Cập nhật:  GMT+7
ộBpởÀÊủỎỎkợÓcCÕÊÃợổcBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởÀBÔỀẪởỎỚÀởRýSởẠỢỀẪởỀẴÓởỎÍỀẪởPửỀởBỂủỏởPửỀởẾCỀBởẢIởÕBEộ/BpổộÓởÀÊủỎỎkợÓ}ÃủẠợổốẩcồở-ởcBLCởẪCủỀởÒÔủởÀũÀởÀỳÓỏởỀẪưỀBỏởẢỆưỀởÕBẦởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởẢựởÓBÍCởBMÓởÕỌCẦỀởẼBủCởÕBỢÀởBCẤỀởÀỂởBCẤÔởÒÔừởÀũÀởBỆứÕởẢỊỀẪởRýSởẠỢỀẪởỀẴÓởỎÍỀẪởPửỀởBỂủỏởPửỀởẾCỀBởẢIởÕBEõở6BLởPỷSỏởÁỊởẾwÕởẢIởÕBEởỀẪưSởÀưỀẪởẼBủỀẪởÕỌủỀẪỏởỎứÀBởẢẮÓỏởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủởÕCỀBởÕBỵỀởÀỔủởỀẪƠLCởẠýỀởẼBIỀẪởỀẪỜỀẪởỀýỀẪởÀủỆõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ%ỆưỀởẼẴÕởRýSởẠỢỀẪởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ6BỠỀẪởỀửẾởÒÔủỏởÓBỆỀẪởÕỌưỆở“cỆưỀởẠýỀởẢỆưỀởẼẴÕởRýSởẠỢỀẪởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủ”ởNởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởÓBũÕởÕỌCẦỀởẾứỀBởẾẶỏởÕứỆởBCẤÔởỚỀẪởÊủỀởÕGủởÕỌỆỀẪởÀỊỀẪởẢÌỀẪõởậBỆỀẪởÕỌưỆởẢƠMÀởÕỌCẦỀởẼBủCởÕBIỀẪởÒÔủởÀũÀởBỆứÕởẢỊỀẪởRýSởẠỢỀẪởẪCủởẢĐỀBởPửỀởBỂủỏởÕBIỀởPửỀởBỂủỏởẼBÔởÓBÍởPửỀởBỂủỏởẪCừẾởỀẪBèỆỏởẢÂỀởJỀởẢũÓởỀẪBẸủọởBFÀởPưởÊưẾởÕBÃỆở#ũÀõởẩÔủởẢỂỏởẪỂÓởÓBỵỀởÀỔỀẪởÀÍởPưởÕửỀẪởÀƠLỀẪởẼBÍCởẢứCởẢỆưỀởẼẴÕởÕỆưỀởẠýỀỏởẢÌỀẪởÕBLCởỀýỀẪởÀủỆởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủởÕCỀBởÕBỵỀởÀỔủởỀBýỀởẠýỀỏởẢỹSởÊỒCởÀũÀởÕẤởỀứỀởRựởBỊCỏởẪCừẾởỀẪBèỆởÁÂỀởPỠỀẪõộ/ÓổộÕủÁÊÃởỎÕSÊÃkợẾủỌẪCỀòqÓRởủÔÕỆợổộÕỌổộÕẠổộCẾẪởỎỌÀkợ//ÀõÁủỆÒÔủỀẪÕỌCõPỀ/ẠÃỎẼÕỆÓ/ỀÃQỎ/pụru/sùẠqpsỡtqsÕpsqpúỡÊpõẺÓẪợở/ổộ/ÕẠổộ/ÕỌổộÕỌổộÕẠổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ%ỆưỀởPCẲỀỏởÕBủỀBởỀCẲỀởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởỌủởÒÔýỀởPẤởỎCỀBởẢƠLỀẪởÊưỀẪỏởỀẪHởRỂẾõởỪỀBòở3Ử6ởbẽặ6{ộ/Óổộ/ÕẠổộ/ÕỌổộ/ÕủÁÊÃổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcỜởÓBỆỀẪởÕỌưỆở“cỆưỀởẠýỀởẢỆưỀởẼẴÕởRýSởẠỢỀẪởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủ”ỏởÀỳÓởỔSỏởÀBDỀBởÒÔSÂỀởẢEủởÓBƠJỀẪởÀỒỀẪởÀũÀởÁủỀỏởỀẪưỀBỏởẾwÕởÕỌỷỀởPưởÀũÀởBỊCởẢỆưỀởÕBẦởẢựởẪữỀởẼẴÕởÀũÀởÀÔỊÀởPỷỀởẢỊỀẪỏởÓBỆỀẪởÕỌưỆởÀỔủởÕỜỀẪởẢJỀởPEởPưỆởÓBỆỀẪởÕỌưỆởÀBÔỀẪởÕứỆởỀẲỀởÕứỆởẢƠMÀởỎỚÀởẾứỀBởÕỈỀẪởBMÓỏởẾủỀẪởÊứCởBCẤÔởÒÔừởÀủỆỏởÕCẲÔởÁCẦÔởỀBƠởÀũÀởÓBỆỀẪởÕỌưỆòởgýSởẠỢỀẪởẪCủởẢĐỀBở“tởẼBIỀẪỏởrởỎứÀB”ỏở“cCẴÕởẼCẤẾỏởẪCỐÓởỀBủÔởÓBũÕởÕỌCẦỀởẼCỀBởÕẴ”ỏởRýSởẠỢỀẪởẪCủởẢĐỀBở“6ỆởỳẾỏởÁĐỀBởẢxỀẪỏởÕCẴỀởÁỊỏởBứỀBởÓBỐÀ”ởẠỆở}ỊCở4}ậ6ởÓBũÕởẢỊỀẪọở“6IỀẪởẠýỀởÕBCởẢÔủởỎừỀởRÔỳÕỏởẼCỀBởẠỆủỀBởẪCGCỏởẢỆưỀởẼẴÕởẪCỐÓởỀBủÔởÊưẾởẪCưÔởPưởẪCừẾởỀẪBèỆởÁÂỀởPỠỀẪ”ỏở“6IỀẪởẠýỀởÕBủẾởẪCủởÁừỆởẢừẾởÒÔÍÀởÓBỄỀẪỏởủỀởỀCỀB”ởẠỆở}ỊCở6IỀẪởẠýỀởÕỈởÀBỚÀọởtởRÔỀẪởẼDÀBởÓBũÕởÕỌCẦỀởẼCỀBởÕẴở-ởRựởBỊCởPưởÁừỆởPẤởcỈởÒÔÍÀ”ỏở“sởẢÌỀẪởBưỀBởPKCởÕBủỀBởỀCẲỀởÊỷÓởÕBýỀỏởÊỷÓởỀẪBCẤÓ”ởÀỔủở%ỆưỀởcBủỀBởỀCẲỀ…ộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ%ẴỀởỀủSỏởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕBEởRựởÀỂởpỡỡmởẼBÔởÓBÍỏởÊưỀẪởẢứÕởẠủỀBởBCẤÔởẢJỀởPEởPửỀởBỂủỏởÕỌỆỀẪởẢỂởÀỂởpuởẼBÔởÓBÍỏởÊưỀẪởẢƠMÀởd#6$ởÕÉỀBởÀIỀẪởỀBỷỀởẢJỀởPEởPửỀởBỂủởRÔỳÕởỎữÀọởtù/tụởÀJởÒÔủỀởẢJỀởPEởÓBũÕởẢỊỀẪởRýSởẠỢỀẪởẢJỀởPEởPửỀởBỂủỏởÀỂởtù/tụởÀJởÒÔủỀởẢJỀởPEởẢƠMÀởÀIỀẪởỀBỷỀởẢJỀởPEởPửỀởBỂủỏởẢứÕởụùỏrmỏởÕỌỆỀẪởẢỂởÀỂởpuởÀJởÒÔủỀởẢJỀởPEởẢƠMÀởd#6$ởÕÉỀBởÀIỀẪởỀBỷỀởẢJỀởPEởPửỀởBỂủởRÔỳÕởỎữÀõởcỆưỀởÕBEởRựởBCẤỀởÀỂởqú/qùởẼBÔởẠýỀởÀƠởẢứÕởÀBÔỹỀởẼBÔởẠýỀởÀƠởPửỀởBỂủọởqu/qùởẼBÔởẠýỀởÀƠởÀỂởỀJCởỎCỀBởBỆứÕởÀỊỀẪởẢÌỀẪọởrúởÀýÔởÊứÀởÁỊởNởẼBÔởẠýỀởÀƠởBỆứÕởẢỊỀẪởPưởÀỂởBCẤÔởÒÔừõở%wÀởÁCẤÕỏởPKCởPCẤÀởÕBỢÀởBCẤỀở%ÂởũỀởRựởBỊCởBỂủởRýSởẠỢỀẪởỀBưởPửỀởBỂủởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀỏởÀũÀởÕBCẴÕởÀBẴởPửỀởBỂủở-ởÕBẦởÕBủỆởPưởÀJởỎNởPỷÕởÀBỳÕỏởÕỌủỀẪởÕBCẴÕởÁEởÓBỘÀởPỘởỀBýỀởẠýỀởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởẢƠMÀởÕỌCẦỀởẼBủCởẢỵÔởÕƠởỀẪưSởÀưỀẪởẢÌỀẪởÁỊõở%ẴỀởỀủSỏởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕBEởRựởÀỂởqr/qúởÊưỀẪỏởẼBÔởÓBÍởẢựởÀỂởỀBưởPửỀởBỂủởBỆwÀởẢEủởẢCẦẾởỎCỀBởBỆứÕởÀỊỀẪởẢÌỀẪởỈỀởẢEỀBởÊýÔởẠưCởÀBCẴẾởÕÉởÊẤởùtỏpùmõởễÂởÀJởÁừỀỏởÀũÀởỀBưởPửỀởBỂủởẢƠMÀởRýSởẠỢỀẪởẢÂÔởẢừẾởÁừỆởÕCẲÔởÀBÔỹỀởÒÔSởẢEỀBởÀỔủở#ỊởễửỀởBỂủỏởcBẦởÕBủỆởPưở$ÔởÊEÀBõở6BCÂÔởỀBưởPửỀởBỂủởẼBÔởÓBÍởẢƠMÀởRýSởẠỢỀẪởẢÌỀẪởÁỊởBẤởÕBÍỀẪởỀBưởÀỞủỏởẼBÔIỀởPCẲỀởÕƠLỀẪởỌưỆỏởỎýỀởÁựCởỀBƠòở6BưởPửỀởBỂủởÀũÀở3BÔởÓBÍởqỏởtỏởùởốậBƠLỀẪởrỏở3BÔởÓBÍởpởốậBƠLỀẪởpồọở3BÔởÓBÍởsỏởtởốậBƠLỀẪởqồ…ộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổạỀẪở4Ẳở6ẪFÀởễỖỏởcỌƠNỀẪởậBỄỀẪởễửỀởBỂủở-ởcBIỀẪởÕCỀởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởÀBỆởBủSỏởỀBvẾởÕCẴÓởÕỘÀởỀýỀẪởÀủỆởÀBỳÕởÊƠMỀẪởÓBỆỀẪởÕỌưỆở“cỆưỀởẠýỀởẢỆưỀởẼẴÕởRýSởẠỢỀẪởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủ”ởỀỂCởÀBÔỀẪỏởÀÔỊÀởPỷỀởẢỊỀẪởRýSởẠỢỀẪởÕBEởRựởẢCẦỀởBĐỀBởPửỀởBỂủởỀỂCởỌCẲỀẪỏởÀÔÍCởỀửẾởqỡpsỏởÀũÀởÓBƠLỀẪởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕBEởRựởẢựởÕỌCẦỀởẼBủCởÓBũÕởẢỊỀẪởRýSởẠỢỀẪởÓBƠLỀẪở“%ứÕởÀBÔỹỀởPửỀởẾCỀBởẢIởÕBE”õởcỌỆỀẪởÒÔũởÕỌĐỀBởÕỌCẦỀởẼBủCỏởÕBỢÀởBCẤỀỏởÀũÀởÓBƠLỀẪởẢựởÁũẾởỎũÕởÀũÀởÕCẲÔởÀBDởẢƠMÀởÒÔSởẢEỀBởÕứCởcBIỀẪởÕƠởỡq/qỡpr/cc#ễ}cc$4ởÀỔủở#ỊởễửỀởBỂủỏởcBẦởÕBủỆởPưở$ÔởÊEÀBỏởÕCẴỀởBưỀBởỀBCÂÔởẪCừCởÓBũÓởÀỘởÕBẦỏởÓBỒởBMÓởẢwÀởÕỌƠỀẪởÕỜỀẪởẢJỀởPEõở6BLởPỷSỏởẢẴỀởÀÔÍCởỀửẾởqỡpùỏở#=%ởÓBỆỀẪởÕỌưỆở“cỆưỀởẠýỀởẢỆưỀởẼẴÕởRýSởẠỢỀẪởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủ”ởÕBEởRựởẢựởÕCẴỀởBưỀBởẼCẦẾởÕỌủởPưởBỆưỀởÕBưỀBởÀũÀởÕBỔởÕỘÀởẢÂởỀẪBEởd#6$ởÕBEởRựởRĂÕởẢÂởỀẪBEởÀIỀẪởỀBỷỀởÓBƠLỀẪởẢứÕởÀBÔỹỀởPửỀởẾCỀBởẢIởÕBEởẢÍCởPKCởBủCởẢJỀởPEởÊưởậBƠLỀẪởqởPưởậBƠLỀẪởrõở=ỂởÕBẦởỀỂCởÀũÀởÕCẲÔởÀBDởPÂởPửỀởẾCỀBởẢIởÕBEởẢứÕởẢƠMÀởÒÔủởÕỜỀẪởỀửẾởNởBủCởẢJỀởPEởỀưSởẢựởẾủỀẪởẢẴỀởỎỢởÕBủSởẢỈCởÊKỀởÀỔủởÁỊởẾwÕởẢIởÕBEởÀỖỀẪởỀBƠởẢLCởỎÍỀẪởPửỀởBỂủởẢEủởÓBƠJỀẪõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ3BNCởỎữÀởẠCẤỀởẾứỆởẢIởÕBEộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ5ỊÕởÕỌỆỀẪởỀBỠỀẪởẢCẦẾởỀBỳỀởPÂởRýSởẠỢỀẪởỀẴÓởỎÍỀẪởPửỀởBỂủỏởPửỀởẾCỀBởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởÊưởẪữỀởÀũÀởÕCẲÔởÀBDởÀỔủởỀỊCởẠÔỀẪởỀưSởPKCởRýSởẠỢỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởẾKCởNởẢEủởÓBƠJỀẪõở=ÔỊÀởPỷỀởẢỊỀẪở“cỆưỀởẠýỀởẢỆưỀởẼẴÕởRýSởẠỢỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởẾKCỏởẢIởÕBEởPửỀởẾCỀB”ởẢựởẢƠMÀởÕỌCẦỀởẼBủCởẢÌỀẪởÁỊỏởÁưCởÁừỀỏởẢƠMÀởỎỢởÒÔủỀởÕýẾởÀBÉởẢứỆỏởÓBÍCởBMÓởÀỔủởÀũÀởÀBDỀBởÒÔSÂỀởPưởÀũÀởÁủỀỏởỀẪưỀBỏởBỊCởẢỆưỀởÕBẦởÕỌỆỀẪởPCẤÀởPỷỀởẢỊỀẪởỀBýỀởẠýỀởÕBủẾởẪCủởẢừẾởÁừỆởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪỏởRýSởẠỢỀẪởẢIởÕBEởPửỀởẾCỀBởPKCởÕBưỀBởÓBỵỀởỀỄỀẪởÀÍÕởÊưởÕBủỀBởỀCẲỀỏởÓBỘởỀỠõởcỜởẢýSỏởÕBEởRựởẢựởÀỂởÀũÀởBỆứÕởẢỊỀẪởÕBCẴÕởÕBỢÀởỀBƠởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪởÀũÀởẢỆứỀởẢƠLỀẪởÕỢởÒÔừỀỏở“6ẪưSởÀBỔởỀBỷÕởRủỀBở-ởỎứÀBở-ởẢẮÓ”ỏởÕBưỀBởÊỷÓởÀũÀởÕỈởÕBÔởẪỆẾởỌũÀởÕBừCỏởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởỀýỀẪởÀủỆởTởÕBỚÀởÀỔủởỀBýỀởẠýỀởÕBỢÀởBCẤỀởÀũÀởÒÔSởẢEỀBởPÂởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEỏởÕỌỷÕởÕỢởủỀởÕỆưỀởẪCủỆởÕBIỀẪỏởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪ…ộ/ÓổộÕủÁÊÃởỎÕSÊÃkợẾủỌẪCỀòqÓRởủÔÕỆợổộÕỌổộÕẠổộCẾẪởỎỌÀkợ//ÀõÁủỆÒÔủỀẪÕỌCõPỀ/ẠÃỎẼÕỆÓ/ỀÃQỎ/pụru/sùẠqpsỡtqsÕpsqpúỡÊqõẺÓẪợở/ổộ/ÕẠổộ/ÕỌổộÕỌổộÕẠổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ}ỊCởẠCẬỀởỀẪBẤởÕBÔỷÕởÒÔỵỀởÀBỐỀẪởẢƠMÀởÕỈởÀBỚÀởÕứCởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌE​ộ/Óổộ/ÕẠổộ/ÕỌổộ/ÕủÁÊÃổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ6BLởÊưẾởÕÍÕởÀIỀẪởÕũÀởPỷỀởẢỊỀẪỏởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀỏởỀẪƠLCởẠýỀởỌỳÕởẢÌỀẪởÕĐỀBởPưởỔỀẪởBỊởÀBỔởÕỌƠJỀẪởÕBỢÀởBCẤỀởÀIỀẪởÕũÀởÀBÉỀBởÕỌủỀẪởẢIởÕBEỏởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪở“ởRủỀBở-ởỎứÀBở-ởẢẮÓ”õởcỌỆỀẪởÀIỀẪởÕũÀởẢừẾởÁừỆởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEỏởBvỀẪởỀửẾởậBỄỀẪởẩÔừỀởÊDởẢIởÕBEởẢựởÕBủẾởẾƠÔởd#6$ởÕBEởRựỏởÓBÍCởBMÓởPKCởd#6$ởÀũÀởÓBƠLỀẪỏởRựởRýSởẠỢỀẪởẼẴởBỆứÀBởÕửỀẪởÀƠLỀẪởÀIỀẪởÕũÀởÒÔừỀởÊDởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEỏởÕBƠLỀẪởRÔSẲỀởẠÔSởÕỌĐỏởÕỈởÀBỚÀởÀũÀởẢMÕởỌủởÒÔýỀởÊỷÓởÊứCởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEỏởẪCừCởÕGủởBưỀBởÊủỀẪởủỀởÕỆưỀởẪCủỆởÕBIỀẪõở#ẲỀởÀứỀBởẢỂỏởd#6$ởÀũÀởÓBƠLỀẪỏởRựởÀỖỀẪởẢựởẢỹSởẾứỀBởÀIỀẪởÕũÀởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀỏởPỷỀởẢỊỀẪởỀẪƠLCởẠýỀởÕỢởẪCũÀởÀBỳÓởBưỀBởỀẪBCẲẾởÀũÀởÒÔSởẢEỀBởÀỔủởÓBũÓởÊÔỷÕởPÂởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEởỀBƠởẼBIỀẪởÊỳỀởÀBCẴẾởPÉủởBèỏởÊỄỀẪởẢƠLỀẪởÊưẾởỀJCởẼCỀBởẠỆủỀBởÀỖỀẪởỀBƠởRýSởẠỢỀẪởỀẴÓởỎÍỀẪởPửỀởẾCỀBởẢIởÕBEởPưởẪCỠởẪĐỀởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀõởbỆỀẪởỎỆỀẪởPKCởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀỏởPỷỀởẢỊỀẪỏởÕBLCởẪCủỀởÒÔủỏở=IỀẪởủỀởÕBEởRựởÓBÍCởBMÓởPKCởd#6$ởÀũÀởÓBƠLỀẪỏởRựởBÔSởẢỊỀẪởÀũÀởÊỢÀởÊƠMỀẪỏởÓBƠJỀẪởÕCẤỀởÕửỀẪởÀƠLỀẪởÕÔỵỀởÕỌủỏởẼCẦẾởỎỆũÕỏởRỞởÊDởỀẪBCẲẾởÀũÀởÕỌƠLỀẪởBMÓởÀÍởÕĐỀBởPCởÓBứẾởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEõởcỈởÀBỚÀởỌủởÒÔýỀỏởÕBCẴÕởÊỷÓởÊứCởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEỏởPÉủởBèởÊỄỀẪởẢƠLỀẪỏởủỀởÕỆưỀởẪCủỆởÕBIỀẪởPưởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪởẢIởÕBEọởÕCẴỀởBưỀBởẼCẦẾởÕỌủởPưởRỞởÊDởPCởÓBứẾởẢÍCởPKCởÀũÀởÕỌƠLỀẪởBMÓởẼCỀBởẠỆủỀBởÊỳỀởÀBCẴẾởPÉủởBèỏởÊỄỀẪởẢƠLỀẪỏởẠỜỀẪởẢĨởÓBƠJỀẪởÕCẤỀởẪCủỆởÕBIỀẪởẼBIỀẪởẢỐỀẪởỀJCởÒÔSởẢEỀBỏởÁÍởÕỌDởÁCẦỀởÒÔừỀẪởÀũỆỏởẾũCởPỹSởẼBIỀẪởẢỐỀẪởẼBÔIỀởẼBỈởÊỳỀởÀBCẴẾởBưỀBởÊủỀẪởủỀởÕỆưỀởẪCủỆởÕBIỀẪỏởẪýSởẾỳÕởẾẸởÒÔủỀởẢIởÕBEõở#ẲỀởÀứỀBởẢỂỏởÀJởỎNởBứởÕỵỀẪởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởỀẪưSởÀưỀẪởẢỵÔởÕƠởẢÌỀẪởÁỊõở}ẤởÕBÍỀẪởẪCủỆởÕBIỀẪỏởẢCẤỀởÀBCẴÔởỎũỀẪỏởÀýSởRủỀBởẢIởÕBEỏởÀÍỀẪởÕBỆũÕởỀƠKÀỏởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪởẢƠMÀởẢỵÔởÕƠởẢừẾởÁừỆởẢIởÕBEởỎũỀẪở-ởRủỀBở-ởỎứÀBở-ởẢẮÓõở=IỀẪởÕũÀởÒÔừỀởÊDởÕỌỷÕởÕỢởRýSởẠỢỀẪỏởẢIởÕBEỏởPẤởỎCỀBởẾICởÕỌƠLỀẪởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕỜỀẪởÁƠKÀởẢCởPưỆởỀÂỀởỀẴÓỏởÁỊởẾwÕởÕBEởRựởẼBủỀẪởÕỌủỀẪỏởỎứÀBởẢẮÓõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ%ẦởÕCẴÓởÕỘÀởÕBỢÀởBCẤỀởÀBỔởẢÂở“6ửẾởÀBÉỀBởÕỌủỀẪởPưởRýSởẠỢỀẪởPửỀởẾCỀBởẢIởÕBE”ỏởBƠKỀẪởẢẴỀởẼÉởỀCẤẾởqpỡởỀửẾởÊEởỎNởẩÔừỀẪởcỌEởPưởrỡởỀửẾởÊỷÓởÊứCởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEỏởÕBEởRựởÕCẴÓởÕỘÀởẢỵÔởÕƠởRýSởẠỢỀẪỏởÀBÉỀBởÕỌủỀẪởẾỊÕởỎÍởÕÔSẴỀởẢƠLỀẪởỀỊCởÕBEởÕBÃỆởẼẴởBỆứÀBởPưởẠỢởũỀởỀýỀẪởÀỳÓởBẤởÕBÍỀẪởẪCủỆởÕBIỀẪởẢIởÕBEởẢựởẢƠMÀởÓBẲởẠÔSẤÕọởẢEỀBởBƠKỀẪởÒÔSởBỆứÀBởÀýSởRủỀBởPưởÀBÉỀBởÕỌủỀẪởÀýSởRủỀBởÕỌẲỀởẾỊÕởỎÍởÕÔSẴỀởẢƠLỀẪởÀBDỀBõởcCẴÓởÕỘÀởÕứỆởỀẪÔÌỀởPÍỀỏởRựởBỊCởBỂủởẢẦởẢỵÔởÕƠởÀừCởÕứỆỏởỀýỀẪởÀỳÓởÒÔừỀẪởÕỌƠLỀẪở{CừCởậBỂỀẪỏởÀũÀởẢCẦẾởRủỀBỏởẢCẦẾởỀBỳỀởẼBÔởPỢÀởỀỊCởÕBEởẢừẾởÁừỆởẾẸởÒÔủỀởẢIởÕBEỏởÕứỆởẢCẦẾởPÔCởÀBJCỏởẪCừCởÕỌDởỀýỀẪởÀủỆởẢLCởỎÍỀẪởÕCỀBởÕBỵỀởÀBỆởỀBýỀởẠýỀõở%ỵÔởÕƠởRýSởẠỢỀẪởBẤởÕBÍỀẪởÀBCẴÔởỎũỀẪởÀũÀởBẰẾỏởẼCẤÕởÕBÃỆởẢÂởũỀởRựởBỊCởBỂủọởÕỜỀẪởÁƠKÀởBỆưỀởÕBCẤỀởBẤởÕBÍỀẪởÀBCẴÔởỎũỀẪởÕỌủỀẪởÕỌDởÕỌẲỀởÀũÀởÕỌỘÀởẢƠLỀẪởÀBDỀBởÕỌÔỀẪởÕýẾỏởẼBÔởPỢÀởÒÔừỀẪởÕỌƠLỀẪỏởẢCẦẾởRủỀBỏởÀũÀởỀỐÕởẪCủỆởÕBIỀẪởÀỞủởỀẪHởPÂởÕỌÔỀẪởÕýẾởÕBEởRựõởgýSởẠỢỀẪởPưởÁủỀởBưỀBởÒÔSởẢEỀBởPÂởÕỌÃỆởÁCẦỀởBCẤÔỏởÒÔừỀẪởÀũỆởÕỌẲỀởÀũÀởẾwÕởÕCÂỀởỀBưởẾwÕởÓBÍởẢừẾởÁừỆởÕBÃỆởÒÔSởẢEỀBởÀỔủởÓBũÓởÊÔỷÕởÊưẾởÀJởỎNởẢẦởÀỳÓởÓBĂÓỏởẼCẦẾởÕỌủỏởRỞởÊDởPCẤÀởÊữÓởẢwÕởÁCẦỀởBCẤÔởÒÔừỀẪởÀũỆởÕỌũCởÒÔSởẢEỀBõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổcCẴÓởÕỘÀởÕỌCẦỀởẼBủCởÕBỢÀởBCẤỀởPCẤÀởÒÔSởBỆứÀBởỎỞởẠỘỀẪỏởÕBÔởBÌCởÀũÀởÀIỀẪởỎNỏởÀJởÒÔủỀỏởẠỆủỀBởỀẪBCẤÓởÕỌỆỀẪởỀỊCởÕBEởẢẦởẪCủỆởẢỳÕỏởẼẲÔởẪFCởẢỵÔởÕƠởRýSởẠỢỀẪởÀũÀởÀIỀẪởÕỌĐỀBởÕBƠJỀẪởẾứCỏởẠEÀBởPỘởẢũÓởỚỀẪởÀJởỎNởPỷÕởÀBỳÕởBứởÕỵỀẪởRựởBỊCởÕBÃỆởÕCẲÔởÀBDởẢIởÕBEởÊỆứCở[[[õở4ưẾởÕÍÕởÀIỀẪởÕũÀởẼCẦẾởÕỌủỏởẪCũẾởỎũÕỏởÒÔừỀởÊDởÒÔSởBỆứÀBởRýSởẠỢỀẪỏởÒÔừỀởÊDởPÂởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEỏởẼCẦẾởÕỌủởỀẪửỀởÀBwỀởÀũÀởBưỀBởPCởPCởÓBứẾởÀũÀởÀIỀẪởÕỌĐỀBởBứởÕỵỀẪởẢIởÕBEõởcửỀẪởÀƠLỀẪởÀIỀẪởÕũÀởÀBÉỀBởÕỌủỀẪỏởÒÔừỀởÊDởÕỌỷÕởÕỢởẢIởÕBEởÕBÃỆởBƠKỀẪởRủỀBở-ởỎứÀBở-ởẢẮÓỏởẼCẲỀởÒÔSẴÕởÕỈởÀBỚÀởÊỷÓởÊứCởÕỌỷÕởÕỢởPÉủởBèỏởÊỄỀẪởẢƠLỀẪỏởÕứỆởÊỷÓởÀừỀBởÒÔủỀởẢIởÕBEởPửỀởẾCỀBỏởBCẤỀởẢứCọởÕỌỆỀẪởẢỂởƠÔởÕCẲỀởÕỷÓởÕỌÔỀẪởÀBÉỀBởÕỌủỀẪởÀũÀởÕÔSẴỀởÓBÍởÀBDỀBõở=BÉỀBởÕỌủỀẪởBẤởÕBÍỀẪởPÉủởBèỏởẢèỀởẢƠLỀẪỏởẢèỀởÕỌủỀẪởÕỌDởÕỌẲỀởÀũÀởÕỌỘÀởẢƠLỀẪỏởÕBủSởẾKCởÀũÀởÓủởỀIỏởũÓởÓBDÀBởẢựởÀỖỏởỀỊCởẠÔỀẪởẼBIỀẪởÀỄỀởÓBỒởBMÓõở%ỵÔởÕƠởRýSởẠỢỀẪởBẤởÕBÍỀẪởẢèỀởÕỌủỀẪởÕỌDỏởÀỈỀẪởBỆủởÕỌẲỀởẾỊÕởỎÍởÕỌỘÀởẢƠLỀẪởÀBDỀBỏởÕứỆởẢCẦẾởỀBỳỀởPÂởẾẸởÒÔủỀởẢIởÕBEõở}ƠKỀẪởẢẴỀởRýSởẠỢỀẪởÕBEởRựởẩÔừỀẪởcỌEởÀJởÁừỀởẢứÕởÀũÀởÕCẲÔởÀBDởẢIởÕBEởÊỆứCởrởPưỆởỀửẾởqỡqỡõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổ4ýẾởcBủỀBộ/Óổ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng ngừa bệnh loãng xương

Chủ động phòng ngừa bệnh loãng xương
2019-09-10 06:55:08

(QT) - Bệnh loãng xương (hay còn gọi là bệnh giòn xương hoặc xốp xương), là hiện tượng xương liên tục mỏng dần và mật độ chất trong xương ngày càng thưa dần, điều này khiến...

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh
2019-09-09 06:29:58

(QT) - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh cùng các sở, ngành,...

Sự nguy hiểm của việc mang thai ngoài tử cung

Sự nguy hiểm của việc mang thai ngoài tử cung
2019-09-07 06:32:52

(QT) - Mang thai ngoài tử cung (hay còn gọi là chửa ngoài dạ con) được xem là một biến chứng thai kì rất nguy hiểm. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp y tế kịp thời sẽ...

Niềm hạnh phúc bình dị

Niềm hạnh phúc bình dị
2019-09-07 06:18:38

(QT) - Từ khi nên duyên với nhau cách đây gần tròn 60 năm, vợ chồng ông Lê Bông (86 tuổi) và bà Lê Thị Xá (82 tuổi) ở địa chỉ 199 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà vẫn bình dị...

Giữ hồn Trung thu bằng đồ chơi truyền thống

Giữ hồn Trung thu bằng đồ chơi truyền thống
2019-09-07 05:58:30

(QT) - Mỗi năm cứ đến dịp Tết Trung thu, trên thị trường lại tràn ngập các loại đồ chơi điện tử với đủ chủng loại, xuất xứ, sản xuất theo kiểu công nghiệp. Thế nhưng, vẫn còn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết