Cập nhật:  GMT+7
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7ssOdw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOSb2nhurs9OV1tPcOyPOG6qT3Ds3vhur09OeG7kSg94bq94bqn4buZxKnhuqk9w6Eo4bq94bqnPeG6p+G6qeG7j209w6FsPeG6vT7hur094bq94bqtMuG6vT3Dsijhuqk94bq9PuG6vT3huqfhuqkow6o9w7Lhuq1m4bq94bqnw50vw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOdL+G6rSXhu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23huqzDoChhI+G7suG6rGbhurs94bq9KHA9KiYvOuG7rj3hu7lm4bq94bqnPSjhur09w5JNVj3DgWbhur3huqc94bqsPD054bqtw6o9OOG6qeG6scOyPcOh4buL4bq9PeG7o2M9w6Eo4bq94bqnPeG7oSk5PeG6u+G6qeG6veG6reG7rj3DoeG6qeG6t+G7jT3Dsm8o4buuPeG7oeG7mz3hurlxPeG6u2nDsj3hur0o4bq7PcOy4bqtKOG6veG6rT3hur3huqnhuq/hur09OeG6vz3huq084bq94bqtPeG7o+G6qT3Dsm9p4bq7PTldbT3DsuG7j+G6qT3hu6EpOeG6rT054buRKD3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vT3Dsm/huq/hur09w6FjKD04POG6vVbDnS9t4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDneG6qeG6u+G6pz054bq5KMOzw7Phu6Qj4bqp4bu5w6Dhur3DssOgbyM9w7PDsnDhurnDoOG7pCPhu5/huqlhw7Lhuq3hu7A9LiQkbeG7oeG7rD3huq3DoOG6qeG6p+G6rcOy4buwPSwhLm3hu6Hhu6wjPcOzbznhu6QjLy85Vjgow6pu4buNKOG6veG6p8Oyb+G6qVbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvKiYqJS8lJDthJiQ7JiokO8OyLiUqJuG6uS4tOShtVmVt4bqnIz0o4bq5w7Lhu6Qjw5JvaeG6uz05XW09w7I84bqpPcOze+G6vT054buRKD3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DoSjhur3huqc94bqn4bqp4buPbT3DoWw94bq9PuG6vT3hur3huq0y4bq9PcOyKOG6qT3hur0+4bq9PeG6p+G6qSjDqj3DsuG6rWbhur3huqcjPeG7n+G6qWHDsuG6reG7pCMuJCQjPeG6rcOg4bqp4bqn4bqtw7Lhu6QjLCEuIz0v4buyw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7uShtw7LhuqnDquG6vSPhu7LDgWfhuqk9w7Lhu5lq4bq94bqnPeG6vOG6p+G7jXDDouG6vT3DgeG7lTk94bq4w6rhur3huqc9w7I+4bqpPTnhu4s9buG7jSjhur09OWbhur3huqc9KOG6vT0tPcWp4bq94bqt4buwPeG7ucO6QeG6rMOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOSb+G7meG7iTk9w6Hhur/hu6494bujPMOqPeG6ueG7jzk9JSw94bqn4bqpxKk94bq94bqnPHA9KiovOuG7rj054bqtYz3hurzhuqfhu41ww6Lhur09w5JW4bqsVuG6rFY9WCYhPcOy4buNw63huqlZ4buuPcOyb+G7jz3Dsj7huqk9beG6reG7mcSp4bq94bqnPcOBZuG6veG6pz3huqbhuqko4bq94bqn4buuPcOSTVY9w4Fm4bq94bqnPeG6rDw9w6Hhuqnhurfhu409w6nhuq3huqnhurXhur094buhw6A94bq7KXA9w6Hhuqk9buG7jSg94bq94bqnfT04KD1O4buNZzk94bq5aT0lPS094bq44bqvPU7hu41xPcOBZuG6vT1YTeG6reG7mcSp4bq94bqnPSXhu649w5JNVj3DgWbhur3huqc94bqsPFk9w7Lhuq1iPcOy4bqtM3A94bq7acOyPeG7o8O0PcOyKOG6qT3hur0+4bq9PeG6p+G6qSjDqj3DsuG6rWbhur3huqc94bq94bqv4bq9PWHhu5fhur3huqc94bq5PuG6qT3DoeG6tT3huqfhuqnhu49tPcOhbD3hur3huqfhu5nEqeG6qT04Yz3hur0+4bq9VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG7omnhuqk94bqn4bqp4buPbT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hur3huq/hur09OeG6rWM94bqsVj1hxqHhur3huqc94buhw6A94bq7KXA9w7Mpw7I94bujZCg94bqtw6g94bujPD3DoeG6tT3DsuG7j+G6qT3hu6EpOeG6rT05KT3hur3huq0y4bq9PcOyb+G6r+G6vT3hu6HDoFY94bq44buPOT3hur08cOG7rj3hurtpw7I94bq9KOG6uz3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PcOh4bqp4bq34buNPcOp4bqt4bqp4bq14bq9PeG7ocOgPeG6uylwPcOh4bqpPW7hu40oPeG6reG6qeG6s+G6vT3Dsm/hu5nEqeG6veG6pz3hu6M8PcOhfT3hurkzcD3Dsm9p4bq7PTnhuq3huqnhurE5PcOy4buP4bqpPeG7oSk54bqtPcOyb+G6r+G6vT3hu6HDoD054buRKD054bqtYz3huqxWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyw5LDqjzhur09OGk94bqtPOG6veG6rT3hu6Phuqk9OeG7kSg94bq9KOG6uz3DsuG6rSjhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PcOh4buZajk9OSjhurvDoG8oPeG6p+G6qSnhurs9w7Mpw7I94bqn4bqt4bqpPeG6uT7huqlWPcOTKOG7jT3DoeG6v+G7rj3hu6Phuqlhw6DDqj054bq54bqpbT3hur08cD3DoeG7mWo5PcOhW+G6veG6pz3Dsnvhuqk9w7Jv4bqv4bq9PeG6uz7hur3huqc94buhfT3huq1p4bqpPcOp4bqt4bqp4bqx4bq9PeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3hur3huqfhu5nEqeG6qT04M8OyPThi4bq94bqtVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6vOG6rTXhur09w6Hhu5lqOT3DsuG6qeG6vT04KcOq4buuPTgi4bq94bqnPTkpOT044bqp4bqz4bq9PW3huq0pbT3hur3huqfhuq3huqnhurNtPeG7o8O04buuPeG7uWbhur3huqc9KOG6vT3Dkk1WPcOBZuG6veG6pz3huqw8PcOhfT3DsuG6qeG6seG6vT3huq084bq94bqtPeG7oSk5PeG6u+G6qeG6veG6rT3hu6M8PeG6uTzhurs9b+G7hT3DoWfhuqk9w7Lhu5lq4bq94bqnPcOy4bqtxqE5PeG6reG6qeG6s+G6vT3huq084bq94bqtPeG7o+G6qT3Dsm/huq/hur094bq5PD3hurzhuqfhu41ww6Lhur09w4Hhu5U5PeG6uMOq4bq94bqnPVgmJD3DsuG7jcOt4bqpWeG7rj3Dsm/hu489w7I+4bqpPU3huq3hu5nEqeG6veG6pz064buuPcOSTVY9w4Fm4bq94bqnPeG6rDxWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bqs4bqp4bqz4bq94buuPeG7uWbhur3huqc9KOG6vT3Dkk1WPcOBZuG6veG6pz3huqw8PcOhfT3DsuG6reG7jT3huqfhuqnhu509w7LDqjzhur09OGk9w7Io4bq94bqnPeG7ozXDsj3hurnhuqnhuq/hur09buG7jSjhur094bujPD3DoSjhur3huqc9w6Hhuqnhurfhu409w7JvKOG7rj3hu6Hhu5s94bq5cT3DsuG6rcOgw6o9buG7jXA9w6Fj4bq94bqtVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23DuuG7jcOy4bqtw6pvI+G7ssOdw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOSbzThur09w5Lhu41w4bq34bq9w50vw7PDsm/DquG6veG6p+G7ssOdL23hu7I=

Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xảy ra 2 vụ cháy rừng trong 1 ngày

Xảy ra 2 vụ cháy rừng trong 1 ngày
2023-05-17 21:26:00

QTO - Vào khoảng 12 giờ hôm nay 17/5, khu vực rừng trồng tại Tiểu khu 592A (địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh), thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết