Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VPw4Phuq/DnX07w53huq/DlMWpw53hu6A/4bqzw53hu4rDlOG7jeG7sFvDlD49w5RlO1s6w5TEg+G6s+G7oFs/Ti864buST07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo3HDneG7oFjDlU9M4bq24bup4burTcOULcOU4bqw4bug4bqzw5RXOjsjW8OU4bq3OsOaWz/DlOG7li3hu5DDlOG6t+G6r+G6qWFXw5Thu4PhurHhurddW8OURTt7e+G7oMSow5TGsOG7oFtK4buNO+G6t+G6u8OUVzoow5RXIFvDlFdQVzrDlFc6OyNXw5RX4bq1w6PDlGUzw5RZIVc6w5TDg+G6r8OdfTvDneG6r8OUxanDneG7oD/hurPDncOUfcOi4bugw5RbUeG6u8OUW2Thu6DDlFbhuqlhV8OUVzrGr1tKTi/Do09O4bq34bugVnvDncOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVfeG7oOG6rz87W+G7iuG7mMOj4bq5w5Thu6DhurPhurddw5VPTuG6t+G6r09O4bq3WE9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPTjt9P8OU4buge+G6t0bDlcOVw5ThurHhuq9XRsOVOuG6t+G6t8Oj4buKLy/hurc6w53hurc64bugXUrhurc64bugWzpbO8OdW0pXXX1KZVsvw4M7V+G6t+G6s+G6r8Od4bqx4buY4buQ4buS4buW4buQxqAvxanhurLhu4Phu6kvWz9d4bugOzrhu6BbP+G7kko8w6M/w5UvT8OyUVvDlOG6tzrDmls/w5Thu6hbw5RZIVs6w5Thurfhu4HDlOG6sTTDlFc64bqzWz/DlFfhurM2V8OU4buWLeG7kMOUVzpdw5TGsOG7oFtK4buNO+G6t+G6u8OUV+G6p+G7oMOU4bq2XeG6s+G6r8Odw5Qtw5RoWzrhu4rDlOG7g+G7ocODTi/Do09OL+G6t1hPTi/hurfhuq9PTi/hurfhu6BWe8OdT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9wO8Ohw5RZxq/hurvEqMOUVzoow5RX4buqW8OUPjozWz/DlOG6tzrhurPhu6DDlMOJw53hurHhurfDlHHhu6B9w5ThuqHDlGUgWz/DlFnhu6jhurPDlFfhurM0O8OUV8OiWz/DlHtRw5TigJzhurY6w53DlOG7jTvhurc7esOdW+G6seKAncOU4bqx4bu4w5Q+I8OUWzo7JH3DlMawSuG6ssOU4bq34bqvQFvDlFc6OyNXw5RbP+G7oDvDlGVRWz/DlFfhuqfhu6DDlFYiWz/DlFlQw5Thu4NbOsSow5R74buqW8OU4bq3OuG6q8OU4buYw5RXOijDlOG6t+G6r11bP8OU4buUw5R9w6Lhu6DDlFYiWz/DlD/hu6pbw5RZxq/hurtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bunOjNbP8OUVyLDlOG7gz/hurPDneG6r13DlFhdw5RXOuG7qFvDlOG6tzrhuqk5Wz/EqMOU4buPesOdPl3DlFlUw5Thurc64bug4bq7w5Thu6BbOsOUWSXDlHvhu7DDo8OUV+G6tcOUWeG6tcOjw5RlUcOU4bulXWXDneG6tztXw5RX4bqtWz/DlFkiWz/DlD8iw6PDlMOjOuG7qlvDlH0uWzrDlGVhO8OUVlFbw5Thurc6w5pbP8OU4bq3OuG6q8OU4buUSsOU4bq24bqz4bq7w5RbOjtAW8Sow5TDozrhu6DDlHvhu7DDo8OUVzNbP8OU4buoW8OUWSFbOsOU4bq34buBw5ThurE0w5RXOuG6s1s/w5RX4bqzNlfDlFfhuqfhu6DDlOG6tl3hurPhuq/DncOUfWE7w5RXOixbOsOUe1HDlDouWzrDlFNbOsOUV+G6p+G7oMOUxrDhu6BbSuG7jTvhurfhurvDlOG6t+G6r0Bbw5RXXVvDlFnhuqnDoVs/w5RXOjtbOsOUw6M64bqlV8OUw4Phuq/DnX07w53huq/DlMWpw53hu6A/4bqzw53DlOG6t+G6r11bP8OUW1V9w5RZ4buq4bqzw5Thurc7QFvDlFjhuqlhO8OU4bqxY8OUWOG7rlvDlFjDmuG6t8OUV+G6p+G7oMOUccWpRcOUw4PDnXt7w50/4bqvO1s74buKw5TFqeG6szNbw5Q64bqpYVs/w5RlPcOUw6M6LOG7oMOU4bq34bqv4bqpYVfEqMOUfVJbOsOUfeG7uMSow5RbP11SW8OUfeG6pVfEqMOU4bq3VVs/w5Thurc0V8OUPjo7w5RX4buqW8OU4bq3Ojsj4bq3w5RlUcOUZeG6qcOg4bq3w5TEg+G6s+G7oMOUfTA7w5Thurfhuq/huqHDlFs/UjvDlFklw5RZUuG6t8OUWeG6qcOgV8OUfeG6pVfDlFksVzpKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq24bqz4bq7w5RbOjtAW8Sow5ThurZd4bqz4bqvw53DlFlUw5Q+OjNbP8OU4bq3OiXDlFc6UuG6u8OU4bq34bqvY1fDlFg7JFvDlFkjW8OUPjrhurNbP8OU4bq3OlFbOsOUV+G6p+G7oMOU4bq3OuG6p8OUfTNbw5Rw4bqzeuG7oFvDlH1Rw5RYO8OUVzrhurPhurslW8OU4bq3OsOdXcOUWeG6qcOhWz/DlFc64buyXcSow5RbOuG6qcOUxrDhu6BbSuG7jTvhurfhurvDlFlUw5TDozpTO8OU4oCcZSBbP+KAncOUxIPhurPhu6DDlFs4O8OUUH3DlFNbOsOU4bq34bqvQFvDlFnhu6jhurfDlD46UFc6xKjDlFs6xJFbP8OUWz86O8OUWz/DocOUZT3DlFdQVzrDlGXhu7Bbw5RY4bqlWz/DlFc6OyNbw5Thurc64bqz4buw4bq3xKjDlFjDols/w5RbP+G6qcOhO8OUV+G6p+G7oMOUccWpRcOUw4PDnXt7w50/4bqvO1s7w5RlUcOUVzrhu6hbw5Thurc64bqpOVs/w5RX4bqn4bugw5RXUFfDlFfhu6rhurPDlOG6tzrhuqfDlOG6t+G6r+G6pcOUVzbhurfDlOG6t+G6r11bP8OUfcOi4bugw5RWIls/w5RZ4bugWz/DlFfhu7Bbw5Q+PcOUZTtbOsOUxIPhurPhu6BbP8OUW1HhurtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPw7Uiw5RX4bqtWz/DlHtRw5RWUVvDlOG6tzrDmls/w5Thurfhuq8gW8OU4buS4buQ4buQw5RX4bqn4bugw5TGsOG7oFtK4buNO+G6t+G6u8OU4bqhw5TDg+G6r8OdfTvDneG6r8OUxanDneG7oD/hurPDncOUfcOi4bugw5RbUeG6u8OUWSXDlD874bq1w6PDlHHFqUXDlMODw517e8OdP+G6rztbO8OUfVJbOsOUWFJbw5Q+OuG7pls/w5RZIVs64buKw5TigJzhurYzO8OUWz86KcOU4bqvw5lbP8OUVzrhurVbP8OU4bq3MzvDlFciw5R9NuG6t8OUw6M6XVs/w5RXUFc6w5RXOjk7w5RWIls/xKjDlOG6tzM7w5RbPzopw5Thuq/DmVs/w5RXOuG6tVs/w5ThurczO8OUe1HDlH024bq3w5RZNjvDlFYiWz/DlDrhu6jDo8OUWOG7rlvEqMOU4bq3MzvDlFs/OinDlOG6r8OZWz/DlFc64bq1Wz/DlOG6tzM7w5Q/OjvDlFs6Oz3hurPDlFZRW8OU4bq3OsOaWz/DlH1Rw5RZNDvDlGVhO8OU4bq3MzvEqMOUWTs94bqzw5RZIsOUV+G6rVs/w5TEg+G6s+G7oFvDlOG6t+G6rzBbP8OUWzrhuqnDlFjhu6BbOsOUOjsk4bqz4oCdSk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G6tjojw5RbQFvEqMOUWMOiw5RXOijDlFfhu6pbw5Q/O8SRw5ThurFSVzrDlH1RWzrDlHvhuqlhO8OU4bq34bqv4bqpYVfDlMOJw53hurHhurfDlHHhu6B9w5ThuqHDlGUgWz/DlFnhu6jhurPDlFfhurM0O8OUV8OiWz/DlHtRw5RZ4bqnw5RbOuG6qVs/w5RXIsOU4bq3OiXDlOG6tztbw5Thuq/DmVs/w5TGsOG7oFtK4buNO+G6t+G6u8OU4bqx4bu4w5Q+OjNbP8OUVzo5O8OUViJbP8OUVzoow5RZJcOUWVLhurfDlFnhuqnDoFfDlFk7PeG6s8OU4bq3NDvDlOG6tzo7JeG6s0rDlHEww5ThurHhu7jDlOG6tzsjw6PDlOG6t+G6pVfDlFs4w5R7Y1fDlFklw5Q/O1FbOsOUVzo7I1vDlOG6tzrDmls/w5RWw5lbP8OU4bq3OuG6q8OUViJbP8OUWVDDlDrhu6jDo8OUWOG7rlvEqMOUVuG6oTvDlFkiw5R7UcOUWTs94bqzw5RxxalFw5TDg8Ode3vDnT/huq87WzvDlFlUw5RXOjBbw5RZJcOU4bq3Ln3DlD47I33DlGU7WzrDlMSD4bqz4bugWz9KTi/Do09O4bq34bugVnvDncOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVfeG7oOG6rz87W+G7iuG7mMOj4bq5w5Thu6DhurPhurddw5VPTuG6t+G6r09O4bq3WE9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bquw53hu6B7w5TGsOG7oFjhuq87WMOUe13DlOG6sTThurfDlGUiw5RlLsOU4bquXVvhu6B7WF3DlFYhw5RXOuG7qFvDlOG6tzrhuqk5Wz9Kw5ThurA7QOG6s8OU4bqx4bugXcOUW1HhurvDlMOjOlM7w5Thuq/DoTvDlOG6scavW8OU4bqxYX3DlFs/4bug4bq7w5TDozrhurXhurfDlOG6tzrhuqvDlOG7nsSow5RY4buuW8OU4bq3YTvDlOG6rsOd4buge8OUViHDlEXhu6B7e+G7oFhdeztYw5RX4buqfcOUVzrGr1vDlOG7ki3hu5LDlOG6r1JbP8OU4bqxUFs/w5TEg+G6s+G7oMOUZVHDlD/hu6pbw5RbOuG6qcOU4bq3Y8OUe11SO8OUfS5bOsOU4bqv4bugw5Q+OjE7w5RX4bqzNlfDlFnhurPhu6DDlGUzw5RZIVc6w5TFqeG7oMOUxak7P+G7oErDlOG6tuG6r+G7sFvDlDog4bugw5RX4bqn4bugw5Thuq7DneG7oHvDlFfhuq1bP8OUPzvhurXDo8OUw7Lhu6Dhuq9Xw517XVvhu6DDlD87UVs6w5R7UjvDlOG6sWPDlOG6t2PDlMSD4bqz4bq7I+G6t8OUVznDlDo2O8OUVlNdw5RlJMOUWz8zO8OUZTPDlFkhVzrDlFsj4bqzw5Thurc6w5pbP8OU4buYw5Thurfhuq/hu7Bbw5RX4bqzNDvDlExlYTvDlMO0e1c6w53DlGVRw5Thu4Phurd7w53hurc7V11NSsOU4bq2UjvDlMODOlDDo8Sow5TDg+G6sHDDlFjDosOU4bq3OuG6s+G7oMOU4bquw51bW8Od4bqxw5Thu5It4buYw5RbOuG6qVs/w5RZVMOU4bqxYX3DlFlVWz/DlMSD4bqz4bugWz/DlFs/MzvDlGUzw5RZIVc6w5R74buqW8OU4bq3OuG6q8OU4buYw5R7O0Bbw5Thurc7I8Ojw5RbOsOhw5TGsF1b4bugV13DlFYhw5Rw4bqzO1s/4bugfcOjw5RX4buqfcOUOiDhu6DDlOG7ki3hu5JKw5RMw5RwSsWp4bugXcOUTU4vw6NPTi/hurdYT04v4bq34bqvT04v4bq34bugVnvDnU/hu6nhu6B9w5Thu6c64bugWz8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Jose Mourinho ’săn đầu người' tận Việt Nam

Jose Mourinho ’săn đầu người' tận Việt Nam
2014-05-09 08:49:41

(TNO) - 'Bạn muốn trở thành Drogba, Ronaldo, Hazard? Đây là cơ hội để bạn gây ấn tượng với HLV Mourinho và có cơ hội tập luyện cùng ông ấy', lời mời gọi trên xuất hiện trên...

Đêm Khánh Ly “cháy vé”

Đêm Khánh Ly “cháy vé”
2014-05-09 08:01:34

(TNO) - Không chỉ khán giả thủ đô mà nhiều khán giả ở khắp mọi miền đất nước đã đặt vé để được nghe Khánh Ly hát (vào đêm nay 9.5 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội).

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo
2014-05-08 06:55:20

(TNO) - Nhân chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2014 (PL.2558) diễn ra tại VN (từ 8 - 10.5), Ban Quản trị chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) tổ chức chương trình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết