Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bui4bq/ZMOsPOG7i+G6v+G7gWXhu5884buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6pzbhu4E84bq/a8OiPMOibuG7i8OqPOG6tW884bqn4buB4bq5w6w8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bqlw7k8aeG7gcSR4buLOi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTsm4bui4buK4buIPzwtPOG7isOqNeG7qzwgJTEkPOG7o+G6v2TDrDzhu4vhur/hu4Fl4bufPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhuqbhur48w6Ju4buLw6o84bq1bzzhuqfhu4HhurnDrDzDouG6v+G7n+G6t+G7izzhuqXDuTxp4buBxJHhu4slOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4I0w6I84buj4bubdOG7keG7i8OqPOG6pzg8w6Ju4buLw6o84bq1bzzhuqfhu4HhurnDrDzDouG6v+G7n+G6t+G7izzhuqXDuTxp4buBxJHhu4s8w6rDs8OsIzzhu6Lhu5t04buR4buLw6o84bqm4bq+PEnhur/hu4kzPOG6v2vDojzhu6k4POG6v8Oy4buBPMWpNTzhu4vhur/Do+G7izzFqTnhu4s8JuG6puG6vjzGoOG7n2/DojzDquG7gTM84bq+NTzhu4rDsuG7gT8kPOG7ouG7m3Thu5Hhu4vDqjzhuqbhur484bqkdOG7k8OiPOG6vjU84buKw7Lhu4EkPOG7ouG7m3Thu5Hhu4vDqjzhuqbhur484buqPOG6pXThu5PDojzhu6Lhur804buBPOG6tOG7g+G7i+G6vyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDjHXDojzhuqfhu4HhurnDrDzhuqXDuTxp4buBxJHhu4s8NOG7lzzhuqVx4buLw6o84bqnb+G7gTzFqcO04buBPOG7o+G6v+G7hzzhu53hu4Hhu4vhur88w601POG6v2vDojzhu53hu4Hhu4vhur884buX4bq/4buNPOG7o+G6v27hu4vDqjzhu6Phur/hu5/DssOiPEnFqFslPMOM4buP4buBPOG6p2/hu4E84bujdOG7k+G7i8OqPHThu5884buj4buBZOG7izxpxJE84buj4buBxJHhu5c8w6rhu4E3w6w8ezzhuqfhu4HhurnDrCQ8aeG6v+G7nzzFqcO5w6I8dOG7nzzhu6Phu4Fk4buLPGnEkTzhu6Phu4HEkeG7lzzDquG7gTfDrDw+JCI84bqn4buB4bq5w6wlOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bu2POG7ouG7m3Thu5Hhu4vDqjzhuqbhur48SeG6v+G7iTM84bq/a8OiPOG7qTg84bq/w7Lhu4E8xak1POG7i+G6v8Oj4buLPMWpOeG7izwm4bqm4bq+PMag4bufb8OiPMOq4buBMzzhur41POG7isOy4buBPyM6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvhuqbhu4HhurnDrDzDouG6v+G7n+G6t+G7izzDonE84buj4bq/4bq5PMOiNMOiPOG7i8OqNeG7i+G6vyQ84buj4bq/4bqt4buJPGnhur9v4buBPOG7o+G6v+G7gTzhu4vhur90POG7nTPhu58jPOG6tTThu4k8w6Lhur/hu4c8JngjPH17JDzDgiM8fX0kPOG6pCM8fXs/PTzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzhu6Phu5vhu4U84bq/a8OiPCZ4L8OCL+G6pCM8ezE/PTzDom7hu4vDqjzhu6M0w6I84bupODzhur/DsuG7gTwmeC/huqQjPHsyJDzDgiM8ezIkIj89POG6p27hu4vDqjzhu5fhur90w7Xhu4vDqjzhur9rw6I8JsOCIzx9fSQ84bqkIzx7Mj89POG6vjThu4s84buLbsOsPCbDgi/huqQjPHsxPz08aeG6v+G7iTM84bq/a8OiPMah4bufN+G7izzDreG7sTwmeC/Dgi/huqQjPHsxPz08w63hu4XDouG6vzzhu53hu6U8JsOCL+G6pCM8ezE/PTzDrXThu5884buj4bub4bunPOG6v2vDojwmeC/Dgi/huqQjPHsxPz084buLw6pu4buLPOG7i8Oq4bunPOG6v2vDojwmeC/Dgi/huqQjPHsxPz084buL4bq/w6Phu4s84bq/a8OiPCZ4L8OCL+G6pCM8ezE/PTzGoeG7nzPhu4s84bq/w6k8w6Ju4buLw6o8w6Lhur/hu6Hhu4vDqjwmPHgv4bqkIzx9eyQ8w4IjPH19Pz08xqHhu5834buLPOG7o+G7m+G7hTzhuqXhu4XDouG6vzzFqXE84bql4bufPMOt4buFw6Lhur88xak1PMOt4bunPOG6vzXhu4vhur88Jngvw4Iv4bqkIzx9ez89PMah4bufN+G7izzhu6Phu5vhu4U8xak54buLPOG7l+G6v2rhu4vDqjwmeC/Dgi/huqQ8ezE/PTzGoeG7n2/Dojzhu6PEkTzhur9rw6I8Jngv4bqkIzx9PiQ8w4IjPH0+JCI/PTzhu6PDo8OsPMOt4buxPOG6v2vDojwmeCM8fXskPOG6tCM8fX0kPMOCIzx9PiQ84bqkI3syJCI/PTzhu6Phur9u4buLw6o84buj4buB4buLPOG6v2vDojwmeC/Dgi/huqQjPHsxPz084buj4bub4buBxJHhu6M84bq/a8OiPCZ4L8OCL+G6pCM8ezE/PTzFqTnhu4s84bq/a8OiPCbDgi/huqQjPHsxPz08xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6w84bq/a8OiPCbDgi/huqQjPHsxPz084bupODzhur/DsuG7gTzhur9rw6I8Jngvw4Iv4bqkIzx7MT8lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk74bui4bubdOG7keG7i8OqPOG6puG6vjxJ4bq/4buJMzzhur9rw6I84bupODzhur/DsuG7gTzFqTU84buL4bq/w6Phu4s8xak54buLPMOic+G7i8OqPMOi4bq/4buJPOG6teG7gcSR4bujIzzhuqXDuTxp4buBxJHhu4s84bqlNeG7i+G6vzzDouG6v2Y84buj4buBZOG7nzzhu6Phu5/hu6vhurnhu4s84buLw6rhu5/hu6vDqeG7izzFqWvhu4vDqjzhurXhu4084bud4buf4buLw6o8xanDtOG7gTx7ezzhu4vDqjXhu4vhur884bqnNeG7iTzhu6M24buJPCbhuqdl4bufPMOixKk84bqn4buB4bq5w6w8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bqlw7k8aeG7gcSR4buLPMOtNTx7MT8lPOG7ouG6v+G7hzzhu53hu4Hhu4vhur884bqnNuG7ozzhuqfhu4HhurnDrDzhu6Phur/hu4E84bq1w6Hhu4vDqjzhuqfhu4HhurnDrDzDouG6v+G7n+G6t+G7izzDojTDojzhu4vDqjXhu4vhur884buLNeG7qzzhu51jPOG6p3I84bqn4buBZeG7nzxp4buBw6nhu4s84buLw7Lhu5c84bq/w7M84budw7U84bup4bqp4bujPOG7o+G7n+G7q+G6ueG7izzhu4vDquG7n+G7q8Op4buLPMWpa+G7i8OqPOG6teG7jTzhu53hu5/hu4vDqjzFqTXhu4k84buj4bubdOG7keG7i8OqJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G6puG7geG6ucOsPOG7o+G7m+G7oeG7i8OqPOG7o+G7n+G7q+G6ueG7izzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzhu6Phur91w6I84budYzzDom7hu4vDqjzhurVvPMWpNeG7iTzhu4vDqjXhu6s8e3slMSV9PntdPOG7nTPhu588aeG6v+G7gTzhurTDsjzDiuG6pC3huqbhu6I8w6Ju4buLw6o84bq1bzzhu6Phu4Fk4bufPMOi4bq/4buHPOG6pzfDrDzhurU34buJPMOi4bq/xIPhu6M8w6104buT4buLw6o84bqn4bqv4bufPMWpNeG7iTzhu4s5w6w8fT57XSU84bq+dMO04buLw6o84bql4bqz4buLPOG6pznhu4vDqjxp4buxPOG7qeG6qeG7ozzhu6Phu5/hu6vhurnhu4s84buLw6rhu5/hu6vDqeG7izzFqWvhu4vDqjzhurXhu4084bud4buf4buLw6o8w6Jz4buLw6o84bqndOG7k8OiPMOibuG7i8OqPOG6tW88xak14buJPOG7i8OqNeG7qzzhu4s14burJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7tjzhu6Lhu5t04buR4buLw6o84bqm4bq+POG6vjU84buKw7Lhu4E8JuG6p+G7geG6ucOsPGnhur9v4buBPHh7POG6v8OpPOG7nW88ez084bqn4buB4bq5w6w8aeG6v2/hu4E84bqkPMOsbuG7izzhu4vDquG7iTbhu4E84buLw6rhu6c84buL4bq/w6Phu4s84bq/w6k84budbzx9PyM6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTvDgm7hu4vDqjzhu4vDquG6v8OpPOG7o+G6v27hu4vDqjzhu6Phu4Hhu4s8Jnh7Izx7MiQ84bqkeyM8fSAkIj89PMah4bufN+G7izzhu6Phu5vhu4U8aeG7geG7i+G6vzzhuqXhu4kz4buL4bq/PCZ4eyM8fT4kIiQ84bqkeyM8fTE/PTxpxJE84buj4buJNOG7izwmeHsjPH17JDzhuqR7Izx9MT89POG7ozXhu4E8w6Lhur/hu4fhu4vhur88LTzhu4vDqsOj4buLPOG6vzXhu4vDqjwmeHsjPH17JDzhuqR7Izx9MSQiPz08xqHhu59vw6I84bujxJE84bq/a8OiPCbhuqR7Izx9PiQiPz08xqHhu5834buLPOG7o+G7m+G7hTzhuqXhu4XDouG6vzzFqXE84bql4bufPMOt4buFw6Lhur88xak1PMOt4bunPOG6vzXhu4vhur88JuG6pHsjPH0+JCI/PTzhu4vDqm7hu4s84buLw6rhu6c8eOG7i+G6vzwmPOG6pHsjPH0gPz084buLw6pu4buLPOG7i8Oq4bunPOG7isOqMzwm4bqkey/huqQ8fSM8fT4/PTzhu4vDqm7hu4s84buLw6rhu6c84buW4bq/NOG7lzwm4bqkey/huqR9Izx9Pj89POG7i8OqbuG7izzhu4vDquG7pzzhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjzGoOG7n2/Dojwm4bqkeyM8fTElIiQ84bqkXSM8fTA/PTzhu4vDqm7hu4s84buLw6rhu6c84bqmdcOiPCbhuqR7Izx9XSQ84bqkIiM8fT4/PTzhu4vDqm7hu4s84buLw6rhu6c84buK4bq/4bqx4bujPCbhuqR7IzxbeyQ84bqkICM8fTEkIj89POG7i8OqbuG7izzhu4vDquG7pzzhur414buLPMag4bufb8OiPCbhuqR7Izx9MiQiPz084buLw6pu4buLPOG7i8Oq4bunPOG7osOj4burPOG6tDPhu4s84buK4bq/Mzwm4bqkeyM8fVs/PTzhu4vDqm7hu4s84buLw6rhu6c84buA4bujM8Ot4buBMzwm4bqkeyM8fT4kPOG6pFsjPH19Pz084buLw6pu4buLPOG7i8Oq4bunPOG6tMOzPOG6pjXhu4k84buK4bq/Mzwm4bqkeyM8fT4/JTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7tjzhu6Lhu5t04buR4buLw6o84bqm4bq+POG7qjzhuqV04buTw6I84bui4bq/NOG7gTzhurThu4Phu4vhur8jPOG7qzzhuqczPGnhur/hu4kzPH0iPTzhu6s84bq/a8OiPMOi4buNPOG7o+G7m+G7n+G7q2Xhu4s8fXskIj084burPOG6v2vDojzhuqXDuTzhu5fhur9q4buLw6o8fXs9POG7qzzhu6PEkTzDom7hu4vDqjzDosOy4buLw6o8fT49POG6p+G7gWXhu5884bqldOG7leG7i8OqPH0+JCI9POG6pXThu5PDojzhur9rw6I8fV0lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7xahzPOG7ouG6v8O1Oi/hu5c7


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Dịch bệnh diễn biến phức tạp
2014-08-07 06:44:34

(SGGPO) -Dịch tiêu chảy cấp và viêm não Nhật Bản B đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là đã phát hiện khuẩn tả ở TPHCM. Dịch do virus Ebola có nguy cơ xâm nhập rất...

Công nghệ cao tái tạo... nụ cười

Công nghệ cao tái tạo... nụ cười
2014-08-07 06:43:58

(TNO) - Ứng dụng kỹ thuật cao trong chuyên ngành răng hàm mặt đã giúp bệnh nhân không chỉ được điều trị thành công mà còn có được chất lượng sống tốt hơn.

Lương y của bản làng

Lương y của bản làng
2014-08-07 06:36:34

(QT) - Hơn 30 năm cống hiến cho ngành y ở xã, nay tuy đã về hưu, nhưng lương y Hồ Văn La (sinh năm 1958), ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn miệt mài...

Niềm vui trong tháng tri ân

Niềm vui trong tháng tri ân
2014-08-07 06:35:11

(QT) - Khó có thể diễn tả hết niềm vui của các gia đình có công với cách mạng được nhận “Mái ấm tri ân” của Công ty TNHH Bia Huế tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vào ngày...

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi
2014-08-07 06:34:49

(QT) - “Ông bà, bố mẹ tôi từng tham gia kháng chiến, là tù chính trị và bây giờ tôi là lính Trường Sa để viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình. Truyền thống ấy giúp tôi...

Có cũng như không!

Có cũng như không!
2014-08-06 06:34:15

(SGGP) - Hơn một tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, nhưng thời điểm hiện tại, công tác tổ chức lớp học ở các trường mầm non nằm trong danh sách thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết