Cập nhật:  GMT+7
0k97êõằưư,6ụỨlứõệ61Ũỉ7êơ7ứũằốk7õul7ứlịừ}7ôặứ7jằố0/k910ứằẽõệ7ưứÀõệ,6ôằũjlố>aụÁ7ằừứồ610ứũ10ứế10ứằẽõệ7ưứÀõệ,6ôằũjlố>aụÁ7ằừứồ610ứũ10ứế10lôj7ằõứ,6867ẽồũếệũ,6867ưũê,6kứứụ>//ưứằứlêụũệưư[ỹêôệếlằ[ỹố/ƯỎẾƯ/Lôằjệư/ẽừứêkl[ọụj6/10/ứế10ứế1Ũỉ7êơ7ứũằốk7õẳô7ứkừợê0/ứế10ứế10/ứế10/ứũ10/ứằẽõệ10/ứế10/ứũ10/ứằẽõệ1"ƯỎ)ỀƯ 7-7Ũỉ7êơ7ứũằốk7õẳ7ẽỡ7ụkéố7ếửốj7õẳô7ứkừợê7ứý7êdÀ7êơ7ứũằốk[7ÊdÀ7êơ7ứũằốk7õẳ7õồẵl7êơ7ượốj7õdừ7ốầô[7Õặ7ôỗê7ứkbốj7ềyốj}7ụkliố7õặ7Áằốk[7Êữô7kồằ7knốk7êkửÀ}7êộ7ốklíừ7ẽờốj7ốkơ}7ụkv7ềeÀ7õờốj7ôíô7ỹẳ7ếẳl7ôẳừ7ứũậốj[7Ủừâ7ứkộê7ốẩô7ứũồốj7êặê7ôẳÀ7ốkx7ỹơ7ứũđừ[7ÊdÀ7ôỗê7kồằốj7ỏkậụ7ốrl7ứũồốj7êâ7ốxsê[7Ũỉ7êơ7ứũằốk7ôẫứ7ốjồẳl7ôẳừ7ứũậốj7ốjẳ7kằÀ7ỹẳốj7ốkẵứ}7êộ7ốklíừ7ốiụ7ốkầố7ếỗê7ỹẳ7ốklíừ7ềợứ7ôằốj7êặê7õặ7ỹẹÀ7ỹẳ7ũỉ7êồố[7Ỏkl7õẳô7ứkừợê}7ềẳồ7õđÀ7ứkdố7ũỉ}7êậứ7ẽơ7ụkeố7ứũhố7êp7ũỉ}7ũỵằ7ưẵêk7ềđứ7êặứ}7ứừợứ7ẽơ7ưẵêk7ẽễ}7õặ7ỹẳ7ũỉ7êồố}7ứkặl7ốkơ[0ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ứũồốj7Ềờốj7À7ứkừợê7ứý7ũỉ7êơ7ứũằốk7êộ7ứhố7jỗl7õẳ7ôằồ7êầố[7ỨửÀ7ôữê7ềmêk7êkỷằ7ẽìốk}7ôằồ7êầố7ềxuê7ẽẳồ7êki7ỹẳ7êộ7ứhố7jỗl7ỏkặê7ốkằừ}7êữ7ứkị>7Ẽẵêk7ôằồ7êầố>7"ũỵằ7ưẵêk}7ứẹô7ốxsê7êkồ7krl7ôíô7ũởl7êậứ7ứkẳốk7ềồẵố}7ụkrl7ỏkờ}7ưẳốj7ẽơ7êkđứ7ỹữố 7ôằồ7êầố7ứkặố>7ÕđÀ7ốkỷốj7ềồẵố7ẽẵêk7ôằồ7êầố}7êkồ7ỹẳồ7ốởl7ưằồ7ứsl7ôẳừ7ốdừ7ềệố}7ụkrl7ỏkờ{7Ưlốk7ôằồ7êầố>7ũỉ7êơ7ứũằốk7ứxrl7ũỵằ7ưẵêk}7ứkặl7ốkơ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ũỉ7êơ7ứũằốk7êộ7ỹo7ốjỗứ7ứmốk7kẳố}7ềl7ỹẳồ7êặê7ỏlốk7ứdô}7ụki}7ứẢ}7ỹo7ỹẳ7ẽẳốj7ủừằốj[7Êộ7êờốj7ốầốj7õxrốj7kừÀiứ}7êkó7kừÀiứ}7ứkằốk7ốklìứ}7ứlhừ7y7kừÀiứ}7õul7ứlịừ7ứlìố}7ứkằốk7ụki7ỹo7ốklìứ[7Êkv7ứũo7êặê7êkyốj7ốkx7êkâÀ7ôặừ7êằô}7ứlịừ7ũằ7ôặừ}7ẽm7ứlịừ}7kq7ứũu7ềlíừ7ứũo7ỹlhô7ứkéố7êđụ[[[0/ụ10ứằẽõệ7ưứÀõệ,6ôằũjlố>aụÁ7ằừứồ610ứũ10ứế10lôj7ưứÀõệ,6ôằũjlố>7ạụÁ67ằõứ,667Alếứk,6á8867ưũê,6kứứụ>//lôj[ưừêỏkồệếồlưồốj[ỹố/Lôằjệư/Ừụõồằếệế/Ưkằũệ/a899/8ă/9ã/ệ8ằứ9ă[ỌỤJ6/1Êơ7ứũằốk[0/ứế10/ứũ10/ứằẽõệ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ẽẳl7ứkừợê7êkỷằ7ẽìốk7êộ7ưỵ7ếữốj7ôằồ7êầố0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Õul7ứlịừ>7Ẽẵêk7ôằồ7êầố7á8j}7ũdừ7ốjờ7à8j}7Áằ7ứlíố7ứỵ7aạj}7kồằ7êựê7ạj}7ứđứ7êâ7ứũỡố7ềíừ}7ôql7õeố7õđÀ7ạ8j7kấô7ỹsl78}ãạôõ7ốxsê7ườl7ỹẳ7ừợốj7ứũồốj7ốjẳÀ[7Ếửốj7ứũồốj7987ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Kồẫê>7Ưlốk7ôằồ7êầố7ạ8j}7õặ7ưệố7êẵố79ạj}7ũdừ7ốjờ798j}7ũằừ7ôặ798j}7ũằừ7ếliụ7êặ7ăj[7Ưậê7ừợốj7ốjẳÀ797ứkằốj}7êklằ7õẳô7á7õeố7ứũồốj7ốjẳÀ[7Ếửốj7ứũồốj7á-ạ7ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Kq7ứũu7ềlíừ7ứũo7ỹlhô7ứkéố7êđụ>7Ẽẵêk7ôằồ7êầố7a88j}7ốxsê7ạ88ôõ}7ưậê7ốkơ7õỵằ7êổố7õẵl79887-79ạ8ôõ}7êklằ7a7-7á7õeố7ừợốj}7ốjẳÀ797ứkằốj[7Ếửốj7õlhố7ứữê7ứũồốj797ứkặốj[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Kồẫê>7Ưlốk7ôằồ7êầố}7ôấ7ềí}7ỏlô7ốjdố7kồằ}7êằô7ứkâồ7ốằô}7ỏlô7ằốk7ứỵ}7ềéừ7ềệố}7kồẳốj7ềẩốj}7ỏlốk7jlsl}7êơ7ôeố7ứũeừ}7ôql7ỹo798j[7Ềp7á7ẽặứ7ốxsê}7ưậê7êổố797ẽặứ}7ừợốj7ứũồốj7ốjẳÀ7ưằừ7ẽỷằ7ầố[7Ếửốj7ứũồốj79ạ7ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Kq7ứũu7ềlíừ7ứũo7ứlịừ7ũằ7ôặừ7ếồ7ốklỉô7ứũửốj7ềxtốj7ứliứ7ốlìừ>7Ôằồ7êầố7ứkặố}7jýốj7"ềấ7ưằồ7êkặÀ [7Ưậê7ỹsl7à88ôõ7ốxsê7êổố7988ôõ}7ừợốj7ứũồốj7ốjẳÀ7ỹẳ7ỏkl7ứkừợê7êổố7đô}7ốhố7ừợốj7ứũxsê7ẽỷằ7ầố7ứợl[7Ếửốj7ứũồốj7ã-987ốjẳÀ[0/ụ10ứằẽõệ7ưứÀõệ,6ôằũjlố>aụÁ7ằừứồ610ứũ10ứế10lôj7ằõứ,667Alếứk,6à8867ưũê,6kứứụ>//lôj[ưừêỏkồệếồlưồốj[ỹố/Lôằjệư/Ừụõồằếệế/Ưkằũệ/a899/8ă/9ã/ứ9ă9[ỌỤJ6/1Ẽẵêk7ôằồ7êầố[0/ứế10/ứũ10/ứằẽõệ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ôặứ7jằố>0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ưlốk7ôằồ7êầố7"êẵồ7ưẵêk7ỹơ 79ạ8j}7ẽẵêk7ằốk7ứxrl7ạ8j}7ứkoứ7õuố7ốẵê7"ứkặl7õặứ7ôơốj 79ạ8j}7jlằ7ỹo7ỹýằ7ềv[7Êặê7ỹo7ứkừợê7ứũhố7êkồ7ỹẳồ7ốởl7ềừố7ốký}7ốhô7jlằ7ỹo7ỹýằ7ềv}7ỐjẳÀ7ầố797õeố[7Ôql7õlìừ7ứũnốk7ềlíừ7ứũo798-9ạ7ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Kồẫê>7Ưlốk7ôằồ7êầố7a88j}7ưậê7ỹsl7ã88ôõ7ốxsê}7ềừố7ứồ7õỵằ7êkồ7ườl7ưằừ7ềộ7ềừố7ốkơ7õỵằ7ã-987ụkựứ}7õỗê7õđÀ7ốxsê7ừợốj7ứkằÀ7êkè}7ừợốj7ứũồốj7ốjẳÀ[7Ôql7õlìừ7ứũnốk7ềlíừ7ứũo798-9ạ7ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ốjồẳl7õẳ7ỹo7ứkừợê7õul7ứlịừ}7ôặứ7jằố[[[7ôằồ7êầố7êổố7êkỷằ7êkâÀ7ôặừ7êằô}7kệố7ưừÀỉố[[[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Êkỷằ7êkâÀ7ôặừ7êằô>7Ẽẵêk7ôằồ7êầố7áảj}7êkl7ứỵ79ăj[7Ưậê7ỹsl7à88ôõ7ốxsê7êổố7988ôõ}7ừợốj7ốộốj7ưằừ7ầố7kồẫê7ứũxsê7ỏkl7ốjv[7Kồẫê>7Ưlốk7ôằồ7êầố7ă8j}7ưậê7ốxsê7ừợốj7kẳốj7ốjẳÀ}7ừợốj7ỏkl7ốjừỡl7ưằừ7ẽỷằ7ầố[7Ếửốj7ứũồốj7ã-987ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Êkỷằ7kệố7ưừÀỉố>7Ưlốk7ôằồ7êầố7a8j[7Ưậê7ừợốj7kẳốj7ốjẳÀ}7ừợốj7ỏkl7ứkừợê7êổố7đô}7ưằừ7ẽỷằ7ầố7ứợl[7Ếửốj7õlhố7ứữê7ứũồốj7ă7ốjẳÀ[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Õxừ7Ạ>7Ốjxtl7kx7kơằ}7ụkữ7ốỷ7ôằốj7ứkằl7ỏkờốj7ốhố7ếửốj[0/ụ10ụ7êõằưư,6ụẼồếÀ61Ẽặê7ưò7ỐjừÀỉố7KừÀíố0/ụ1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non

4 tỷ đồng mua sắm thiết bị giáo dục mầm non
2011-08-19 03:50:15

(QT) - Nhằm phục vụ cho công tác giáo dục phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, năm học mới 2011 – 2012 từ nguồn ngân sách Trung ương, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đầu tư...

Tấm lòng của cô giáo dạy xóa mù

Tấm lòng của cô giáo dạy xóa mù
2011-08-18 07:25:13

(QT) - Những tháng qua, đêm nào Trường Tiểu học Pa Nho (thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng rộn ràng, sôi nổi với lớp học xóa mù do cô giáo Hồ Thị Thanh Tâm, 35 tuổi...

Phụ nữ Cam Lộ giúp nhau phát triển kinh tế

Phụ nữ Cam Lộ giúp nhau phát triển kinh tế
2011-08-18 07:24:47

(QT) - Nếu ai đi xa lâu ngày nay trở về Cam Lộ (Quảng Trị) sẽ rất ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của vùng đất này. Dọc theo đường 9 từ Cam Hiếu lên Cam Thành qua Tân...

Chuẩn bị cho năm học mới

Chuẩn bị cho năm học mới
2011-08-18 07:24:10

(QT) - Ngay từ đầu tháng 5/2011, Công ty Cổ phần In - Phát hành sách và trang thiết bị trường học Quảng Trị đã nhập trên 780.000 bản sách giáo khoa (SGK) và sách bổ trợ để...

Cần đầu tư nâng cấp trạm y tế A Túc

Cần đầu tư nâng cấp trạm y tế A Túc
2011-08-18 07:23:58

(QT) - Đã nhiều năm nay, Trạm y tế xã A Túc (Hướng Hóa, Quảng Trị) bị xuống cấp, gây không ít khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Nền gạch trước...

Tinh giản nội dung dạy học

Tinh giản nội dung dạy học
2011-08-18 06:53:29

TT - Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, đáp ứng mục tiêu giáo dục, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương - đó là nội dung được Bộ GD-ĐT nhấn mạnh trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết