Cập nhật:  GMT+7
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G6uWThu43hu4Xhu41xZOG7qXBrxrBk4bqu4bqow4DhurJk4bq2ceG6snnhu43huqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4NRw7Thu4Phu49j4bqn4bq1OuG7puG6o8OVOsOiZC1kP+G6qMOA4bqyZOG6tnHhurJ54buNZHBy4bq0w4NkxalmxrBkbMawZOG7jeG7uWThurZx4buj4bqxZOG7jXF54bupcGTFqWdyZOG7jeG7hXJk4bqu4buR4bq2ZOG7qXDhu6/hurZk4buN4bqm4buDZOG7qXHEkOG7qXBk4bupcGbhurpk4buN4bqyeXJkw7V44bupcOG6sWTDtW3hurJk4bq44bqya+G7qeG6t2Q74bqy4bq6ZOG7qXFy4buX4bup4bqxZMO14bujZOG7jeG7sWTGsOG7s+G6tmRx4bqsZOG6ruG6qMOA4bqyZOG6tnHhurJ54buNZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZOG6tnnhurZk4bq2cXRk4buncXjhu6lwZMODcWhyZOG7g3Jk4buN4bqs4bupcGTDsnLGoeG6tuG6t2QxcuG7qWRwckFyZOG6tnFy4bud4bqyZOG7jeG7heG7jXFk4bupcGvGsGTGsOG7s+G6tmThurB5ZMWp4burZ3Jk4bqu4bqow4DhurJk4bq2ceG6snnhu41kw7Xhu6Nkw7Jn4bupZMO14buv4buNZOG6tnHhu4PGsGThu6dxaOG7q+G6t+G6pcOD4bqnP+G6qMOA4bqyZOG6tuG7g+G7qXBk4bq2cW3GsOG6sWTDtWdyZOG6tuG7heG7q+G6sWTDteG7g+G7qWThurBrxrDEg2Thurbhu4Phu6lwZOG6tnFtxrBkw6nEkXDhurFkw7VncmThurbhu4Xhu6tk4bq7xJFw4bqxZOG7p3HhuqByZOG6tkRk4bq5xJFw4bqxZMO14buD4bupZOG6sGvGsGThurvEkXDhurdk4buMceG7q2Thu43hu4Xhu41kRXVk4bq24bqu4buX4bupZEVm4burZMOydOG7qXFk4bq2ceG6puG6umThurZy4bupceG6sWThurZx4buXxrBkZeG6t+G6vcSRxJHGsMWpZOG6ruG6qMOA4bqyZOG6tuG6rsOs4bupcGTDteG7o2Thu6lwa8aw4bqxZOG6sOG7g+G6smRlxJFk4bupcGbhurpkxalmZOG7j8OC4bupcGTDteG6qMOA4buN4bq3ZDvhu4Xhu41k4buP4bqk4bupcMSDZMOy4bu1ZOG6tmvGsGThu4/huqjhuqLhu6lwZHHhurLhurrGoeG6tuG6t2Q74bqu4bur4bupcGTDsmZy4bqxZMO14buD4bupZOG6sGvGsGTDsuG7tWThu6dxc2Thu4/huqjhuqLhu6lwZHHhurLhurrGoeG6tuG6r2TDtWdyZOG6tuG7heG7q2TDsuG7tWThurZrxrDhuq9k4bq24buD4bupcGThurZxbcawZMOy4bu1ZOG6tmvGsGTDg3HGoWTFqcOAcmThu6lw4bqsZOG6tmfhu6lw4bqxZOG7g+G7qWThurZxbeG7qeG6sWThu4/huqjhuqLhu6lwZHHhurLhurrGoeG6tuG6t2Q/4bqow4DhurJk4buN4buxZMawZuG6smRFZuG7qXBkw7VuxrDhurFk4bq24bqo4bu5cmRxw73hu6lwZOG7jeG6puG7g2Thu6dx4bqgcmThurZE4bqvZEV1ZOG7qXDhu6/hurZk4bq2ceG7g+G7qXFk4buN4bqm4buDZMO1Z3Jk4bq24buF4burZOG7jcOC4bupcGTDteG7g+G7qWThurBrxrBk4bq2Z+G7q2TDteG6qMOA4buNZHHhuqjhu7nhu6lwZEV1ZOG6tnHhu7nGsOG6sWThu6lw4buv4bq2ZOG7l8aw4bqxZOG7j+G7n2ThurJ54bupcOG6t2Thu47DguG7qXBkxrDhu7PhurZkRWZyZMWp4bq6ZOG7qXF2ZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkw7LEkOG7g2TDreG7qWRx4bur4buJ4buNZOG6tuG6ruG6qEHhu41k4buncXJkw7VyZOG7qXDhuqbhurfhuqUvw4PhuqfhuqXhurbhu4PDssWpw7Rk4bqw4bq24bq6xanDtGFjxrDhu4Phuq5wcuG7qcSDw6nDg+G6uGThu4PhurLhurbhu6tj4bqn4bql4bq24bqu4bqn4bql4bq24buP4bqn4bqlcsawcGThurDhurbhurrFqcO0YWPGsOG7g+G6rnBy4bupxINk4bq9w4PhurhjZOG7g8Wp4bq2YWNjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G6ueG6vcSRY2ThurDhuq7hu41hY3HhurbhurbDg8SDLy9yxrBw4bq34bqw4bqy4buN4bunceG7q8O04buP4burcuG6sOG7q+G7qXDhurdF4bupL1LGsOG7g3DDtOG6sC8sw4PFqeG7q+G7g+G7j8O04buPLzpx4buD4bquw7Qvw6nEkWVlL2XDqS/DqcOpL+G6vcO0xJHhu4PDg8OpxJFlZcSR4bq5ZcSRxJFl4bq54bq7ZeG7geG6v2Xhur3hurfhu6XDg3BjL+G6p0jhu6lxZMawcuG7qXFkceG7r+G7g2ThurXhu6lw4bqyw73hu6lkUuG7qeG6tsO04bqu4bupw7ThurbDouG6t+G6pS/hurbhu4/huqfhuqUv4bq24bqu4bqn4bqlL+G6tuG7g8OyxanDtOG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pz/huqjDgOG6smThurBrxrBkcWbhu6lx4bqxZOG7jeG7heG6tmThu43hu4Xhu6lx4bqxZOG7jeG7g8awZOG6tnFo4burxIPhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhurBrxrBkcWbhu6lxZOG6ucSRcOG6sWThu43hu4XhurZk4buN4buF4bupcWThurnEkXDhurFk4buN4buDxrBk4bq2cWjhu6tkw6nhur1w4bqxZMawZ+G7jXFkxrB44bupZOG6ucSRcOG6sWThu6lw4bqsZEV1ZMOp4bq9cOG6t2Q6a8awZHFm4bupcWThurDhu4Phu6tk4bq2ceG7ucawZOG6tuG6ruG6qEHhu41k4buncXJk4bupcGvGsOG6t2Thu4zhu4Xhu41kRXVk4buNceG7q2RFZuG7q2TDsnThu6lxZOG6tnHhuqbhurpk4bq2cuG7qXHhurFk4bq2ceG7l8awZEVm4burZGXhurfhur3EkcSRxrDFqWThuq7huqjDgOG6suG6sWThu6lwa8awZOG7p3Hhu6to4bupcGRlxJFk4bupcGbhurpkxalmZMO14bqow4Dhu43hurdk4buOw4Lhu6lwZMOpZC1k4bq5ZMWp4bq6ZOG7qXF2ZMaw4bu3cmThu6lwZuG6umThurbhuq7huqhB4buNZMOyxJDhu4Nkw63hu6lkceG7q+G7ieG7jWThurbhuq7huqhB4buNZOG7p3FyZMO1cmThu6lw4bqm4bq3ZDvhuq7hu6vhu6lwZMOyZnJk4buN4buF4bq2ZOG7jeG7heG7qXHhurFkxrBn4buNcWTGsHjhu6nhurFk4bupcOG6rGRFdeG6sWThurBrxrBkcWbhu6lxZMOy4bu1ZMODccah4bqxZOG6tuG6suG6uuG7l+G7qWThurZxeOG7qXBkw4NxxqFk4buncXPhurdk4buM4buDxrBk4bq2cWjhu6tkRXVk4bupcOG7r+G6tuG6sWTDsuG7tWThurbDimTFqcOAcmThu6dxc+G6t+G6pS/Dg+G6pz/huqjDgOG6smTDsmfhu41xZOG6tuG6ruG6sm7hurbhurFkw7Vy4bupcWTFqcOt4bupcOG6sWRx4bqy4bq6xqHhurZkw7Xhu4vhu6lwxINkw7Jn4buNcWThurbhuq7hurJu4bq2ZOG6ucSRcOG6sWThu43huqZkw7Vy4bupcWTFqcOt4bupcGThurnEkXDhurFk4buN4buDxrBk4bq2cWjhu6tk4bq5xJFw4bqxZOG7p+G7l2Rx4bqy4bq6xqHhurZkw7Xhu4vhu6lwZMOpxJFw4bqxZHHDveG7qXBk4bqwa8awZOG6ucSRcOG6t2Thu4zhu4Xhu41kRXVk4bq2ceG7hXJkxanhu4XhurZk4bquw71yZMOydmRFZuG7q2TDsnThu6lxZOG6sGbhu6lx4bqxZMO14bu1ZOG6tnHhu5fGsGRl4bq9xJHEkcawxalk4bqu4bqow4DhurJk4bq24bquw6zhu6lwZOG7qXBrxrBk4bunceG7q2jhu6lwZGXEkWThu6lwZuG6umTFqWZk4buPw4Lhu6lwZMO14bqow4Dhu43hurdkxq/hu7dyZOG7qXBm4bq6ZOG6snnhu6lwZEVmcmTFqeG6umThu6lxdmThurbhuq7hu6vhu6lwZMOyxJDhu4Nkw63hu6lkceG7q+G7ieG7jWThurbhuq7huqhB4buNZOG7p3FyZMO1cmThu6lw4bqm4bq3ZOG7jHjhu6lwZOG7j+G6pOG7qXDEg2TDsuG7tWThurbDiuG6sWRwcuG6tMODZOG6tnLhu5fhurJkceG7seG7g2ThurZ54bq24bq3ZDvhuq7hu6vhu6lwZMOyZnJkw7Jn4buNcWThurbhuq7hurJu4bq24bqxZMO1cuG7qXFkxanDreG7qXDhurFk4buN4buDxrBk4bq2cWjhu6tk4bq2w63hu6lwZOG7jeG6qMOB4bupcGThu41x4bqq4buNZOG7qcOt4bupcGThurZy4buX4bqyZHHhu7Hhu4Nk4buN4bqm4buDZOG6tsOKZEV14bqvZOG7p+G7l2Rx4bqy4bq6xqHhurZkw7Xhu4vhu6lwZHHhu6tn4bq2ZHHhurLhurrGoeG6tmThu4/huqjhuqLhu6lwZHHhurLhurrGoeG6tuG6t2TFqOG6qOG7ueG7qXBk4bq6ZDvhuq514bupcWQgw63hu6lkOuG7hg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hậu phương của người lính đảo

Hậu phương của người lính đảo
2011-12-22 09:49:18

(QT) - Lặng nhìn về phía rặng phi lao đang xao xác đón cơn gió đông lạnh căm của xứ biển, ông Phan Sỹ Canh (71 tuổi) trầm ngâm: “Mùa này ở Trường Sa chắc lạnh lắm, không biết...

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”
2011-12-22 09:48:36

(QT) - Nỗ lực đảm bảo toàn diện trên cả hai mặt kinh tế, gia đình hạnh phúc, con cái học hành đầy đủ, được bà con thôn xóm thương yêu, kính nể đó là hình ảnh của chị Nguyễn Thị...

Sống phần đời cho đồng đội

Sống phần đời cho đồng đội
2011-12-22 08:16:14

(QT) - May mắn sống sót sau cuộc chiến khốc liệt ở chiến trường Gio Linh, người lính cuối cùng - nhân chứng duy nhất trong trận đánh ác liệt tại cao điểm 21 trên đồi cát thôn...

Chống thi hộ bằng công nghệ vân tay

Chống thi hộ bằng công nghệ vân tay
2011-12-22 06:18:41

TT - Đó là phương án lựa chọn của ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội trong các kỳ thi kết thúc học phần, bắt đầu được triển khai từ ngày 15-12.

Quảng cáo vào trường học

Quảng cáo vào trường học
2011-12-22 06:18:17

TT - Thời gian gần đây, quảng cáo đang rầm rộ tấn công vào các trường học. Không chỉ ở các trường cao đẳng, đại học, mà ngay ở các trường phổ thông cũng là mảnh đất màu mỡ cho...

Lúng túng lên phương án tuyển sinh

Lúng túng lên phương án tuyển sinh
2011-12-22 06:17:53

TT - Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) sớm đăng ký thông tin cũng như các phương án tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 với bộ.

Người cao tuổi nên ăn mật ong thay đường

Người cao tuổi nên ăn mật ong thay đường
2011-12-22 06:16:39

(SK&ĐS) - Ăn nhiều đường mía cũng như ăn nhiều muối, nhiều chất béo đều dẫn đến bệnh béo phì, xơ cứng động mạch, huyết áp cao, đái tháo đường, làm giảm sức đề kháng của cơ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết