Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7rG554buVbWHhu5nhuqXhu5VtYeG7lW7DtWHhu4Phu5dhw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1My9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk0M+G7reG6teG7geG7k2Zh4bux4butw4Phu5NmKDnhu5nhurXhu6ttb+G7lVvhuqHGsOG6omHhurXhu6/hu63hu5c5NDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQz4but4bq14buB4buTZmHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7meG6teG7q21v4buVW+G6ocaw4bqiYeG6teG7r+G7reG7lzk0M+G7reG7qzQz4but4buDNDNv4buZbWHhurXhu5Phu60oOcOhOWHhu4Hhu5fhu6vhu4Nm4burKDnDoTlh4bux4bur4buHKDlu4but4butxrBbLy/hu7Hhu63hurXhu61v4buHxrDhu6tm4bux4buxIMOA4buH4buZZuG7g2/hurUgw4Dhu5Uv4buw4buQ4buC4buwL0/hu5nhurVtZuG7sS/hu4Hhu6/hu63hu4dubyDDtMawbTkvNDMv4but4buDNDPhu63hu4M04buGw6Lhu4duYcawbsOi4butYW5vxKnhu5Vhw4DhuqVh4buFb+G7ieG7r2Hhu63hu6vhu41hw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7rW7hurXhu5VuYeG7g+G7jeG7h25h4bunYeG7reG7q2lhZuG7mTMv4but4buDNDPhu63hu4M0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0My/hu63hurXhu4Hhu5NmNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQz4but4bq14buB4buTZmHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7meG6teG7q21v4buVW+G6ocaw4bqiYeG6teG7r+G7reG7lzk0M+G7reG7qzQz4but4buDNDNv4buZbWHhurXhu5Phu60oOcOhOWHhu4Hhu5fhu6vhu4Nm4burKDnDoTlh4bux4bur4buHKDlu4but4butxrBbLy/hu7Hhu63hurXhu61v4buHxrDhu6tm4bux4buxIMOA4buH4buZZuG7g2/hurUgw4Dhu5Uv4buw4buQ4buC4buwL0/hu5nhurVtZuG7sS/hu4Hhu6/hu63hu4dubyDDtMawbTkvNDMv4but4buDNDPhu63hu4M04bus4buraWHhu4Hhu41hw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1ImHhu4fGoWHhu5Vtbm/DrOG7mWHhu63hu6vhu53hu5VtfTMv4but4buDNDPhu63hu4M0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0My/hu63hurXhu4Hhu5NmNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQz4but4bq14buB4buTZmHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7meG6teG7q21v4buVW+G6ocaw4bqiYeG6teG7r+G7reG7lzk0M+G7reG7qzQz4but4buDNDNv4buZbWHhurXhu5Phu60oOcOhOWHhu4Hhu5fhu6vhu4Nm4burKDnDoTlh4bux4bur4buHKDlu4but4butxrBbLy/hu7Hhu63hurXhu61v4buHxrDhu6tm4bux4buxIMOA4buH4buZZuG7g2/hurUgw4Dhu5Uv4buw4buQ4buC4buwL0/hu5nhurVtZuG7sS/hu4Hhu6/hu63hu4dubyDDtMawbTkvNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0PW/DrOG7mWHhu63hurVvYW1vw4HhurVh4buZ4bqn4buVYeG7rcOz4buVbjMv4but4buDNDPhu63hu4M0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0My/hu63hurXhu4Hhu5NmNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQz4but4bq14buB4buTZmHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7meG6teG7q21v4buVW+G6ocaw4bqiYeG6teG7r+G7reG7lzk0M+G7reG7qzQz4but4buDNDNv4buZbWHhurXhu5Phu60oOcOhOWHhu4Hhu5fhu6vhu4Nm4burKDnDoTlh4bux4bur4buHKDlu4but4butxrBbLy/hu7Hhu63hurXhu61v4buHxrDhu6tm4bux4buxIMOA4buH4buZZuG7g2/hurUgw4Dhu5Uv4buw4buQ4buC4buwL0/hu5nhurVtZuG7sS/hu4Hhu6/hu63hu4dubyDDtMawbTkvNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0PW/DrOG7mWHhu63hurVvYW1vw4HhurVhw4DhuqVh4buVbsOB4buVbWHhu5Phu7Phu69hxIJh4buRbm9h4buDd+G7lW1h4butbuG7r3Dhu4czL+G7reG7gzQz4but4buDNDMv4but4buDNDMv4but4burNDMv4but4bq14buB4buTZjQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M+G7reG6teG7geG7k2Zh4bux4butw4Phu5NmKDnhu5nhurXhu6ttb+G7lVvhuqHGsOG6omHhurXhu6/hu63hu5c5NDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzb+G7mW1h4bq14buT4butKDnDoTlh4buB4buX4bur4buDZuG7qyg5w6E5YeG7seG7q+G7hyg5buG7reG7rcawWy8v4bux4but4bq14butb+G7h8aw4burZuG7seG7sSDDgOG7h+G7mWbhu4Nv4bq1IMOA4buVL+G7sOG7kOG7guG7sC9P4buZ4bq1bWbhu7Ev4buB4buv4but4buHbm8gw7TGsG05LzQzL+G7reG7gzQz4but4buDND1vw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7reG7q2lhZuG7mWEtYeG7lHRvYeG7k+G7l2Hhu4d54bq1YeG7lW3hu7PDuW9h4buTw7rhu5UzL+G7reG7gzQz4but4buDNDMv4but4buDNDMv4but4burNDMv4but4bq14buB4buTZjQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQzL+G7reG6teG7geG7k2Y0MWHhu7Dhu5B74buE4buwMmEtYeG7rOG7q2lh4buVbuG7o2Hhu4fGoWHhu63hurZh4buTxKlh4buZYuG7h2Hhu4HEqeG7lW5hw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7h+G6teG7l2Hhu5Vu4bq54butYcOA4bqlYeG7h+G6peG7lW1h4buTw7rhu5Vh4but4buvc29h4butbsOyYeG7gcSp4buVbmHhu4fhuqXhu5VtYcOz4butYW1kxrBh4buD4buXYeG7reG6tW9hbW/DgeG6tWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buB4bqt4buXYcOAxKlh4butcOG7rWFudeG7lSBh4buEcG9hw4DDum9h4buHw6Lhu4dh4but4bur4buzw7nhu5VtYW7hu6XGsGHDgG/DrOG7mWHhu63hurVvYW1vw4HhurVh4buRbuG7oeG7lW1h4buF4buz4bul4buHYeG7hW/hu4nhu69h4but4bur4buNYeG7hXbhu5VtYcOA4bqlYeG7keG7jcawYeG7rW7DuW9h4butbsOyYeG7gW/hu4vhu5Vh4buHbuG7teG7lW1h4butbnnhu5VtYeG7meG6peG7lW1h4buVbsO1YeG7q+G6ueG7rWHhu4NrYW1kxrAgMy/GsDQ9b8Os4buZYeG7reG6tW9hbW/DgeG6tWExPeG7rE0yYeG7h+G6ucawYeG7k+G6pWHhu63DsuG7lW5h4but4bur4bqn4buVbWHDgG/DrOG7mWHhu4fhurnGsGHhu5Vvw6zhu5lh4buZ4bqn4buHYW7hu5vhu5lh4buVbsO1ImHDgOG7m29h4buVbsO1YcOA4bqlYeG7lW/DrOG7mWHhu5nhuqfhu4dh4buTxqHhu61h4but4bur4buX4buVbWHhu63hu4th4buB4bql4buXYW51b2Hhu4d54bq1YeG6ouG7s3Xhu5VtYeG7h27DveG7mSAzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQ9w7Jhw4Dhu41h4but4burw7NhbW/huq1vYcawbuG6v+G7r2Hhu4d54bq1YeG7reG6tW8iYeG6ouG7s3Xhu5VtYeG7h27DveG7mWHhu6vhurnhu61hbeG6u+G7lWHhu5Xhuqnhu5ciYeG7rcO14buVbmHhu5nhuqfhu4duYeG7gcOs4buVYeG7lcOs4buVYeG7g2thbcOpw4Nh4buVw6zhu5Vh4buBb+G7i+G7lWHhu4du4bu14buVbWHhu5Vt4buvw4Nhbm9q4buZYeG7g+G6v+G7lWHhu4Xhu4vhu5Vh4butQWHDgOG7l+G7lW0gYU5vxrDhu5fhu4fhu6vhurXhu61h4buF4bqpYeG7reG7t+G7lW1h4buVxqFvYeG7q2Phu5VtYeKAnOG7hOG6teG7r2Hhu63hurVvYeG7h+G6ucawYeG7rcOz4buVbmHhu5HDqOG7mWHhu61uZuG7l2Hhu7Fw4butYeG7h+G6teG7l2Hhu5Nvw6zhu5Vh4buteOG7h2HDgOG7oWHhu4d34buVbWHhu5Vt4buvw4Nhbm9q4buZYcOAw7Jh4buHxqFh4butbmph4buD4bq/4buVYeG7heG7i+G7lWFu4buh4buVYeG7mcOsYeG7meG6pWHhu4du4buL4but4oCdIGHhu6zhu7dh4buRbm9h4buRbsOi4buVbWHhu7Fv4buVbmHhu6vhurVh4buFw7lvYcOA4bqlYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4Xhu7PhurVhw4DhuqXhu5dh4buHbsOB4bq1YeG7gcSp4buVbmHhu6ty4buVbWHhu6vhuqlvYeG7rW7DsmE94busTWHDgOG6pWHhuqLhu7N14buVbWHhu4duw73hu5lh4buH4bq5xrBh4buF4bqpYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4Vv4buJ4buvYeG7reG7q+G7jWFub8Sp4buvYeG7qeG7r+G6rWHhu5Xhu4vhu69h4buF4buz4bul4buHYeG7hW/hu4nhu69h4but4bur4buNYeG7keG7jcawYeG7rW7DuW8gYeG7hm7hu49h4buHxqFh4buBxKnhu5VuYeG7lW7DqeG7lWHGsG7DouG7rWFub8Sp4buVYeG7meG7r3Lhu5UiYeG7heG6qWHhu4fGoWHhu4Fv4buL4buVYeG7h27hu7Xhu5VtYW7hu5dk4buHYeG7hWZh4buD4buX4bqnYeG7gW/hu4vhu5Vh4buHbuG7teG7lW1h4buZw7pvYeG7h+G6u+G7lWHGsG7hur/hu69h4butbuG7r+G6veG7rSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hHBvYeG7reG7s+G7peG7lW1h4buV4bql4buXYeG7g2th4buB4buNYcOAb8Os4buZYeG7reG6tW9hbW/DgeG6tX0zL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5ND3hu6xNYeG7h+G6ucawYeG7rW7hu7PDueG7lW1hbWTGsGHhu6dh4but4buraWFm4buZYeG7reG7t2HDoC3huqFh4but4buvc28iYeG7reG7q2lh4buB4buNYeG7seG7r8ODYeG7g2/hu5VuYeG7g+G7s8Wp4buVbSJh4but4buraWHhu4Hhu41h4bux4buvw4NhbW/huq3hu5lh4buZb2vhu5Vh4buD4buN4buHbmHhu7HhurXhu69h4buZcuG7rWHhu7FwYeG7gcSp4buVbmHhu5Vu4buzYeG7seG7p2/igKZh4butbuG7s8O54buVbWHhu4NrYeG7geG7jWHhu5li4buHYeG7gcSp4buVbmE94busTWHhu4fhurnGsCBh4bus4buraWHhu63hu7dh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buF4buL4buVYcSDYeG7reG7r3NvYeG7reG6tmHhu5PEqWHhu5li4buHYeG7gcSp4buVbmHhu5PhuqVh4bq3w6E8IGHhuqPDoTxh4buHxqFh4butbmph4but4bu5YeG7kW7hu6NvIGHhu5Bu4buX4bqt4buVbWHDo8OhPGHhu4Hhu41hw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7rcOib2HGsG7DouG7rWHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu5Phurvhu5UgYeG7rOG7r3NvYeG7h+G6peG7lW1h4buTw7rhu5VhPeG7rE1h4buH4bq5xrBh4buH4bql4buVbWFtb+G6reG7mWHDgMOyYeG7reG7r3NvYeG7h+G6peG7lW1h4buTw7rhu5Vh4but4buPYeG7k8SpYeG7lW5va+G7mWHhu5Fu4buvw6rhu5Vh4buF4buzw7nhu5VtYW7hu6FhbuG6ucawYeG7reG7q8Os4buVYeG7h+G6ucawYeG7rcOz4buVbmHhu4fhuqXhu5VtYW1v4bqt4buZImHhu4du4bu14buHYeG7leG6q+G7lW1hw4Dhu5tvYeG7lW7DtWHhu4fhuqXhu5VtYeG7rXDhu61h4buVw6zhu5Vh4buB4bqt4buXYcOAxKlh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7rXDhu61hbnXhu5UiYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2E94bq0YeG7g+G6u+G7lWHhu61m4buXYeG7hW9hw7Phu61hbcOpw4Nh4butYuG7h2HDgOG7m29h4buVbsO1IDMvxrA0M+G7reG6teG7geG7k2Zh4bux4butw4Phu5NmKDnhu5nhurXhu6ttb+G7lVvhuqHGsOG6omHhurXhu6/hu63hu5c5NDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzb+G7mW1h4bux4butw4Phu5NmKDnhu5nhurXhu6ttb+G7lVthxIPGsOG6ojlh4bq14buT4butKDk5YeG6oG/hu4Phu61uKDnhuqPEg8OhOWHhu7Hhu6vhu4coOW7hu63hu63GsFsvL2/hu5ltIOG7seG7r+G7h+G7kW7hu5dm4buD4buXb+G7seG7l+G7lW0gw4Dhu5UvT+G7meG6tW1m4buxL+G7rsaw4buT4buX4bq14buDZuG7gy/hu7Bu4bq14burZi/huqHDocOgw6Avw6Hhurcvw6Dhuq8vw4BvZuG7mS3hu63hurVvLW1v4buv4bq1LeG7h+G7ly3hu61uZi1t4bq1w4Mt4butbuG7r+G7lW0t4buZ4bq14buVbS3hu5VubyDDlMavTTkvND1vw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7g2thbcOpw4Nh4butbnnhu5VtYeG7meG6peG7lW1h4buVbsO1IDMv4but4buDNDMv4but4burNDMv4but4bq14buB4buTZjQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu6xueWHGsG7huqfhu5lhbcOpw4Nhw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7k+G6pWFtw7J9My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQ9b8Os4buZYeG7reG6tW9hbW/DgeG6tWHhu4Phu5dhw4Bvw6zhu5lh4buVbm9r4buZYeG7reG6p29h4buHbnRh4buHbnlhw4Phu4vhu69h4buD4buXYcOAb8Os4buZYT3hurQiYeG6teG7mW/hu4PhurXhu5MiYeG7mcO9b2Fu4bud4buVbWHhu4fhurnGsCJh4bqi4buX4bq14buVbV1h4butYuG7h2HDgOG7m29h4buVbsO1W2Hhu4Phu5dh4buvYeG7sXdvYW7hu53hu5VtImHhu61u4bq1w4Nh4buFc29hw6LGsGHhu5Phu7nhu4dh4buFcuG7rWHhu5VtcuG7rWHhu5Fub2Hhu4VvYeG7mcOiw4Nh4buB4bq1w4MiYeG7k2Thu5Vh4buxw6nhu6/igKZh4butw7Lhu5VuYeG7reG7q+G6p+G7lW1h4buD4buNYeG7teG7lW1hbcOpw4NhxrBud2Hhu5Xhu4lh4butYuG7h2HDgOG7m29dYeG7g+G7jWHhu63hur3hu61hbuG7p2Fu4bql4buZYeG7i+G7h25bYeG7h8Oi4buHYeG7lW1ub8Os4buVYeG7h+G7teG7r2Hhu4d54bq1YeG7lW5v4buJ4buvYeG7rcOi4buHYW1v4bqtYeG7h27hu5dh4burY+G7lW1h4buHxqFhNMSDw6E8YeG7gcSp4buVbmHhu5Vuw6nhu5VhbuG7p2Fu4bql4buZYeG7i+G7h25h4buB4buNYT3hu6xNYeG7h+G6ucawXWHhu4Phu5dhw4BvYeG7kW7hu6/DquG7lWHhu61u4buzw7nhu5VtYW1kxrBbYeG7rXhh4buH4bq74buvYTHhu7Dhu63hu6tmxrDhu63hu5fhu4fhu5fhu4fhu6/hu7FhxrDhu5Vm4buv4buZ4buX4buVb+G6tWYyYeG6o8OhPCJhw4Bv4bur4buv4butYeG7h3bhu5lhMU5m4buZ4buXxrBub+G7k+G7r+G7sWFv4buVbOG7k+G7r2bhu5V64bq1ZjJh4bqh4bqjPOKApiJh4buY4buX4bur4bq14bqiZuG7k+G7k+G6tWHhu4fhurXhu63hurXhu6vhu6vhurXhu5Nv4buxYcOgw6M8IDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0PcWpYeG7mXlh4buT4bqlYeG7g+G6ueG7r2Fub8Sp4buvYeG7lW7hur3hu5Vh4buBb+G7i+G7rWHhu61ueeG7lW1h4buZ4bql4buVbWHhu5Vuw7Vh4buD4buXYcOAb8Os4buZYeG7reG6tW9hbW/DgeG6tTMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0PW/DrOG7mWHhu63hurVvYW1vw4HhurVh4buH4bq5xrBhbW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lWHDgMWpYeG7mXlh4buT4bqlYeG7g+G6ueG7r2Fub8Sp4buvYeG7meG6peG7lW1h4buVbsO1YeG7heG6qWHhu61ueeG7lW0gYeG7rOG7q2/EqeG7r2Hhu4du4bu14buVbWHhu63hu5fhuqXhu5Vh4butbsOp4buVYcOA4bqlYeG7h3Vh4buV4bqr4buVbWFtb+G6reG7mWFuxJHhu5UiYeG7hcWpYeG7sXDhu60iYeG7reG7q2lh4buFxalh4bup4buv4bq5w4Nh4buRbsah4buHImFu4buL4butYeG7rW/DrOG7r2Hhu4du4bqtw4MgYeG7rG7huqvhu5lh4buRbsOi4buZYeG7rW7hurnDg2Fw4buVbWHhu63hurVvYeG7lW3hu5fhuqVvYeG7h8ahYeG7mXkiYeG7meG6peG7lW1h4buVbsO1YeG7h8ahYeG7k3Rh4butbnnhu5VtYeG7p2Ftb8OB4bq1YW7hu5dk4buHYeG7reG7q+G7s8O64buHYeG7g+G7s8O6byJh4buZeWHhu5N24buHYeG7heG6u+G7r2Hhu5Phu5fhuqnhu5VtImHhu5Vu4bq7w4MiYeG7seG6teG7r2Hhu4Vk4buHYeG7g+G6u+G7lWHhu61u4bql4buVbmHhu5l5YeG7lW7hurvDg2Hhu5Fm4buXYW7hu5dk4buHYeG7mXlh4but4burYuG7lW1h4buFZOG7hyBh4buU4buL4buvYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4Vv4buJ4buvYeG7reG7q+G7jWHhu5Fuw6Lhu5VtYeG7sW/hu5VuImHhu4ducOG7lW1hw4Bvw6zhu5kiYeG7k+G6peG7mWHhu61u4buvcOG7h2Hhu63hurVvYeG7rXDhu60iYeG7gcSp4buVbmHhu7HDrWHhu5Fu4bujbyJh4buZ4bql4buVbWHhu63hurVvYeG7h8ahYeG7rW5qYeG7k2/hu4nhu5UgYeG7lOG7i+G7r2Ftb+G6tW9h4buF4buX4bqn4buVYeG7leG6pcODYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4Vv4buJ4buvYeG7reG7q+G7jWFu4bq1w4Nh4buFb+G7ieG7r2Hhu63hu6vhu41h4buRbuG7oeG7lW1h4buR4buNxrBh4butbsO5b2Hhu4HEqeG7lW5h4buxw61h4buHbuG7r8ODauG7lWHhu7HhurXhu5VtYT3hu6xNYeG7meG6p+G7lWHhu63Ds+G7lW4iYW7hu5dk4buHYcOAb8Os4buZYeG6ouG7s3Xhu5VtYeG7h27DveG7mWHhu4fhurnGsGHDgOG6pWHhu4fGoWHhu61uamFtw6nDg2Hhu4fDouG7h2Hhu4Fv4buL4buVYeG7h27hu7Xhu5VtYeG7lW7hu7NbYeG7k2/EqeG7rWHhu5lk4butYeG7lW3hu5fhuqdvYeG7gW/DrOG7lSJhw4Bvw6zhu5lh4buZw6xh4buVbsO1ImF3YeG7reG6tW9h4buHbsah4buVbWHhu5lk4butImHDgG/DrOG7mWHhu5nhuqXhu5VtYeG7leG6qeG7l+KApuG7gcSp4buVbmHhu61u4buzw7nhu5VtYW1kxrBh4bunYeG7reG7q2lh4buVbuG7o2Hhu4Phu5dh4buBxKnhu5VuYeG7rcOz4buHbmHhu5PhurXhu5Vh4bup4buv4bq1YeG7kW7DusawYeG7reG7q+G6tW9h4buFw6IgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4Zuw4HhurVhw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1YeG7rW5m4buXYeG7reG7t+G7lW1hbW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lTMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0TW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lWHDgMWpYeG7mXlbYeG7g3fhu5VtYeG7kW7DouG7lW1h4buxb+G7lW4iYeG7h25w4buVbWHDgG/DrOG7mWHhu69w4buVbWFu4buXZOG7h2Hhu61vw6zhu5kiYeG7k+G6peG7mWHhu61u4buvcOG7h2Hhu5nDvW9h4bqi4buX4bq14buVbSJh4buT4bql4buZYeG7rW7hu69w4buHYeG7reG6tW9hbmPhu5VtYeG7lW3huqXDg2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buRbm9h4but4bq1b2Hhu5Fu4buhImHhu61uZuG7l2Hhu4Phu59vYeG7reG7q2lh4buF4buL4buVYeG7kW5vYeG7meG6peG7lW1h4but4bq1b2Hhu5Nv4buJ4buVYW7hu5fhuqXhu5Vh4but4buX4bql4buVIGE9b8Sp4buHYeG7k+G6peG7mWHhu61u4buvcOG7h2Hhu63hurVvYeG7h8ahYcSCYeG7lW1uw7XhurVh4bup4buv4bq14buVYeG7reG7q+G7neG7lW0iYeG7h8Oi4buHYeG7rW7hu69w4buHYeG7lW7hu6Nh4but4bq1b2Hhu4fhurvhu5VhxrBu4bqtb2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buDd+G7lW1h4butbmbhu5dh4buHbuG7j2Hhu4Xhu43hu5VuYeG7h3nhurVh4buBw6Lhu4dh4buxw7Vh4buHbuG7r8ODw6zhu5Vh4buRbuG7l+G6tSJh4buRbuG7oeG7lW1h4but4bu5YcSCYeG7g3fhu5VtYcOAw7Jh4buZcuG7rWHhu7FwYeG7rW7hu69w4buHYeG7g3fhu5VtYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7hXbhu5VtYeG7h8Oi4buHbmHhu4fGoWHhu61uamFtw6nDg2Hhu4Vv4buL4buHYcOAw7Xhu5VuYcOAb2vhu5Vh4buRbuG7oeG7lW1hxrBueOG7h2FucW8gYeG7rOG7r8ODxKnhu61h4buFcG9h4but4burw6Lhu5VuYeG7hWph4buV4buzw7rhu4dhw4DhuqXhu5dh4but4bq1byAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7huG6u+G7lWHhu5Phu7Phu69hxIJh4buVbsOB4buVbWHhu63hu6tpYW7hurXDg2Hhu4Hhu41h4buHbuG6rcODYeG7mcO9b2HhuqLhurXhu5VuImHhu4Vk4buHImHGsG7huq1vYW7DomHhu5lx4buZYeG7rW7hu6dh4buRbm9h4buVbXkiYW7hurXDg2Hhu7Fw4butYcOAZOG7rWHDgOG6pWHhu61u4buzw7nhu5VtYeG7geG7jWE94busTWHhu4fhurnGsGHhu63Dom9h4buFb2Hhu63Dom9h4buT4bqnb2Hhu61uw7Jh4buH4bq74buVYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu5Xhuqfhu5dhPeG6tCJh4buHYuG7rWHhurXhu5lv4buD4bq14buTImFuduG7rWHhu5nDvW9h4bqi4buX4bq14buVbWHhu5Fub2Hhu4fhurvhu5UiYeG7h27hu7Vh4buRbuG7oeG7lW1h4buHbuG7j2Hhu4Vv4buJ4buvYeG7reG7q+G7jWHhu5Vyb2Hhu5Fu4buX4bq1YeG7hXXhu5Vh4butbuG7r+G6u+G7lSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMavbuG7m+G7lW1h4buBxKnhu5VuW2Hhu4VqYcawbuG7m+G7lW1h4but4burw6Lhu5VuYcOAb8Os4buZYeG7reG6tW9hbW/DgeG6tWHhu5XGoW9h4buHbuG7r+G7lW1h4butbsOyYeG7h+G6u+G7lWHGsG7hu5vhu5VtYeG7h25w4buVbWHhu4fDouG7h2Hhu5Vt4buvw4Nh4buHdWFtw6nDg2HDgG/DrOG7mWHhu5Vub2vhu5lh4buF4buzw7nhu5VtYeG7rW7hu6dh4but4burw6zhu5Vh4buH4bq5xrBh4butw7Phu5VuYeG7lW7hu7Nhw4Bvw6zhu5lh4buZw71vYW7hu53hu5VtImHDgG/DrOG7mWE94bq0ImHDgG/DrOG7mWHhurXhu5nDg+G7g+G6teG7kyJhw4Bvw6zhu5lh4bqi4buX4bq14buVbSBh4buGw6Lhu4dhbW/hurVh4buFw7Lhu5VuYeG7h8ahYeG7h27DouG7r2Hhu5Vu4bujYeG7h+G6u+G7lWHhu63huqfhu5dh4buZcuG7rWHhu5nhu6FvYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu7Fw4buVbWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7k+G6peG7lW5h4buHbuG7l2Hhu63hu6tpImHhu5FuxqFvYeG7rW7hu69w4buHYeG7k8OiYeG7h8O94buVbWHhu5PhuqVh4buZcuG7rWHDg+G7i+G7r2Hhu61wYeG7lW3hu6/Dg2Hhu4d1YeG7h+G6teG7l2Ftw6nDg2Hhu4HEqeG7lW5hw4Bvw6zhu5lh4buVbm9r4buZYeG7heG7s8O54buVbWHhu61u4bunYeG7reG7q8Os4buVYeG7h+G6ucawYeG7rcOz4buVbmHDgOG6pWHhu63hu7dh4buFxqFhbcOpw4Nhw4Bvw6zhu5lh4but4bq1b2Ftb8OB4bq1IGHhu5Bub2Hhu4Hhu41hw4Bvw6zhu5lh4buVbm9r4buZYeG7heG7s8O54buVbWHhu61u4bunYeG7reG7q8Os4buVYeG7h+G6ucawYeG7rcOz4buVbmHhu4fhurvhu5Vh4buF4buz4bul4buHYeG7hW/hu4nhu69h4but4bur4buNYeG7reG6p29h4buHw6Lhu4dh4buHdWHhu7Hhu6dhw4Nh4but4buLIGHhu5Bub2Hhu4fGoWHhu4fDouG7h2Hhu4FvauG7r2Fub8Sp4buVYcOA4buJYeG7reG6tW9h4butbsOyYeG7h+G6u+G7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4butbuG6q+G7mWHhu5Fuw6Lhu5lhw4DhuqVh4butbmbhu5dh4buD4bufb2Hhu63huqdvYeG7h27hu6/Dg8Os4buVYeG7kW7hu5fhurVh4but4bq1b2Hhu5nDvW9hbuG7neG7lW0gYT1vxKnhu4dh4buVbuG7o2Hhu61u4buvcOG7h2HDgOG6peG7l2Hhu63hurVvYcOA4bqlYeG7k+G6peG7mWHhu61u4buvcOG7h2Hhu63hurVvYcawbuG6rW9h4butbmbhu5dh4buFduG7lW1h4buHbuG7j2Hhu4Xhu43hu5VuYeG7h3nhurVh4buBw6Lhu4dh4buxw7Vh4but4bq1b2Hhu5nDvW9hbuG7neG7lW0iYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7lcOs4buVYeG7reG7uWHhu4Vv4buJ4buvYeG7reG7q+G7jSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rOG7sCBh4buS4buzdeG7lW1hTnHhu5VtYeG7hm7DqeG7rzMvxrA0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp

Phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp
2011-08-19 04:44:37

(SK&ĐS) - Bệnh nhân tăng huyết áp càng lâu ngày thì việc điều trị càng phức tạp do tình trạng kháng thuốc. Giải pháp phối hợp thuốc đang được bác sĩ đặt ra cho nhóm đối...

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non
2011-08-19 03:50:15

(QT) - Nhằm phục vụ cho công tác giáo dục phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, năm học mới 2011 – 2012 từ nguồn ngân sách Trung ương, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đầu tư...

Tấm lòng của cô giáo dạy xóa mù

Tấm lòng của cô giáo dạy xóa mù
2011-08-18 07:25:13

(QT) - Những tháng qua, đêm nào Trường Tiểu học Pa Nho (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng rộn ràng, sôi nổi với lớp học xóa mù do cô giáo Hồ Thị Thanh Tâm, 35 tuổi...

Phụ nữ Cam Lộ giúp nhau phát triển kinh tế

Phụ nữ Cam Lộ giúp nhau phát triển kinh tế
2011-08-18 07:24:47

(QT) - Nếu ai đi xa lâu ngày nay trở về Cam Lộ (Quảng Trị) sẽ rất ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của vùng đất này. Dọc theo đường 9 từ Cam Hiếu lên Cam Thành qua Tân...

Chuẩn bị cho năm học mới

Chuẩn bị cho năm học mới
2011-08-18 07:24:10

(QT) - Ngay từ đầu tháng 5/2011, Công ty Cổ phần In - Phát hành sách và trang thiết bị trường học Quảng Trị đã nhập trên 780.000 bản sách giáo khoa (SGK) và sách bổ trợ để...

Cần đầu tư nâng cấp trạm y tế A Túc

Cần đầu tư nâng cấp trạm y tế A Túc
2011-08-18 07:23:58

(QT) - Đã nhiều năm nay, Trạm y tế xã A Túc (Hướng Hóa, Quảng Trị) bị xuống cấp, gây không ít khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Nền gạch trước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết