bu0OU/huqE9Kk8h4bqjIihP4buwMCRP4bqh4bqjY+G7tihP4bqhPeG7mig9T+G7qF0oI0/hu6jDmShPOT3hu6IkT+G7qDxPKD3huq0oI0/huqHDoTZPLmRPxq8kw53huqFPLCXhu6g9T+G6oT0l4buoPU/huqEkKD1P4bqhPcOZKEhP4buwMCgjT+G6qSRZKE/hu7DDoygjTy7Do+G7qEhPxq8kw53huqFPPXvhu6hPPX0kT+G6qeG7mk89Mk/huqHDoTZP4buoPE/hu6g9JOG7suG6o0/DoFXhuqNP4buoPSlP4bubdOG6qE8o4buaY0lP4bqgw6EpKCNPLD0kT+G7sDxP4bqhJOG7sihP4buw4bucKU90WU9sXSgjT+G6qCQoPU/huqHDoigjT+G7qD0zJE83T8O6PeG7pOG6oU/hu6g9KU/GryTDneG6oUZP4oCc4bqgXSRP4bqhJChP4bqh4bqzNygjT10oI091JOG6o8Oh4buWT8OgWE/hu7Dhu6whT+G7sMOdKE8u4buaKE8jJDxPITQkT+G7qOG6tygjTyg94bqzT+G6oT3hu5ooPU/hu6hdKCNP4buoPSlP4bqh4bqjY+G7tihP4bqow7pJT0HhuqNjw53huqFP4buwJig9Ty7huqXhu5ZP4buoPXsoT10oI091JOG6o8Oh4buWT+G7qOG6seG7lk/huqjhu5fhu5dP4buww6MoI0/hu7BQKE/huqnhu5pPw6DGoCgjT8Og4bqjIuG6oU/huqkqTyjhu7IoT8avPCgjT+G7sMagT8O6PeG7pOG6oU9r4buiKE/hu6g8T8Ohw5rhuqFPKD0k4buy4bqjT+G7sCThu7LhuqNP4buwxqAoI089e+G7qE89fSRITyw9XSgjT+G7qD0/Ty7hu5pPOT3hurMzKCNPOT3GoDlPPeG6o8OaKE8u4bqjY+G7tCjigJ1J4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgSXNPLU90SeG7ueG7iC85xKjhu4gv4bqh4buqxKjhu4gv4bqhw6HEqOG7iC/huqHhu5bGry7hu6zEqHThu5YoT+G7uT3hurMzKCM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Premier League: Cận kề vinh quang

Premier League: Cận kề vinh quang
2014-05-09 08:50:11

(TNO) - Sau chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, Man.City chỉ còn cách chiếc cúp vô địch Premier League mùa này nửa bước chân.

Jose Mourinho ’săn đầu người' tận Việt Nam

Jose Mourinho ’săn đầu người' tận Việt Nam
2014-05-09 08:49:41

(TNO) - 'Bạn muốn trở thành Drogba, Ronaldo, Hazard? Đây là cơ hội để bạn gây ấn tượng với HLV Mourinho và có cơ hội tập luyện cùng ông ấy', lời mời gọi trên xuất hiện trên...

Đêm Khánh Ly “cháy vé”

Đêm Khánh Ly “cháy vé”
2014-05-09 08:01:34

(TNO) - Không chỉ khán giả thủ đô mà nhiều khán giả ở khắp mọi miền đất nước đã đặt vé để được nghe Khánh Ly hát (vào đêm nay 9.5 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội).

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo
2014-05-08 06:55:20

(TNO) - Nhân chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2014 (PL.2558) diễn ra tại VN (từ 8 - 10.5), Ban Quản trị chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) tổ chức chương trình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết