Cập nhật:  GMT+7
jẢỏòựẤớÍÍềóGãÃÌẤvókỰẢKòữẺẬẠòGẢBẬẠòẬẠOớòừỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠj/ẢỏkjGòựẤớÍÍềóG%vớửókỉàãĩò-òỪỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòỉẢớỐòựBẬòẠCÃòẤợòừỹẬẢòẠÃBẬòÔMẾẬẠòẢẨtựòÔÉGòÔMẾẬẠĩíòẤợòẢÃỹẬòÌMỂẬẠòÔMẾẬẠòẤÃỳẬòÌJựòẦDẬẠòửủẬòỎợòẦũÌòữẺòựẢụÌòÌIẨẬẠòÔMẾẬẠòẬẠợỐòựợẬẠòÌẢMớòửủẬíòữÃỷỊòẬợỐòÂẢÃỵẬòÔMẾẬẠòẠÃBẬòẢẾẬíòửÁòÌẼẬòÌẢMẾẬẠòỎợòửÁòừẰòẠpỐòửĨòựẢẶòừẰòựẢụẬòÌẢMẾẬẠòẬẢxìò(ẨpẬẠòÔMẾẬẠòựBẬòẤợòừỹẬẢòựẪòửÃÁẬòừÃỵẬòùẦòÌẢủẦíòÌỀÃòÂẢÃòÔỊụÌòẢÃỹẬòựờựòửụỊòẢÃỹỊòIĐòÌẢẮòÌẢMỆẬẠòẤợòựẪòựờựòừÃỵẬòựẢNẬẠíòựẢĂẬẢòỎẮòỎũỐòựẢKòữẺẬẠòGẢBẬẠòẬẠOớòừỹẬẢòẤợòừÃỹẬòGẢờGòẢỌỊòẢÃỹỊòẬẢụÌìj/GkjÌớừẤvòÍÌỐẤvềóẦớIẠÃẬhõGÔòớỊÌẨókjÌIkjÌửkjÃẦẠòÍIựềó//ựìừớẨHỊớẬẠÌIÃìỎẬ/ửvÍÂÌẨG/ẬvÕÍ/ỏơôộ/ốỗửõọộồồọỗÌỏốõỏồộẤỏìẴGẠóò/kj/Ìửkj/ÌIkjÌIkjÌửkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókãMòỎụẬòGẢBẬẠòựẢÉẬẠòừỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòÌởÃòÌIởẦòỐòÌỵ​j/Gkj/Ìửkj/ÌIkj/ÌớừẤvkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỰờựẢòữùỐòôòẬqẦíòÌIẨẬẠòẦẺÌòẤủẬòữÃòÌrẦíòừợò%ẨợẬẠòãẢẰò%ìòỉổổòÌỊẼÃĩòỄò$ÃẨòãẢợẬẢíò$ÃẨò(ÃẬẢòÂẢEẬẠòẦớỐòừẰòẬẠpòẬỳẬòừẰòẠpỐòÔMẾẬẠòựẢũỊòGẢỡÃòữÃỷỊòÌIẰòẢẾẬòộòÌẢờẬẠòẦỀÃòữÃòẤởÃòữMỂựìòỮỵẬòẬớỐíòÌỊỐòỎỵÌòÌẢMẾẬẠòữpòẤợẬẢíòẬẢMẬẠòẦÊÃòÂẢÃòÌIờÃòẠÃẪòÌIỄòÌIỆÃòÌẢẮòỎứẬòÌẢụỐòữớỊìòỪợò%ìòựẢẨòừÃỵÌhò“òãOòÍớỊòẬẠợỐòừẰòẬẠpòẠpỐòÔMẾẬẠòữỵẬòẬớỐíòÌEÃòựẪòữÃòÂẢờẦòỎợòựờựòừờựòÍẲòựẢẨòừÃỵÌòÌEÃòừẰòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠíòừẰòÌẢẨờÃòẢẪớòữÉÌòÍÉẬẠìòỰờựòừờựòÍẲòựLẬẠòữpòÌMòỎụẬòựẢẨòÌEÃòựờựòựẢỵòữẺòửÃẬẢòửMFẬẠòỎợòÌũGòẤỊỐỹẬòữAòGẢBẬẠòựẢÉẬẠòựờựòừÃỵẬòựẢNẬẠòửẨòừỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòẠùỐòIớ”ìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐók(ẨpẬẠòÔMẾẬẠòẤợòẦẺÌòIÉÃòẤẨởẬòựẢỊỐAẬòẢẨờòựKớòừẺòÔMẾẬẠòẤợẦòÌẼẬòÌẢMẾẬẠòÍNựòẦởẬẢòựKớòÔMẾẬẠòữMớòữỵẬòÌqẬẠòẬẠỊỐòựẾòẠpỐòÔMẾẬẠìòãẢvẨòÌẼòựẢNựòđòÌỵòãẢỵòẠÃỀÃíòẢÃỹẬòÌởÃòÌIỳẬòÌẢỵòẠÃỀÃòựẪòẢẾẬòõọọòÌIÃỹỊòẬẠMỆÃòừẰòẦrựòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠìòãIẨẬẠòữẪòựẢÃỵẦòÌẶòẤỹòựớẨòỄòẬỌòẠÃỀÃìò!ẢẨỡẬẠòỏ/ỏọòGẢJòẬỌòÌIỳẬòộọòÌỊẼÃíòỏ/ồòÌIỳẬòổọíòõ/ồòÌIỳẬòỗọòỎợòõ/ôòÌIỳẬòơọòÌỊẼÃòừẰòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠìò!ẢẨỡẬẠòỏ/ôòGẢJòẬỌòỎợòỏ/ồòẬớẦòẠÃỀÃòÌIỳẬòồọòÌỊẼÃòừẰòẠpỐòÔMẾẬẠòửẨòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠìòãẢvẨòÌẢÉẬẠòÂỳòựKớò%ẺÃò(ẨpẬẠòÔMẾẬẠòãẢợẬẢòGẢÉò%ẸòỰẢĂò)ÃẬẢíòbÃỹÌò<ớẦòựẪòẢẾẬòõíỗòÌIÃỹỊòẬẠMỆÃòừẰòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠíòÌIẨẬẠòữẪòổộểòẤợòẬỌòẠÃỀÃìòỰẪòÂẢẨỡẬẠòỏổọìọọọòÌIMỆẬẠòẢỂGòẠpỐòÔMẾẬẠòửẨòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỪỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòựẪòửÃÁẬòừÃỵẬòùẦòÌẢủẦíòẬẠMỆÃòÌớòựBẬòỎĂòừỹẬẢòẬẢMòẦẺÌò“ÂyòựrGòÌẢủẦòẤtẬẠ”òẢsẬẠòẬẠợỐòẤụỐòửủẬòựớẬÔÃòÌIẨẬẠòÔMẾẬẠìòãỀÃòÂẢÃòÔỊụÌòẢÃỹẬòựờựòửụỊòẢÃỹỊòừÃAỊòẢÃỹẬòIĐòÌẢMỆẬẠòẤợòẤỈựòữpòựẪòừÃỵẬòựẢNẬẠíòựẾòÌẢAòữpòẦụÌòữÃòÂẢẨỡẬẠòôọểòẤMỂẬẠòựớẬÔÃòÌIẨẬẠòÔMẾẬẠìòỪỹẬẢòẠùỐòIớòựẢKòỐỵỊòửẨòHỊờòÌIẮẬẢòẤpẨòẢẪớòựKớòựẾòÌẢAìòãẮẬẢòÌIởẬẠòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòÍýòựợẬẠòÌIỄòẬtẬẠòẢẾẬòÂẢÃòỎỷòẠÃợìòỬẨòữẺòÌỊẼÃòẬợỐíòẦũÌòữẺòÔMẾẬẠòÂẢEẬẠòữỡẦòừỡẨòữKòẦNựòựẢẨòGẢwGòữAòừỡẨòữỡẦòÔMẾẬẠòựNẬẠòựẢrựòẬẢMòẤỈựòỄòÌỊẼÃòÌIMỄẬẠòÌẢợẬẢìòãẮẬẢòÌIởẬẠòẦụÌòÔMẾẬẠòỉẢớỐòựBẬòẠCÃòẤợòẠÃỡẦòẦũÌòữẺòÔMẾẬẠĩòửẨòừỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòÌẢMỆẬẠòÂẢEẬẠòừÃAỊòẢÃỹẬòÌIÃỹỊòựẢNẬẠòIĐòIợẬẠìò<ẠMỆÃòừỹẬẢòựẪòÌẢAòÂẢEẬẠòừÃỵÌòẦẮẬẢòẦrựòừỹẬẢòựẢẨòữỵẬòÂẢÃòÔMẾẬẠòÌIỄòẬỳẬòỐỵỊòữÃíòửÁòẠpỐòÂẢÃòẠtGòẬẢỌẬẠòÍớẬẠòựẢụẬòẬẢDíòỎĂòửJòẬẢMòÌIxẨòựẢùẬíòỎớòữũGòẢẨtựòÌwòẬẠpìò$ÃỡẦòẦũÌòữẺòÔMẾẬẠòÂẢÃỵẬòÔMẾẬẠòỄòựẺÌòÍÉẬẠòựẪòÌẢAòừẰòÔxGìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỪỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòẠùỐòẠpỐòÔMẾẬẠòÍớỊòẬẢỌẬẠòỎớòựẢởẦòIụÌòẬẢxòỄòẬẠMỆÃòựớẨòÌỊẼÃíòÂẢÃòÔMẾẬẠòừẰòẠpỐòÍýòIụÌòÂẢẪòỎợòIụÌòẤùỊòẤÃỷẬòÌIỄòẤởÃìò<ẠMỆÃòừỹẬẢòGẢỡÃòẬsẦòẦẺÌòựẢÊíòữÃỷỊòÌIẰòửợÃòẬẠợỐòÌIẨẬẠòừỹẬẢòỎÃỹẬíòÌÉẬòÂwẦòẬẢÃỷỊòÌẢỆÃòẠÃớẬíòÌÃỷẬòừởựòỎợòựEẬẠòÍNựòựKớòẬẠMỆÃòẬẢợìò<ẠỊỐòẢÃAẦòẢẾẬíòÂẢÃòGẢỡÃòẬsẦòẤùỊòữAòữÃỷỊòÌIẰòÍýòÂwẨòÌẢvẨòẬẢÃỷỊòừÃỵẬòựẢNẬẠòừụÌòẤỂÃòẬẢMòừẺÃòẬẢÃÁẦòữMỆẬẠòẢEòẢụGíòữMỆẬẠòÌÃỵÌòẬÃỹỊíòẤẨwÌòẦJựòỄòựờựòẬẾÃòÌẮíòữèìììòựẪòÌẢAòẠùỐòÌợẬòGẢỵòÍỊÉÌòữỆÃòỎợòẠÃỡẦòÌỊẼÃòÌẢCòựKớòẬẠMỆÃòừỹẬẢìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỪÃAỊòẢÃỹẬòựKớòÌẮẬẢòÌIởẬẠòẬợỐòừớẨòẠẸẦòữớỊòẦDÃòựẺÌòÍÉẬẠíòữớỊòửCựòựờựòÔMẾẬẠòửợÃòữtựòừÃỹÌòẤợòÔMẾẬẠòựẢùẬíòÌớỐíòữớỊòẦDÃòựẾòừrGíòỀẬòẤởẬẢòẢớỐòừẰòựẢỊẺÌòIỈÌòựờựòựẾiòữớỊòỄòÌẢrÌòẤMẬẠòẢẨtựòẢớÃòừỳẬòẤÃỳẬòÍMỆẬíòẠùỐòỡẬẢòẢMỄẬẠòữỵẬòựờựòửùỐòÌẢủẬòÂÃẬẢòẤÃỳẬòÍMỆẬíòửùỐòÌẢủẬòÂÃẬẢòữĨÃòỎợòÌẢủẬòÂÃẬẢòÌCớ…<ẢỌẬẠòựẾẬòữớỊòÌIỄòẬtẬẠòÂẢÃòỎũẬòữẺẬẠòẦởẬẢòẢẨtựòừụÌòẬẠỆòÌẢớỐòữẼÃòÌMòÌẢỵíòỎẮòỎũỐíòẬẠMỆÃòựẪòửụỊòẢÃỹỊòừẰòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòÌẢMỆẬẠòIụÌòÂẢẪòÌẢÓựòẢÃỹẬòẬẢỌẬẠòÌMòÌẢỵòẬẢMòựỈÃòẠũGòẬẠMỆÃòẢẨtựòÔẨớỐòẢuẬòẬẠMỆÃ…òỪỹẬẢòÂẢEẬẠòẬẢỌẬẠòẠùỐòẢũỊòHỊỡòẬẠẢÃỳẦòÌICẬẠòữÉÃòỎỀÃòÍNựòÂẢDvòựKớòẬẠMỆÃòừỹẬẢòẦợòựBẬòẤợòẠờẬẢòẬtẬẠòựẢẨòẠÃớòữẮẬẢòỎợòÔpòẢẺÃìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỪờựòÍẲò%ẸòáẢớẬòãICẬẠòàỊỘẬẢíò!ẢẨớò<ẠẨởÃò-òỰẢụẬòÌẢMẾẬẠò-òỪDẬẠíòỪỹẬẢòỎÃỹẬòỮớòÂẢẨớòÌẶẬẢòÂẢỊỐỵẬòựờẨhò“ỪỹẬẢòẤẨpẬẠòÔMẾẬẠòựẪòÌẢAòữMỂựòGẢBẬẠòẬẠOớòÌÉÌòừsẬẠòỎÃỹựòửỊỐòÌIẮòựẢỵòữẺòửÃẬẢòửMFẬẠòữủỐòữKòỎợòẢỂGòẤĂíòÌũGòÌẢAòửJựòÌẢMỆẬẠòÔỊỐỳẬíòẠÃỡẦòẬẠỊỐòựẾòÌwòẬẠpíòẠÃỌòựùẬòẬtẬẠòẢỂGòẤĂíòẬẠMẬẠòẢỈÌòÌẢỊÉựòẤờòỎợòẠÃỡẦòÌÉÃòữớòÍÒòửJẬẠòừÃớòIMỂỊíòữẸẬẠòÌẢỆÃòẬỳẬòữỵẬòựờựòựẾòÍỄòỐòÌỵòữAòữMỂựòÌMòỎụẬòÂẢÃòựẪòựờựòửụỊòẢÃỹỊòẬẠỊỐòựẾ”ìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỪỡẨò%ùẬj/Gk


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh

Nỗ lực xây dựng xã hội học tập vững mạnh
2019-09-09 06:29:58

(QT) - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh cùng các sở, ngành,...

Sự nguy hiểm của việc mang thai ngoài tử cung

Sự nguy hiểm của việc mang thai ngoài tử cung
2019-09-07 06:32:52

(QT) - Mang thai ngoài tử cung (hay còn gọi là chửa ngoài dạ con) được xem là một biến chứng thai kì rất nguy hiểm. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp y tế kịp thời sẽ...

Niềm hạnh phúc bình dị

Niềm hạnh phúc bình dị
2019-09-07 06:18:38

(QT) - Từ khi nên duyên với nhau cách đây gần tròn 60 năm, vợ chồng ông Lê Bông (86 tuổi) và bà Lê Thị Xá (82 tuổi) ở địa chỉ 199 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà vẫn bình dị...

Giữ hồn Trung thu bằng đồ chơi truyền thống

Giữ hồn Trung thu bằng đồ chơi truyền thống
2019-09-07 05:58:30

(QT) - Mỗi năm cứ đến dịp Tết Trung thu, trên thị trường lại tràn ngập các loại đồ chơi điện tử với đủ chủng loại, xuất xứ, sản xuất theo kiểu công nghiệp. Thế nhưng, vẫn còn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết