Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYQnvDoDU+4buiJH0h4bqn4buiJDbFqDXhu6IyLGLhu6Ji4bqpNjU+4buiNeG7sDThu6I04bq3feG7olDhu55QUeG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mMOUw73hu5vhu5Dhu6It4buiQuG6qTY1PuG7omJ7w6A1PuG7oiR9IeG6p+G7ojXhu7A04buiNOG6t33hu6JQ4bueUFHhu4zhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6JC4bqpYzU+4bui4bqsY+G6oSPhu6JC4bu04bqn4buixqHhu7Q14bui4buXXTV74buiMntXNT7hu6IkIjV74buM4buiQuG6qWM1PuG7ouG6rGPhuqEj4buiJOG7quG7okDhurvhurcj4bui4buDxag24buiPn3hu6R94buiJDbGrzXhu6I04bq3feG7oiPDqeG7pOG7oiNjw6Mj4buiI3t9LDXhu6Ije+G6oTU+4buiPSIje+G7osahNuG7g309LeG7oMOZ4buO4buixqF7WzV74bui4bqtY2cuNeG7ouG7g8Wo4buiNT7hurvhurN94buiPVk14buiQuG6qWM1PuG7ouG6rGPhuqEj4buiJOG7quG7oiPEkTU+4bui4buD4bq74bq1YuG7ouG6rWPhu6Thu6I1e+G7hzU+4buiMns34buiMnvhu7A14buiI3vhurvhu6Thu6Jiw6o1PuG7oiM34buO4buiQuG6qeG6u+G6tyPhu6I1e+G7hzU+4buiYnvhu4Hhu6Jie+G7piN74bui4bqne1vhu6Thu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7jOG7osahe8Op4buiYiIje+G7okLhu7Thuqfhu6LGoeG7tDXhu6Lhu5ddNXvhu6IyO2Phu6I+OX3hu6I0OX3hu6I1PuG6u+G6s33hu6IjxJE1PuG7oiQ2xag14buiMixi4buM4buiNeG6r+G7ojPhur8j4buie+G6sTXhu6Ji4bqpNjU+4buiNeG7sDThu6I04bq3feG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU+G7nuG7nuG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8j4buOQOG7pDbhuq1j4bukNT5i4bqpfeG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFHhu57hu6Av4bug4bugUj3hu6Dhu57DmeG7nlJQU2JTVeG7oOG7oDNSLeG7pFThu44x4bqnPuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nEJ7w6A1PuG7oiR9IeG6p+G7oiQ2xag14buiMixi4buiYuG6qTY1PuG7ojXhu7A04buiNOG6t33hu6JQ4bueUFHhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFPhu57hu57hu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG6pnvhu6Y24buiezbhu6Thu6Ije8WoNuG7ojTDqjU+4buiNeG7sDThu6I04bq3feG7omLGr33hu6Lhu5fhu6Q1PjI2MuG7jOG7okJ74bumfeG7onjhu6Q14buO4buiw5RsNXvDk+G7ouG6qOG7o0NC4buj4bqo4bqq4buQ4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELEgzU+4buiYnvhuqE1PuG7ouG7gjPhu6Q9fTR94bqp4bui4bqmY2J9NeG7oj45feG7ojXhu7A04buiUOG7nlBQ4buiM8Wo4buiNeG7sDThu6Ijw6nhu6Thu6LigJw1e+G7hzU+4bui4bqtY2csYuG7oiQiNXvhu6Iyezfhu6Iye+G7sDXhu6I1e+G6uzU+4buiI+G7sjXhu6Jie30sYuKAneG7jOG7ouG7g+G6t33hu6I1e+G7hzU+4bui4bqr4bq/4buiMn0hNeG7omJ7JTXhu6Ije+G6oWLhu6IkVmLhu6I1LjXhu6I0NzU+4buiI3s24buiYuG6u+G6sTU+4buiM+G7pH3hu6Ijw6nhu6Thu6I14bq74bq3I+G7osO9PuG7pOG7juG7okLEgzU+4buiYnvhuqE1PuG7ouG6pmNifTXhu6Ij4buoNOG7ouG6sTXhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6LDvT7hu6Thu6Ik4buq4buiJDbFqDXhu6IyLGLhu6Lhu4PhurvhurVi4bui4bqtY+G7pOG7ojTDo2Lhu6I14buwNOG7oiThu7Jn4buiQMOdYuG7osSDNeG7jOG7okDFqGfhu6JiYeG7omJ9NeG7omLhurvDojU+4buiNeG6u+G6tyPhu6LDvT7hu6Thu6Lhuqs64bui4buD4bq74bq1YuG7ouG6rWPhu6Thu6I0OX3hu6Jie+G7geG7omJ74bumI3vhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxqF7ZCPhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6LDvXvhu7Ri4bui4buX4buoNeG7oiPhurk1PuG7ojV74bq74buiNT7hurvhurN94buiPVk14buiYjbFqDXhu6Jieyzhu6I+feG6t33hu6I14buwNOG7ojThurd94buiJOG7smfhu6J7Z+G7ouG7gzk1PuG7jOG7osO9e+G7tGLhu6J7NsWoNT7hu6LDveG7pOG6qWN7fWI24buiNXvDnTXhu6I0xq81e+G7omLhu7I04bui4bqtY+G7pDXhu6Ji4bqpOTU+4buiI8Op4buk4bui4buDfSEj4buiPWNn4buiYuG6qV3hu6Ik4bqhfeG7omJ7NsavfeG7ojV74buuNOG7ouG7g+G6u+G6tWLhu6Lhuq1j4buk4buiNXvhu4c1PuG7ojJ74bumI+G7okB9IWLhu6Lhu4Mu4buiM+G7tOG6p+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7ouG7g8Wo4buiNeG6r+G7ojPhur8j4buie+G6teG6p+G7omLhu6Yj4buiYuG6qTY1PuG7oiPDozU+4buiJOG6ozU+4bui4bqtY+G6oSPhu6JiLOG7juG7okJ7w6nhu6Ji4bq74bq3NT7hu6LDvXvhu7Ri4bui4buX4buoNeG7ond94bqre3094buk4bui4bulYzR9NuG7ojI7Y+G7oj45feG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7oiPEkTU+4buiJDbFqDXhu6IyLGLhu6Lhu4PhurvhurVi4bui4bqtY+G7pOG7ojXhu7A04buiUOG7nlBR4buiJOG6u+G6tSPhu6Ik4bumNXvhu6I+feG7puG7ojPFqOG7ojJ7w6A1PuG7olti4buiMns34buiMnvhu7A14buM4buiYnvhu6Yje+G7omJ74bq9I+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCxIM1PuG7omJ74bqhNT7hu6LFqcWoNeG7ouG6rGPhuqEj4buiRzY2NeG7ouG6qmMyLWclNjPhu6I+4buBfeG7omJ7w6A1PuG7oiR9IeG6p+G7oiN7ZCPhu6I0w6o1PuG7ojXhu7A04buiNOG6t33hu6IjxJE1PuG7oiPhu6Q04buiMixi4buiYntkI+G7oiThu7Zn4buiI+G7qH3hu6Ij4bumI3vhu6Lhu4Mu4buiM+G7pDbhu6Ikw6M1PuG7jOG7oj594bumNuG7oj1lI+G7ouG7g8Wo4buiM+G6u+G6sTU+4buie+G6u2Phu47hu6LhuqZ74bumYuG7okB9KGPhu6Jiw6rhu6LhuqZ7w6nhu6JCxIM1PuG7omJ74bqhNT7hu6I1PsWoZ+G7ouG7oC/hu6Dhu4zhu6I1e8Wo4buiM+G7qjV74buiJMavNuG7osWpxag14bui4bqsY+G6oSPhu6I1O2Phu6JA4bu0YuG7oiPhu6Yj4buiMizhu6J7NsavI3vhu6I1e+G7rjThu6I+feG7qH3hu6Lhuq1jZyxi4buiI+G7piPhu6Jie+G7piN74buiYnvhur0j4buiMn01e+G7omIs4buM4buiYuG6qTY1PuG7oiQ34buiIzfhu6Jie+G7pGfhu6IkxIN94buiI3t9LDXhu6Iz4bq74bq1I+G7omZjw51i4buiMnvhu7Zj4bui4buDxajhu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6Lhu4PFqDbhu6Ij4bumI+G7oiPDoDU+4buiNT57IeG7oiN7fSw14buiM+G6u+G6tSPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG6qTY1PuG7omJ7w6A1PuG7oiR9IeG6p+G7ojXhu7A04buiNOG6t33hu6Lhuqd74bumYuG7omLhuqk7NeG7omLhuqljZy414buie101e+G7jOG7osO9e8Wo4bui4buDY+G7pOG7onnhu6R74buk4bui4buC4bukMX3huqnhu6QzNjU+Mjbhuqk14buiI8Op4buk4buiQnvhu6Z94buieOG7pDXhu6IyeyU14buiNT7hurV94bui4bqr4bq/4buiNXtZNeG7onvhu7Rj4bui4buDxajhu6JifTV74buiYnvhu7I14buiJDbFqDXhu6IyLGLhu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6JiNsWoNeG7ouG7g+G6u+G6sTU+4bui4bqtY+G6oSPhu6IkKOG7ouG7g+G6u+G6tWLhu6Lhuq1j4buk4buiJMavfeG7oj0iI3vhu6Lhu4PFqOG7omJ7fTs14buiYuG7pH3hu47hu6JCe8Op4buiYuG6u+G6tzU+4buiQnvhu6Z94buieOG7pDXhu6Lhuqbhuqnhu6RnY2Lhu6LGoXvhu6Q1LTYtI3vhu6Thu6Iye1c1PuG7oiQiNXvhu4zhu6JifTV74buiYnvhu7I14buiJDbFqDXhu6IyLGLhu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6Lhuqs64buiM8Wo4buiI8OgNT7hu6IjZeG7oiThurvhu6Thu6Ikw51i4buiNeG6u+G6tyPhu6Lhu4PhurvhurVi4bui4bqtY+G7pOG7omJ74bumI3vhu6Jie+G6vSPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG6qTY1PuG7okDFqH3hu6Ik4buwNT7hu6Ji4bqpOzXhu6JC4buFfWJiJeG6qeG7omLhuqk2NT7hu6I1PsWoZ+G7oiThu7Jj4buiNeG7sDThu6I04bq3feG7jOG7okLEgzU+4buiYnvhuqE1PuG7onnhu4vhu6J2NiXhu6Lhu5d9PSU14buiNXvDnTXhu6I0xq81e+G7ojXhu7A04buiUOG7nlBR4buiM8Wo4buiNeG7sDThu6J7xag1PuG7ojM2xq9i4buiI3tbNXvhu6Lhuqvhu6Yje+G7oj024buiw717xajhu6Ji4bqp4busNT7hu6Jie2Qj4buiJOG7tmfhu6JA4busYuG7oiThu7Jj4bui4bqne+G7pmLhu6J7Y2fhu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOG7juG7osO9e30uY+G7oiPhurHhu6LhuqvDouG7onvGr+G7omLhu7I1PuG7ojThurd94bui4buDxajhu6Lhu4N9ISPhu6Izxag04bui4bqrOuG7oiThurvhurUj4buiYsavNuG7ouG6qeG7pOG7omLhuqk2NT7hu6I14buwNOG7olDhu55QUeG7ojJ7feG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7onnhu4vhu6IkNsWoNeG7ojIsYuG7jOG7ojPFqDThu6Lhu4N9ISPhu6IjxJE1PuG7ojV74bukY+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCxIM1PuG7omJ74bqhNT7hu6Lhu6M0NOG7pDVjJTPhu6J54bukI+G6qTY14buiJOG7quG7oj7hu4F94buiYuG6t33hu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6LhuqZ74bum4bqn4buiYnvDoDU+4buiJH0h4bqn4buiJOG7smPhu6I14buwNOG7omLhuqk7NeG7omLhuqljZy414buie101e+G7ouG7g8WoNuG7oiQ7NOG7oj594bukNuG7omJ7w6rhu6Thu47hu6Lhu5c7NeG7oiPGrzV74buiNXvhu4c1PuG7ojPhurN94buiI3tkI+G7omLhuqFi4buiJCbhuqfhu4zhu6LDoDU+4buieeG7pCPhuqk2NeG7ojI7Y+G7oj45feG7ouG6q+G6v+G7oiQ2xag14buiMixi4bui4buDxajhu6Ik4bqjNT7hu6IzODU+4buiI8Op4buk4buiNDl94buiYuG7sjU+4buiM+G6t+G6p+G7ojV7WTXhu6I9WTXhu6IkKOG7oiPEkTU+4bui4buD4bq74bq1YuG7ouG6rWPhu6Thu6I1e+G7hzU+4buiMns34buiMnvhu7A14buiPTbhu6Ij4bumI+G7oiNjw6Mj4buiMnvDqTU+4buiezbhu6g1PuG7oj5ZZ+G7ouG6qeG7pOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hC4bqpNjU+4buiYnvDoDU+4buiJH0h4bqn4buiNeG7sDThu6I04bq3feG7jOG7okJ7w6nhu6Ji4bq74bq3NT7hu6Lhu4k1e+G7ouG6qH3huqt7feG7ouG6qmM14bukMuG7onvhur3hu6Thu6J7JjXhu6LigJw1e+G7hzU+4buiJH0uY+G7omLhuqFi4buiNXvDnWLigJ3hu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6I14bq74bq3I+G7ouG7iTV74bui4buDxajhu6IzKeG7oiThu7A1PuG7ouG6rWPhu6Q1PuG7oiPDqeG7pOG7ouG7gmPhu6Thu6LGoXvhu6ThuqkzJeG6q+G7osawxrDGsOG7ouG7g8WoNuG7ojU+xahn4buiVC9TL1Dhu55QUeG7ouG6qzrhu6Izxajhu6Lhuqvhur/hu6IyfSE14buiJDbFqDXhu6IyLGLhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6Ij4buo4buiNeG6u+G6tyPhu47hu6LDvXvFqOG7ojPhu6o1e+G7oiTGrzbhu6Lhu4k1e+G7oiN7NuG7ouG6qeG7rjU+4buM4buiYsOdYuG7oiPhu6jhu6Ij4bumI+G7ouG7g8OdNeG7oiQu4buiI8Op4buk4buiJMOdYuG7ojXhurvhurcj4bui4bqrOuG7ojJ7w6A1PuG7oiN7w5004buiPeG6vWLhu6Ji4bqpNjU+4buiNeG7sDThu6I04bq3feG7jOG7ouG6qzY1PuG7ojXhu7A04buiUOG7nlBR4buiM8Wo4buiI+G6seG7onvDo33hu6IkKOG7oj594bq3feG7omJ7fSFj4buiNXvhu4c1PuG7oj5d4buiYuG6oWLhu6I1e8OdYuG7oiPDqeG7pOG7ojXhurvhurcj4bui4buJNXvhu6Lhuqnhu6Thu6Jieyzhu6I+feG6t33hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buJY2J7NuG6qeG7nOG7mMO94bub4buSL+G6p+G7mA==

ND

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thế giới sẵn sàng đón chào Năm mới 2023

Thế giới sẵn sàng đón chào Năm mới 2023
2022-12-31 16:13:00

(Tin Tức) - Hơn 8 tỷ người dân ở khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị chào đón năm 2023 và vẫy chào tạm biệt 12 tháng đầy biến động của năm 2022.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết