Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKkow4Hhu5vhuqTDgG8j4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupbz3hu6PhuqBvLuG7oeG6pMOBb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb0nhuqbhu5vhuqRv4bur4bqg4bu14bqkaG/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o+G7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpw6xh4bqh4buLby1v4bqhw4Dhur7huqBvw4HhuqDhu5fhuqRvRsON4buXaG85w4DhuqjhuqTDgW8j4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupb8OS4bubb+G7sOG7m+G6pm9J4bud4bqmb8OsI+G7quG7g+G7sOG6oeG7i2/DgMONw5Xhu7XhuqRvPeG7o+G6oG8u4buh4bqkw4Fv4bupw4Dhuq5v4bux4bud4bqmb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb0nhu6Xhu4RvSUfDjeG6pMOBb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bux4bq44bqgb8OCw4rhuqBv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4buEw4DGoeG7hG/DgeG6oOG7o+G6pMOBb+G7q+G7ncOVaG9Gw43hu5fhuqRvSXXDgm/GsEXhuqBv4burS+G7guG6pMOBb8OA4bqq4bupb0jhuqDhuqTDgG/DgeG6oELhuqBob8OB4bqgw4zhu4Rv4bux4buCb8OA4bqq4bupb0jhuqDhuqTDgG/DlcO9w41ob0nhuqDDveG6pG/DgOG7m+G6pMOAb+G7jsO94buEb8OA4bud4bqkw4Fv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBbyPhu6pvw4Bx4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4buxxJDhuqBvw5LDiuG6oG/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/huqR54bqkb+G7qcOAw7pJb+G6tEvhu4DhuqTDgW/hu7Hhu53huqBvSUfhu5tvw5Lhu5tv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBb8OCSuG6oG/huqTDgOG6quG6pG/hurLDgEThuqTDgW/huqTDgU3huqTDgW/hu7FL4buA4bupb+G6pHXhuqTDgW/hurR54bqkaeG7iS/hu4TEqeG7iUnhu5fGsOG6tOG7rW9IScOV4bq04butw6puw4Lhu5dHw4HhuqDhuqRm4buN4buE4buOb+G7l8ONSeG6pm7EqeG7iUlHxKnhu4lJ4burxKnhu4nhuqDDgsOBb0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqZGw43hu5fhuqTDgUlH4bqgacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgvw7Lhu5Xhu4/hu5Evw7Xhu5nhu6vhu43Ds+G7kcO0w7LDteG7kUnDssO14buNw7LDtMO04bq0w7Jp4bq24buEw4Fuby/EqeG7iS9J4burxKnhu4kvSUfEqeG7iUlHxKnhu4lJ4burxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpPcONw5Xhu7XhuqRvPeG7o+G6oG8u4buh4bqkw4FvxrDhuqDhu7fDjW/hu6tL4bq84bqkw4Fob+G6ssOA4but4bqkb0nDgEvhu4bhuqTDgW/DgeG6oMah4bqmb8OS4bqgeeG6pG/GsEXhuqBv4burS+G7guG6pMOBb8OA4bqq4bupb0jhuqDhuqTDgG/DgeG6oELhuqBvw5Lhu5tvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb+G7jsONw7pJb0hw4bupb+G6pOG7ocOCb8OA4bqq4bupb+G7jcOzw7Lhu5Mt4buNw7PDsuG7meKAi+G7iS/hu4TEqeG7iS9J4burxKnhu4kvSUfEqeG7iS9J4buXxrDhurThu63EqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu6jhu4rhuqTDgW/DksOK4bqgb+G7seG6rGhv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG8j4buq4buD4buw4bqhbz3hu6PhuqBvLuG7oeG6pMOBb+G7seG7p8OVb8OC4bud4bqkw4Bv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW/DgeG6oMah4bqmb+G7q+G7iOG7qW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0lHxIJvSUtvSUvhu4bhuqTDgW/hu6nDgOG6pm/hu6nGoeG6pG/GsMOJaG/DgeG6oMah4bqmb8OS4bqgeeG6pGhv4bqkw4B14bqkb8OS4bqgeeG6pG/DrOG7qMavaCPhuqloKOG6qeG7i2/DkuG7m2/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bpb+G6oUfhuqbhuqTDgW9Gw43GoW9JR8OD4bqkw4BvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu6jDgOG6rm9Jw4DEgm/Ds8O0b+G7qcSo4buXb8avw4lv4buow4DhuqLhuqTDgG9JR8SCb8OS4buzb+KAnOG7sOG7p8OVb8OC4bud4bqkw4Bvw4Dhuqrhu6lvSeG7peG7hG/DkuG7m2/hurThu5vDgm9Jw4Dhu63huqZvSUtvSUvhu4bhuqTDgWhv4bux4bud4bqmb+G7sUzhu6lob+G7hMOA4bqm4bqkw4Fv4bupxqHhu6nDgG89RW/hu6jDgOG6om8h4bqg4bqkw4DigJ1v4bq0w41E4bqkb8OBcOG6pG/DksOK4bqgb+G7qcONw4nhu6lvw5Lhu6XhuqRv4buxw4nhuqTDgW/igJwh4bq64bqgb0nDgMO5w5Vob+G7qURvw4HhuqDGoeG6pm/hurThu5tvScO6w4Jvw4FL4bq84bqkw4Fv4bux4bud4bqmb+G7sUzhu6lob0lOb8OA4bqq4bupb8OS4bubb0jGoeG6pMOBb0nhu53huqbigJ1vw5Lhu5tv4buEw4DhuqbhuqTDgW9JR+G7m+G6pm/igJxidcOVb+G7q07huqTDgW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG6quG7qW9Jw4B14bqkb0nDgOG6oOG7teG6pGhvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb0nhuqLhu6nDgG/hu6lO4bup4oCdb+G7q+G6pm/Gr8OJbyPhu6rhu4Phu7DhuqFv4buEw4DGoUlv4buxw4nhuqTDgWlvOcOA4bqo4bqkw4FvSeG7neG6pm/hu7HhuqDhu7PDjW/hurLhuqDhu7XhuqRvScSQSW/huqTDgMO6SW/hu6nDgOG6pm/hu6jGr2gj4bqpaCjhuqlvw4Dhuqrhu6lvSeG7peG7hG/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb0lHw4PhuqTDgG/hu7HDiW/hu6nDgMONw5V54bqkb8OCROG6pG/huqTDgcOA4bqg4bu14buEb8OS4buIaW/hu7DDveG6pG/huqThu5fDlWhvw7LDs8Oz4buBb8OA4bqg4bu1w41vSUdL4buG4bqkw4Fob+G7hMOA4bqsb8OA4bqg4bu1w41vSUdL4buG4bqkw4Fv4bup4bqsb+G7qcOATOG6pMOBb+G7qcOA4bqub0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJvI+G7qmhvw4HDueG6pG/DssOzw7Phu4Fv4bup4bqsb8awceG6pMOBb0lHw43huqTDgW/hu6nDuuG7hG/hurThuqJv4bq0w43hu6XhuqRv4bupw4DhuqLhuqTDgG9JR8SCaG/DssOzw7Phu4Fv4buoxq9oI+G6qWgo4bqpb+G7qeG6rG9JR8OD4bqkw4Bv4buxw4lv4bux4budSW/hu6nDgMON4bun4bqkaG9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6rG9JR3nhuqRv4bupw4DDjeG7p+G6pG/hu5nDteG7gWlv4buoROG6pMOBb0nGoeG7qW/hurLhuqDhu7fDgm9JR+G7l2hv4bqyw4Dhu6PhuqZvScOA4bqib8OS4bubb+G6suG6oOG7t8OCb+G7scSC4bqkw4Bv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBbyPhu6pv4buxS+G7gOG7qW/huqTDgeG7m+G6pMOAb0bDjeG7l+G6pG9JdcOCb+G7scOM4bqkw4Fvw4JM4bupaW8o4buhw4Jvw4Dhuqrhu6lv4buNw7PDsuG7mS1v4buNw7PDsuG7lWhvOcOA4bqo4bqkw4FvI+G7quG7g+G7sOG6oW9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/DtcO0b+G7seG7gElv4bqy4bqg4bu3w4JvSUfhu5dob0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsb8aw4bul4bupb8OCw7nDgm/huqThuqbhuqRv4buN4buPb+G7seG7gElob0nhuqDhu7fDjW/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/huqE94buow6Bv4buN4buNb+G7seG7gElpb+G7sEXhuqTDgW9Jw4Dhur7huqBv4buEw4DEkOG6oG/DgOG7gOG7hG/DksOK4bqgb8Og4buGbyPhu6rhu4Phu7DhuqFvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lvSeG7peG7hG/DgMONw7rhuqRv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW/hurLhuqDhu7fDgm/hu7HEguG6pMOAb+G7qcOAw7pJb+G6tEvhu4DhuqTDgW/hu6nDgOG6pm/hu6nGoeG6pG/GsMOJb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJobyPhuqloKOG6qW/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgsO5w4Jv4bqk4bqm4bqkaG9J4bqg4bu3w41vw4Dhuqrhu6lvw5Lhu5tv4bqhPeG7qMOgb0nDgOG7reG6pm9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAaW/hu6jDgOG6rm/hu7Hhu53huqZv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4FvSeG6oMO94buEb0nhu4jhu6lv4bux4bunw5Vvw4Lhu53huqTDgG/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb0lOb+G7scah4bqkw4Bvw4HhuqDGoW/hu6nDgMO6SW/hurRL4buA4bqkw4Fv4bup4bq8b0jhu4ZvI+G7qmlv4bqhw4Dhu5fDgm/DgkvDjW/huqPGryjhu6pvw4DDjcOV4bu14bqkb8OA4bq6b0lH4buAb+G6suG6oOG6pMOAb+G7hMOA4bqib+G7qcOA4bqmb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb+G7seG7t2/hu7HDucONb0lLb+G7qeG6vG9I4buGb8OS4bulSW/hu6nDgMO6SWhvScOA4bqgw71Jb8awxIJv4bur4budw5Vvw4Dhuqrhu6lob+G7sUVv4bur4buK4bqkw4Fv4buxRW/hu6nDgOG6vOG6oGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4buo4buK4bqkw4Fvw5LDiuG6oG/hu7Hhuqxob8OS4bqg4bu14bupb0zhuqTDgW/hu6vhu4jhuqTDgW/hu6lE4bqkw4Fv4bqkw4HDgOG7tW9Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/DrOG7qCjhuqHhuqHhu4tvSUfhuqbhuqTDgW/hu6vhu53DlWhvw4Dhuqrhu6lvw5Lhu5tvRsON4buj4bqkb+G6tOG6om8j4buqb+G7sUvhu4Dhu6lv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG8j4buq4buD4buw4bqhbz3hu6PhuqBvLuG7oeG6pMOBb0bDjeG7l+G6pG9JdcOCb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvR8O6SW9Iw4rDgmlv4buwcuG7qW/GsOG6oOG7tUlob+G7seG7t29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb+G7qcOAxKhv4bux4buzb+G6pOG7ocOCb8OA4bqq4bupb+KAnOG6oUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBv4bup4bqsb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb0zhuqTDgW/hu6vhu4jhuqTDgW/hu6go4bqh4bqhb0lH4bqm4bqkw4FvRsON4buj4bqkb+G6tOG6om/DkuG7m2/hu6vhu53DlW/DgOG6quG7qeKAnWhvOcOA4bqo4bqkw4FvI+G7quG7g+G7sOG6oW9J4buh4bqkw4Fv4bupS+G6vuG6pMOBb0lH4bqg4bu34bqkb+G6ssOA4buX4bqgb8OCRG/DgMOD4bqkw4Bvw4Dhuqrhu4RvSUdO4bupb0nDjcOVw73huqRv4bqyw71Jb+G6pMSQ4bqgb8OB4bqgw5Phu5dv4buEw4DhuqjhuqTDgW8j4buq4buD4buw4bqhb8OSw4rhuqBv4bupxqHhu6lvSUdL4bq+4bqkw4FvSeG6oOG7t8ONb8OA4bqq4bupb8OS4bubb+G6oT3hu6jDoG9JR+G6puG6pMOBb8OAw43DleG7teG6pG/huqTDgHHDgm9J4bqgw71Jb+G6suG6oOG7tcOCb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pGhv4bupw4DhuqBv4buEw4DhuqJv4bux4bqgb+G6tOG7neG6oG/DkuG7m29Gw43hu5fhuqRvSUfhuqrhuqTDgW/DgOG6vOG6pG/hurThu5tv4buxS+G7gOG7qW/huqTDgOG6oOG7s8ONb+G7qMavaCPhuqloKOG6qW9Jw4Dhu5fDgm/DgeG6oOG7l2lv4bqhR0vhu4bhuqTDgW85w4DhuqjhuqTDgW8j4buq4buD4buw4bqhbz3hu6PhuqBvLuG7oeG6pMOBby55b+G6qeG7oeG6pG/huqHDgOG7neG6pMOAb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71JZm/igJzhuqHDgEThuqTDgW9Gw43hu5dvw4DDg+G6pMOAb0nDgEzhu6lvw4Dhuqrhu4RvSUdO4bupb0nDjcOVw73huqRob+G6tOG7n+G6pMOAb+G7seG7neG6pm85w4DhuqjhuqTDgW8j4buq4buD4buw4bqhb+G6pMOBw4Dhu61v4buxS+G7gOG7qW9Hw7pJb+G6pMOA4bqg4buzw41vw5Rv4bqy4bqgw73huqRvSU1vI+G6qW9Jw4Dhu5fDlW/DksODb0lHS8OK4bupb+G7sXXDlW/DgOG6quG7hG9JR07hu6lvSeG6oMO94buEb8OB4bqgw5Phu5dv4bq04buf4bqkw4Bv4bux4bud4bqmb+G7hMOA4bqo4bqkw4Fvw5LDiuG6oG/GsOG7l+G6pG/DgeG6oMahw4Jvw4DhuqDhu7XDjW/huqTDgOG7m29JR0vhur7huqTDgW9Jw4DDg2/hu6nDgOG6rm/huqTDgcOA4butb8OCw4lJb+G7qcOA4bqg4buzw41v4bqkeeG6pG/hu4TDgOG6qOG6pMOBb0nDgOG6oMO9w41vScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRv4bup4bqsb+G6ssOA4bqgb+G6tOG7n+G6pMOAb+G7seG7neG6pm/hurLDgEThuqTDgW9IxqFJb8OSw4rhuqBvScOD4bqkw4Bvw4DDg+G6pMOAb0nDgE7hu6lvScO9b+G7seG7l+G6pMOBb+G7sXJJb0fhu5dpb+G7sOG7t2/hurLDgOG7l+G6oG9Jw4DGoeG7qW/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o2/hu6go4bqh4bqhaG/hu4TDgOG6qOG6pMOBb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW9J4bqg4bu3w41vw4Dhuqrhu6lvw5Lhu5tv4bqhPeG7qMOgb0hPb+G7q+G7iOG6pMOBb+G6tMSC4bupw4Bv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW/huqbhuqThurThuqDhuqThu61ob+G7qeG7l8OC4butR+G7l29IdeG6pG9JR0vhur7huqTDgWhvSMOC4buXSGnhu63hu6vDjWnDkuG6pG/hu7Hhu7dvRsON4buj4bqkb+G6tOG6omhv4bux4bqg4buzw41vw4Dhu5vhuqTDgG/hu6lE4bqkw4Fvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bupSuG6pMOBb+G6pMOAS29Jw4BE4bqkw4FvSeG6oOG6pG/hurThuqB54bqkb+G6tOG7neG7qW/DksOK4bqgb+G7hMOA4buIb8OAw43DleG6pMOAb8OA4bqq4bupb0jhuqDhuqTDgGhvSeG6oMO94buEb0nhu4jhu6lvSE9v4bur4buI4bqkw4Fv4buEw4DDueG6pG/DguG7s8OCb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJv4bqkw4F14bqkb8OA4bub4bqkw4Fv4bux4buzb+G6suG6oOG7t8OCb0lH4buXb+G7qeG6rG/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o2lv4buow4Dhuq5v4bux4bud4bqmb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb8OCw7nDgm/huqThuqbhuqRob0nhuqDhu7fDjW/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/huqE94buow6BvSeG7oeG6pMOBb+G7qUvhur7huqTDgW/DgsON4buXb0hww4JvSeG6oG/DkuG6oG/DguG7m+G6pG/DgMOD4bqkw4Bv4bq0w4rhuqRv4buxxqHhu4RvTOG6pMOBb8OVecONb+G7qcO5w41vTOG6pMOBb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7qCjhuqHhuqFvSUfhuqbhuqTDgW/hu6vhu53DlW/DkuG7m2/DgOG6quG7qWlv4bqh4buh4bqkw4Fv4bupS+G6vuG6pMOBb+G7scO5w41vSUtv4bup4bq8b0jhu4Zvw4Dhu51vScO54bqkw4FvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRvw5Lhu5tvSUfDjcOV4buz4bqkb0nDgEThuqTDgW/hu6nhuqxvSUfhuqrhuqTDgW/hu7HhuqDhu7fDgmhv4buxReG6pMOBb8aww4lob+G7qXXhuqRv4buxxJDhuqBvw4HhuqDDk+G7l2/hu6nGoeG7qW/DgOG7neG6pMOBb8OC4buI4bupaG/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/hurLhurBvScOAw43hu6VJaG/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o29JR+G6puG6pMOBb0zhuqTDgW/hu6vhu4jhuqTDgW9J4bqgw71Jb+G6suG6oOG7tcOCb8OS4bubb+G7l+G6pG9J4bqm4bub4bqkaG/hu5fhuqRv4bqk4bqg4bqkw4BvScOAROG6pMOBb0nhuqDhuqRvw4Lhu53huqTDgeKAnWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpxq954bqkb+G7qeG7neG6pMOAb+G7qcah4bupb8OB4bqg4buj4bqgb+G7hMOAxqHhu4Rv4bqkdeG6pMOBb+G7qeG7l+G6pm/hu6nDgMO6SW/hurRL4buA4bqkw4Fv4bur4budw5Vvw4Dhuqrhu6lob+G7qcO64buEb8Sow5Vob+G7qcOA4bqi4bqkw4BvRsONw5Xhu7PhuqRvw5Lhu5tv4bqkw4Hhu5vhuqTDgG8j4buq4buD4buw4bqhbz3hu6PhuqBvLuG7oeG6pMOBb0bDjeG7l+G6pG9JdcOCb+G7scO5w41vSUtv4bup4bq8b0jhu4Zvw5Lhu6VJb+G7qcOAw7pJaG9Jw4DhuqDDvUlvxrDEgm9JR0vhur7huqTDgW/DgOG6quG7qWlv4buww73huqRv4bqk4buXw5Vob8Oyw7PDs+G7gW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG6quG7qW/hu7FL4buA4bupb+G7jnXDlW/hu6nhu5fhuqZvScO54bqkw4Fob+G7qeG6rG/hu43hu5Mv4buP4buVb0lHS+G6vuG6pMOBb8OCw7nDgm/huqThuqbhuqRob0nhuqDhu7fDjW/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/huqE94buow6Bv4bux4budSW/hu6nDgMON4bun4bqkb0bDjcSQ4bupb8OB4bqg4buXaG/hu6nDgOG6oMO9w4Jvw4HDueG6pG/hu5PDs+G7gWlvKMOA4bq+b+G7seG6rGhv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBbyPhu6pvw4Bx4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4bux4budSW/hu6nhu5fhuqZob0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsb0nhuq5v4bq04bu1b0nEkElv4bqkw4HDgOG6oOG7teG7hG/huqE94buow6Bv4bux4budSW/hu5Xhu5Xhu4Etb+G7leG7lWjhu5Xhu5Xhu4FpbyjDgOG6oOG7s8ONb+G7qcONw4nhu6lvScOA4bqgb+G7seG7n2/hu7Hhu51Jb0nDgOG7m+G6pMOAb0nhuqLhu6nDgG/hu6nhu5fhuqZv4bqkw4BLb0nDgOG6oG/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bvw4HhuqBC4bqgb8OS4buh4bqkb8OA4bqs4buXb+G6oT3hu6jDoG/hu6nDuuG7hG9J4bqu4bqkw4BvSUfhuqbhuqTDgW/DsuG7j2/huqThu6HDgm/hurThuqB54bqkb0nhuqDDveG7hG9JR+G7hm/hurThu53huqBv4buxdcOVb+G7qeG6rG/DssOzb+G6pOG7ocOCb+G7jsO94buEb8OSxIJvSUfhuqJvScOATG/huqTDgMO6SW/DkuG7m2/hu49v4bqk4buhw4Jv4buOw73hu4RvScOATG/huqTDgMODb0nhuqbhu5vhuqRv4bux4bqm4bub4bqkZ29Jw4DhuqBvw4HhuqDhu6PhuqBv4bqh4bqmxqHhuqRvSUd54bqkb+G6oOG6pEnhu61H4bqk4butSW/hu6nDuuG7hG9J4bqg4bu3w41vw4Dhuqrhu6lvw5Lhu5tv4bqhPeG7qMOgb+G7scO94bqkb+G6pOG7l8OVb+G7seG7nUlv4buN4buRw7Nvw4HhuqDhu6PhuqBv4bupw7rhu4RvSeG6ruG6pMOAb8OS4bubb+G7k+G7kW/DgeG6oOG7o+G6oG/hu6nDuuG7hG9Gw43EkOG7qW/DgeG6oOG7l2hvSeG6puG7m+G6pG9J4bqu4bqkw4Bv4bup4bqsb8Oy4buNbz3DjcOVb+G7qcOAS+G6vOG6pMOBb+G6qeG7m+G6pMOBb0nDgMODbz3hu6PhuqBvLuG7oeG6pMOBb+G7seG6puG7nUlv4buVb8OAw43DlW/hu6nDgEvhurzhuqTDgWhv4bq04bubb+G7seG6vOG6pG/DksSCb+G7qeG6rG9IxJBv4bq0S+G7gOG6pMOBb8OS4bubb+G7qcOAw7pJb+G6tEvhu4DhuqTDgW/DgeG6oOG7o+G6oG/hu6nhu5fhuqZv4bqkw4DDuklvSeG6ruG6pMOAaWlp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6ocOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG8sw71vw4Dhuqbhu53hu6nDgG9IxJBvw7Xhu5Hhu5Vv4bqkw4Hhu5vDlW/DssO1L+G7kS/hu43Ds8Oy4buZb+G7qcSo4buXb+G6o8avKOG7qm/DgMONw5Xhu7XhuqRvPeG7o+G6oG8u4buh4bqkw4Fvw5Lhu7NvSHDhu4Rv4buOw73hu4Rv4bq04bud4bqgb+G7qcah4bupb+G7seG6vOG6pG/DksSCb0hOb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rv4bupROG6pMOBb+G6tOG7peG7hGhvSeG6ouG6pMOAb+G7scO94bqkb+G6pMOB4bubw5Vvw7LDtC/hu5kv4buNw7PDsuG7mW85w4DhuqjhuqTDgW8j4buq4buD4buw4bqhb+G7qeG7iuG6pMOBb+G7qcah4bupb+G6pMOB4bub4bqkw4Bv4bq04bqgeeG6pG9Gw43hu5fhuqRv4bupxKjhu5dvw4DDjcOV4bu14bqkb+G7seG7n29J4bqgw73huqRvw4Dhu5vhuqTDgG9IxqHhu4Rv4bqkw4Dhu6Xhu4Rv4buNw7JvSUdL4bq+4bqkw4FvSeG6oOG7t8ONb8OA4bqq4bupb8OS4bubb+G7jcOyb0lHS+G6vuG6pMOBb+G6oT3hu6jDoG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/DsuG7lW9JR0vhur7huqTDgW9J4bqg4bu3w41vw4Dhuqrhu6lvw5Lhu5tv4bqhPeG7qMOgaG/DgOG6puG7m+G6pG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/DssOzw7Phu4Fv4bqyw71vw4Dhuqbhu53hu6nDgG9IxqHhu4Rv4bqkw4Dhu6Xhu4RvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhuqrhu6lpbz3huqDhu7XhuqRvSeG6puG7m+G6pG/DgMONw5Xhu7XhuqRv4bup4bqsb+G7jcOzb0lHS+G6vuG6pMOBb8OCw7nDgm/huqThuqbhuqRob8Oy4buVb0lHS+G6vuG6pMOBb0nhuqDhu7fDjW/DgOG6quG7qW/DkuG7m2/huqE94buow6Bob+G7j29JR0vhur7huqTDgW/huqE9OeG6oWhvw7JvSUfDjeG6pMOBb0l1w4JvI+G7qm/huqTDgcOA4buzb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4QtbyPhu6pvScOAS+G6vuG6pMOBb+G7jsONw5V54bqkaW/huqnhuqDhu7Xhu6lvSHDhu4Rv4buOw73hu4Rv4bq04bud4bqgb+G7qcah4bupb+G7seG6vOG6pG/DksSCb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4bqq4bupb0nDgMONw4nhu6lvw4DDjcOV4bu14bqkb+G7sUvhu4Dhu6lvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu7Hhu6PDgm/GsOG7o+G6pm/huqTDgcONw5V54bqkb0lw4bupaG9Gw43DlW9JR8OD4bqkw4Bvw5Lhu5tv4bqyw4BE4bqkw4Fv4buj4bqkw4Bvw4BL4buG4bqkw4Fv4buxw73huqRvRsONw5Xhu7PhuqRv4bq04buA4bqgb+G7qcSo4buXb+G7hMOA4buIb8OAw43DleG6pMOAaG/DgOG6quG7qW9I4bqg4bqkw4Bpb+G7sMSQ4bqgb8OSw4rhuqBv4buoxq9oI+G6qWhvOcOA4bqo4bqkw4FvI+G7quG7g+G7sOG6oW/hurThu5vDgm9JxJBJb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvSUtvSUvhu4bhuqTDgWhv4buxReG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG9J4buh4bqkw4Fv4bupS+G6vuG6pMOBb+G7qcah4bupb8OB4bqg4buj4bqgb+G7hMOAxqHhu4Rvw4DhurpvSUfhu4BvSUfhuqbhuqTDgW/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJv4bqkw4BLb8OBcOG6pG/hu6nhu5fDguG7rUfhu5dvSHXhuqRvSUdL4bq+4bqkw4Fob8OA4bqq4buEaG/DgMOJ4bqgb0nDgOG7o+G6pmhvSOG6oOG6pMOAb8OA4bqm4budSW/hu6nDgMONw5V54bqkb8OCROG6pG/hu7Hhu7PDjW9J4bq4b+G7qcOATOG7qW9JR07hu6lvScONw5XDveG6pG9JTW/hu4TDgOG6qOG6pMOBb+G7scO94bqkb+G7qcah4bupb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4bqq4bupb8OB4bqs4buEb+G7hMOAw7nhuqRv4bqkdeG6pMOBb+G7qeG7l+G6pm/hu6nDgMO6SW/hurRL4buA4bqkw4Fob8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb+G7qcah4bupb8OA4bqm4budSW/hu7HDieG6pMOBb0lH4bqm4bqkw4FvSUdL4bq+4bqkw4Fvw4Dhuqrhu6lp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sOG7t2/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFvw5Lhu7Nv4bupw4DDuklv4bq0S+G7gOG6pMOBbyPhu6pvSOG7l8ONb+G6ssOA4bqgb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvSMah4buEb+G6pMOA4bul4buEb0lHS+G6vuG6pMOBb8OA4bqq4bupaG/huqFHS+G7huG6pMOBb+G7hMOA4bqo4bqkw4FvI+G7quG7g+G7sOG6oW894buj4bqgby7hu6HhuqTDgW8ueW/huqnhu6HhuqRv4bqhw4Dhu53huqTDgG/hu6nDgOG6pm/GsOG6oMO9SWZv4oCcYcON4bujb0nDgE7hu6lv4bux4bu3b+G7scah4bqkw4Bvw4HhuqDGoW/hu6nDgOG6ouG6pMOAb+G7jsah4bupb8OS4buzb8OSw7rhuqRv4bux4buzb+G6pOG7m8OVb0nDgMODb0fDuklv4bqyw4Dhuqxv4bqkw4BL4bqkw4Fv4bqkw4DDg+G6pG/hu6nDgMON4bqkw4Fv4bqyw71Jb0bDjeG7o28j4buqb+G6pOG7ocOCb8OA4bqq4bupb+G7jcOzw7Lhu5ktb+G7jcOzw7Lhu5Vvw5JN4buXb0dF4bqgb0nDgMODb+G7qcOAw7pJb+G6tEvhu4DhuqTDgW8j4buqb8OSxanhuqRv4bux4bujw4JvxrDhu6PhuqZv4bqkw4BLb+G7qcah4bupb+G6pOG7ocOCb0lHS8OK4bupaG/hu6nhuqxvw4JySW/hu6nhuqjhuqRv4bqkw4Dhuq7huqTDgG/DgOG6vOG6pG/huqTDgEtvw4HhuqDGoeG6pm/DkuG6oHnhuqRvw4HhuqBC4bqgb+G7sUvhu4Dhu6lv4bqkdeG6pMOBb+G6tHnhuqRob0jEkG/hurRL4buA4bqkw4Fvw4Dhuqrhu6lvSOG6oOG6pMOAb8OB4bqgQuG6oG9J4buh4bqkw4Fpb+G7qEThuqTDgW9JxqHhu6lvSeG6uG/hu6nDgEzhu6lvxrDDiW/Dgsahw5Vv4buxS+G7gOG7qW9J4bqg4bqkw4Bvw4HhuqrhuqRvw4DhurzhuqRob8OB4bqg4bujw4Jv4buxS+G7gOG7qW/DssOzw7NvxrDhuqB54bqkb+G7qcOAw71ob8OB4bqg4bujw4Jv4buxS+G7gOG7qW/hu4TDgOG6qOG6pMOBb8OA4bqq4buEb+G7qcSo4buXb0lHS+G6vuG6pMOBaG/hu4TDgOG6qOG6pMOBb+G6tOG7m8OCb8OS4bqg4bu14bupb+G7qcSo4buXb8OA4bqg4bu1w41vSUdL4buG4bqkw4HigKZvIcOJSW9IxJBvSUdL4bq+4bqkw4FvSOG7l8ONb+G6ssOA4bqgb0jGoeG7hG/huqTDgOG7peG7hG/hu6nhuqjhuqRv4bup4bqsb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bux4bqg4bu3w4JvSUdL4bq+4bqkw4Fvw5Lhu5tv4bqkw4DDk+G6pMOBb+G7seG6oOG7t8OCb0lHS+G6vuG6pMOBb+G7qeG6rG/hurLDgOG6puG7o+G6pMOBb+G7qcah4bupw4Bv4bqyw4DGoW/hu47hu5dob+G6ssOA4bqsb+G6ssOA4buh4bqkb0lH4bqm4bqkw4Fv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW9Gw43hu6PhuqRv4bq04bqiZ28j4bqpb0nhurjhuqTDgW/hu4TDgOG7iG9JR8ah4bupw4Bv4buxw4nhuqBv4bqyw4Dhuqxv4bqyw4Dhu6HhuqRvSUfhuqbhuqTDgW/DkuG6oOG7teG7qW9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgWhvScOA4but4bqmb+G7q0PhuqBv4bqk4buz4bqkb+G6pMO94buEb8OA4bqq4bupb0jhuqDhuqTDgGhv4bqkw4DDuklv4bq04bubb8OS4bqg4bu14bupb0nhurhv4bupw4BM4bupb+G7qcOA4bub4bqmb+G7qeG6vm/hu7HDucONb0nDjcO54bqkaG9J4bq4b+G7qcOATOG7qW/hu6nGoeG7qW/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW/huqTDgeG6puG7m+G6oG/DgeG6oOG6vm/hurR54bqkb+G6tMOK4buEaW/huqHDjcOVb+G6pMOA4bqgeeG6pGhv4bux4bu3b+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lv4bur4budw5Vvw4Dhuqrhu6lv4bupSuG6pMOBb+G6pMOAS29Gw43hu6PhuqRv4bq04bqiaG85w4DhuqjhuqTDgW8j4buq4buD4buw4bqhb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG6quG7qW/hu4TDgHXhuqRv4bupROG6pMOBb+G7qcah4bupb+G7seG6oOG7t8OCb0lHS+G7huG6pMOBb+G7q+G6pm8j4bqpb+G7q+G7ncOVb8OA4bqq4bupb+G7hm/hu7Hhuqxv4bqy4bqgecOCb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu5tv4buxS+G7gOG7qW9J4bqi4bqkw4Bv4buPb0nhuqDDvUkvb0nDjcO54bqkaW/hu6jhu4rhuqTDgW/DksOK4bqgb+G7seG6rGhvOcOA4bqo4bqkw4FvI+G7quG7g+G7sOG6oW9JR+G7l+G6pMOBb8awxIJvw7XDs2/hu6nhu5fDguG7rUfhu5dv4bux4bu3b+G6tHDhu4Rv4buxcklvSeG7neG6oG9IdeG6pG/hu6nGoeG7qW9JR0vhur7huqTDgW/DgOG6quG7qW/huqTDgHHDgm/DgOG6um9JR+G7gG/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb0bDjeG7o+G6pG/hurThuqJv4bqk4buz4bqkb+G6pMO94buEb8OS4bubb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgG/DgOG6quG7qW/hu7FL4bq+4bqkw4Fvw4Hhuqzhu4Rv4buEw4DDueG6pG/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb+G7qcOAw7pJb+G6tEvhu4DhuqTDgW/hu6vhu53DlW/DkuG7m2/DgOG6quG7qeKAnWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpKMOBw43DleG7ueG6pG/huqnhuqDhuqTDgOG7iS/hu4TEqQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh
2019-09-09 06:29:58

(QT) - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh cùng các sở, ngành,...

Sự nguy hiểm của việc mang thai ngoài tử cung

Sự nguy hiểm của việc mang thai ngoài tử cung
2019-09-07 06:32:52

(QT) - Mang thai ngoài tử cung (hay còn gọi là chửa ngoài dạ con) được xem là một biến chứng thai kì rất nguy hiểm. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp y tế kịp thời sẽ...

Niềm hạnh phúc bình dị

Niềm hạnh phúc bình dị
2019-09-07 06:18:38

(QT) - Từ khi nên duyên với nhau cách đây gần tròn 60 năm, vợ chồng ông Lê Bông (86 tuổi) và bà Lê Thị Xá (82 tuổi) ở địa chỉ 199 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà vẫn bình dị...

Giữ hồn Trung thu bằng đồ chơi truyền thống

Giữ hồn Trung thu bằng đồ chơi truyền thống
2019-09-07 05:58:30

(QT) - Mỗi năm cứ đến dịp Tết Trung thu, trên thị trường lại tràn ngập các loại đồ chơi điện tử với đủ chủng loại, xuất xứ, sản xuất theo kiểu công nghiệp. Thế nhưng, vẫn còn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết