Cập nhật:  GMT+7
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2bMWoTMOM4buq4bu14buJS1hTw4rhu7XDikvhu7Dhu7Xhu6jFqOG7luG7kErhu7Xhu6RL4bq24buo4bu14buoxahM4buK4buQ4bu1w4pL4bqm4buQ4bu14buQ4buq4bucTOG7tcav4bqw4buq4bu14bq+T8OKS+G7ry9L4bu5duG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pOG6s+G7huG6sOG6vuG7s3bhu7HEqWzhu63hu7Ut4bu1bMWoTMOM4buq4bu14buJS1hTw4rhu7XDleG6suG7tcOU4bug4buo4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu1S+G6sEzhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7teG7qMWoSOG7kOG7teG7gE/hurDhu7XhurzhurLhu5Dhu7VL4buqPcOM4buQ4bu1bMWoTMOM4buq4bu14buJS+G7kuG7kErhu7Xhu7HEqeG7qsOC4buQSuG7tWzFqE/hu63hu7Xhu4BF4buq4bu14buQ4bqmw5Thu7VB4bu34bu5QeG7teG7uMOd4bqw4bu14bum4buq4bqw4bu14buA4bqk4bu1I8OCPeG7tcWo4bqw4bu14bq+T8OKS+G7tcOK4buww5Thu7VKTOG6sOG7tcOKRcOU4bu14bqz4bqgxJHhu7nhu7Xhu7hTTOG7tcOB4bupw4Phu7fhu7fhu7XDiuG7kuG7kOG7teG7qEtWPeG7tcOKRcOU4bu1w5ThuqzDiuG7teG6vMOM4buQS+G7teG7uOG6suG7teG7gOG6pOG7teG7qExI4buq4bu1S1Y94bu14buoxahI4buQ4bu1QeG7qeG6ouG7t+G7t+G7tcOK4buS4buQ4bup4bu1a+G6sOG7quG7tUtS4buQ4bu1QeG7ueG7teG7kErhurI94bu14buo4bq0TOG7teG7gE/hurDhu7Xhu6RLWFLhu5BK4bu14buOS+G7nOG7kErhu7Xhu6RL4bq24buo4bu1xq9M4buQS+G7tVDhu7Xhur5Pw4pL4bu1w5RTTMaw4bu1w4pLTeG7kEvhu7Xhu6bhu6o9w43hu5Dhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7teG7gOG6pOG7teG7uMOJ4buQ4bu14buA4bug4buQSuG7teG6vOG6suG7tcOK4buS4buQ4bu14buOS+G6rMOK4bu14bukS+G7rsOK4bu14buOS+G7mOG7teG7jkvhuqbhu5Dhu7Xhu6hMSeG7pOG7teG7qOG7rsOK4bu14buAReG7quG7teG7qFjhu7XDikvhuqbhu5Dhu7Xhu5Dhu6rhu5xM4bu14buoxajDmuG7tcOV4bq0TOG7qeG7tWzFqOG7kuG7kErhu7Xhu4BV4buo4bu14bq+T8OKS+G7tcOK4buww5Thu7VKTOG6sOG7tcOKRcOU4bu14bu4w53hurDhu7Xhu6bhu6rhurDhu7Xhu4DhurLhu5Dhu7Xhu7hP4buo4bu1S1Lhu5Dhu7Xhu7nhu6nDg+G7t+G7t+G7tcOK4buS4buQ4bu1w4pW4bqw4bu14bqw4buQS+G7tcSRSuG7qj3hu4jhu5Dhu7Xhu5Xhuqbhu5Dhu7ViS+G6sOG7kEvhu7XDmuG7teG7qEvhu5zhu5Dhu7U64buQ4bu1NFjhu7Uj4bqk4bu1bMWoTMOM4buq4bu14buJS1hTw4rhu7XhurxP4bu1w5ThuqzDiuG7teG6vk/Dikvhu7XhurzDjOG7kEvhu7XhurPhuqDEkeG7ueG7teG7uOG6suG7teG7gOG6pOG7teG7qExI4buq4bu1S1Y94bu14buoxahI4buQ4bu14bu54bupw4Hhu7fhu7fhu7XDiuG7kuG7kOG7qeG7tWvhurDhu6rhu7Xhu45LTOG7teG7gFhVw4rhu7XDiktN4buQS+G7teG7puG7qj3DjeG7kOG7teG7gE/hurDhu7Xhu6RLWFLhu5BK4bu14buoS+G7nOG7kErhu7Xhurzhurbhu5Lhu7Xhu4BYVcOK4bu1w4pL4bqm4buQ4bu14buQ4buq4bucTMaw4bu14bq84buq4buc4buQ4bu14bq84bq24buQ4bu14bu44bqy4bu14buoTEjhu6rhu7Xhu6hL4buu4bu1SkzhurDhu7XDikXDlOG7teG7qMWow5rhu7XDleG6tEzGsOG7teG6sOG7kEvhu7ViS+G6sOG7kEvhu7Xhu4DhuqThu7Xhu6hQ4buQSuG7teG7uMOM4bu1xq9M4buQS8aw4bu14buoTEjhu6rhu7Xhu4Dhu6DDiuG7teG7jkvhu7Thu7Xhu6jFqOG7rOG7kErhu7XDikvhu6rhu57hu5BK4bu14buoxajhurRM4bu14bu44bqy4bu14buoTEnhu5Dhu7VL4bqy4buQS+G7teG7kOG7quG7nEzhu7XDleG6tEzhu6nhu7U2SeG7kOG7teG7kOG6sD3hu7XhurDhu5BL4bu14buA4bqk4bu14buoS8OC4bu14buQ4buq4bucTOG7teG7gFhVw4rhu7VB4bu14buA4bqy4buQ4bu14bu4T+G7qMaw4bu14buA4bqy4buQ4bu14bu54bup4bu34bu34bu34bu1w4rhu5Lhu5Dhu7Xhu4DhuqThu7Uj4buqxJDhu6jhu7Xhurzhurbhu5Dhu7Xhu7jhurLhu7Xhu4DhurLhu5Dhu7Xhu7nhu6nhuqDhu7fhu7fhu7XDiuG7kuG7kOG7teG7qMWoSOG7kOG7tcOB4bu34bu14buQSuG6sj3hu7Xhu6jhu6pQTOG7teG7pEvhurbhu6jhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7Xhu6jhu6Lhu6jhu6nhu7Vsxajhu5Lhu5BK4bu14buAVeG7qOG7teG6vk/Dikvhu7Xhu7jDneG6sOG7teG7puG7quG6sMaw4bu14buA4bqy4buQ4bu14bu4T+G7qOG7tcOKVuG6sOG7tUpM4bqw4bu14buATuG7kEvhu7XhurDhu5BL4bu1xJFK4buqPeG7iOG7kOG7teG6s+G7tuG7quG7tWJL4bqw4bu1w5rhu7Xhu6hL4buc4buQ4bu1OuG7kOG7tTRY4bu1w4pX4buQSuG7teG6vE/hu7Xhur5Pw4pL4bu14bq8w4zhu5BL4bu14bqz4bqgxJHhu7nhu7Xhu7hTTOG7tcSC4bu34bu34bu1w4rhu5Lhu5Dhu7XDlOG6rMOK4bu14bq8w4zhu5BL4bu14bu44bqy4bu14buoTEjhu6rhu7VLVj3hu7XDgOG7t+G7t+G7tcOK4buS4buQ4bup4bu1xJFK4buS4bqyTOG7tcOV4bqyw5Thu7XFqOG7quG7oOG7kErGsOG7tcOKS+G6puG7kOG7teG7kOG7quG7nEzhu7Xhu7hP4buo4bu14buA4bqy4buQ4bu1w5XhurLhu7Xhu5BK4buq4bue4buQ4bu14buoS+G7quG7teG7kEvDieG7pOG7tcOKS03hu5BL4bu1w4pW4bqw4bu1SkzhurDhu7Xhu4BO4buQS8aw4bu14buQSOG7kOG7tcav4bqw4buq4bu14buOS0zhu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhurzhu6Lhu7VLSeG7qOG7teG6vk/Dikvhu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7Xhu4BP4bqw4bu14bq84bqy4buQ4bu1I+G6pMaw4bu14bqw4buQS+G7tWJL4bqw4bu14bq84bqs4buo4bu14buo4bqwPeG7teG7uOG6suG7kuG7tcOKS+G6puG7kOG7teG7kOG7quG7nEzhu7XDleG6tEzhu6nhu7XhurNMw4zhu5Dhu7Xhu5DhurA9xrDhu7Xhu4DhurLhu5Dhu7VKTOG6sOG7tcOKRcOU4bu1w4pW4bqw4bu14bqw4buQS+G7tcOK4buY4bu1S1Lhu5Dhu7Xhu7nhu6nhu7fhu7fhu7fhu7XDiuG7kuG7kOG7tcOB4bu34bu14buQSuG6sj3hu7Xhu6jhu6pQTOG7teG7pEvhurbhu6jhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7XFqMSQ4buo4bu14buo4bui4buo4bup4buv4buo4bqw4bq8w5Xhu4bhu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7PDlOG6sMWoSkzhu5Dhu6dB4bukI+G7teG6sOG7quG7qOG7kuG7s3bhu6/hu6jFqHbhu6/hu6jhur524buvTMOUSuG7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bup4bq84bqw4buS4bum4buq4bqw4buQSuG7qMWoTOG7qeG7uOG7kC/hur7hu4bGr+G7juG7qOG7kuG7pC/hu5Dhu4ZAxq8v4bu5QUHDgS/DgMSC4bq+4bqg4bu54bu54bu54bu3QeG7t+G7qOG6oOG6osSCw4HDg8OV4bu54bup4buM4bukSuG7s+G7tS924buvL+G7qOG6vnbhu68v4buoxah24buv4buoxah24buv4buo4bq+duG7r+G7pHZsTEjDlOG7teG7pEvhu5Thu5BK4bu14bq+T8OKS+G7tcOKS+G7kuG7teG7gOG6suG7kOG7tUpM4bqw4bu1w4pFw5Thu7XDmuG7tWzFqEzDjOG7quG7teG7iUtYU8OK4buvL+G7pHbhu68v4buo4bq+duG7ry/hu6jFqHbhu68v4buo4bqw4bq8w5Xhu4Z2bEvhu4bhu5Lhu7XGr+G7ouG7tcOVTMOM4buq4bu14buoS+G7ouG7kErhu7Xhu45IxrDhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu6hLVEzhu7Xhu4BM4buKw5Thu7Ujw4I94bu1xajhurDhu7Xhur5Pw4pLxrDhu7Uj4bqk4bu1bMWoTMOM4buq4bu14buJS1hTw4rhu7XDiuG7mOG7teG7qFDhu5BK4bu14buA4bqy4buQ4bu1SkzhurDhu7XDikXDlOG7teG7qMWoSOG7kOG7teG7ueG6ouG7qeG7t+G7t+G7t+G7tcOK4buS4buQ4bu14bu44bqy4bu14buA4bqk4bu1w4rhu5jhu7XDgeG7tUvhu6Dhu7XDikvhuqbhu5Dhu7Xhu5Dhu6rhu5xM4bu14bu4T+G7qOG7teG7uFNM4bu1w4Hhu6nDg+G7t+G7t+G7tcOK4buS4buQ4bu1w5ThuqzDiuG7teG6vMOM4buQS+G7teG7uOG6suG7teG7qExI4buq4bu1S1Y94bu14buoxahI4buQ4bu1QeG7qeG6ouG7t+G7t+G7tcOK4buS4buQ4bup4bu1a+G6sOG7quG7tUHhu7nhu7Xhu5BK4bqyPeG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu1w4rhu5jhu7VQ4bu14bq+T8OKS+G7tcOUU0zhu7Xhu6RL4bq24buo4bu1xq9M4buQS8aw4bu1w4pLTeG7kEvhu7Xhu6bhu6o9w43hu5Dhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7tUrEkOG7pOG7tcWo4buw4buo4bu1w4pLw5Phu7Xhu4DhurThu5Lhu7Xhu6jFqEzhu4rhu5Dhu7Xhu45L4bqwTOG7tcOK4bq2w4rhu7XhurxMw4zhu5Dhu7Xhu6RL4bq24buk4bu14buOS+G7nEzhu7Xhu6RL4buuw4rhu7Xhu4DhurLhu5Dhu7VKTOG6sOG7tcOKRcOU4bup4bu1bMWoWFPDiuG7tcOU4bqs4buoxrDhu7XFqOG6suG7tcav4buS4bq24buo4bu1w5XhurRM4bu14buoUOG7kErhu7Xhu6hL4buK4bu14buA4bqy4buQ4bu1SkzhurDhu7XDikXDlOG7tUtMw4zhu5Dhu7XDiuG7mOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG6vkThu5DGsOG7tUtYU+G7kErhu7Xhur7hurrhu5Dhu7XhurzhurLhu7XDiuG7kuG7kOG7tcOK4bq2w4pL4bu1w4pL4bqmw5Thu7XGr+G7mMOKxrDhu7Xhu6RL4buU4buQSuG7teG7qMWow53hu7Xhur5Pw4pL4bu14bq8w4zhu5BLxrDhu7Xhu6hMSOG7quG7teG7gOG7oMOK4bu14buOS+G7tOG7teG7qMWo4bus4buQSuG7teG7kEvEkOG7qOG7tcOV4bqy4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu7jhu6zhu5BK4bu14buA4bqk4bu14bq8T+G7tSPDgj3hu7XFqOG6sOG7teG6vk/DikvGsOG7teG7gOG7iuG7teG7jkvhu6Lhu5BK4bu1w4pLSeG7teG6vk/Dikvhu7Xhurzhu6zhu5BK4bu14bukS+G6tuG7qOG7teG7qMWow5rhu7XDleG6tEzGsOG7teG7gOG7oOG7kErhu7Xhu7hMSOG7kOG7teG6vOG6suG7tcOK4buS4buQ4bu14buoTEnhu6Thu7Xhu6jhu67DiuG7teG7gEXhu6rhu7Xhu6hY4bu1w4pL4bqm4buQ4bu14buQ4buq4bucTOG7qeG7teG6v+G7kErhu7XEkUrhu6o94buI4buQ4bu14buV4bqm4buQ4bu14buV4buqTMaw4bu14buJS+G7mOG7tTRLVuG7teG7qE/Dikvhu7VtM8SRNeG7tSPhuqThu7VsxahMw4zhu6rhu7Xhu4lLWFPDiuG7tcOKS+G7kuG7teG6vExJ4buo4bun4bu1bTPEkTXhu7Uj4bqk4bu1I+G6tsOK4bu14buAT+G7kEvhu7Xhu5BK4bqy4buQS+G7tcOKS+G6puG7kOG7teG7kOG7quG7nEzhu7Xhu7hP4buo4bu14buA4bqy4buQ4bu1w5XhurLhu7Xhu6hLSeG7tcOU4bq04buQS+G7tcOKVuG6sOG7teG7gE/hurDhu7Xhu6RLWFLhu5BKxrDhu7XDikvhu5Lhu7Xhu5BI4buQ4bu1xq/hurDhu6rhu7VB4bu54bu14buQSuG6sj3hu7Xhu45LTOG7tcOK4buc4buQSuG7teG6vOG7ouG7tUtJ4buo4bu14bq+T8OKS8aw4bu1I+G6pOG7teG7gOG6pOG7teG7qFDhu7XDiktZw4rhu7Xhu6jhu6o9SOG7kOG7teG7qMWo4buqPcON4buQxrDhu7Xhu7jDieG7kOG7teG7gOG7oOG7kErhu7Xhu5BLROG7kOG7teG6vkThu5Dhu7XDilbhu5BK4bu1w4rhu6Lhu7XDikvhu6rhu57hu5BK4bu14buoxajhurRM4bu14bukS+G6tuG7qOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7tcOKS+G6puG7kOG7teG7kOG7quG7nEzhu7Xhu6jFqMOa4bu1w5XhurRM4bu14buA4buK4bu14bq8w4Lhu5Lhu7Xhu4DDgsOU4bu14buAw43hu7Xhurbhu5Dhu7Xhu6RL4bq24buo4bu14buoxahM4buK4buQ4bu1w4pL4bqm4buQ4bu14buQ4buq4bucTOG7tUpM4bqwTOG7teG7gOG7kuG6tOG7kOG7tUHhu7fhu7nhu7nhu7XigJPhu7VB4bu34bu54bqg4bu1w4pW4bqw4bu1I+G6pOG7teG7gOG6pOG7teG7gMON4bu1xajhurDhu6nhu7U0S8OT4bu1xq/hurDhu6rhu7VKReG7kOG7tcOA4bu14buoS+G6tuG7kErhu7Xhu6jDneG7teG7jktM4bu1I8OCPeG7tcWo4bqw4bu14bq+T8OKS8aw4bu14buASeG7kOG7teG7kOG6sD3hu7Xhu6jhu5LhurLhu5Dhu7Uj4bqk4bu14buA4bqk4bu14bukS+G6tuG7qOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7teG7qEtIw5Thu7Xhu7nDgOG7qeG7t+G7t+G7t+G7tcOK4buS4buQ4bu1SkzhurDhu7XDikXDlMaw4bu14buQROG7kErhu7Xhu6hQ4buQSuG7teG7gOG6suG7kOG7teG7gOG6suG7kOG7tUpM4bqw4bu1w4pFw5Thu7XDilbhurDhu7Xhu4BP4bqw4bu14bukS1hS4buQSuG7tcOVSOG7kOG7teG7qMWoSOG7kOG7tcOB4bu34bup4bu34bu34bu34bu1w4rhu5Lhu5Dhu6nhu7Uz4bqyTMaw4bu1w4Lhu5BL4bun4bu1Y8Og4bu1NCHEkeG6s+G7tWzhurNt4buvL+G7pHY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”

Mang ẩm thực muôn nơi về “miền hoa nắng”
2024-07-20 05:25:00

QTO - Dù chỉ diễn ra trong 3 ngày từ 12 - 14/7 nhưng Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực quốc tế “Hương vị miền hoa nắng”, một hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự...

Đổi thay đôi bờ Bến Hải

Đổi thay đôi bờ Bến Hải
2024-07-19 05:20:00

QTO - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, giới tuyến quân sự tạm thời được lựa chọn trùng với sông Bến Hải thuộc địa phận huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị....

Người “truyền lửa” cho nông dân làm giàu

Người “truyền lửa” cho nông dân làm giàu
2012-06-07 11:32:23

(QT) - Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuần nông nên ông luôn trăn trở làm sao để người nông dân không những thoát nghèo mà còn giàu lên trên chính mảnh đất của mình....

Khai thác rong mơ, lợi bất cập hại

Khai thác rong mơ, lợi bất cập hại
2012-06-07 11:30:55

(QT) - Mấy năm trở lại đây, cứ đến mùa hè nhiều ngư dân vùng biển Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) lại đổ xô đi “vét” rong mơ (theo cách gọi của người dân địa phương là rau...

Hướng Hóa: Được mùa vụ lúa đông xuân

Hướng Hóa: Được mùa vụ lúa đông xuân
2012-06-07 06:56:28

(QT) - Trong những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tập trung ra đồng thu hoạch lúa vụ đông xuân. Niềm vui, niềm phấn khởi hiện rõ trên từng...

Hải Lăng: Diện tích cây cao su đạt 520 ha

Hải Lăng: Diện tích cây cao su đạt 520 ha
2012-06-07 06:54:45

(QT) - Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển cây trồng- vật nuôi của tỉnh Quảng Trị, từ năm 2008 đến nay huyện Hải Lăng đã chuyển đổi một số diện tích vùng gò đồi, đất lâm...

Khai thác hợp lý tiềm năng biển, đảo

Khai thác hợp lý tiềm năng biển, đảo
2012-06-05 12:20:52

(QT) - Biển đã và đang tạo ra những cơ hội và thách thức cho loài người. Chính vì vậy, Ngày Môi trường thế giới năm nay (5/6/2012) nhân loại tiếp tục đặt vai trò của Biển lên...

Không chỉ cho cần câu...

Không chỉ cho cần câu...
2012-06-05 12:18:16

(QT) - Đối với người khuyết tật, việc tham gia lao động không chỉ mang lại nguồn thu nhập nuôi sống bản thân, mà qua đó, họ còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, sự tự tin vào...

“Chợ” lao động vùng biên

“Chợ” lao động vùng biên
2012-06-05 12:17:39

(QT) - Khi sương núi còn dày đặc, màn đêm bao phủ cả một vùng rộng lớn thị trấn vùng biên, thì ở khu đất trống trước Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã tấp nập...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết