Cập nhật:  GMT+7
,ệ[{ầị5ởởỴ>ớỠểỡịẫ>.Ỡợpỉớ{ỉpòĩ{ờp5ĩ{ệẻ{ỡòỡ{ứồể{Ĩề5${Ởỗ{ầặp{ấằỡ{ẩàầ,/ệ[.,ớ{ầị5ởởỴ>ớỆẫ5ậ>.:Ẩằỡ{Ứểẻỡ;{-{>Ỡợpỉớ{ìệóĩề{ầk{ĩệểẹp{ìệóĩề{ềể5ĩ{ậ7ĩệ{ầệj{ởủ{ịểĩệ{ệj8ỡ{ỡợjĩề{ĩệưĩề{ứểẻầ{ịểeĩ{ờp5ĩ{ỡồể{ựắử{ậủĩề{ờp5ĩ{ệẻ{ứồể{Ĩề5>>&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ờp6{ĩệểẹp{ởủ{ầệể{ớệòể,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ềể6j{ởú{Ịgầệ{ởũ{Ẩ8ể{ệmầ{Ỡõĩề{ệổớ{Ỉy{ỗ{Ừ5ởệểĩềỡjĩ*{ẬẦ*{Ềể6ỉ{ẩòầ{Ứểẻĩ{Ĩềệểeĩ{ầùp{ệ8ỡ{ĩệắĩ{Ớẫỡẫợ{Ìpzĩểầì{ẩa{ĩep{ấfĩệ{ịpẳĩ{ỡợeĩ{Ởớpỡĩểì{ứẹ{ỡệ6ể{ẩỏ{ầt5{Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ỡợpỉớ{ẩòể{ứồể{ỊẤ{Ĩề5&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.>Ỡợpỉớ{ìệóĩề{ầk{ĩệểẹp{ìệóĩề{ềể5ĩ{ậ7ĩệ{ầệj{ởủ{ịểĩệ{ệj8ỡ{ỡợjĩề{ĩệưĩề{ứểẻầ{ịểeĩ{ờp5ĩ{ỡồể{ựắử{ậủĩề{ờp5ĩ{ệẻ{ứồể{Ĩề5*{ấỗể{ầ6ầ{ớệúốĩề{ỡểẻĩ{ỡợpửẹĩ{ỡệóĩề{ứ7{ớệặĩ{ịồĩ{ầ6ầ{ầệễĩệ{ỡợg{ềể5{ẩẹp{ầệòĩề{ị8ể{ầ6ầ{ớệúốĩề{6ĩ{ẩòể{ỡệj8ể{ứồể{Ỉjởầjừ>{&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ẩọĩề{ỡệộể*{óĩề{Ìpzĩểầì{ầệj{ợạĩề{>ấằỡ{ầệằớ{ỡằỡ{ầ9{ĩệưĩề{ớệùầ{ỡ8ớ{ỡợjĩề{ứểẻầ{ỡệểéỡ{ịẳớ{ầjĩ{ẩúộĩề{ấfĩệ{ỡệúộĩề{ệk5{ờp5ĩ{ệẻ*{ầệqĩề{ỡ5{ứâĩ{ầặĩ{ớệ9ể{ấàỡ{ẩặp{ựqầ{ỡểéĩ{ứểẻầ{ĩ7ử{ứồể{ỉsầ{ẩễầệ{ềể9ỉ{ỡệểẽp{ĩệưĩề{ầáĩề{ỡệãĩề{ẩ5ĩề{ỡọĩ{ỡ8ể{:ỡợjĩề{ỉòể{ờp5ĩ{ệẻ{Ĩề5-Ỉy;>&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.>Ẩa{ầk{ịqầ{ỡúỗĩề{ầệụĩề{ĩệú{ệ5ể{ĩúồầ{ầệqĩề{ỡ5{ầk{ìệ9{ĩáĩề{ẩể{ẩéĩ{ầệểéĩ{ỡợ5ĩệ{ềểư5{ĩệưĩề{ầáĩề{ỡệãĩề*{ựpĩề{ẩỏỡ{ờpắĩ{ởủ{ỡ8ể{Ởửợể5{ứ7{Pìợ5ểĩ5>*{ầệpửeĩ{ềể5{Ỉy{ĩệẳĩ{ựbỡ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡpử{ĩệểeĩ{ầệpửeĩ{ềể5{Ìpzĩểầì{ầuĩề{ầ9ĩệ{ấ6j{ợạĩề*{Ĩề5{ìệóĩề{ĩeĩ{ỡểĩ{ỡúỗĩề{ứó{ẩểẹp{ìểẻĩ{ẩòể{ứồể{Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ậjĩ5ịậ{Ỡợpỉớ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ểỉề{5ịểềĩỴ>ầẫĩỡẫợ>{5ịỡỴ>Ỡợpỉớ{ỉpjĩ{ờp5ĩ{ệẫ{ỡjỡ{ứjể{Ĩề5${Ởj{ầ5p{ấ5ỡ{ậ5ầ>{ấjợậẫợỴ>}>{ởợầỴ>ệỡỡớ$//ởỡ&ề5ị5ựửớpấ&ứĩ/ởỡ5ỡểầẾểịẫ/Ởpấíẫầỡ/]}[2/}0/["/ 21[ 04/ầ5ể-ìệj-ầp5-jĩề-ỡợpỉớ-ỡợjĩề-ờp5ĩ-ệẫ-ứjể-ĩề5_["[ 0[0]0&íớề>{ỡểỡịẫỴ>Ỡợpỉớ{ỉpòĩ{ờp5ĩ{ệẻ{ỡòỡ{ứồể{Ĩề5${Ởỗ{ầặp{ấằỡ{ẩàầ>/.,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ỡợpỉớ{ìệóĩề{ầk{ĩệểẹp{ìệóĩề{ềể5ĩ{ậ7ĩệ{ầệj{ởủ{ịểĩệ{ệj8ỡ{ỡợjĩề{ĩệưĩề{ứểẻầ{ịểeĩ{ờp5ĩ{ỡồể{ựắử{ậủĩề{ờp5ĩ{ệẻ{ứồể{Ĩề5,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡợeĩ{ầúốĩề{ứg{Ỡõĩề{ỡệòĩề*{óĩề{Ỡợpỉớ{ẩ5ĩề{ị7ỉ{ệj7ĩ{ỡj7ĩ{ĩềúổầ{ị8ể&{Ứ7{ầệễĩệ{ứf{ỡệé{ỡóể{ẩa{ầ9ĩệ{ấ6j{ầ6ầ{ấ8ĩ{ấè{ầt5{ỡóể{ỗ{Ĩề5{ợạĩề{ẩụĩề{ỡểĩ{ịộể{Ỡợpỉớ*{ĩề5ử{ầ9{ìệể{óĩề{ằử{ẩú5{ợ5{ĩệưĩề{ỡpửeĩ{ấò{ầk{ứd{ợằỡ{ỡễầệ{ầủầ>*{ầệpửeĩ{ềể5{Ìpzĩểầì{ĩệằĩ{ỉ8ĩệ&>Ìệể{Ỡợpỉớ{ỡợ5ĩệ{ầũ{Ỡõĩề{ỡệòĩề*{óĩề{ằử{ĩkể{ứó{ởò{ẩểẹp{ỡễầệ{ầủầ{ứẹ{Ĩề5*{ứẹ{Ỡõĩề{ỡệòĩề{ầt5{ĩúồầ{Ĩề5&{Ẩểẹp{ẩk{ẩa{ềểẫj{ĩểẹỉ{ệử{ứmĩề…{Óĩề{ằử{ẩúổầ{ấặp{ầệmĩ*{ỡệé{ĩệúĩề{ị8ể{ìệóĩề{ĩệằỡ{ờp6ĩ{ẩể{ỡệẫj{ớệúốĩề{ệúồĩề{ậj{ầệễĩệ{óĩề{ĩep{ìệể{ứẳĩ{ẩỏĩề{ỡợ5ĩệ{ầũ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ứẹ{ứằĩ{ẩẹ{ĩ7ử*{ỡợ9{ịộể{ớệnĩề{ứằĩ{ỡợeĩ{ỡợpửẹĩ{ệfĩệ{ĩề7ử{[]/ *{Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ĩề5{Ứị5ậểỉểợ{Ớpỡểĩ{ầuĩề{ỡệãĩề{ỡệàĩ{ỡệụ5{ĩệẳĩ{ỡệủầ{ỡợ8ĩề{ờp5ĩ{ệẻ{Ĩề5{-{Ỉy{ìẽ{ỡụ{ìệể{óĩề{Ỡợpỉớ{ĩệẳỉ{ầệùầ{ệọể{ỡệ6ĩề{[&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩệ7{ịaĩệ{ẩ8j{Ĩề5{ầệj{ệ5ử${>Ầk{ỡệẽ{ĩkể{ỉùầ{ẩỏ{ỡểĩ{ỡúỗĩề{ứẹ{ệổớ{ỡ6ầ{ềểư5{ệ5ể{ấeĩ*{ẩảầ{ấểẻỡ{ỡợjĩề{ứằĩ{ẩẹ{ờpắĩ{ởủ*{ầệãĩề{ĩệưĩề{ìệóĩề{ầ9ể{ỡệểẻĩ{ỉ7{ầlĩ{ỡọể{ỡẻ{ệốĩ>&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ìệể{óĩề{Ỡợpỉớ{ỡệàĩề{ầũ{ứ7{ỡợỗ{ỡệ7ĩệ{ỡõĩề{ỡệòĩề*{ềểồể{ờp5ĩ{ở6ỡ{ĩệẳĩ{ẩgĩệ{ờp5ĩ{ệẻ{Ĩề5{-{Ỉy{ởđ{ầ9ể{ỡệểẻĩ{ẩ6ĩề{ìẽ{ứf{óĩề{Ỡợpỉớ{ỡệúộĩề{ậ7ĩệ{ĩệưĩề{ịộể{ỡòỡ{ẩcớ{ầệj{óĩề{Ớpỡểĩ&{Ỡpử{ứẳử*{ĩệưĩề{ậểêĩ{ấểéĩ{ứụ5{ờp5{ầệj{ỡệằử{ềểư5{ịộể{ĩkể{ứ7{ỡệủầ{ỡé{ứâĩ{ầlĩ{ỉỏỡ{ìệj9ĩề{ầ6ầệ{ợo{ợẻỡ&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ờpửéỡ{ẩgĩệ{ềắử{ởòầ,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ệọể{ầpòể{ỡệ6ĩề{"*{ệ6ỡ{ĩềóĩ{ứểeĩ{Ĩệ7{Ỡợàĩề{Ởẫ5ĩ{Ởớểầẫợ{ìệãĩề{ẩgĩệ{ứồể{ĩệưĩề{ĩềúộể{tĩề{ệỏ{ềể9{ỡệpửéỡ{ứẹ{ỉòể{ịểeĩ{ệẻ{ềểư5{Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ỉy{Ậjĩ5ịậ{Ỡợpỉớ{ứồể{ĩúồầ{Ĩề5{ợạĩề{ẩểẹp{ĩ7ử{ị7{>[}}Ỹ{ở5ể{ịẻầệ>&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Óĩề{Ởẫ5ĩ{Ởớểầẫợ{ầlĩ{ịểeĩ{ệẻ{ềểư5{ỉkĩ{áĩ{ở5-ị6ỡ{Ĩề5{ĩõể{ỡểéĩề{ĩép{óĩề{Ỡợpỉớ{ầk{ĩệa{ệùĩề{ỡệúỗĩề{ỡệùầ{ầệàầ{ầuĩề{ởđ{ị7{ẩẹ{ỡ7ể{ẩẽ{ỡệep{ậẻỡ{ỉỏỡ{ẩúộĩề{ịòể{ầệễĩệ{ỡợg{ỡệắĩ{Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ớpỡểĩ{ầt5{ềểồể{ỡểĩệ{ệj5{Ỉy&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.>Ĩề5ử{ỡụ{ẩặp*{ỡóể{ẩa{ĩkể{ợạĩề{ìệóĩề{ầk{ịểeĩ{ìéỡ{ĩ7j{:ềểư5{Ỡợpỉớ{ứ7{Ịểeĩ{ấ5ĩề{Ĩề5;*{ềể9{ởũ{Ỡõĩề{ỡệòĩề{ệểẻĩ{ĩ5ử{ầệj{ĩúồầ{ởòỡ{Ĩề5{ứ7j{ỉkĩ{ở5-ị6ỡ*{ỡệf{ẩểẹp{ẩk{ầk{ầ6ể{ềf{ẩk{ịểeĩ{ờp5ĩ{ẩéĩ{Ĩề5>{-{óĩề{Ởớểầẫợ{ĩkể{ầpỏầ{ệmớ{ỡệúộĩề{ìv&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.,ểỉề{5ịểềĩỴ>ầẫĩỡẫợ>{5ịỡỴ>Ỡợpỉớ{ỉpjĩ{ờp5ĩ{ệẫ{ỡjỡ{ứjể{Ĩề5${Ởj{ầ5p{ấ5ỡ{ậ5ầ>{ấjợậẫợỴ>}>{ởợầỴ>ệỡỡớ$//ởỡ&ề5ị5ựửớpấ&ứĩ/ởỡ5ỡểầẾểịẫ/Ởpấíẫầỡ/]}[2/}0/["/ 21[ 04/ầ5ể-ìệj-ầp5-jĩề-ỡợpỉớ-ỡợjĩề-ờp5ĩ-ệẫ-ứjể-ĩề5_["[ 0"31}&íớề>{ỡểỡịẫỴ>Ỡợpỉớ{ỉpòĩ{ờp5ĩ{ệẻ{ỡòỡ{ứồể{Ĩề5${Ởỗ{ầặp{ấằỡ{ẩàầ>/.,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ậjĩ5ịậ{Ỡợpỉớ{ỡợjĩề{ầpỏầ{ềảớ{ứồể{Ĩềj8ể{ỡợúỗĩề{Ĩề5,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ìẽ{ỡụ{ìệể{óĩề{Ậjĩ5ịậ{Ỡợpỉớ{ẩàầ{ầũ{Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ệj5{Ìv*{ệ7ĩề{ịj8ỡ{ầ6ầ{ỡệắĩ{ỡễĩ{ỡợjĩề{ấỏ{ỉ6ử{ệô{ỡợổ{ỡợ5ĩệ{ầũ{ầt5{óĩề{Ỡợpỉớ{ẩa{ấg{ẩú5{ợ5{ởjể{ỉkể{>ứ8ầệ{ị6{ỡfỉ{ởắp>{ỡụ{ĩệưĩề{ĩệắĩ{ởủ{ầk{ỡặỉ{9ĩệ{ệúỗĩề{ỡồể{ỡệắĩ{ầẳĩ{ỡợjĩề{ầệễĩệ{ờpửẹĩ{ỉồể{ỉ7{ỉồể{ẩắử{ĩệằỡ{ị7{ầjĩ{ợẽ{Í5ợẫậ{Ìpởệĩẫợ*{ầò{ứằĩ{ỡểĩ{ầẵĩ{ĩệằỡ{ầt5{óĩề&Í5ợẫậ{Ìpởệĩẫợ{ớệ9ể{ẩểẹp{ỡợặĩ{ỡợúồầ{ầ6ầ{Ĩềệg{ởi{Ỉy{ứẹ{ĩệưĩề{ầpỏầ{ềảớ{ềơ{ứồể{ờp5ĩ{ầệùầ{ầằớ{ầ5j{ầt5{Ĩề5&Ềểồể{ớệắĩ{ỡễầệ{ầệj{ợạĩề*{ấ9ĩ{ỡệắĩ{óĩề{Ỡợpỉớ{ẩ5ĩề{ầệgp{ởủ{ầệể{ớệòể{ầt5{ềểồể{ỡểĩệ{ệj5{Ỉy*{ứ7{ấg{ầpòĩ{ỡệẫj{ịòể{ỉlĩ{ầt5{ầ6ầ{ẩộể{Ỡõĩề{ỡệòĩề{ỡợúồầ{ỡợjĩề{ỉòể{ờp5ĩ{ệẻ{ứồể{Ỉjởầjừ&{Ỡpử{ĩệểeĩ{Ỡợpỉớ{ị7{ỉỏỡ{ĩềúộể{ìệk{ẩj6ĩ{ứ7{ịpóĩ{ị7{ứẳử&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ĩệưĩề{ầ6j{ấpỏầ{ứẹ{ởủ{ậễĩệ{ịễp{ầt5{Ìpởệĩẫợ{ứồể{Ĩề5{ựpằỡ{ệểẻĩ{ỡợjĩề{ấòể{ầ9ĩệ{Ầệt{ỡgầệ{Tử{ấ5ĩ{Ỡfĩệ{ấ6j{Ệ8{ứểẻĩ{Ỉy{Ậẫứểĩ{Ĩpĩẫở{ấg{ầ6ầ{ĩềệg{ởi{ẩ9ĩề{Ậắĩ{ầệt{ỡò{ầ6j{ỡệóĩề{ẩọĩề{ứồể{ầ6ầ{ỡợổ{ịữ{ầt5{Ỡõĩề{ỡệòĩề*{ớệ6{ệj8ể{ầpỏầ{ẩểẹp{ỡợ5{ứẹ{ĩềệể{ứằĩ{ầệểéĩ{ậgầệ{ỡợ5ĩệ{ầũ{ầt5{Ỡợpỉớ{ầk{ịểeĩ{ệẻ{ứồể{Ĩề5&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ứ7{ìệể{ĩệưĩề{ĩềệể{ứằĩ{ứẹ{ỉòể{ịểeĩ{ệẻ{ềểư5{óĩề{Ỡợpỉớ{ứ7{Ĩề5{ĩề7ử{ầ7ĩề{ậắĩề{ầ5j{ỡợjĩề{ĩỏể{ấỏ{ĩúồầ{Ỉy*{Ỡõĩề{ỡệòĩề{Ỡợpỉớ{ẩa{ẩú5{ợ5{ỉỏỡ{ờpửéỡ{ẩgĩệ{ềắử{ởòầ{ìệể{ở5{ỡệ9ể{Ềể6ỉ{ẩòầ{ẾẤỂ{Í5ỉẫở{Ầjỉẫử{-{ĩềúộể{ỡợủầ{ỡểéớ{ẩểẹp{ỡợ5{ứẹ{ầ6ầ{ầỏĩề{ởủ{ầt5{Ỡõĩề{ỡệòĩề{ứ7{ờp5ĩ{ệẻ{ềểư5{ệm{ứồể{Ĩề5,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ỡệẫj{ẦĨĨ*{ềểồể{ầệễĩệ{ỡợg{ỡợpửẹĩ{ỡệòĩề{Ỉy{–{ỡệ7ĩệ{ớệặĩ{ầòỡ{ịoể{ầt5{ềểồể{ỡểĩệ{ệj5{Ỉy{-{ẩ5ĩề{ỡfỉ{ầ6ầệ{ệ8ĩ{ầệé{ỡồể{ỉùầ{ỡệằớ{ĩệằỡ{ỡ6ầ{ệ8ể{ỡụ{ệểẻp{ùĩề{>>ấ9j{ứẻ{Ớpỡểĩ>>{ỡợjĩề{ựa{ệỏể{Ỉy{ờp5{ẩểẹp{ỡợ5{ứểẻầ{Ĩề5{ệ5ầìểĩề{ứ7j{ỡểẹĩ{ỡợfĩệ{ấặp{ầũ{Ỉy&{Ứ7{ìệể{óĩề{Ầjỉẫử{ấg{ầ6ầệ{ầệùầ{ỡệf{ầpỏầ{ẩểẹp{ỡợ5{ầệàầ{ầệàĩ{ởđ{ấg{9ĩệ{ệúỗĩề&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ầệãĩề{ớệ9ể{ĩềâp{ĩệểeĩ{ỉ7{óĩề{Ầjỉẫử{ấg{ở5{ỡệ9ể{ĩề5ử{ỡợúồầ{ỡệẹỉ{ầệpửéĩ{ỡệáỉ{ầt5{Ĩềj8ể{ỡợúỗĩề{Ĩề5{Ởẫợềẫể{Ị5ứợjứ{ỡồể{Ĩệ7{Ỡợàĩề&{Ĩệfĩ{ị8ể{ịộể{ấfĩệ{ịpẳĩ{ầt5{Ềể6j{ởú{Ịgầệ{ởũ{Ẩ8ể{ệmầ{Ỡõĩề{ệổớ{Ỉy{ỗ{Ừ5ởệểĩềỡjĩ*{ẬẦ*{Ềể6ỉ{ẩòầ{Ứểẻĩ{Ĩềệểeĩ{ầùp{ệ8ỡ{ĩệắĩ{Ớẫỡẫợ{Ìpzĩểầì*{ờp9{ỡệẳỡ{óĩề{Ỡợpỉớ{ìệóĩề{ầk{ĩệểẹp{ìệóĩề{ềể5ĩ{ậ7ĩệ{ầệj{ởủ{ịểĩệ{ệj8ỡ{ỡợjĩề{ĩệưĩề{ứểẻầ{ịểeĩ{ờp5ĩ{ỡồể{ựắử{ậủĩề{ờp5ĩ{ệẻ{ứồể{Ĩề5*{ỡệé{ĩệúĩề{Ỡợpỉớ{ởđ{ị7ỉ{ẩểẹp{ẩk{ìệể{ầk{ầố{ệỏể&,/ớ.,ớ{ầị5ởởỴ>ớẤjậử>.Ậúốĩề{ýĩ,/ớ.


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Liên Triều tự quyết?

Liên Triều tự quyết?
2017-05-11 16:13:45

(NLĐ) - Việc tân tổng thống Hàn Quốc có chủ trương mềm mỏng với Triều Tiên có thể đặt ông vào thế mâu thuẫn với tổng thống Mỹ.

Tìm lại bình yên

Tìm lại bình yên
2017-05-11 16:08:27

QĐND - Tròn 6 tháng kể từ ngày xảy ra vụ bê bối chính trị khiến cựu Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun-hye) bị luận tội và mất chức, giờ đây, người dân Hàn Quốc đang bắt...

Tân tổng thống Pháp sẽ không có ‘trăng mật’

Tân tổng thống Pháp sẽ không có ‘trăng mật’
2017-05-09 15:01:16

(PL)- Tổng thống đắc cử Pháp Emmanuel Macron sẽ phải giải quyết hàng loạt thách thức lớn tồn đọng trong chính quyền nhiều năm qua trong khi bản thân lại chưa có nhiều kinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết