Cập nhật:  GMT+7
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdThL4bu3Ssaw4bqsQUrhu4LGsOG6quG7tUrhu4bGsFDhu4LDmeG7kkrhu4bGsOG6rFXhu7PGsOG6rOG7gkjGsDjhu4TDiUp0L+G7guG7q3V04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDhC4buz4bqoxal1POG7guG7jkrhu4bGsMSo4bq2UMaw4bqqw5VQxrBK4buGw5VQxrDhu6pHxrBQ4buz4buExrBK4bu5Ssaw4buG4buE4buzS8awUOG7gsOSSuG7huG7ocaw4bqs4buCSMaw4bq34buGUeG7ruG6vkrGsOG7heG7gkjGsDjhu4TDiUrGsHLhu6Dhu4RK4buCxrBKw4DEqMaw4burw7154bupc+G7ocawxqDGsFDhu4LDkkrGsOG6r+G6sMSoxrA84buzS+G7ocaw4busw4HGsG3DjUrhu4LGsOG6r+G6sMSo4buhxrDhu4JR4buu4bq8SsawbcONSuG7gsaw4bqv4buESuG7gsaw4buc4buCQeG7hMawxKjDlVDGsMSoR0rhu4LGsEpRw5Lhu4TGsOG6qOG7ueG7rsaw4buxxrDhuqrhu6Thu7PGsOG6rEtKxrBQ4buC4buSxrDhu4rhu4LDkkrGsOG7iOG7mEpwxrDhu4VR4buuxrBK4buC4buEw4lK4buhxrDhuqrhu4ThurpRxrDhuqzhu4JIxrDhu4hRw5JKxrDhu4hLxrDhu4jhuqBK4buGxrDhu4jhu7fGsOG6rMOASsaw4bqm4bq8SuG7gsawUOG7hMSoxrDhuqbDgsSoxrDhu6Dhu4RK4buCxrDhu5zhu4Lhu6ThuqzGsFDhu7nhu5zGsOG7iuG7guG7hOG6uErGsOG6rOG7gkjGsOG7iuG7gsOSSuG7hsaw4bqqVcaw4bug4buk4bqsxrDhu4rhu4JPQsaw4bqqw4rGsEpRw5Lhu4TGsOG6rEtK4buhxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7iuG7guG7hMaw4buK4buESuG7gsaw4buc4buCRsaw4bqq4buE4bq6UcawUOG7nkjGsOG7iOG6sFHGsOG6qOG7t+G7hMaw4buI4bu54buExrDhu57hurZQxrBQ4buMSsaw4buKQ8SocHQv4bucdXRQ4buz4bqm4buIQsaw4bugUOG7ruG7iELhu5nFqcSo4buz4bue4buG4buESuG7o+G7seG7nOG7rMaw4buzUVBLxal1dFDhu551dFDhuqh1dOG7hMSo4buGxrDhu6Dhu57huqzhu5nFqS8v4bqscOG6puG7s0vhu6JR4buzSuG7hlDhu57hu4Rw4buqSi/huqhC4bug4buKUEvhu5wvSkLhu7Dhu6Av4bux4bux4buxw70v4buveeG6qHfhu6l2duG7reG7qeG7q1Dhu6t3w73hu6l2d+G7iOG7q3DDjOG7nOG7hsWpxrAvdXQvUOG6qHV0L1Dhu551dFDhu551dFDhuqh1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdSnhu7PGsMSoRMaw4bqsS0rGsOG6rOG7gkjGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrDhu4Xhu4JIxrA44buEw4lKxrDhu6Dhu4xK4buGxrBQ4bueS0rhu4bGsOG6rMOASsawSuG7guG7t8aw4buK4buCw5JK4buGxrDhuqxMxrDhu6rhurRQxrDhuqhUSuG7hsaw4buGR8aw4bqq4bu1SuG7hsaw4buG4buE4bu1xrAtxrBASuG7guG7o8awOHDhu4V0L+G7nHV0L1Dhuqh1dC9Q4buedXQvUOG7s+G6puG7iEJ1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTzhu4JIxrA44buEw4lKxrDhu4rDiuG7ocaw4buq4buWxrDhuqzhu4Lhu45K4buGxrDhuqzhu4JIxrDhuqrhurpRxrDhu6xR4bq2UMawUOG7guG6sErGsFDhu6bGsErhu4bhu4LDqEvGsOG7iuG7gkxwxrDhu4Phu7NRxrDhu4rhu4Lhu4TGsOG7oOG7hErhu4LGsOG7rEtK4buGxrDhuqrhu6Thu7PGsOG6rEtKxrBQ4buC4bukxrDhu7HGsOG7iOG7t8aw4bqs4buC4bu1Ucaw4bq/4buC4bu5xKjGsOG7heG7glPhu67GsOG7heG7nuG7s0rhu4bGsHLhu6Dhu4RK4buCxrBKw4DEqMaw4bux4bup4bureXPhu6HGsOG6rOG7gkjGsOG7iOG7hMOJSsawUFThuqzGsOG7nOG7gkHhu4TGsErhu4LhurThu5zGsOG7quG7hOG6vErGsOG6quG7hOG6ulHGsFDhu55IxrDhuqhLxrDhuqzDgErGsOG6puG6vErhu4LGsFDhu4TEqMaw4bqmw4LEqMaw4bug4buESuG7gsawSuG7huG7t+G7rsaw4bqs4bu3SuG7hsawUOG7nsagxrBKw4NK4buGcMaw4oCc4buF4buC4buU4buExrDhuqrhu4TDisSoxrDhuqpM4buhxrBQw5Lhu4TGsFDhu4LDmeG7lErhu4bGsOG7rFHhu67DiUrGsOG7iuG7gkzGsFDhu4LGoOG7ocaw4bqsQcSoxrDhu4bhu4Thu7XhuqzGsErhu4LDmcaw4bqsTMaw4buq4bq0UMaw4buGR8aw4bqqw6jGsOG7iMOJSsawSuG7hsWo4bqs4buhxrBQ4buC4bq0xKjGsOG6rOG7gkbGsOG7iuG7guG7hMaw4buCRlDGsFDhu4LGoMaw4bug4bqwUcaw4bqsw5pK4buGxrDhu57hurZQxrDhu4rhu4JMxrDhu4rhu4LDgErhu6HGsFBL4bu3SsawUOG7guG6sErGsOG7nOG7glPGsErhurpwxrBtR8aw4buCS+G7t0rGsOG6rEFK4buCxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhu4rhu4JMxrDhu4rhu4LDgErGsErDiUrGsOG6rOG7pMawSuG7guG6tOG7nMaw4buq4buE4bq8SsawxKjDlVDGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7huG7hOG7s0rhu6HGsFDDkuG7hMaw4buI4bu54buExrDhu6zhu4RKxrDhu6rhurrGsOG7quG7mOG7hMaw4bqs4bu14bqsxrDhuqxLSnDGsD5LxrDhu4rhu4LDkkrhu4bGsOG6rEzGsErhu4Lhu4ThurpRxrBQ4buC4buU4buExrDhu4bhu4Thu7NKxrBK4buG4buCScawSuG7huG7kuG7hOG7ocaww4BKxrBR4buMSuG7hsaw4buK4buCw5JK4buGxrDhuqpVxrDhuqzhu4LhurZQxrBKw4lKxrDhu6Dhu6ThuqzGsOG7iuG7gk9CxrDhuqxV4buzxrBQw5Lhu4TGsErhu4bhu7fhu67GsOG6rOG7t0rhu4bGsOG7huG7hEHEqMaw4bugUlDigKbigJ3hu6HGsOG6rOG7gkjGsDjhu4TDiUrGsErhu4bhurTEqMawSuG7hlPhu4TGsOG6rOG7guG7hOG7s8aw4bugxJBwxrDEg+G7gsOSSuG7hsaw4bqsTMaw4buK4buESuG7gsaw4buc4buCRsaw4bqqw4rGsOG7nOG7guG6pFHGsFDhu4JR4bq0UMawSsOJSsaw4bqs4buCSMawOOG7hMOJSsaw4buc4buCQeG7hMawxKhR4buzxrBQ4buCUeG7jOG6rMaw4buC4buQxrBQ4bue4buWxrBQ4buExKjGsFHhu4xK4buGxrBQ4buCw5nhu5RK4buGxrDhu6xR4buuw4lKcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXU84buCSMawOOG7hMOJSsaw4buIUcOSSsawUMWoxrDhuqrDlUrhu4bGsOG7quG7hMOJSsawxKhHSuG7gsaw4buc4buCQeG7hMaw4buG4bqgSuG7hsaw4buGw5nhu5ZK4buGxrDhuqrDisaw4buG4bu1SuG7gsaw4buq4bu14bqsxrDhuqzDkkrhu4bGsOG7quG7hOG6vOG6rMaw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7gsaw4buq4bu3xrBKUcOS4buExrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rEtKxrBKw4lKxrBK4buGw5nhu5Thu4TGsOG6qFPGsOG7oOG7pOG6rMaw4buK4buCT0LGsOG7nuG6tlDGsOG7ruG6uFFwxrA8S0rGsFDhu57hu7Phu4TGsOG6quG6slHGsOG6rFXhu7PGsOG6rOG7gkjGsOG7iOG7t8aw4bqs4buC4bu1Ucaw4bq/4buC4bu5xKjGsOG7gVHhu7NK4buGxrA4QeG7hHDGsD5TxrDhuqzhu4JJxrDEqOG7mOG7hMaw4buCTuG6rMaw4buI4buY4bucxrB44buhxrBK4buCw5lK4buGxrDhu4rhu4Lhu4TGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhu4JP4buExrDhu6rhurrGsOG7gkvhu7dKxrDhuqxBSuG7gsaw4bqsVeG7s8aw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7gsawxKhHSuG7guG7ocaw4bqs4buC4bu1Ucaw4buew5lK4buGxrDhu57DmUrhu4bGsErDmeG7mOG6rMawxKjhuqBQ4bujxrDigJw84buC4bu1Ucaw4bqs4buCScawxKhLSuG7hsaw4bqsTMawxKjDlVDGsOG7nOG7gkPhu5zGsMSo4bu3Ucaw4bqqw4rGsMSoRMaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG7nOG7guG6pFHGsFDhu4JR4bq0UOG7ocaw4buK4buCw5JK4buGxrDhu5zhu4JB4buExrDhuqZIxrBK4buC4buoSuG7hsaw4bqs4buSSsaw4bqq4buzUcawUOG7hMSoxrDhu4Lhu7dK4buCxrDhu4Lhu7nGsErhu6jhu7PigJ1wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTzhu4JVxrBQSOG6rOG7gsawOMOV4buExrDhuq844bq/4bq3xrDhu6zDgcawbcONSuG7gsaw4bqv4bqwxKjGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrDhu4Xhu4JIxrA4w5nhu5JK4buGxrDhuq/hu7NKxrDhuqzhu4JLxrDhuqbhu4ThurhQ4bujxrDigJzhu4Xhu57DmeG7mOG6rMaw4buCS+G7t0rGsOG6rEFK4buCxrDhu4rhu4JMxrDhu4rhu4LDgErGsOG6rFXhu7PGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG6rOG7gkjGsDjhu4TDiUrhu6HGsOG6rOG7gkZK4buCxrDhu6JR4buu4bq6Ssaw4bqqSOG7s8aw4buc4buCw5nhu5JK4buG4buhxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG6tuG7nMaw4buCw5Xhu4TGsOG7nOG7glTGsErhu6jGsOG6qsOBxrDhuqxMxrBK4buC4buE4bq6Ucaw4buG4buEQeG7hMaw4buc4buC4bu14bucxrDhuqrDisaw4buC4buQxrBQ4bue4buWxrDEqETGsOG6rEtKxrDhuqzhu4JIxrA44buEw4lKxrDhu6rhurrGsErhu4Lhu7fGsMag4buhxrDhuqxLSsaw4buG4buE4buMSuG7huG7ocaw4buq4bq0UMawSlHDkuG7hMawSuG7guG6osSoxrBQ4bu5S8aw4bug4buESuG7gsaw4buK4bq4xrDhuqzhu4JLxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhuqzhu4JIcMaw4buFUeG7rsawSuG7guG7hMOJSuG7ocaw4bqm4bq8SuG7gsawUEdK4buCxrDhuqxV4buzxrDhuqzhu4JIxrA44buEw4lKxrBK4buG4bu34buuxrDhuqzhu7dK4buGxrBQ4buexqDGsErDg0rhu4bhu6HGsOG7iuG7hErhu4LGsOG7nOG7gkbGsOG6qsOKxrDhu5zhu4LhuqRRxrBQ4buCUeG6tFDGsFDhu4TEqMaw4bqs4buCS8aw4bqs4buCSMaw4bue4bq2UMaw4buI4buYSuG7ocaw4buqR8aw4buq4bq04buuxrDhuqzhu4JSSuG7hsawUMOS4buExrDEqEtK4buGxrBK4buC4bq0Ssaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG7oMWoxrDhuqzhu4Lhu4Thu7PGsOG7oMSQxrDhuqxV4buzxrDhuqzDlUrhu4bGsOG6quG7jkrhu4bGsOG6qsOKxrDhuqzhu4JIxrA44buEw4lKxrDhuqxMxrDhuqrhu4ThurpRxrDhu4rhu4ThurxKxrDhuqzhu4Lhu6jhu7PGsOG6puG6vErhu4Lhu6HGsOG7guG7juG7hMaw4buc4buCVOG6rMaw4bug4buk4bqsxrDhu4rhu4JPQuG7ocawSlHDkuG7hMaw4bqo4bu54buuxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rEtKxrBKw4lKxrBK4buGw5nhu5Thu4TigKbigJ1wdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdeG7heG7glHGsDjhu7l0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1xqHGsOG6sU7hu4TGsOG7oMWoxrBVSuG7hsaw4buCw5XGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG6rOG7gkjGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrDhu4Xhu4JIxrA44buEw4lKxrDhu6zhu4RKxrDhu4bGr+G7hMaw4bqq4bq4SsawKeG7tUvGsOG7gVFBSuG7hsaw4buF4bueSMawLcaw4but4bur4burxrAtxrA4U0rhu4bGsG3DmeG7kkrhu4bGsC3GsFDhu4Lhu7dK4buCxrDhu5zhu4Lhu4zGsHvDkkrhu4bGsDjhu7fGsHJ74buF4bujxrDhu6nDveG7q8O94bup4bup4bur4but4bureHPGsOG7gkvDg+G6rMaw4bqs4buCUeG7rsOKSsaw4buq4bu3S8awUOG7t+G7hMaw4buK4buCS0FK4bujxrAp4bu1S8aw4buBUUFK4buGxrDhu4Xhu55I4buhxrDhu6Dhu4zGsOG7hcSD4bujxrDhu6l4eOG7q+G7qeG7qeG7qeG7qeG7qeG7qeG7r3Z3xrBQ4bu54buExrDhurc44buF4bqxPOG6v8aw4bq34buGS+G7ueG7hMawUOG7gsOZ4buSSuG7hsawbeG7hOG6vFDGsOG6t+G7s8SoLTzhu4Lhu4TGsErhu4Lhu7VK4buCxrDhu4FRQUrhu4bGsOG7heG7nkjhu5/GsHbhu6/hu6nhu6vhu6nhu6nhu6nhu6nhu6944bup4butw73DvcawUOG7ueG7hMaw4bq34buG4bqwSsaw4buC4bu3SuG7hsaw4buF4bqxPOG6v8awe+G6slHGsFDDmcaw4buq4bu3xrDhur/hu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrBt4buE4bq8UMaw4bq34buzxKjGsC3GsDzhu4Lhu4TGsErhu4Lhu7VK4buCxrDhu4FRQUrhu4bGsOG7heG7nkjhu5/GsOG7q+G7qeG7seG7qeG7q+G7qeG7qeG7qeG7qeG7rcO94butduG7rXjGsFDhu7nhu4TGsOG6t+G7huG6sErGsOG7guG7t0rhu4bGsOG7heG6sTzhur/GsDzDkkrhu4bGsFDhu4LDmeG7kkrhu4bGsG3hu4ThurxQxrDhurfhu7PEqC084buC4buExrBK4buC4bu1SuG7gsaw4buBUUFK4buGxrDhu4Xhu55I4bufxrDhu63DveG7qeG7qeG7seG7q+G7q+G7qeG7q+G7q3l5d8awUOG7ueG7hMaw4bq34buG4bqwSsaw4buC4bu3SuG7hsaw4bq3w5JK4buGxrBK4buG4buC4buE4bq84bucxrDhu6rhu7fGsOG6v+G7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrGsErDkkrhu4bGsFDhu4LDkkrGsG3hu4ThurxQxrDhurfhu7PEqMawLcawPOG7guG7hMawSuG7guG7tUrhu4LGsOG7gVFBSuG7hsaw4buF4bueSOG7n8aw4buCS8OD4bqsxrDhu4bGr+G7hMawUOG7nsWo4bqsxrBQ4buE4bq44bucxrDhu6rhurrGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsFDhu4JCS8aw4bqqSOG7s8aw4bqs4buCSeG7o8awPOG7gkjGsOG6t+G7hlHhu67hur5KxrDhu4Xhu4JIxrA44buEw4lK4buhxrBQ4buCw5JKxrDhuq/hurDEqMawPOG7s0vhu6HGsOG7rMOBxrBtw41K4buCxrDhuq/hurDEqOG7ocaw4buCUeG7ruG6vErGsG3DjUrhu4LGsOG6r+G7hErhu4LGsOG7ocawUElK4buCxrDhu4FRQUrhu4bGsOG7heG7nkhwdC/hu5x1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 08:43:00

QTO - Đã trở thành thông lệ từ 13 năm nay, cứ vào tháng 7, Báo Quảng Trị - Báo Kinh tế & Đô thị lại tổ chức Chương trình Nghĩa tình Tháng 7. Năm 2024,...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Đồng hành giúp người nghèo vượt khó

Đồng hành giúp người nghèo vượt khó
2022-07-23 05:50:00

QTO - Công tác tín dụng chính sách xã hội (CSXH) được xem là “trụ cột” quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đối với địa bàn TP. Đông...

Mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao

Mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao
2022-07-22 05:36:06

QTO - Cách đây 6 năm (năm 2016), thông qua sự kết nối của Giám đốc Quỹ học bổng “Phát triển giáo dục và kỹ năng” (SEEDS) Hoàng Ngọc Tùng đã đưa Tiến sĩ...

Nan giải nguồn nước sinh hoạt ở xã Lìa

Nan giải nguồn nước sinh hoạt ở xã Lìa
2022-07-20 05:37:09

QTO - Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cộng với sự suy giảm rõ rệt về nguồn nước, nhiều địa phương miền núi trong tỉnh hiện nay đang phải đối...

Nghĩa tình Hướng Hóa

Nghĩa tình Hướng Hóa
2022-07-19 05:45:53

QTO - Cùng với triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết