Cập nhật:  GMT+7
P4ỦÙ.ạWêêÕÚẹẾ5ếạ)ÚQẾẽ50ãÙà4W5Ù(ầã3Ù,ậÙVÙ35Ỳ5Ùẹ4XẹÙã%ã3Ù.WăÙ.4*ếÙạhđã3Ù35XăÙ!ễ.P/4ỦQPẹÙ.ạWêêÕÚẹy)W!ÚQỞxuỘẾúỠÙ-ÙsậÙxuỘúẾÙ.4ăÙ,5]ếỚÙĩ5 .Ùếẽ50ãÙà4W5Ù(ầã3Ù,ậÙVÙ35Ỳ5Ùẹ4XẹÙ(0Ùã%ã3Ù.WăÙ.4*ếÙạhđã3Ù35XăÙ!ễ.ÙạYÙảậếÙếẽăã3Ù.X.Ùã45 ảÙĩễÙếẽặã3Ùế%ảÙ.fWÙã3Yã4ÙxuỘúẾÙếẽăã3ÙãỶảÙŨỤỦỤÙ(ấ5Ùĩc5Ù35XăÙ!ễ.Ùả&ảÙãăãỚÙ35XăÙ!ễ.Ùẹ4ẩÙế4âã3ỚÙ35XăÙ!ễ.Ùế4hdã3Ùkềl[ãÙĩYÙ35XăÙ!ễ.Ù.4ềl[ãÙã345 ẹỜP/ẹQPếW,ạ)Ùêếlạ)ÕÚảWẽ35ãỖŨẹkÙWềếăÚQPếẽQPế!QP5ả3Ù4)534ếÕÚƯƯƯÚÙWạếÕÚÊ}Ùếẽ50ãÙà4W5Ù(ầã3Ù,ậÙã45"ềÙ35Ỳ5Ùẹ4XẹÙ(0Ùã%ã3Ù.WăÙ.4*ếÙạhđã3Ù35XăÙ!ễ.Ùếẽăã3ÙãỶảÙŨỤỦỤỜÙốã4ỖÙÃỜÃÚÙj5!ế4ÕÚỪỤỤÚÙêẽ.ÕÚ4ếếẹỖ//35Wă!ề.ế4ă5!W5Ờĩã/!WếW5ảW3)ê/ŨỤỦỤỤŨ/ăẽ535ãWạ/5ảW3)êƯỦƯỬỦỬ_ýẢx_ỨỪƯỬỜáẹ3Ú/QP/ế!QP/ếẽQPếẽQPế!QÊ}Ùếẽ50ãÙà4W5Ù(ầã3Ù,ậÙã45"ềÙ35Ỳ5Ùẹ4XẹÙ(0Ùã%ã3Ù.WăÙ.4*ếÙạhđã3Ù35XăÙ!ễ.Ùếẽăã3ÙãỶảÙŨỤỦỤỜÙốã4ỖÙÃỜÃP/ế!QP/ếẽQP/ếW,ạ)QPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQẾẽhc.Ù4]ếÙạYÙ!ềlÙếẽ7Ùà]ếÙẻềỲÙĩYÙã%ã3Ù.WăÙ.4*ếÙạhđã3Ùẹ4ẩÙ.?ẹÙ35XăÙ!ễ.ÙĩYÙ.4ấã3ÙảểÙ.4ỉỚÙẹ4*ãÙ(*ềÙ(ÝếÙảễ.Ùế5[ềÙẹ4ẩÙ.?ẹÙ35XăÙ!ễ.ÙẾytÊÙ(ệã3Ùà]Ù4ăÝ.4ÙĩYăÙ.ềấ5ÙãỶảÙŨỤỦỤỜÙẾẽ50ãÙà4W5Ù.4fÙ(ậã3ỚÙêXã3ÙếÝăÙêìÙẹ4ấ5Ù4đẹÙ35ỉWÙã3Yã4ÙxuỘúẾỚÙyậ5ÙẠ5[ãÙ45 ẹÙẸ4ễÙãỉÙĨ5 ếÙÃWảÙĩYÙyậ5Ùà4ềl]ãÙ4ặ.Ù(0Ùảẫ5Ù35WÙ(7ã4ÙĩYÙếăYãÙkỴÙ4ậ5ÙẻềWãÙế%ảÙ4bãÙãỉWÙ(]ãÙĩ5 .Ù4ặ.Ùế?ẹÙ.fWÙ.X.Ù)ảƠÙế4ì.Ù45 ãÙ.4ăÙ(hđ.Ùl[ềÙ.&ềÙ“ƯÙ(f”ỚÙếíã3Ù,hc.Ùế4ì.Ù45 ãÙl[ềÙ.&ềÙ“ƯÙ,5]ế”ƠÙế4ì.Ù45 ãÙĩ5 .Ù,YãÙ35WăÙ4ặ.Ùê5ã4Ù35ỉWÙế50ềÙ4ặ.ÙĩYÙẾytÊỚÙà4ỲăÙêXếỚÙ(Xã4Ù35XÙ.4*ếÙạhđã3Ù4ặ.Ùê5ã4Ù(&ềÙãỶảÙ4ặ.ÙĩYÙà]Ù4ăÝ.4Ù,ầ5Ù!héã3Ù4ặ.Ùê5ã4Ùl]ềÙếíÙ(&ềÙãỶảÙ4ặ.ỜÙẾ5]ẹÙếễ.ÙếẩÙ.4i.ÙếặWÙ(YảỚÙ35c5Ùế45 ềÙ(50ãÙ47ã4Ù(ẩ5Ùảc5Ùẹ4hbã3Ùẹ4XẹÙ!ÝlÙ4ặ.ÙeÙ.X.Ùếẽhdã3ÙĩYÙ.X.Ùế9ã4ỜÙK%lÙ!ìã3Ù,ậÙếY5Ùạ5 ềÙ4hcã3Ù!;ãÙ(ẩ5Ùảc5Ùẹ4hbã3Ùẹ4XẹÙ35Ỳã3Ù!ÝlỜÙẾ5]ẹÙếễ.Ùk%lÙ!ìã3Ùế4hÙĩ5 ãÙ.%ềÙ4ẳ5Ùà50ảÙếẽWỚÙ,Y5Ùế?ẹÙ.X.ÙảâãÙ4ặ.Ù(0Ù35XăÙĩ5[ãỚÙ4ặ.Ùê5ã4Ùế4WảÙà4ỲăỚÙêịÙ!ễã3Ùếẽăã3Ù!ÝlÙ4ặ.ỚÙếìÙà50ảÙếẽWỚÙ(Xã4Ù35XỜÙú:lÙảÝã4Ùếẽ50ãÙà4W5Ùiã3Ù!ễã3ÙtÃẾẾÙếẽăã3Ù(ẩ5Ùảc5Ùẹ4hbã3Ùẹ4XẹÙ!ÝlÙĩYÙ4ặ.ÙeÙếíã3Ù.*ẹÙ4ặ.ỜÙtX.ÙÊeÙxuỘúẾỚÙ.X.Ùếẽhdã3ÙúyỚÙtúÙÊẸÙk%lÙ!ìã3Ùã3ềầãÙ4ặ.Ùạ5 ềÙảeÙ4ẫÙếẽđÙ35Ỳã3Ù!ÝlÙĩYÙ4ặ.Ùế?ẹÙ.X.ÙảâãÙÃ3ỉÙĨỶãỚÙẠ8.4ÙêịỚÙú8WÙạmỚÙx5XăÙ!ễ.Ù.âã3Ù!%ãÙ(hWÙạ[ãÙj),ê5ế)Ù.fWÙ.X.ÙÊeÙĩYÙsậÙxuỘúẾÙ(0Ù35XăÙĩ5[ãỚÙ4ặ.Ùê5ã4Ù.ỲÙãhc.Ùế4WảÙà4ỲăỜÙẾỶã3Ù.hdã3Ù(YăÙếÝăỚÙ,ầ5Ù!héã3Ù35XăÙĩ5[ãÙẻềWÙảÝã3ƠÙếẩÙ.4i.Ù.ềậ.Ùế45Ùế45]ếÙà]Ù,Y5Ù35Ỳã3Ù(5 ãÙếịỜÙĨ?ãÙ(ậã3Ùếẽăã3Ùã3Yã4ÙxuỚÙếẽăã3Ùĩằã3ÙŨÙãỶảÙỞ,ỸếÙ(&ềÙếíÙãỶảÙ4ặ.ÙŨỤỤV-ŨỤỦỤỠỚÙ.4*ảÙ!iếÙĩ5 .Ù!ÝlÙ4ặ.Ù.4fÙl]ềÙẻềWÙ(ặ.Ù–Ù.4<ẹÙeÙẾytÊÙĩYÙẾyẸẾỜÙẢẫ5Ù35XăÙĩ5[ãỚÙ.XãÙ,ậÙẺẠxuÙế4ì.Ù45 ãÙảậếÙ(ẩ5Ùảc5Ùếẽăã3Ùẹ4hbã3Ùẹ4XẹÙ!ÝlÙ4ặ.ÙĩYÙẻềỲãÙạmỜÙẢẫ5Ùếẽhdã3Ù.ắÙảậếÙà]Ù4ăÝ.4Ù.ễÙế40Ùĩ"Ù(ẩ5Ùảc5Ùẹ4hbã3Ùẹ4XẹÙ!ÝlÙ4ặ.ƠÙảẫ5Ùế9ã4Ù.ắÙảậếÙ.4hbã3Ùếẽ7ã4Ù(ẩ5Ùảc5Ùẹ4hbã3Ùẹ4XẹÙ!ÝlÙ4ặ.ỜÙú:lÙảÝã4Ù.X.Ù4ăÝếÙ(ậã3Ù35XăÙ!ễ.Ù,ỲăÙĩ Ùảâ5Ùếẽhdã3ỚÙ35XăÙ!ễ.ÙêịÙ!ễã3ÙãỶã3Ùạhđã3Ùế5]ếÙà5 ảÙĩYÙ45 ềÙẻềỲÙếẽăã3Ù.X.Ù.bÙêeÙ35XăÙ!ễ.ỜÙK%lÙ!ìã3Ù!Wã4Ùảễ.Ù.X.Ù("ÙếY5Ùã345[ãÙ.iềÙĩ"Ùà4ăWÙ4ặ.Ù35XăÙ!ễ.Ù.fWÙsậÙxuỘúẾÙĩYÙ.X.Ùế9ã4ỜÙÃ%ã3Ù.WăÙãỶã3Ùạì.Ù.X.Ùẹ4ằã3Ùà4ỲăÙế46ÙĩYÙẻềỲãÙạmÙ.4*ếÙạhđã3ÙeÙ.X.ÙÊeÙxuỘúẾƠÙế5]ẹÙếễ.Ù4ăYãÙế45 ãÙ4 Ùế4ấã3ÙĩỶãÙ,ỲãÙẻềlÙẹ4ÝảÙẹ4XẹÙạề?ếÙĩYÙ.X.Ù4hcã3Ù!;ãÙĩ"Ù.âã3ÙếX.Ù(Xã4Ù35XÙĩYÙà50ảÙ(8ã4Ù.4*ếÙạhđã3Ù35XăÙ!ễ.ỜÙẾẽ50ãÙà4W5Ù.âã3ÙếX.Ù(Xã4Ù35XÙ.4*ếÙạhđã3Ù35XăÙ!ễ.ÙeÙ.X.Ùếẽhdã3Ùẹ4ẩÙế4âã3ÙĩYÙẾttÃỚÙếẽăã3Ù(ắÙ.ắÙ.X.Ùếẽhdã3Ùã3ăY5Ù.âã3Ùạ?ẹỚÙ.X.Ùếẽhdã3Ù!ăÙãhc.Ùã3ăY5Ù(&ềÙếhÙ4ă#.Ù(YăÙếÝăÙế4)ăÙ.4hbã3Ùếẽ7ã4Ùãhc.Ùã3ăY5ỜÙK%lÙ!ìã3Ù.4ề:ãÙĩYÙ.4ề:ãÙ,8Ù.X.Ù(5"ềÙà5 ãÙ(0Ù(Xã4Ù35XÙ.X.Ùếẽhdã3Ùả&ảÙãăãỜÙẾẽ50ãÙà4W5Ù.X.Ù.4ề:ãÙ,8Ù.4ăÙĨ5 ếÙÃWảÙế4WảÙ35WÙ.4hbã3Ùếẽ7ã4Ù(Xã4Ù35XÙà]ếÙẻềỲÙ4ặ.Ùế?ẹÙ.fWÙ4ặ.Ùê5ã4Ùẻềấ.Ùế]ÙỞẸýÊọỠỜÙẾ5]ẹÙếễ.Ùếẽ50ãÙà4W5ÙảÝã4Ùả}Ù(YăÙếÝăÙế4)ăÙã4ềÙ.&ềÙkỴÙ4ậ5ÙeÙ.X.Ùếẽhdã3ÙẾttÃỚÙế4ì.Ù45 ãÙã345[ảÙếệ.ÙƯÙ.âã3Ùà4W5ÙĩYÙếỶã3Ù.hdã3Ù.âã3ÙếX.ÙẻềỲãÙạmÙ.fWÙ.X.ÙÊeÙxuỘúẾÙ(ấ5Ùĩc5Ù.X.Ùếẽhdã3ÙẾttÃỜÙy5]ềÙÃ3ềl1ãP/ẹQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cắm bản gieo chữ giữa đại ngàn

Cắm bản gieo chữ giữa đại ngàn
2010-02-07 12:57:23

(GD&TĐ) - Ban ngày ở đại ngàn Trường Sơn, cái nắng nóng với những ngọn gió Lào làm da khô rát, đêm lại giá lạnh như kim châm vào thịt. Bên dòng suối A La, cạnh ngọn đèn...

Bí quyết sống lâu sống khỏe ở quanh ta

Bí quyết sống lâu sống khỏe ở quanh ta
2010-02-07 12:57:04

(SK&ĐS) - Mong ước sâu xa của con người vẫn là sống lâu, sống khỏe, sống có ích, nhưng có một hiện tượng cực kỳ bất bình thường vẫn hiện hữu, đó là tuyệt đại đa số người ta...

Mang bệnh vì thuốc trị bệnh

Mang bệnh vì thuốc trị bệnh
2010-02-07 12:55:33

(SK&ĐS) - Dạo này ông Lâm hay bị hồi hộp, đánh trống ngực; đôi lúc cảm thấy tức ngực, khó thở, nhất là những lúc phải leo lên gác. Ông đã đi khám tim mạch và được bác sĩ...

Tổ chức công đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ

Tổ chức công đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ
2010-02-06 08:42:10

* Đ/c Nguyễn Xuân Trà, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị: Tổ chức Công đoàn đã thực sự góp phần thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ...

Trao 54 suất quà cho HS và GV đón Tết Canh Dần

Trao 54 suất quà cho HS và GV đón Tết Canh Dần
2010-02-06 02:48:24

(GD&TĐ) - Thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Tết vì HS và GV nghèo” của ngành, mới đây, trường THPT Gia Phố đã trao 54 suất quà cho những học sinh và giáo viên có hoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết