Cập nhật:  GMT+7
AÔẶẮÍỢBÝÝừĂWốỐỲỢỈĂÁốTBẮÝCỠÕẮÕỐ:BẮỊỰỐẮỲÔ$ỰỠÕA/ÔẶÁAWẮÍỢBÝÝừĂWdỈBÌĂÁỏỴEỠÕẮốYỔẮỠÔ:ỠÕẮỠÕD!ẮỲÔCỠÕẮẦẮỠẺỠÕẮỠÔ$ẮỊŨẮỢ?BỳẮảÔỶỠÕẮỲÚỐẮÍQẮÍỴỦÍẮỲYRẮÍÔỴ!ÓỠẮ;ỪỐẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮ;DẮỊ$ỬÍẮÚỠÕẮÍÔỐBẮÝKẮỠÔ:ỠÕẮỊỐOỴẮỲÔỶẮ;ỔẮỲYPỠÕẮỠÔ:ỠÕẮỠÕD!ẮÚỠÕẮÍỄỞẮÝỶỠÕẮIEPẮ;ÓẮỊỂỲẮỠ$ỪÍẮÍ=ỠÕẮỠÔ$ẮỠÔ:ỠÕẮÍÚỠÕẮ;ỐÓÍẮÚỠÕẮỲ*ỠÕẮỊEỞẮỠÔFỠẮỲYPỠÕẮỲÔỰỐẮIỘỠÔẮỲĐỐẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕỳA/WÁAỲBIỢỈẮÝỲ!ỢỈừĂỞBYÕỐỠxẲW.ẮBỴỲPĂÁAỲYÁAỲÌÁAỐỞÕẮÝYÍừĂ//ÍỳIBPXỴBỠÕỲYỐỳ;Ỡ/ÌỈÝỜỲPW/ỠỈ,Ý/ẲẲẲẪ/ÂẨÌẦẶẴÂẲẴẶỲẶẦẪẰẨẰỢẶỳỚWÕĂẮ/ÁA/ỲÌÁA/ỲYÁAỲYÁAỲÌÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁìỠÕẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮÍỸỠÕẮÍCỠẮIỦẮÍÔ:ẮỲÔFWẮỊTẮỲYBPẮỲỐOỠẮÔƯẮỲYỬẮWÔCỲẮỲYỐÒỠẮÍÔẸỠẮỠỴÚỐẮÍÔPẮỊÙỐẮỲ$ỬỠÕẮÍQẮÔPDỠẮÍEỠÔẮỜÔQẮỜÔẸỠẮ- ỠÔxẮọỳtỳdA/WÁA/ỲÌÁA/ỲYÁA/ỲBIỢỈÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁôỐỠÔẮYBẮ;DẮỢỪỠẮỢMỠẮỲYMỠẮỞEỠÔẮỊỂỲẮÍQẮỲYỴ!OỠẮỲÔÙỠÕẮBỠÔẮÔỸỠÕẮỲĐỐẮỲÔÚỠẮốỆỠẮệ{ýẮ.ÉẮrƠỠÔẮcỐBỠÕýẮÔỴ!ÓỠẮrƠỠÔẮềỐỠÔẮỊÉẮÔỴỠẮỊỶÍẮÍÔPẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮỷÝỐỠÔẮỠẸỞẮẶẪẤẦỹẮỞỦỲẮỲỘỠÔẮ!MỴẮỠ$ỪÍẮỞÉỠÔẮỢỐÓỲỳẮểẸỞẮẶẪẬẦýẮỲÔỈPẮỲỐNỠÕẮÕSỐẮỲÔỐMỠÕẮỢỐMỠÕẮÍ#BẮốŨẮXỴÙÍýẮÍÔDỠÕẮỲÔBỠÔẮỠỐMỠẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮỢMỠẮỊ$ỰỠÕẮỠÔFWẮỠÕ=Ắ;DẮỊ$ỬÍẮIỐMỠẮÍÔNẮ;DPẮIỦẮỊỦỐẮạỐMỠẮWÔRỠÕẮđđýẮÝBỴẮỞỦỲẮỲÔỰỐẮÕỐBỠẮÔỴỂỠẮỢỴ!ÓỠýẮỊNỠẮỠẸỞẮẶẪẬẪýẮỜÔỐẮÍÔỐNỠẮỲYBỠÔẮIỐMỠẮÕỐỪỐẮ.E!ẮYBýẮÚỠÕẮỲỘỠÔẮỠÕỴ!ÓỠẮÝBỠÕẮảBỞWỴÍÔỐBẮỢDỞẮỠÕÔƠBẮ;@ẮXỴÙÍẮỲNỳẮốYPỠÕẮỞỦỲẮỢỄỠẮÍÔỐNỠẮỊỂỴẮ;ỪỐẮXỴỆỠẮỲÔỸýẮÚỠÕẮIỔẮỲÔ$ỨỠÕẮ;DẮỊ$ỬÍẮỊ$BẮỊỐẮỊỐOỴẮỲYỔýẮỊNỠẮỠẸỞẮẶẪẪẬýẮÚỠÕẮ.ỴỂỲẮỠÕ=ẮỲYỮẮ;OẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕýẮỢDẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮÔĐỠÕẮÂ/ÂẮ;ỪỐẮỲÔ$ỨỠÕẮỲFỲẮẲẬửỳẮểÕỤỐẮỠÕÔỈẮÚỠÕẮỜÒẮ;OẮỠÔ:ỠÕẮỠÕD!ẮÍÔỐNỠẮỊỂỴẮ;ỪỐẮXỴỆỠẮỲÔỸýẮÍÔỶỠÕẮỲÚỐẮÍEỞẮỠÔFỠẮỊ$ỬÍẮỠÔ:ỠÕẮỲÙẮÍÔỂỲẮÍ#BẮỞỦỲẮỠÕ$ỰỐẮỢỒỠÔẮBỠÔẮÌ=ỠÕýẮÝỀỠẮÝDỠÕẮÔ!ẮÝỐỠÔẮ;ỘẮốŨẮXỴÙÍỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁếÔÚỠÕẮỠÔỆỠẮỠÔ$ỬỠÕẮ;ỪỐẮXỴỆỠẮỲÔỸẮỢDẮỲỐỠÔẮỲÔỄỠẮỞDẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮỊÉẮỲÔÒẮÔỐÓỠẮỲYMỠẮÍÔỐNỠẮỲY$ỰỠÕýẮỠÔ$ỠÕẮỲYPỠÕẮỲÔỰỐẮIỘỠÔẮÚỠÕẮ;HỠẮWÔCỲẮÔỴ!ẮWÔGỞẮÍÔỂỲẮỲÙỲẮỊJWẮÍ#BẮBỠÔẮ“ạỦẮỊỦỐẮả@ẮdỤ”ẮIẼỠÕẮỠÔ:ỠÕẮ;ỐÓÍẮỢDỞẮỲÔỐNỲẮỲÔ&ÍẮÕQWẮWÔỄỠẮ;DPẮÝ&ẮWÔCỲẮỲYỐÒỠẮÍ#BẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕỳẮìỠÕẮỢDẮỲỂỞẮÕ$ỨỠÕẮÝCỠÕẮỲYPỠÕẮỲÔỰỐẮÍÔỐNỠẮÍ=ỠÕẮỠÔ$ẮỲÔỰỐẮIỘỠÔỳẮốYPỠÕẮÝỴ!ẮỠÕÔƠýẮÚỠÕẮ;HỠẮỢỴÚỠẮÕÔỐẮỠÔỪẮ;DẮỲÔ&ÍẮÔỐÓỠẮỢỰỐẮÌĐ!ẮÍ#BẮạCÍẮdỤẮ“ỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮỲDỠẮỠÔ$ỠÕẮỜÔÚỠÕẮWÔN”ỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁõỰỐẮ.BẮÍÔỐNỠẮỲY$ỰỠÕẮỠÔ$ỠÕẮÚỠÕẮốỴ!OỠẮ;HỠẮỊQỠÕẮÕQWẮỲỒÍÔẮÍ&ÍẮÍÚỠÕẮÝ%ÍẮÍ#BẮỞỘỠÔẮIẼỠÕẮ;ỐÓÍẮỲÔBỞẮÕỐBẮỠÔỐOỴẮ;ỔẮỲYỒẮỜÔCÍẮỠÔBỴỳẮóẮ;ỔẮỲYỒẮỠDPẮÚỠÕẮÍ=ỠÕẮÔPDỠẮỲÔDỠÔẮỠÔỐÓỞẮ;@Ắ;DẮỊ$ỬÍẮỠÕ$ỰỐẮÌỆỠẮ!MỴẮỞNỠỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁãỸẮỮẮỊỦẮỲỴŨỐẮÕỄỠẮẬẰýẮỠÔ$ỠÕẮỞSỐẮỠÕ$ỰỐẮ;HỠẮỲÔỂ!ẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮỠÔỐÓỲẮÔỴ!NỲýẮỠẸỠÕẮỠƯẮ;ỪỐẮÍCÍẮWÔPỠÕẮỲYDPẮỊPDỠẮỲÔÒẮỮẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕỳẮốÔỰỐẮÕỐBỠẮỲYPỠÕẮXỴỆỠẮỠÕ=ẮỊÉẮYèỠẮỢỴ!ÓỠẮÍÔPẮÚỠÕẮ(ẮÍÔỒýẮỠÕÔỔẮỢ&ÍẮ;$ỬỲẮXỴBẮỜÔQẮỜÔẸỠýẮÕỐBỠẮỜÔŨỳẮôBỴẮỜÔỐẮỲYỮẮ;OẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕýẮỞÊÍẮÌỸẮỞBỠÕẮỲYPỠÕẮỞỘỠÔẮỲÔ$ỨỠÕẮỲFỲýẮIÓỠÔẮỲỘỠÔẮÔDỠÔẮÔĐẮỞƯỐẮỜÔỐẮỲYCỐẮỠẺỠÕýẮỲYỮẮỲYỰỐẮỠÔ$ỠÕẮIẼỠÕẮ(ẮÍÔỒẮÍ#BẮỠÕ$ỰỐẮỢỒỠÔýẮÚỠÕẮỊÉẮXỴ!NỲẮỲỆỞẮ;$ỨỠẮỢMỠýẮÔẸỠÕẮÝB!ẮỢBPẮỊỦỠÕẮÝEỠẮ.ỴỂỲýẮỲỒÍÔẮÍ&ÍẮỲÔBỞẮÕỐBẮỠÔỐOỴẮWÔPỠÕẮỲYDPýẮÔPĐỲẮỊỦỠÕẮÍ#BẮÍCÍẮỲŨẮÍÔ%ÍẮÔỦỐýẮỊPDỠỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁốÔỈPẮỲÔỰỐẮÕỐBỠýẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮỜÔỐẮỲYỮẮ;OẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕẮỊÉẮỊEỞẮỠÔỐÓỞẮ;DẮỊÉẮỲ*ỠÕẮỜỐỠÔẮXỴBẮỠÔỐOỴẮ;ỔẮỲYỒẮÍÚỠÕẮỲCÍỳẮãỸẮỮẮÍ$ỨỠÕẮ;ỔẮỠDPẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮÍ=ỠÕẮÔPDỠẮỲÔDỠÔẮ.ỴỂỲẮÝẺÍẮỠÔỐÓỞẮ;@ỳẮìỠÕẮỢỴÚỠẮỊÊỲẮỢỬỐẮỒÍÔẮÍ#BẮỲFWẮỲÔÒẮỢMỠẮỲYMỠẮỢỬỐẮỒÍÔẮÍ#BẮIEỠẮỲÔỆỠẮIẼỠÕẮỠÔ:ỠÕẮ;ỐÓÍẮỢDỞẮỊỈỞẮỢĐỐẮỠÔỐOỴẮỢỬỐẮỒÍÔẮÍÔPẮỲFWẮỲÔÒẮ;DẮỠÕ$ỰỐẮÌỆỠỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁềỶÍẮỮẮÍ$ỨỠÕẮ;ỔẮảÔ#ẮỲỔÍÔẮdỦỐẮÍÔ:ẮỲÔFWẮỊTẮ.ÉẮrƠỠÔẮcỐBỠÕýẮÚỠÕẮốỴ!OỠẮỊÉẮỲY&ÍẮỲỐNWẮỲÔBỞẮÕỐBẮÍCÍẮÔPĐỲẮỊỦỠÕẮỠÔỆỠẮỊĐPýẮỲÔ$ỰỠÕẮ.Ỵ!MỠẮỲỴ!MỠẮỲYỴ!OỠýẮ;FỠẮỊỦỠÕýẮỲỐNWẮỠÔFỠẮÝ&ẮÔƯẮỲYỬẮÍ#BẮÍCÍẮỲŨẮÍÔ%ÍýẮÍCẮỠÔỆỠýẮÍCÍẮỠÔDẮÔEPẮỲỆỞẮ;OẮ;FỲẮÍÔỂỲẮÍ=ỠÕẮỠÔ$ẮỲỐỠÔẮỲÔỄỠẮỊÒẮỜỔWẮỲÔỰỐẮÕỐỶWẮỊVẮỠÕ$ỰỐẮỠÕÔèPýẮỊÙỐẮỲ$ỬỠÕẮÌỌẮIỔẮỲŨỠẮỲÔ$ỨỠÕẮỲYPỠÕẮ.ÉẮÔỦỐ…ẮìỠÕẮ;FỠẮỊỦỠÕẮỊ$ỬÍẮỠÔỐOỴẮỠÕỴỤỠẮỜỐỠÔẮWÔỐẮÍÔPẮXỴ{ẮỜÔỴ!NỠẮÔSÍýẮỜÔỴ!NỠẮỲDỐýẮXỴ{ẮÍ%ỴẮỲYỬẮỠÔỆỠẮÌỆỠẮIỔẮỲÔỐÓỲẮÔĐỐẮÌPẮỲÔỐMỠẮỲBỐýẮỢ=ẮỢ@ỲýẮXỴ{Ắ#ỠÕẮÔỦýẮWÔRỠÕýẮÍÔÙỠÕẮảễrđã-ẶẪ…A/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁăÊÍẮIỐÓỲẮỲYPỠÕẮÍÚỠÕẮỲCÍẮÔỐNỠẮỞCỴẮỲỘỠÔẮỠÕỴ!ÓỠýẮỠÕPDỐẮ;FỠẮỊỦỠÕẮIDẮÍPỠẮỠÔỆỠẮÌỆỠẮỲÔBỞẮÕỐBẮÔỐNỠẮỞCỴẮÍ%ỴẮỠÕ$ỰỐýẮIEỠẮỲÔỆỠẮÚỠÕẮẲẰẮỠẸỞẮỲÔBỞẮÕỐBẮdỦỐẮÍÔ:ẮỲÔFWẮỊTẮ.ÉẮỲÔỘẮÍQẮỲỪỐẮẲẶẮỢỄỠẮÚỠÕẮỲY&ÍẮỲỐNWẮÔỐNỠẮỞCỴẮÍ%ỴẮỠÕ$ỰỐỳẮrỪỐẮÍÔ$ỨỠÕẮỲYỘỠÔẮ“ốNỲẮ;ỘẮỠÕ$ỰỐẮỠÕÔèP”ýẮÚỠÕẮ;FỠẮỊỦỠÕýẮỜMỴẮÕSỐẮÍPỠẮỈỞẮXỴMẮÔ$ỨỠÕẮXỴ!MỠẮÕQWẮ#ỠÕẮÔỦẮỊ$ỬÍẮÂẤẮỊNỠẮẤẰẮỲYỐÓỴẮỊỤỠÕẮỊÒẮỲÊỠÕẮXỴDẮÍÔPẮÍCÍẮÕỐBẮỊỘỠÔẮỜÔQẮỜÔẸỠẮỲYMỠẮỊỔBẮIDỠẮ.ÉỳA/WÁAỲBIỢỈẮÝỲ!ỢỈừĂỞBYÕỐỠxẲW.ẮBỴỲPĂÁAỲYÁAỲÌÁAỐỞÕẮÝYÍừĂ//ÍỳIBPXỴBỠÕỲYỐỳ;Ỡ/ÌỈÝỜỲPW/ỠỈ,Ý/ẲẲẲẪ/ÂẨÌẦẶẴÂẲẴẶỲẶẦẪẰẨẰỢẲỳỚWÕĂẮ/ÁA/ỲÌÁA/ỲYÁAỲYÁAỲÌÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁìỠÕẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮWÔCỲẮỞỐỠÔẮYBẮỞÚẮÔỘỠÔẮ“ốŨẮÔỬWẮỲCÍẮ.ÉẮÝEỠẮ.ỴỂỲẮỠÚỠÕẮỠÕÔỐÓWẮỢỐMỠẮÕỐB”Ắ- ỠÔxẮọỳtỳdA/WÁA/ỲÌÁA/ỲYÁA/ỲBIỢỈÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁốYPỠÕẮ;BỐẮỲYRẮảÔ#ẮỲỔÍÔẮdỦỐẮểÕ$ỰỐẮỜÔỴ!NỲẮỲFỲ-ỠĐỠẮỠÔỆỠẮÌBẮÍBỞẮỊỐ-Ú-.ỐỠẮ.ÉýẮÚỠÕẮốỴ!OỠẮỢỴÚỠẮỲỒÍÔẮÍ&ÍẮỲỴ!MỠẮỲYỴ!OỠýẮ;FỠẮỊỦỠÕẮ.Ệ!ẮÌ&ỠÕẮỠÕỴỤỠẮXỴ{ýẮÕỐỶWẮỊVẮÔỦỐẮ;ỐMỠẮỲÔPCỲẮỠÕÔèPẮ;DẮỲỐMỠẮWÔPỠÕẮỲYPỠÕẮÍCÍẮWÔPỠÕẮỲYDPẮỮẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕỳẮảÔỐBẮÝKẮ;ỪỐẮÍÔỶỠÕẮỲÚỐýẮÚỠÕẮốỴ!OỠẮÍÔPẮIỐNỲxẮ“ố*ẮỠÔ:ỠÕẮỠÕD!ẮỊỄỴýẮdỦỐẮểÕ$ỰỐẮỜÔỴ!NỲẮỲFỲ-ỠĐỠẮỠÔỆỠẮÌBẮÍBỞẮỊỐ-Ú-.ỐỠẮ.ÉẮÕÊWẮỜÔÚỠÕẮỒỲẮỠÔ:ỠÕẮỜÔQẮỜÔẸỠýẮỠÔ$ẮXỴ{ẮÔPĐỲẮỊỦỠÕýẮỠỨỐẮỢDỞẮ;ỐÓÍýẮÔỦỐẮÔSW…ẮdỦỐẮIBỠẮỊỄỴẮÍÔỖẮÍQẮẶẬẮÔỦỐẮ;ỐMỠýẮỊBẮÝÙẮÔỦỐẮ;ỐMỠẮỊOỴẮÝỴ!ẮÕỐEỞẮ;OẮÝ%ÍẮỜÔTỈýẮÍÔ#Ắ!NỴẮÔPĐỲẮỊỦỠÕẮỲYMỠẮỲỐỠÔẮỲÔỄỠẮỲ&ẮỠÕỴ!ÓỠýẮỲ&ẮÍÔ#Ắ;OẮỲDỐẮÍÔỒỠÔỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁốỴ!ẮỠÔỐMỠẮỊÒẮỲÔCPẮÕVẮỜÔQẮỜÔẸỠýẮỲÚỐẮỊÉẮ;FỠẮỊỦỠÕẮÍCÍẮÔỦẮÕỐBẮỊỘỠÔẮỲYMỠẮỊỔBẮIDỠẮ.ÉẮỊQỠÕẮÕQWẮ.Ệ!ẮÌ&ỠÕẮXỴ{Ắ#ỠÕẮÔỦẮỠĐỠẮỠÔỆỠẮÍÔỂỲẮỊỦÍẮÌBẮÍBỞỳẮố*ẮỠÕỴỤỠẮỲỐOỠẮÔỴ!ẮỊỦỠÕẮỊ$ỬÍýẮÔỦỐẮỊÉẮÔƯẮỲYỬẮỜỔWẮỲÔỰỐẮỠÔ:ỠÕẮÕỐBẮỊỘỠÔẮÍQẮỠÕ$ỰỐẮỠÔỐỌỞẮÍÔỂỲẮỊỦÍẮÌBẮÍBỞẮÕÊWẮỜÔQẮỜÔẸỠýẮỲÊỠÕẮXỴDẮỊỦỠÕẮ;ỐMỠẮỲYPỠÕẮÍCÍẮÌỔWẮỢỌýẮốNỲỳỳỳẮỞƯỐẮỠẸỞẮ;FỠẮỊỦỠÕẮỊ$ỬÍẮÔDỠÕẮÍÔ@ÍẮÝỴỂỲẮXỴDẮ;ỪỐẮỲYỔẮÕỐCẮÔDỠÕẮỲYẸỞẮỲYỐÓỴẮỊỤỠÕẮÕỐỶWẮÍCÍẮÕỐBẮỊỘỠÔẮỠĐỠẮỠÔỆỠẮÌBẮÍBỞẮÌỄỠẮŨỠẮỊỔỠÔẮÍỴỦÍẮÝÙỠÕ”ỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁrỪỐẮÕỄỠẮẬẰẮỠẸỞẮỲỴŨỐẮỊỰỐýẮÂẰẮỠẸỞẮỲỴŨỐẮăEỠÕẮỠÔ$ỠÕẮÚỠÕẮ;HỠẮỞỐÓỲẮỞDỐẮ;ỪỐẮÍÚỠÕẮ;ỐÓÍẮÍ#BẮỞỘỠÔẮÕQWẮWÔỄỠẮ;DPẮÝ&ẮWÔCỲẮỲYỐÒỠẮÍÔỴỠÕẮÍ#BẮ.ÉỳẮếÔÚỠÕẮÍÔỖẮỢDỞẮỲÙỲẮÍÚỠÕẮỲCÍẮỊPDỠẮỲÔÒýẮỲÔ$ỨỠÕẮIỘỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮÍRỠẮỢDẮỲỂỞẮÕ$ỨỠÕẮỲỐMỴẮIỐÒỴẮ;OẮWÔCỲẮỲYỐÒỠẮỜỐỠÔẮỲNẮÔỦẮÕỐBẮỊỘỠÔỳẮỏỴBẮỜỐỠÔẮỠÕÔỐÓỞẮÍ=ỠÕẮỠÔ$ẮỜÔEPẮÝCỲẮỠÔỴẮÍỄỴẮỲÔ&ÍẮỲNýẮÚỠÕẮỊÉẮWÔCỲẮỞỐỠÔẮYBẮỞÚẮÔỘỠÔẮ“ốŨẮÔỬWẮỲCÍẮ.ÉẮÝEỠẮ.ỴỂỲẮỠÚỠÕẮỠÕÔỐÓWẮỢỐMỠẮÕỐB”ẮÕỤỞẮẦẮỲÔDỠÔẮ;ỐMỠýẮÌPẮÚỠÕẮỢDỞẮỲŨẮỲY$ỮỠÕẮ;DẮÍÔỒỠÔẮỲÔ%ÍẮỊỐẮ;DPẮÔPĐỲẮỊỦỠÕẮỲ*ẮỠẸỞẮẲẰẲẰỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁăỆ!ẮỢDẮỞÚẮÔỘỠÔẮỞỪỐýẮÍCÍÔẮỢDỞẮÝCỠÕẮỲĐPẮỊÒẮỜÔỴ!NỠẮỜÔỒÍÔẮIDẮÍPỠẮỠÚỠÕẮÌỆỠẮỲYPỠÕẮ.ÉẮỢỐMỠẮỜNỲẮÝEỠẮ.ỴỂỲýẮỲFỠẮÌ@ỠÕẮ;DẮỜÔBỐẮỲÔCÍẮÔNỲẮXỴ{ẮỊỂỲẮỲYÙỠÕẮIĐÍẮỞDỴẮỮẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕẮỊÒẮÝEỠẮ.ỴỂỲẮÍÔPẮÔỐÓỴẮXỴEẮỜỐỠÔẮỲNẮÍBPýẮ;*BẮWÔ@ÍẮ;@ẮÕỐBẮỊỘỠÔýẮ;*BẮÍỴỠÕẮÍỂWẮÍÔPẮỲÔỔẮỲY$ỰỠÕẮỠÕỴỤỠẮYBỴýẮÍ#ýẮXỴEẮÝĐÍÔỳẮôBỴẮỞỦỲẮỲÔỰỐẮÕỐBỠẮỲỘỞẮỲRỐýẮÔSÍẮÔTỐẮỲÔMỞẮỜỐỠÔẮỠÕÔỐÓỞẮ;OẮ;ỐÓÍẮỲYỤỠÕẮÍCÍẮỢPĐỐẮYBỴýẮÍ#ẮXỴEẮ.BỠÔýẮỊNỠẮỠB!ẮỞÚẮÔỘỠÔẮỲŨẮÔỬWẮỲCÍẮ.ÉẮÝEỠẮ.ỴỂỲẮỠÚỠÕẮỠÕÔỐÓWẮỢỐMỠẮÕỐBẮÍ#BẮÚỠÕẮÍQẮỲYMỠẮẰýẤÔBýẮÍÔPẮỲÔỴẮỠÔFWẮỞƯỐẮ;@ẮẴẶ-ẴẲẮỲYỐÓỴẮỊỤỠÕỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁếÔÚỠÕẮÍÔỖẮ;$ỬỲẮỢMỠẮIÓỠÔẮỲFỲẮÍỸỠÕẮIDẮÍPỠẮỢDỞẮỜỐỠÔẮỲNýẮ;ỪỐẮỲỂỞẮỢRỠÕẮỠÔỐÓỲẮÔỴ!NỲýẮÚỠÕẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮÍRỠẮỲỒÍÔẮÍ&ÍẮỲÔBỞẮÕỐBẮÔ$ỮỠÕẮ%ỠÕẮ;ỪỐẮÍỦỠÕẮỊỤỠÕẮỲYPỠÕẮÍCÍẮWÔPỠÕẮỲYDPẮ“ỢCẮỢDỠÔẮỊỸỞẮỢCẮYCÍÔ”ẮÍỸỠÕẮỞỦỲẮÝÙẮIDẮÍPỠẮỊ%ỠÕẮYBẮXỴ!MỠẮÕQWýẮ#ỠÕẮÔỦẮÍÔPẮểÔỆỠẮÌỆỠẮIỔẮỲÔỐÓỲẮÔĐỐẮÌPẮỲÔỐMỠẮỲBỐýẮỢ=ẮỢ@ỲýẮWÔRỠÕýẮÍÔÙỠÕẮảễrđã-ẶẪỳẮốYPỠÕẮỊQẮỊCỠÕẮÍÔỶẮ(ẮỢDẮỊỬỲẮỢ=ẮỠẸỞẮẲẰẲẰýẮÚỠÕẮÍỸỠÕẮỞỦỲẮÝÙẮÔỦẮỊÉẮỊ%ỠÕẮYBẮXỴ!MỠẮÕQWẮ#ỠÕẮÔỦẮỊ$ỬÍẮÔDỠÕẮỲYẸỞẮÝỴỂỲẮXỴDýẮỲYỔẮÕỐCẮÔDỠÕẮỲYẸỞẮỲYỐÓỴẮỊỤỠÕẮỊÒẮ#ỠÕẮÔỦẮÍÔPẮIDẮÍPỠẮ;ỸỠÕẮỢ@ỲẮrƠỠÔẮềỐỠÔýẮcỐPẮềỐỠÔýẮốYỐÓỴẮọÔPỠÕ…ìỠÕẮÍ=ỠÕẮỢDẮỲÔDỠÔẮ;ỐMỠẮỲỒÍÔẮÍ&ÍẮÍỸỠÕẮ;ỪỐẮIDẮÍPỠẮỲYPỠÕẮÍÚỠÕẮỲCÍẮWÔRỠÕýẮÍÔÙỠÕẮảễrđã-ẶẪẮóẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁốYMỠẮÍ$ỨỠÕẮ;ỔẮốY$ỮỠÕẮỲÔÚỠẮÚỠÕẮỢDẮỞỦỲẮỲYPỠÕẮỠÔ:ỠÕẮỠÕ$ỰỐẮỊỐẮỊỄỴẮỲÔBỞẮÕỐBẮ;FỠẮỊỦỠÕẮIDẮÍPỠẮỲÔ&ÍẮÔỐÓỠẮỲÙỲẮÍCÍẮÍÔ#ẮỲY$ỨỠÕýẮỊ$ỰỠÕẮỢÙỐẮÍ#BẮăEỠÕýẮÍÔỒỠÔẮÝCÍÔẮWÔCWẮỢỴFỲẮÍ#BẮểÔDẮỠ$ỪÍyẮ;FỠẮỊỦỠÕẮIDẮÍPỠẮỢDỞẮỜỐỠÔẮỲNýẮỲÔ&ÍẮÔỐÓỠẮ.Ệ!ẮÌ&ỠÕẮỠÚỠÕẮỲÔÚỠẮỞỪỐ…ẮểÕ$ỰỐẮÌỆỠẮỲÔÚỠẮốỆỠẮệ{ẮỢỴÚỠẮ!MỴẮXỴ(ẮỠÔ:ỠÕẮỊQỠÕẮÕQWẮÍ#BẮÚỠÕỳẮểÔ:ỠÕẮỊQỠÕẮÕQWẮỊQẮỊÉẮỊ$ỬÍẮÕÔỐẮỠÔFỠẮỜÔỐẮ;DPẮỲÔCỠÕẮẦ/ẲẰẲẲẮỲÔÚỠẮốỆỠẮệ{ẮỊQỠẮỠÔFỠẮỲÔÚỠẮỠÚỠÕẮỲÔÚỠẮỞỪỐẮỜỐÒỴẮỞHỴỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁểQỐẮ;OẮÚỠÕẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠýẮIDẮọÔBỠẮốÔỔẮềỐMỠẮ-ẮảÔ#ẮỲỔÍÔẮồạểãẮ.ÉẮrƠỠÔẮcỐBỠÕẮÍÔỐBẮÝKxẮ“rỪỐẮ;BỐẮỲYRẮỢDẮọÔQẮạỒẮỲÔ$ẮảÔỐẮIỦýẮốY$ỮỠÕẮỲÔÚỠẮốỆỠẮệ{yẮảÔ#ẮỲỔÍÔẮdỦỐẮểÕ$ỰỐẮỜÔỴ!NỲẮỲFỲ-ỠĐỠẮỠÔỆỠẮÌBẮÍBỞẮỊỐ-Ú-.ỐỠẮ.ÉýẮÚỠÕẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮYỂỲẮỲFỠẮỲ@!Ắ;ỪỐẮÍÚỠÕẮ;ỐÓÍýẮỢỴÚỠẮỊỐẮỊỄỴẮỲYPỠÕẮÍCÍẮWÔPỠÕẮỲYDPýẮÔPĐỲẮỊỦỠÕẮÍ#BẮỲŨẮÍÔ%ÍẮÔỦỐẮ;DẮÔPDỠẮỲÔDỠÔẮ.ỴỂỲẮÝẺÍẮỞSỐẮÍÚỠÕẮ;ỐÓÍẮỊ$ỬÍẮỊ$ỬÍẮÕỐBPỳẮảÔỒỠÔẮ;ỘẮ;F!ýẮỠÔỐOỴẮỠẸỞẮỢỐOỠẮÚỠÕẮỊ$ỬÍẮÍCÍẮÍỂWẮỜÔỈỠẮỲÔ$ỮỠÕẮỲÊỠÕẮỠÔỐOỴẮÕỐỂ!ẮỜÔỈỠýẮIẼỠÕẮỜÔỈỠỳẮìỠÕẮỢDẮỲỂỞẮÕ$ỨỠÕẮỊÒẮÍÔPẮỠÔỐOỴẮỠÕ$ỰỐẮỠPỐẮỲÔỈPỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁảÔỶỠÕẮỲÚỐẮÕÔỐẮỠÔFỠẮỠÔ:ỠÕẮỊQỠÕẮÕQWẮỲÔỐNỲẮỲÔ&ÍẮ;DẮỲỒÍÔẮÍ&ÍẮÍ#BẮÚỠÕẮÕQWẮWÔỄỠẮ;DPẮÝ&ẮWÔCỲẮỲYỐÒỠẮÍ#BẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕỳẮảQẮỲÔÒẮỲÔỂ!ẮYẼỠÕýẮỲYMỠẮỠÔ:ỠÕẮ;NỲẮỲÔ$ỨỠÕẮ;DẮỠƯỐẮỊBỴẮÌBỐẮÌẾỠÕẮÍ#BẮÍÔỐNỠẮỲYBỠÔýẮÝ&ẮÝÙỠÕẮ;HỠẮỠE!ẮÝỐỠÔẮỲ*ẮỜÔCỲẮ;SỠÕẮ;DẮ(ẮÍÔỒẮỊỄ!ẮỠÕÔỔẮỢ&ÍẮỲYPỠÕẮÍPỠẮỠÕ$ỰỐẮÍ#BẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠ”ỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁểÔ:ỠÕẮỲCÍÔẮỲYDẮỊÉẮÍĐỠýẮÍỴỦÍẮỲYRẮÍÔỴ!ÓỠẮ;ỪỐẮỲÔ$ỨỠÕẮIỐỠÔẮọÔỸỠÕẮốÔNẮốỴ!OỠẮÍ=ỠÕẮÌỄỠẮỊNỠẮÔỤỐẮỜNỲỳẮểÕPDỐẮỲYỰỐẮÍCỐẮỠẺỠÕẮỠÔ$ẮÍÔC!ẮÌBẮỲÔỔỲẮÍ#BẮỏỴEỠÕẮốYỔẮỊÉẮỠÔ$ỰỠÕẮÍÔƯẮÍÔPẮỠÔ:ỠÕẮÍỨỠẮÕỐQẮÍÔỐOỴẮỞCỲẮỞKỳẮảÔỐBẮỲB!ẮÚỠÕẮốỴ!OỠýẮÍÔỶỠÕẮỲÚỐẮÍEỞẮWÔ@ÍẮỲY$ỪÍẮÍPỠẮỠÕ$ỰỐẮỊỄ!ẮỠÕÔỔẮỢ&ÍẮ;DẮ(ẮÍÔỒẮWÔỐẮỲÔ$ỰỠÕỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁọÔỸỠÕẮtỴỆỠẮdỬWA/WÁ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chuyện về một người mẹ Việt Nam anh hùng

Chuyện về một người mẹ Việt Nam anh hùng
2022-07-23 05:57:37

QTO - Bà Lê Thị Mót năm nay 90 tuổi, ở thôn Nam Tây, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, là người còn sống duy nhất trong 26 bà mẹ của tỉnh Quảng Trị được Chủ tịch...

Hoàn cảnh đáng thương của chị Hiên

Hoàn cảnh đáng thương của chị Hiên
2022-07-23 05:53:01

QTO - Chồng mất đột ngột vì tai nạn giao thông, chị Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 1980), ở thôn Lâm Cao, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh phải một mình nuôi dạy 2...

Đồng hành giúp người nghèo vượt khó

Đồng hành giúp người nghèo vượt khó
2022-07-23 05:50:00

QTO - Công tác tín dụng chính sách xã hội (CSXH) được xem là “trụ cột” quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đối với địa bàn TP. Đông...

Mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao

Mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao
2022-07-22 05:36:06

QTO - Cách đây 6 năm (năm 2016), thông qua sự kết nối của Giám đốc Quỹ học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (SEEDS) Hoàng Ngọc Tùng đã đưa Tiến sĩ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết