Cập nhật:  GMT+7
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmkY5az7hu6hm4buDQOG6szjhu6g54bqr4bqz4buo4bqzOTvhurPhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6jhu4E54bu24buB4buow6rhu6jhuq85Z+G7qG5rPuG7qDxhMeG6s+G7qDhh4bq5YeG7qE5hNGYt4bqw4bu44bq1VS854buww5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8OaU+G7hkZU4buoLeG7qOG6sjlt4bqzOOG7qOG6syThurfhu6jhu4dn4bu0UOG7qGZAYeG7qH3huqHhu7Thu6g84bu44bqz4buoPuG7tj7hu6jDsz3hu6jhurdhM+G6s+G7qOG6s2hh4buoOWfDsjThurPhu6jhu7nhu4nhurnhurM44buo4bu5w6Lhu7RQ4buoxrDhu7Thuq/hu4PhuqvhurM44buoU+G7hmcj4bqzOOG7qEbhu4PhuqFU4buoPsOi4buo4buDLGbhu6jhurM5YTNn4buo4bqxNuG7qD7hu4nhurlh4buoOGFt4bu04buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6g8I+G6s+G7qH3huqHhu7Thu6hu4bq5YeG7qOG6szjhu4nhurth4buo4bqw4bu44bq14buofeG7ieG6vT7hu6hmxJHhu6g+OcSpPlHhu6jGsGEzZ+G7qH3hu7bhurM44buo4bqzw6JhUOG7qOG6szlt4bqzOOG7qD4m4buB4buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6jhurPhu7jDsuG7qOG6rznhuqvhurM44buoOTPhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoPuG7tj7hu6hmOcOs4buoZsOtPuG7qH0k4bqzOOG7qOG6r+G7jeG7qOG6rzJm4buoOeG6q+G6s+G7qGY5W+G6teG7qOG7h2fDsuG7qH3huqHhurM54buoPsOs4bu04buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZlHhu6hG4buD4buJ4bq5PuG7qGbDoOG6sznhu6g5w6DhurM54buofcOiUOG7qD7hu7Y+4buoPOG7tOG6s1Dhu6jhurM44bu44bqzOeG7qOG6sWEx4bqz4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qH094buoZmEy4bqz4buoOeG7uOG6sznhu6jhu4Phu7jhu6jhu4XhurXhu7Zm4buobuG7uOG7qGZA4bq14buofWEzZ+G7qOG6r2E04bqz4buofTXhu6g+4bu2PuG7qD4m4buB4buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6jhurPhu7jDsuG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6hmOcOs4buoZsOtPuG7qH0k4bqzOOG7qOG6r+G7jeG7qOG6rzJm4buoOeG6q+G6s+G7oOG7qH1j4bqzOOG7qGY54bq7YeG7qGYk4bqzOOG7qD7hu4nhurvhurM44buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qH014buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h7O+G6s+G7qOG6szvhurM44buoPuG7tOG6teG7qOG7jeG7qGY5xKk+4buoZuG7g+G6teG6szjhu6huYTQ+4buoZmc74bqz4buoZjnDrOG7qD7hu7Y+4buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFmUeG7qE7DoOG7qOG6t2Jh4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qDk04buoZjk74bqz4buo4buHZ1vhurPhu6jhurE7Z+G7qH3hurthUOG7qH1j4bqzOOG7qDzhu7jhurXhu6h7O+G6s+G7qGZkPuG7qD7hu7Y+4buow7M94buoOGHhu7bhu4Hhu6g8YTHhurPhu6g4YW3hu7Thu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7ueG7ieG6ueG6szjhu6jhu7nDouG7tFDhu6hm4bqj4bqzOeG7qOG7hmcj4bqzOOG7qEbhu4PhuqHhu6hTTmE0ZuG7qOG6suG7tOG6t1Thu6hu4bq5YeG7qD7hu7Y+4buow7M94buoPsOs4bu04buoOWfDsjThurPhu6jhurLhurXhuqXhurM4UOG7qOG7hDHhu6jhu4DhuqvhurNQ4buoZuG6o+G6sznhu6jhu4Thu7Ru4bu04bqz4bqz4bu04bqvOVtm4buoU+G6sOG7uOG6tVThu6hmOeG7ieG6u+G6szjhu6jDs2fDsjHhurPhu6hu4buJ4bq9ZuG7qOG7heG6q+G6szjhu6jhu4Qx4buo4buA4bqr4bqz4buo4buHZ+G7tOG7qOG6sUBh4buobuG6uWHhu6jhurM54bu0Z1Hhu6jhu6fhu4vhurM44buoZmrhu6h9O8OyUOG7qOG6szlhM2fhu6h94bqrYeG7qGbhu4Phu7Rh4buoOOG7tmHhu6g54bu0YeG7qDwx4bqz4buoPGEx4bqz4buoOGHhurlh4buofT3hu6hmOeG7uOG6sznhu6hu4bq94buoZjnhu7jhurM54buoPjlj4bqzOFHhu6jhurI54buJ4bqzOOG7qG5hND7hu6jhuq8yZuG7qDnhuqvhurPhu6g+w6zhu7Thu6g54bqn4buoPjnhuqPhu6h94buJ4bq9PuG7qGZhMuG6s+G7qDnhu7jhurM54buoZjlb4bq14buo4buBOeG6teG6szjhu6hmw60+4buoZiHhu4Hhu6jhu4dn4bu24bqz4buofeG6oeG7tOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjhu6g+OcSp4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoZjlb4bq14buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6g+w6zhu7Thu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFmUeG7qOG6sjlt4bqzOOG7qD4m4buB4buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6jhurPhu7jDsuG7qH0zZ+G7qD7DouG7qD7hurXhurPhu6g+OWfhurM4UOG7qGbhu7hh4buo4buFI+G6s+G7qD45Z+G6szjhu6hu4bu44buoPsOi4buoZjnhurth4buoOGHhu7ThurPhu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hWLhurM44buo4bqvOeG7tuG7qOG6sTtn4buoZkBh4buoPuG7tj7hu6g8I+G6s+G7qMOq4buoOWfDsjThurPhu6jhu7nhu4nhurnhurM44buo4bu5w6Lhu7Thu6hu4bu44buoxrDhu7Thuq/hu4PhuqvhurM4UOG7qOG7heG6teG6szjhu6huM+G7qOG6tyZm4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6seG7jeG7qDnhuqfhu6huKeG6s+G7qD454buJ4bu04buofeG7ieG6vT7hu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6szkh4bqz4buo4bqx4bu44buobuG6veG7qD45Y+G6szhRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWbhu7Q84bqxW+G7qOG7hWbDsuG6sVvhu5TGr+G6t+G7tOG7gzhh4bqz4bue4bus4buBw7Phu6jhu7RnZuG6tcavw5pVZuG7g8OaVWZ7w5pVYeG6tzjhu6jhu7ThurFm4buUxq/Gr+G7qG9he2Y54buUxq9WV+G7qsav4buoOVthODlm4buUxq/hu67hu67Dncav4buo4buF4buDPuG7lMav4buoOWZm4buB4bueLy884bu04bq14buHZ+G7tOG6szhm4buDYVFu4bqzL+G7geG6teG7g2bhu7ThurHhu4Uv4buqL0bhu4Nn4bq14bqzOOG7h2fhu7ThurM4OWFb4buBL+G7tHpu4buFxINuPHs8bsSD4buFPHp7bsSD4buFe27hu6hT4buwVlRRxIPhu4E4xq8vw5pVL2Z7w5pVL2bhu4PDmlVm4buDw5pVZnvDmuG6rjlh4buofT3hu6g+w6Lhu6g54bu0YeG7qOG6tyZm4buoPuG6teG6s1Dhu6hu4bq94buoPjlj4bqzOOG7qOG7uWPhu6hGOeG6oeG7qOG6tuG7ieG6szjhu6jhurfhurlh4buo4bqx4bu44bq34buoZjnDrOG7qGbDrT7hu6h9JOG6szjhu6jhuq/hu43hu6jhuq8yZuG7qDnhuqvhurNVL2Z7w5pVL2bhu4PDmlUvZuG7tDzhurFbw5pG4buD4buJ4bq74bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6g+w6zhu7Thu6jhuqvhurM44buo4bu5Y+G7qE4k4bqz4buoRjnhu4nhurfhu6hu4bu44buoPOG7uOG7qOG6ruG7tOG6s+G7qOG6sOG6oT454buoZkBh4buoZjnhuqvhurPhu6jhu6dp4buoRuG7tGHhu6jhu6xQ4buow7M94buo4buT4buo4bulZ+G6szhQ4buoOWfDsjThurPhu6jGsOG7tOG6r+G7g+G6q+G6szjhu6jhurHhu7jhu6jhurdkZuG7qG7DoeG7qHvDrVHhu6jhu7nhuqfhu6jhurHhu7jhu6jhurdkZuG7qGbhu4PhurXhurM44buo4bqzOW3hurM44buoPibhu4Hhu6hu4bq94buoPjlj4bqzOOG7qH0uZ+G7qGZhMeG6s+G7qD7DrOG7tOG7qMOzPeG7qOG7k+G7qOG7pWfhurM44buoPsOi4buo4bqxYTHhurPhu6jhu4dn4bu04bqz4buofTLhurPhu6huLOG6s+G7qH0z4buoOeG6q+G6s+G7qOG6szk74bqz4buoOGFt4bu04buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6hOYTRm4buobuG7uOG7qOG6szjhu4nhurth4buo4bqw4bu44bq1UeG7qMawMuG6s+G7qOG6s+G7tMOyUOG7qOG6q+G6szjhu6g84bu44buofT3hu6g84buJ4bq5PuG7qOG7h2fhu7Thu6hmZ8SRYeG7qFnhu6pQ4buoPsOi4buobuG6uWHhu6jhurM54bu0Z+G7qFfhu6h9xKnhu7Thu6g+4bq14bqzUOG7qD7hu7Y+4buoPuG6teG6s+G7qH0zZ+G7qH094buo4bqxIeG7geG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOVDhu6huIcOy4buo4bqzOeG7ieG6szjhu6jhuqvhurM44buoPOG7uOG7qOG6t+G6uWHhu6h94buJ4bq9PuG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurFnIWbhu6g+4bqr4bqzOOG7qOG6szkh4bqz4buo4bqx4bu44buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6g+4bu2Pjnhu6h9O8Oy4buoOcOp4bqz4buo4bqzbOG7tOG7qOG6syThurdR4buo4bu54bu0w7Lhu6jhurM54buJ4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buoPsOs4bu04buoPjnhuqHhu6jhu7lj4buoRjnhuqHhu6jhurbhu4nhurM44buo4bqx4bu44buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jDquG7qDwj4bqz4buo4bq24buR4buow5Ix4bqz4buoPsOs4bu04buoOWfDsjThurPhu6jhu4Qx4buo4buA4bqr4bqzUOG7qGbhuqPhurM54buo4buE4bu0buG7tOG6s+G6s+G7tOG6rzlbZuG7qFPhurDhu7jhurVUUOG7qGY5W+G6teG7qD45Y+G6szjhu6huM+G7qOG6seG7uOG6t+G7qHs7Z+G7qMOq4buoPCPhurPhu6hI4buB4buo4bqww7Lhu6jhu6xQ4buow7M94buoRjlnIeG6s1Dhu6g5Z8OyNOG6s+G7qOG7ueG7ieG6ueG6szjhu6jhu7nDouG7tOG7qH0y4bqz4buo4bqz4bu0w7Lhu6h9PeG7qFfhu6jhurMk4bq34buobuG7uOG7qH094buoPsOi4buoOeG7tGHhu6jhurcmZuG7qD7hurXhurNR4buo4bqyOeG7ieG6szjhu6g+4buL4bqzOOG7qDhhYuG6szjhu6jhurM54buJ4buo4bqzOWEzZ+G7qD5nZD7hu6g54bqr4bqz4buo4bqzOTvhurPhu6g4YW3hu7Thu6jhurM44buJ4bq7YeG7qE5hNGbhu6hu4bq5YeG7qOG6szjhu4nhurth4buo4bqw4bu44bq14buo4bqvOeG7tj5Q4buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6jhu7lj4buoRjnhuqHhu6jhurbhu4nhurM44buo4bqvOeG6q+G6szjhu6jhurHhu7jhurfhu6g+4bu2PuG7qGY5w6zhu6hmw60+4buofSThurM44buo4bqv4buN4buo4bqvMmbhu6g54bqr4bqz4buo4bq34bu44buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZuG7qOG7h2fDsuG7qH3huqHhurM5UeG7qOG6quG6szjhu6hG4buD4buJw6nhurM44buow5NnO+G6s+G7qOG7ueG6peG7tFDhu6hG4buD4buJw6rhurM44buo4buAOeG6peG6szjhu6hG4buJ4buo4buBOeG7tuG7geG7qDlnw7I04bqz4buo4bu54buJ4bq54bqzOOG7qOG7ucOi4bu04buoPjnhurXhu6g8YTJm4bue4buo4bqyOGfDsjHhurPhu6jhurM5O+G6s+G7qD7DqeG7qDwj4bqz4buoPsOs4bu04buoZsOg4bqzOeG7qGbhu4NA4bqzOOG7qOG6s+G7uMOy4buo4bqx4bu44buoe+G6teG7qOG7hWvhu6g5QOG6s+G7qD45MuG7qG4z4buoZuG7g8Og4bqzOeG7qH1k4buobiThurPhu6g5w6Lhu7Thu6hu4bu44buo4bqzOSHhurPhu6hmOcSpPuG7qG4z4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZuG7qD7DrOG7tOG7qDzhu7jhu6g+4bq14bqz4buoezvhurPhu6hmZD7hu6hmOWE1Z+G7qOG7hWJQ4buo4bqzOSxm4buo4bqx4bu44buoPuG7tj7hu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qG4z4buo4bqwZyFm4buo4bu54bqr4bqz4buo4bqzOTvhurPhu6gt4buo4bu3YeG7tOG7qH3DoOG6szlR4buoxrA7w7Lhu6g+4buL4bqzOOG7qOG6seG7uOG7qOG6t2Rm4buobizhurPhu6h9M+G7qDg7w7Lhu6jhuq85w6Lhu6jhuq85JOG6s+G7qH1iYeG7qG7hurlh4buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qOG7h2cj4bqz4buo4bqx4buN4buo4bqzOTvhurPhu6jhuq85KGdQ4buoOWThu6jhuq85KGfhu6jDquG7qD7hu7Y+4buoZjnhuqvhurNQ4buoPCPhurPhu6g5YTThurPhu6jhurPhu7TDslHhu6hOIcOy4buo4bqzMeG6s1Dhu6jhurcmPuG7qHtp4buofT3hu6h94buJ4bq9PuG7qD7hu7bhurPhu6g8ZOG7qD7DqeG7qOG7hcOq4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s1Dhu6huIeG6s+G7qH1k4bqzOOG7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6hmOVvhurXhu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurFnIWbhu6huM+G7qOG6rzJm4buoOeG6q+G6s+G7qOG6sWEx4bqz4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qH0y4bqz4buow7IyZ+G7qGZi4buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6jhurPhu4nhurk+4buo4bqzOOG6teG7uGFQ4buo4bqzOeG7ieG6szjhu6g84bu44buoPuG6teG6s+G7qHs74bqz4buoPCPhurPhu6huKeG6s+G7qOG6rznhuqvhurM44buo4bq3Z2LhurPhu6jhurHhu7jhurfhu6hmOVvhurXhu6huw6Dhu6hmOSzDsuG7qOG7g+G7ieG6u+G6t+G7qOG7g+G7uOG7qG7hu7jhu6jhurcsZuG7qOG6szlhM2fhu6g+OWHhu6jhu4E5w6FR4buo4bq2Jmbhu6jhuq854bu2PlDhu6g+4bu2PuG7qD45w6HhurM54buo4buF4bu2PjlQ4buoPjky4buofWThu6jhu4ln4buofT1h4buofWJh4buobuG6uWHhu6h9Y+G6szjhu6g84bu44bq14buoezvhurPhu6hmZD7hu6jDquG7qD7hu7Y+4buobmnhurM44buoPGEx4bqz4buoOGHhurlh4buo4bqxZ+G6q+G6s+G7qH3hu4nhur0+4buoxrAj4bqzOOG7qG7hu7jhu6jhurI54bu44buo4bqz4buJ4bq5PuG7qGbhu7Thu6h9Jj7hu6g8YTRm4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qGY74bq34buo4bqzMeG6s+G7qOG7hWLhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qOG6sOG7uOG6teG7qOG7heG7tOG6szjhu6jhurEsw7Lhu6hu4bq9UOG7qOG6sSzDsuG7qD45Y+G6szjhu6jhu4NjYeG7qOG7hWHhurM54buoPuG6teG6s1Dhu6jhu4Vi4bqzOOG7qMSR4bqz4buofeG6oeG6sznhu6hmQGHhu6g+4bu2PuG7qMOzPeG7qD7DrOG7tOG7qDlnw7I04bqz4buo4bu54buJ4bq54bqzOOG7qOG7ucOi4bu04buo4bqzOOG7uMOy4buoPuG7uOG6szjhu6h94bqr4bqzOFHhu6jigJzGsDXhu6g4w6Lhu4Hhu6jhu4E5LuG6s+G7qH0j4bq34buoPCPhurXhu6jhu4Vr4buoxJHhurPhu6h94bqh4bqzOeG7qG4z4buo4bu04bqz4buo4bqzYeG6szlQ4buoZuG7gyFm4buoZmvhu6hmQGHhu6g+4bu2PuG7qGY54bqr4bqzUOG7qDwj4bqzUOG7qDhhaOG7geG7qOG6szjhu4nhurth4buoezvhurPhu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoPuG7tj7hu6hmOcOs4buoZsOtPuG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurHhu41Q4buo4bqxaz7hu6jhurHhu4nhur3hurM44buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qOG7hmcj4bqzOOG7qEbhu4PhuqHhu6h9PeG7qGbEkeG7qD45xKk+4buoPuG7tj7hu6g8Z8SRYeG7qGZnw7Ix4bqz4buoZuG7g2fDsjPhurPhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFmUOG7qH1j4bqzOOG7qGY54bq7YeG7qMOyMWfhu6g+Lmfhu6g+4bu2PuG7qD4m4buB4buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6hOYTRm4buoLeG7qOG6sOG7uOG6teG7qOG6r+G7jeG7qD7hu7Thurfhu6jhuq8yZuG7qOG7gTkjYeG7qD45LOG7geG7qDnhu7jhurM54buoZjlb4bq14buofWjhurM44buo4buHZ8Oy4buofeG6oeG6sznhu6g+w6zhu7Thu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFm4buo4bqvOWHhu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hWLhurM44buoZkBh4buofeG6oeG7tOG7qOG7gTnhu4nDqeG6szjigJ1Q4buoRjlhMmfhu6hm4bu24buo4bu5Y+G7qOG7uWPhurM44buo4bqyOWch4bqzUOG7qD7hu7bhurPhu6g8ZOG7qMawZGHhu6jhu4E5w63hu6hm4buD4bu2Pjnhu6jDsz3hu6huM+G7qOG7tOG6s+G7qOG6s2HhurM54buoZuG7gyFm4buoZmvhu6jhu6fhuqvhurM44buo4bu04bqz4buoOWfDsjThurPhu6jhu7nhu4nhurnhurM44buo4bu5w6Lhu7Thu6g+OeG6teG7qDxhMmbhu6hmOTHhurdR4buo4bq24bq5YeG7qH07w7JQ4buo4bu5ZGHhu6jhurBnIWbhu6g4YeG7tOG7qGbhuqPhurM54buo4buGZyPhurM44buoRuG7g+G6oeG7qH094buoZuG7g2E14bqz4buo4bqvOeG7tGHhu6h7a+G7qOG7tuG6s+G7qOKAnOG7uWXhu6hm4buD4bq94buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6seG7jeG7qG7hu7jhu6hmOWg+4buofSjDsuG7qGY5az7hu6hmOWHhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFm4buobjPhu6jhuq8yZuG7qDnhuqvhurPhu6g+w6Lhu6jDsjJn4buoZmLhu6jhurPhu4nhurk+4buo4bqzOOG6teG7uGHhu6jDquG7qOG6rzln4buobms+4buoPGEx4bqz4buoOGHhurlh4buofWJh4buobuG6uWHhu6jhurM44buJ4bq7YeG7qHs74bqz4buoZmQ+4buoZjlhNWfhu6jhu4Vi4buoZkBh4buo4buGZyPhurM44buoRuG7g+G6oeKAnVHhu6hG4buD4bq14bqzOOG7qOG7h2fhu7bhu6hm4buDw6DhurM54buoZjlrPuG7qDlhNOG6s+G7qHtr4buo4bu24bqzUOG7qDgu4bqz4buoWeG7quG7quG7qOG6szjhu4nhurth4buoezvhurPhu6jDquG7qOG7ueG7ieG6ueG6szjhu6jhu7nDouG7tOG7qG7hu7jhu6jGsOG7tOG6r+G6q+G6szjhu6h9PeG7qH3hu4nhur0+4buo4buBOcSR4buoPGEy4bqz4buoPuG7tj7hu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurFnIWbhu6huM+G7qDnhuqvhurPhu6jhurM5O+G6s+G7qD7DouG7qMOyMmfhu6hmYuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurM44bq14bu4YeG7oOG7qOG7rOG7rFgv4busw51Z4buoZuG7g+G7ieG6u+G6szjhu6g54bq94buB4buo4bqz4bu04bq34buo4bqzbeG7qOG7hWLhurM44buoPjln4bqzOOG7qOG6sznhu4nhu6hu4bq94buoPjlj4bqzOOG7qD7DouG7qMOyMmfhu6hmYuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurM44bq14bu4YeG7qH3hu4nhur0+4buoPizhu4Hhu6g4YSzDsuG7qD45xKnhurM44buo4bqzOSHhurPhu6jhuq8yZuG7qDnhuqvhurNQ4buoPjlhMuG6t+G7qDgu4bqz4buoWeG7ssagUeG7qOG6sjlt4bqzOOG7qD4m4buB4buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6jhurPhu7jDsuG7qH3hu4nhur0+4buoZkDhurXhu6h9YTNn4buo4bqvYTThurPhu6g4YSNh4buo4buHZ8OyMmbhu6huLOG6s+G7qH0z4buobjPhu6g5ZOG7qOG6rzkoZ1Dhu6g5ZOG7qGbhuqE+OVDhu6jhuq854bu0YeG7qOG7hWHhurM54buobuG7uOG7qD45w6HhurM54buo4buF4bu2Pjnhu6jhu7ThurPhu6jhu4Vh4bqzOeG7qMOzPeG7qDlkYVDhu6g54bql4bu04buo4bqzOSHhu4Hhu6g+ZOG6szjhu6h9Y+G6szhQ4buoxJHhurPhu6h94bqh4bqzOeG7qD5nZD7hu6jhu4Vi4bqzOFHhu6jhu6Ux4bqz4buoPkDhurM54buofcOiUOG7qG5hND7hu6hmOWs+4buoOWE04bqz4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buoOWXhu6hm4buD4bq94buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6seG7jeG7qH094buoZkDhurXhu6jhu4Vr4buoPjlnw7I14bqz4buoPGEy4bqz4buoZsOhPjnhu6g+az7hu6hm4buD4bq14bqzOOG7qOG6szkh4bqz4buoZjnEqT5Q4buoOeG7uOG6sznhu6h9ZOG6szjhu6g+w6zhu7Thu6g+OcOh4bqzOeG7qOG7h2fDsjPhurPhu6h94bqh4bu04buo4buBOeG7icOp4bqzOOG7qG4z4buofSThurM44buo4bqv4buN4buobuG7uOG7qOG7h2cj4bqz4buo4bqx4buN4buoOWThu6hm4bqhPjlQ4buofWPhurM44buoZjnhurth4buo4bqzO+G6szjhu6g+4bu04bq14buo4bqzJOG6szjhu6jhurFrPuG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6g+w6zhu7Thu6h9ZGHhu6jhurM44buL4buoPuG6q+G6szjhu6g+OcSpPuG7qGbhu4nhu6jhu4E54bu24buB4buoLeG7qDlk4buoZuG6oT454buow6rhu6g+w6nhu6jhu4XDqlHhu6jGsDvDsuG7qD45w6HhurM54buo4bqx4bu44buo4bqzM+G6s+G7qGYj4bqzOOG7qDhhaOG7geG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6h9JOG6szjhu6jhuq/hu43hu6jhuq8yZuG7qDnhuqvhurPhu6jDquG7qH3huqHhu7Thu6g84bu44bqz4buobmnhurM44buoOGHhu7bhu4Hhu6g8YTHhurPhu6jhurM44bu4w7Lhu6g+4bu44bqzOOG7qH1h4buobuG7uOG6teG7qOG6szPhurPhu6jhurMy4buBUeG7qEZnw7Lhu6jhurM5YTHhurNQ4buobsOg4buo4bq3ZGbhu6jhu4Vi4buo4bqzOGfDsjHhurPhu6jhurM5O+G6s+G7qOG6rznhu7Y+OeG7qOG7h2fhu7ThurPhu6jhurfhu7jhu6h9MuG6s+G7qOG6s+G7tMOy4buobinhurPhu6g+4bql4bqz4buoOcOp4bqz4buoWOG7quG7qD4m4buB4buobuG6veG7qD45Y+G6szjhu6hOYTRm4buoLeG7qOG6sOG7uOG6teG7qMOq4buoOWfDsjThurPhu6jhu7nhu4nhurnhurM44buo4bu5w6Lhu7Thu6hu4bu44buoxrDhu7Thuq/hu4PhuqvhurM44buoPjnhu4nhu7Thu6h94buJ4bq9PuG7qDhhI2Hhu6jhu4dnw7IyZuG7qOG6seG7uOG6t+G7qGY5w6zhu6hmw60+4buofSThurM44buo4bqv4buN4buo4bqvMmbhu6g54bqr4bqzUeG7qOG6sjJn4buoZsOg4bqzOeG7qGbhu4NA4bqzOOG7qOG6s+G7uMOy4buoZmEy4buB4buoZsOtPuG7qHthNuG6s+G7qOG7g+G7tOG7qG7hu7jhu6jhurM44bu4w7Lhu6g+4bu44bqzOOG7qDhh4bu04buoZiThurM44buo4buFMOG7qCPhurM54buoOeG7icOq4bqzOOG7qOG7gyxm4buo4bqx4bq54bqz4buofTLhurPhu6huLOG6s+G7qH0z4buoe2Hhu6h7O+G6s+G7qGZr4buoe+G6tVDhu6hmYTPhurfhu6go4bqz4buo4bqzOWEzZ+G7qOG6szhnw7Lhu6g+w6nhu6jhu4E5xKk+4buoZkDhu4Hhu6huM+G7qOG7tOG6s+G7qOG6s2HhurM54buoZuG7gyFm4buoZmtR4buo4bun4bu2PuG7qD7DqeG7qOG7h2fhu7ThurPhu6g+OcSpPuG7qOG6syThurM44buoPi7hurPhu6jhu4E5I2Hhu6g+w6Lhu6g4YSNh4buo4buBOeG7tuG7geG7qG7hu7jhu6jhurM5beG6szjhu6g+4bu2Pjnhu6jhurHhu7jhurfhu6g+w63hu6hmOTVQ4buo4buBOWnhu6g54bq94buB4buofTXhu6g4YWjhu4Hhu6g84bu44buoPuG6teG6s+G7qGY54bu0w7Lhu6h9xJFh4buo4bqzOSHhurPhu6hmOcSpPuG7qG7hu7jhu6g5YTVn4buo4buDKuG6szhQ4buobmE0PuG7qH0k4bqzOOG7qOG6r+G7jeG7qOG6rzJm4buoOeG6q+G6s+G7qGY5W+G6teG7qOG7h2fDsuG7qH3huqHhurM54buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZuG7qD7DouG7qOG7jeG7qOG6szg5w6Phu7Thu6jhu4MsZuG7qOG7h2fhu7ThurPhu6hm4buD4bqn4bqzOOG7qGbhu4PhurXhurM44buobmE0PuG7qH0j4bq34buoPCPhurXhu6jhu4dnw7Iz4bqz4buobuG7uOG7qOG6szg5w6Phu7Thu6huw63hu6g+w6zhu7Thu6jhurdlYeG7qOG6szjhu4nhurthUeG7qMawNeG7qGbhu4Phu7bhurM54buo4buF4bu0YeG7qOG7gTlA4bq34buoOeG6tSY+4buoPjkh4bq34buoZuG7gzbhu6hm4buD4bq14bqzOOG7qG5hND7hu6h9JOG6szjhu6jhuq/hu43hu6jhuq8yZuG7qDnhuqvhurPhu6g4YW3hu7Thu6h9Y+G6szjhu6g84bu44bq14buoezvhurPhu6hmZD7hu6g54bu0YeG7qOG6s+G7ieG6uT5Q4buoPjnDoeG6sznhu6jhu4dnw7Iz4bqz4buoPuG7tj7hu6g+LOG7geG7qD4u4bqz4buo4buBOWJh4buoOeG6veG7geG7qG7hurlh4buoPuG7tj7hu6g+w6nhu6jhu4dn4bu04bqz4buoPjnEqT7hu6jhurMk4bqzOOG7qGYk4bqzOOG7qD7hu4nhurvhurM44buoOcOp4bqz4buo4bqzbeG7tOG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6hmZ8OyMeG6s+G7qGbhu4Nnw7Iz4bqz4buobjPhu6jhurBnIWbhu6jhu7nhuqvhurPhu6jhurM5O+G6s+G7qC3hu6jhu7dh4bu04buofcOg4bqzOeG7oOG7qG4h4bqz4buofWThurM44buo4buFYuG7qDlk4buoe2Hhu6g+4buJ4buoZmvhu6h74bq14buoZuG7g8Oq4buobjPhu6jhurDhu7jhurXhu6hu4bu44buo4bqzOCThurPhu6g+OSbhurPhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qD454bq14buoPuG6q+G6szjhu6h7O+G6s+G7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurfhu6jDszvhurfhu6g+4buJ4buo4buHZ+G7tOG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6g8QOG6s+G7qOG6szkq4bq34buoPjks4bq34buoe8SpZuG7qG5hND7hu6jhurEsw7Lhu6hu4bq94buoOeG6tSY+4buoPjlj4bqzOOG7qD7DouG7qMOyMmfhu6hmYuG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurM44bq14bu4YeG7qOG6sznhu4nhurM44buo4bqvOeG6q+G6szjhu6h9JOG6szjhu6jhuq/hu43hu6jhuq8yZuG7qDnhuqvhurNR4buoxrBiYeG7qG7hurlh4buoPuG7tj7hu6hm4buD4buJ4bq74bqzOOG7qDnhur3hu4Hhu6g+4bqr4bqzOOG7qHs74bqz4buo4bqw4bu44bq14buo4buFYeG6sznhu6jhu4Vi4bqzOOG7qGZAYeG7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurfhu6h9PeG7qOG6sTtn4buo4bqvOeG6q+G6szjhu6g+w6Lhu6h9YTNn4buo4bqvYTThurPhu6hm4buDw6rhu6huM+G7qOG6sOG7uOG6teG7qH014buo4bqx4bu44bq34buoZuG6u+G7qOG6rznhu7Rh4buofSThurM44buo4bqv4buN4buo4bqvMmbhu6g54bqr4bqzUOG7qOG7gTkjYeG7qD7DouG7qMOz4bu2PuG7qOG6szkh4bqz4buoPsOs4bu04buoPsOp4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qGY5KOG6t+G7qOG7h2fDsjPhurPhu6g+w6zhu7Thu6jhurPhu4nhurk+4buo4bqx4bu24bqzOOG7qDhhM+G6szhQ4buo4buF4bu0Z+G7qH3DouG7qOG6r2Ey4bqz4buo4bqzODnhuqHhu6jhu6Vk4buoRuG7ieG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6g+OeG6teG7qD7huqvhurM44buoezvhurPhu6h9w6Lhu6jhurHhu7jhurfhu6g8I+G6s+G7qD7hu7Thurfhu6jhuq8yZuG7qD7hu7Thurfhu6h94bq14bu04bqz4buobjPhu6hmw6DhurM54buoZuG7g0DhurM44buoOeG6q+G6s+G7qOG6szk74bqz4buoPsOs4bu04buo4bq3w6DhurM5UeG7qOG7p8Oi4buo4bqzOeG7ieG7qG4hw7Lhu6g+4bu2PuG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qG7hur3hu6g+OWPhurM44buoPjnhu4nhu7Thu6h94buJ4bq9PuG7qH0k4bqzOOG7qOG6r+G7jeG7qOG6rzJm4buoOeG6q+G6s+G7qOG6t+G6uWHhu6h94buJ4bq9PuG7qGZhMuG6s+G7qDnhu7jhurM54buoZjnDrOG7qGbDrT7hu6h9JOG6szjhu6jhuq/hu43hu6hmOVvhurXhu6jhu4dnw7Lhu6h94bqh4bqzOeG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurFnIWZR4buo4bulMeG6s+G7qD5A4bqzOeG7qH3DolDhu6g+w6nhu6jhu4dn4bu04bqz4buoPjnEqT7hu6jhurMk4bqzOOG7qD4u4bqz4buo4buD4bu44buo4buF4bq14bu2ZuG7qH014buofeG7ieG7tOG7qOG7g+G7tOG7qOG6t2Rm4buobiThurPhu6g8I+G6s+G7qOG7h2fDsuG7qOG7gTlA4bq34buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZuG7qD45Z+G6szjhu6g+OeG6teG7qG5hND7hu6jhu7bhu4Hhu6h7w63hurM44buo4bqwZyFm4buo4bu54bqr4bqz4buo4bqzOTvhurPhu6gt4buo4bu3YeG7tOG7qH3DoOG6sznhu6h9YmHhu6hu4bq5YeG7qOG6szjhu4nhurth4buoezvhurPhu6hmZD7hu6hmOWE1Z+G7qOG7hWJR4buoTjPhu6jhu4E5w6Hhu7Thu6g+w6nhu6jhu4dn4bu04bqz4buoZuG7ieG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6g+w6Lhu6jhurM5YTThurfhu6huw63hu6jhuq9hNeG6t+G7qGbhu4Phu7Thu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buo4buHZyPhurPhu6jhurHhu41Q4buofSThurM44buo4bqv4buN4buoOWThu6hm4bqhPjnhu6g+w6zhu7Thu6g+OcOh4bqzOeG7qOG7h2fDsjPhurPhu6g+w6nhu6jhu4XDquG7qGY5W+G6teG7qH3huqHhurM54buo4bqv4buP4buoOeG6tSY+4buo4bqvOWHhu6g+LuG6s+G7qGY5YTJmUeG7qMawYmHhu6hu4bq5YeG7qOG6tyln4buoZuG6u+G7qOG6rznhu7Rh4buofSThurM44buo4bqv4buN4buo4bqvMmbhu6g54bqr4bqzUOG7qDhhLMOy4buow7Phu7Y+4buo4bqzOSHhurPhu6hmw6DhurM54buoZuG7g0DhurM44buoOeG6q+G6s+G7qOG6szk74bqz4buow6rhu6jhuq85Z+G7qG5rPuG7qDxhMeG6s+G7qDhh4bq5YeG7qOG6szHhurPhu6hh4bqz4buoPCrhurM44buoOeG7tGHhu6hmOcSp4buoZmEy4bqzOOG7qE5hNGbhu6gt4buo4bqw4bu44bq1UeG7qOG6sjjhurXhu7hh4buo4buD4bu0UOG7qD7hu7Y+4buoPsOp4buo4buHZ+G7tOG6s+G7qD45xKk+4buo4bqzJOG6szjhu6g+4buL4bqzOOG7qD4u4bqz4buoPsOi4buoPjnDoeG6sznhu6jhu4Xhu7Y+OeG7qD454bq14buo4bqzOOG7ieG6u2Hhu6h7YeG7qD7hu4nhu6hma+G7qHvhurVQ4buofT3hu6jhu4Vh4bqzOeG7qOG7hWLhurM44buoxJHhurPhu6h94bqh4bqzOeG7qGZAYeG7qE5hNGbhu6jhurLhu7Thurfhu6h94buJ4bq9PuG7qH0k4bqzOOG7qOG6r+G7jeG7qGZA4bq34buoZuG7g2jhu6g54bq1Jj7hu6jhurM5IeG7geG7qDlk4buo4bqvOShnUOG7qDhhI2Hhu6jhu4dnw7IyZuG7qG5hND7hu6jDs2HhurPhu6jhurM5IeG7geG7qOG7h2diPuG7qGbhuqE+OeG7qH014buoOGFo4buB4buoOeG6p+G7qGY5az7hu6g5YTThurPhu6g+4bu2PuG7qOG7h2fDsjPhurPhu6hu4bu44buo4bqzODnDo+G7tOG7qG7DreG7qOG6rznhu7Y+4buoPsOi4buo4bqxYTHhurPhu6jhu4dn4bu04bqzUeG7qOG7peG7uGFQ4buoI+G6sznhu57hu6jhuq5BeEfhu6jhu7nGoeG6tFUv4buBw5o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau
2024-05-27 14:34:00

QTO - Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người...

Có cũng như không!

Có cũng như không!
2014-08-06 06:34:15

(SGGP) - Hơn một tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, nhưng thời điểm hiện tại, công tác tổ chức lớp học ở các trường mầm non nằm trong danh sách thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi...

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm
2014-08-06 06:33:43

(SGGP) – Ngày 4-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn thanh tra Cục Quản lý khám chữa bệnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 2 (132...

Thiếu nước sạch, phát sinh dịch bệnh

Thiếu nước sạch, phát sinh dịch bệnh
2014-08-06 06:32:56

(SGGP) - Ngày 5-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn đại biểu Bộ Y tế đã làm việc với UBND TPHCM về công tác y tế năm 2014. Trong đó, nhấn mạnh đến tình hình dịch...

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Nóng lòng chờ điểm sàn

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Nóng lòng chờ điểm sàn
2014-08-06 06:31:52

(SGGP) - Ngày 8-8, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ họp và đề xuất các mức điểm xét tuyển cơ bản (các mức điểm sàn) cho từng khối thi (A, B, C, D1)....

Người trưởng công an trẻ giàu nhiệt huyết

Người trưởng công an trẻ giàu nhiệt huyết
2014-08-05 06:45:54

(QT) - 32 tuổi, 12 năm công tác trong lực lượng Công an xã, với bầu nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được...

Đoàn kết, sẻ chia và phát triển

Đoàn kết, sẻ chia và phát triển
2014-08-05 06:43:30

(QT) - Liên hiệp thư viện các tỉnh Bắc miền Trung gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế được thành lập từ tháng 10/1992. Là một tổ chức hiệp hội nghề nghiệp được thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết