Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7gOG7gzbhu4l74bufNuG7oXvhuqfhu4fhuqPhu6F74bqn4buHxJF74bub4buHbMSp4buBe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74bqtZ+G6p+G7h3vhuqrhuqVq4buLNXvhu7Hhuq/hu4l7xKnhu4fhurPhu5ssL+G7h1suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G7huG6qzXhuq0+Ljrhu57hu4Dhu4Dhu5pKO3ste+G7oOG7o8O64buT4bqne+G6reG7g8OqxKl74bql4buDw6nEqXvhu5vhu4fDueG6p3vhu6E44bube+G6p3Q1e+G6rWfhuqfhu4d74bql4bq7xKnhu4d74bqtanvhu6nhu4N74bujceG7oXvhuqrhuqVq4buLNXvhu4Hhuq/hu6174bujNXvhu6E44buDe8Sp4buH4buD4bq5cHvEqcO64buT4bqne+G6p+G7h+G6r3B74bua4buH4buFKnvEqeG7gTfhu617IC0zKnvhuqThu4974buse+G7ocOpe+G6qWF74bqna3vhuqfDs8Sp4buBe+G7qcOhxKl7w6zhu4fhurXEqXvhu4HFqeG7g3vhuqbhu4d0e+G7oWfhuqfhu4d7UOG6pMSo4bqse+G6pzbhuqd74buhaMSp4buHe+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqnOXvEqcO64buT4bqne+G6qeG6uXvEqeG7geG7h2d74buhw6HEqeG7gXvhuqfDuuG7mcSp4buBe+G6pzbhuqd74bql4buD4bq7xKl74bub4buHNuG7m3vhu4Hhu4M24buJe+G7nzbhu6F74bub4buHbMSp4buBe+G6p+G7h8OyxKnhu4F74bqtZ+G6p+G7h3vhuqXhurvEqeG7h3vEqeG7gXDhu6174buH4buD4bq94buJe+G6rWp74bup4buDe+G7o3Hhu6F74bqq4bqlauG7izV74buB4bqv4bute+G7ozUqe8Sp4buBw6HEqXvEqeG7geG7pTV7xKnhu4Fw4bute+G6p+G7kXvhuq1n4bqn4buHe+G7seG6r+G7iXvEqeG7h+G6s+G7m3vhu6k3anvhu6jhu4Phurvhu6F7xKg14buJJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6Dhu4fhuqtqe+G6qWsqe+G6qeG6vXvhuqfhu4d0e+G6qeG7j8Sp4buBe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqfhu4fDssSp4buBe+G6rWfhuqfhu4d74bql4bq7xKnhu4d74bqtanvhu6nhu4N74bujceG7oXvhuqrhuqVq4buLNSp74bqm4buHdHvhu6Fn4bqn4buHe1DhuqTEqOG6rHvhuqc24bqne+G7oWjEqeG7h3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqn4buHaHvhuqk4anvhu57hu5d74buse+G7ocOpe+G7m+G7h8Oy4buDe+G7h+G7leG7m3vhuqfhu4fhuqPhu6F74bqn4buHxJF74bup4buT4buDe+G6pzbhuqd74bqn4buRe+G7nXA1xKl74bqn4buHw7nhuqd7xKnDocSp4buBe+G7oTjhu4N74bqnxak1e8Os4buH4bq1cHvhuqnhur3EqXvhu4Hhu4M24buJe+G7nzbhu6F74bqn4buH4bqj4buhe+G6p+G7h8SRe8Sp4buBw7rhu5nhu4N7xKnhu4fhurPhu5t74bqnOcSp4buHKnvhu4vDunB74buve8Sp4buHxrDEqeG7gXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7oeG7pXvhuqc24bqne+G7nXDDsuG6p3vhu4Hhu4M1e+G6p2t74bqtZ+G6p+G7h3vhuqXhurvEqeG7hyp74bqp4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu6HDsuG7oXvhu6nhu4Phurvhuqd74buB4buDNuG7iXvhu5824buhe+G7oTjhu4N74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4F74bupN3vhuqfhu5F74buf4buXe+G7rXvhu6HDqSZ7w4zhu4fhu4N74bub4buHNuG7oXvhu4fhu4PhurvEqXvhuqc24bqne+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74buH4buV4bube8Sp4buB4buH4buDe8Sp4buB4buZe+G7icOg4bqne+G6peG6u8Sp4buHe+G6rWp74bup4buDe+G7o3Hhu6F74bqq4bqlauG7izV74bupN3vhuqdre+G7oeG7g+G6ucSpe+G7n8Wpe+G6qeG7g3vhu6nhurl74buh4bule+G7qXLEqeG7gXvhuqdre+G6rWfhuqfhu4d74buh4bujasSp4buBe+G7qWzEqeG7gXtdW3vEqeG7gTfhu6174buh4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe8Sp4buBNeG7rXvhuqc24bqn4buHe+G7i+G7rXvhu6k3e+G7i+G6seG7rXvhu4nDonB74buBxanhu4N74bup4bq5e+G7qOG7g+G6u8Spe+G7qOG6u3vhu5/hu4PEqeG7h3vhuqxn4bqn4buHe+G7ocOqe+G7oOG7oeG7o3DEqeG7gXvDuuG7kcSp4buBe+G7h2rhuqPhuqd74buo4buD4bq7xKl74buaNeG7n+G7oeG6q3Dhu6N74bug4buae+G7huG6puG7iHvhuqnhur174buxYuG7oXvEqeG7geG7h+G7g+G6u+G7iXvhu7E24bqne+G6qWfEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqm4buHcOG6tcSpe+G6pWd74bqp4bq34bute+G6qXR74bup4bq5e+G6p+G7kXvhu5/hu5d74bup4bqz4buhe+G6p+G7h+G6seG7oSp74bub4buHbMSp4buBe+G6pzbhuqfhu4d74buL4butKnvhu6Hhu6M1xKnhu4F74buh4buH4buDw6nhu6F74bqlZyp74buh4buHcMOy4bqnKnvhu4drNXvhuqfhu4fhurHhu6F74buh4bujasSp4buBe+G6reG7p3vhu5vhu4dsxKnhu4F74bupN3vhuqnhu4Phurlwe+G7oeG7o2d74bqq4bqlauG7izUme+G6qOG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F74buLw7pwe+G7r3vhuqc24bqne+G6peG7g+G6u8Spe+G7m+G7hzbhu5t74bub4buHbMSp4buBe+G7h+G7j3vhuqc2e8Sp4buH4bqvxKl7xKnhu4fDunvDrOG7h+G6tXB74buh4bujNcSp4buBe8SoNDAqe+G6peG7j3vhu51w4bq3xKl7Nmp74bqn4buHw7LEqeG7gXvhuq1n4bqn4buHe+G6p+G7h2p7xKnhu4fhuq/EqXvhu6nhu4NlxKl74buhw6kqe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buh4buDw6nhu5t74buxceG6p3vhu4HhurfEqSp7xKnhu4HDuuG7meG7g3vEqeG7hzd74bql4bq7xKnhu4d7xKnhu4fhuq/EqSp74bub4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu4PhurvEqXvhu6nhurPEqXvhuqfhu4dw4but4bq9xKl74buj4buD4bq5xKnhu4F74bql4buD4bq74buhKnvhu4drNXvhuqfhu4fhurHhu6F7w6zhu4fFqXvDrOG7h3DhurXEqSZ74bqo4buD4bq5cHvhu6Hhu6Nne+G6peG6u8Sp4buHe8Sp4buH4bqvxKl74buhOOG7g3vhuqc24bqne+G6p+G7kXvhu5/hu5d74bute+G7ocOpe+G6p2t74bqp4buD4bq5cHvDrOG7g+G6u8Spe+G6qTnhu4l74bqlOWp74buh4bujNsSp4buHe+G7i+G6r+G7rXvhu4s1xKl74bupN3vhu4c4xKl74bqn4buHw6l74buhw7Lhu4N74bqpNXvhu6HFqXvhu6lqxKnhu4Eme+G6pmt7w6zDqXvhu4dqOOG6p+G7h3vhuqXDsnvhu6Hhu6Phu4V74buB4buDw7rhu5nEqeG7gXvhuqXhurvEqeG7hyZ74bug4buH4bun4bqne+G7h+G7g+G6u8Spe+G7ocOy4buhe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhu4vhuq/hu617xKnhu4fhu4PDquG7iXvhuqXhurvEqeG7h3vDrOG7h8OzxKnhu4F74bqp4bq9e8Sp4buH4bqvxKl74bup4buDZcSpe+G7rXvhu6HDqSp74bqnNuG6p3vhuqXhurvEqeG7h3vEqeG7h+G6r8Spe8Os4buHNuG6p3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74bql4bq7xKnhu4d74bup4buD4bq7xKl74bqndcSp4buBe8Sp4buHw7p74buL4bqv4bute+G7izXEqXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqn4buPxKnhu4F74bqp4buNxKnhu4EmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7h+G6q2p74bqk4buPe+G7rHvhu6HDqSp74bql4bq7xKnhu4d74bqtanvhu6nhu4N74bujceG7oXvhuqrhuqVq4buLNXvhu4s3e+G7ieG7j+G7oXvhuqXhurvEqeG7h3vhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl7xKnhu4fhu4PDquG7iXvhuqfhurHhu5t74buh4buFxKnhu4d7xKnhu4Fw4bute+G7h+G7g+G6veG7iXvhuqdre8Os4buHOXvEqcOhxKnhu4F74buL4bqv4bute+G7izXEqXvEqeG7hzXEqeG7h3vhu6k3e+G7oXh74buL4bq7e+G7ocWpe+G7qWrEqeG7gXvhuqc1aip74bqna3vhu6Hhu4fhur174buh4buT4buDezR94bu4JnvhuqThurvEqeG7h3vhu4vhuq/hu6174buh4bule8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bufNcSp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74budcDV74buh4buDw6nhu5t74buxceG6p3vhu6Hhu6Phu6fhuqd74buh4buDw6nhu5t74bup4buT4buDe+G7iTZwKnvhuq1n4bqn4buHe+G7oeG7g8Op4buhKnvhuqXhu4974bub4buH4bqzxKl74bqn4buRe+G7oeG7h+G6vXvhuqd0NXvEqeG7gcO64buZ4buDe+G7icOg4bqne+G6peG6u8Sp4buHKnvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6nhurPhu6F74bqlZ3vhuqXhurvEqeG7h3vhu4dq4bqj4bqne+G7oeG7g8Op4bube+G7sXHhuqd74bup4buT4buDe+G7icOz4buDe+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74bqlZ3vDs3vEqeG7h+G7g8Oq4buJe+G6peG7l+G7g3vhuq1n4bqn4buHe+G7oeG7g8Op4buhe+G6p3Q1e8Sp4buBw7rhu5nhu4Mqe+G6qeG7j8Sp4buBe+G7qeG6s+G7oXvhu4nDoOG6p3vhuqXhurvEqeG7hyYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bujasSp4buBe8Os4buH4buDe+G6qWsqe+G7oeG7h+G6q2p74buq4buGSip74bupc3vhuq1n4bqn4buHe+G6qeG6t3B74buh4buDZcSpe+G6rWp74bup4buDe+G7o3Hhu6F74bqq4bqlauG7izV74buB4bqv4bute+G7ozV74bqpw7rhu5Xhuqd74buB4buH4buDe8Sp4buH4bqzxKl74bupN2p7xKnDoeG7iXtbNDIxe+G7oTjhu4N74buecOG6rTXEqXvhu6nhu5Phu4N74buH4buRxKl7MX19e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buJw6Dhuqcme+G7oOG7pXvhuqlre+G6qcOpxKl7xKk14bute+G6rWfhuqfhu4d74bqpYXvhu7E54bute+G7ozV74buhOOG7g3tbW3vhu51ww7Lhuqd74buB4buDNXvhuqfhu4fhuq9we+G7muG7h+G7gyZ74bqo4bqj4bqne+G6peG7g+G6u+G7oXvhu6Hhu6V74buh4buHNsSp4buBe1tdLV19WyJ74bqpw6nEqXvEqeG7gTfhu617In0tMi1dfVsge+G7oeG7h8Ope+G7geG7g+G7k+G7g3vhuqlhe+G7geG7h+G7g3vEqeG7h+G6s8Spe1smIl0ie8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buJw6Dhuqd74bql4bq7xKnhu4cqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqlre+G6p2t7Ml00e8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buhxal74bupasSp4buBe+G7oTjhu4N7IHvhu51ww7Lhuqd74buB4buDNXvhu6lyxKnhu4F74bug4bqv4bute+G7muG7h+G7g3s64buAcOG7g8Sp4bqrNSp74buK4bqr4bql4bqr4buj4buDNSp74bue4buD4bqr4buj4bujNXvhu4rhuqtqxKnhuqt74bupN3vEqOG7g+G7geG6q+G7o+G7gzU7Jnvhuqg2xKnhu4F74buLw7pwe+G7ryp74bqn4buHaHvhu6Phu4NlxKnhu4F74buh4bujasSp4buBe+G7qWzEqeG7gXsze8Sp4buBN+G7rXs64buh4bule10gey17IlstMi1dfVsgO3vhuqlhe+G6p2t7W11de8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buJw6Dhuqd74bql4bq7xKnhu4cqe+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqlrezAye8Sp4buBw7rhu5nhu4N74bqpYXvhu6HFqXvhu6lqxKnhu4F74bqtanvhu6nhu4N74bujceG7oXvhuqrhuqVq4buLNSZ74bug4buT4buDe8SpNeG7rXvhuq1n4bqn4buHe+G6peG6u8Sp4buHe+G6p+G7h8O6NXvhuqdre+G6reG6sXB74buH4buD4bq7cHvhu4Hhu4M54buJe+G7oTjhu4N74bqnNuG6p3vhu51ww7Lhuqd74buB4buDNXvhu6Hhu6NlxKl74bupN3vhuqdre8Sp4buH4buD4bq5cHvEqeG7gXDhu6174bqn4buRe+G7izXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bufNcSp4buBe+G7nXDDsuG6p3vhu4Hhu4M1e8Os4buHNuG6pyZ7xKjhu4fhu4Phurlwe8Sp4buH4bqvxKl74bup4buDZcSpe+G7rXvhu6HDqXvhuqlhe+G7icOg4bqne+G6peG6u8Sp4buHe8SpN+G7rXvhu6k3e+G6p2t74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu4fhu5Xhu5t74bqpYXvhu6HFqXvhu6lqxKnhu4EmLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7oOG7o8O64buT4bqne+G6reG7g8OqxKl74bql4buDw6nEqXvhu5vhu4fDueG6p3vhu6E44bube+G7qTd7xKnhu4Fw4bute+G7h+G7g+G6veG7iXvhuqd0NXvhuq1n4bqn4buHe+G6peG6u8Sp4buHe+G6rWp74bup4buDe+G7o3Hhu6F74bqq4bqlauG7izV74buB4bqv4bute+G7ozUqe+G7ieG7k+G7g3vhuqnhuq/hu6174buh4bujasSp4buBe+G6p3Dhu4/huqd74buHbeG7m3vhu6nhu5Phu4N74bugw7XEqeG7gXvhu6Hhu4fDssSp4buBe+G6pzbhuqd7xKnDuuG7k+G6p3vhu6Dhuq/hu6174bua4buH4buDJHvhu4Bw4buDxKnhuqs1Knvhu4rhu4PhuqXhuqvhu6Phu4M1e+G7qTd74bue4buD4bqr4buj4bujNXvhu4rhuqtqxKnhuqsqe+G7oOG7g8OpxKl74bufaXvhu4g14buj4buBNeG7o+G6q+G7oXvhuqbhu4c1xKkte+G7oMO1xKnhu4F74buB4buDNuG7iXvhuqnDsuG6p3vhu6rhu4ZKe8Sp4buH4bqxxKl74buJOMSp4buHJHvhu6Dhuq/hu6174bua4buH4buDe+G6qTXEqeG7gXvhuqnDsuG7g3vhu4nhuqPhu6F74bup4buT4buDe+G6rWfhuqfhu4d74bql4bq7xKnhu4d74bufw7Lhu6F74buxcOG6seG7oXvhu4dw4butw6nhu6F74bqtanvhu6nhu4N74bujceG7oXvhuqrhuqVq4buLNSZ74bqo4bqv4bute+G7izd74bqp4buV4buhe+G6pXLEqeG7gXvhu5vhu4c24buhe+G6rWfhuqfhu4d74bqn4buHw7o1e+G7oeG7pcSp4buBe+G6p2sqe+G6qeG7g3vDrMOo4buJe+G7qeG7k+G7g3vEqeG7h8awxKnhu4F74buh4buHNuG6p+G7h3vhu6Hhu4fDueG6p3vDrOG7h8OzxKl74buLw7rhu5nEqeG7gXvhu6k3e+G7o+G6seG7oXvDrOG7h2t7w6zhu4Phur3hu4l74bufajbhu6Eme8So4buBcOG7rWXEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G6p3Q1e+G6rWfhuqfhu4d74buLN3vhuq1qe+G7ieG7j+G7oXvhuqfhu4d0xKnhu4F74bup4buDe+G7o3Hhu6F74buB4bqv4bute+G6p+G7h8Op4buhe8Sp4buBw7rhu5nhu4N7xKnhu4Fw4bute+G7h+G7g+G6veG7iXvEqeG7h+G6seG7oXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqtbMSp4buBe+G7h2174bup4buDe+G7o3Hhu6F74bqq4bqlauG7izUme+G6qOG6r+G7rXvhu4s3e+G7qXN74bqtZ+G6p+G7h3vhu4vhu5PEqXvEqeG7h+G6seG7oXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74buLZ+G6p+G7h3vhu5/FqXvhu4HhurfEqXsge+G7oeG7h+G6s+G7m3vDrHh74bqndDV74bqnw6HEqXvhuqXhurvEqeG7h3vEqTfhu60qe+G7qeG7k+G7g3vhu6HDtcSp4buBe+G7n8Oye+G7icOg4bqne+G7izd7WyYiXSJ74bqnNSp74buh4bujasSp4buBe+G6qWt74bqna3syXTR74bqnNXvhu6HFqXvhu6lqxKnhu4Eqe+G7sTnhu6174bujNXvhu6E44buDeyB7xKnDuuG7k+G6p3vhu6Dhuq/hu6174bua4buH4buDJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqjhuqPhuqd74bql4buD4bq74buhKnvhuq1n4bqn4buHe+G6peG6u8Sp4buHe+G6reG7g8OqxKl74bujNXvhu6E44buDe8Sp4buHxrDEqeG7gXvDrOG7h3B74bup4bun4bqne+G6p2t74bqt4bqvxKl74bqt4buDe+G6peG7g8OpxKl74bqp4buPxKnhu4F74budcDV74bql4buDZcSpe+G7geG7g+G7k+G7g3vhu6k3e+G7i+G6r+G7rXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74budcDV74bqpw7rhu5nEqeG7gXvhu4c3xKnhu4F7w6zhu4fDs8Sp4buBKnvhuqnhu4Phurlwe8SpN+G7rXvhu6Hhu6M24buDe8Sp4buBw7rhu5Xhuqd74bup4buT4buDe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu4Fme+G6reG7g8OqxKl74bujNXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqnNuG6p3vhu6lze+G6rWfhuqfhu4d74buh4bujw7rhu5Phuqd74bqp4bqv4butJnvhuqY24bqne+G7oeG7o8O64buZxKnhu4F74buH4buV4bube+G7icOg4bqne+G6peG6u8Sp4buHe+G7n+G7g8Sp4buHe+G7n8OyxKnhu4F74buhOOG7g3vDrOG7h3B74bup4bun4bqne8Spw7PEqeG7gXvhu6Hhu4fDs8SpKnvEqeG7keG7g3vDrOG7h2t74buh4buDw6nhu5t74bqn4bqzxKl74bupN3vhu5d74bqnNuG6p3vhu6Hhu4c3xKnhu4d74bub4buHw7J74bqpw7PEqeG7gXvhuq3huq/EqXvhuqfDuiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4buDw6nEqXvhu59pe+G7iDXhu6Phu4E14buj4bqr4buhe+G6puG7hzXEqXvhuqd1xKnhu4F7xKnhu4fhurPEqXvhuqlnxKnhu4cqe+G7qXN74bqtZ+G6p+G7h3vEqTfhu6174buLNcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvEqeG7hzXEqeG7h3vhu4fhu5HEqXvEqeG7h8awxKnhu4F7xKnDtHvhu4vhu6fhuqd7w6zhu4Phur3hu4l74bufajbhu6F74bupN3vhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhuqd0NXvhuqfhu4dxxKnhu4F74buhNSZ7xKjDqXB74buhZsSp4buHe+G7h2bEqeG7h3vhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6Fz4bqne+G7oeG7o+G7l3vEqWXEqXvhu7HhurFwe+G7h+G7kcSpKnvhu4fhurNwe+G7nXA5e+G6p2t74buh4buH4bq9e+G7o+G6seG7oXvhu6Hhu4c54buJe8Os4buHw7Lhuqcqe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu5/hu4PEqeG7h3vhu4k4xKnhu4F74bufxJF74buJ4bqx4buhKnvDrOG7g8Sp4buHe+G7ocOpe+G7sWF74buH4buP4buDe+G7n8SRe+G7n3Dhu6174buh4buHajbhu4N74buh4buj4bq34buJe+G7oeG7o23EqeG7gXvhu6k3e8Sp4buBcOG7rXvhuqfhu5F74bqtZ+G6p+G7h3vhu5/EkXvhu4s1xKl74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7nzXEqeG7gXvhuqc24bqne8Spw7rhu5Phuqd7w6zhu4c24bqne+G7izd74buj4bqx4buhe+G7i+G7k8SpJnvhuqRlxKl74bqnOMSp4buHe+G6qWsqe+G6rWfhuqfhu4d74bql4bq7xKnhu4d74bqpNcSp4buBe+G7geG6r+G7rXs5xKnhu4d74buHw7rhu5fEqeG7gXvhu6Hhu5Phu4N74buJ4buP4buhe+G7n8Oye+G7i+G7k8Spe+G6pzbhuqd74butKnvhuqU24bqne+G7n3l74bupN3vEqeG7h+G6r8Spe+G7qeG7g2XEqXvhu6174buhw6kqe+G7ieG7j+G7oXvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bufw7J74buL4bun4bqne+G7i8O64buVxKnhu4F74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F7xKnhu4fhurHhu6F74buh4bujasSp4buBe+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vDrOG7h8OyxKnhu4F74bqn4buHw6l74bqtZ+G6p+G7h3vhuqXhurvEqeG7hyZ74bug4buFxKnhu4d74bqpw6nEqXvEqTXhu60qe+G6rWfhuqfhu4d74bql4bq7xKnhu4d74bqpYXvhuqfDuuG7k+G7m3vhuqnhu4N74buf4buDxKnhu4d74buJOMSp4buBe+G6p3Q1e+G7h+G7kcSpezF9e+G6pzbEqXvhuqXhu4974bute+G7ocOpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6DDtcSp4buBe+G7geG7gzbhu4l74bqpw7Lhuqd74buq4buGSnvhuqd1xKnhu4F74bqn4buHaHvhu6NvKnvhu4nhuqPhuqd74bqtcnvhu4fhu4PhurvEqXvhu6nDosSpe+G6p+G7h8O6NXvhuqdre+G7qcOg4bqne+G7seG7g8Spe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqXhurvEqeG7h3vhu4c14bute+G7m+G7h8O64buRxKnhu4F74bub4buHNuG7m3vhuqnhu4Phurlwe+G7oeG7o2d74bqp4bqj4bqne+G7h+G7g+G6u3Aqe8Sp4buHw7rEqeG7gXvhuq1n4bqn4buHe+G6peG6u8Sp4buHe+G7n8Oy4buhe+G7sXDhurHhu6F74buHcOG7rcOp4buhe+G6rWp74bup4buDe+G7o3Hhu6F74bqq4bqlauG7izV74buHajfEqXvhu6FqN8Spe+G6p2t74buh4buH4bq9e+G6qcO64buV4bqne8Os4buHw7LEqeG7gXvhuqfhu4fDqSZ74bqmNuG6p3vhu4dqOOG7oXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu5vhu4dsxKnhu4F74bqn4buHw7LEqeG7gXvhuq1n4bqn4buHe+G6peG6u8Sp4buHe+G6rWp74bup4buDe+G7o3Hhu6F74bqq4bqlauG7izV74buB4buN4buJe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu5vhu4c24buhe+G7h+G7g+G6u8Spe+G7n+G7k+G7iSp74bqnNuG6p+G7h3vhu4vhu6174bql4bq7xKnhu4d7xKnhu4fhuq/EqSp74buh4buH4bqranvhuq1v4buDe+G7qTd74buB4buDNuG7iXvhu5824buhe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buh4buDw6nhu5t74buxceG6p3vhu4HhurfEqXvhu6nhu5Phu4N7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu4nDoOG6p3vhuqXhurvEqeG7h3vhu6k3e+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu6Hhu4fhu6fhuqd74buH4buD4bq7xKl74bqnNuG6p3vhu51w4bute+G7oeG7o2bEqeG7h3vDrOG7g+G6veG7iXvhu59qNuG7oXvEqeG7h+G7g8Oq4buJe8Os4buHcOG6tcSpe8Sp4buB4buH4buDZeG7iXvEqeG7geG6o+G7oSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4buI4buCxKjhu4Z7w4zhu4bDvcSo4buALC/hu5su


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau

Ước nguyện hòa bình cho muôn đời sau
2024-05-27 14:34:00

QTO - Lễ hội Vì Hòa bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người...

Công nghệ cao tái tạo... nụ cười

Công nghệ cao tái tạo... nụ cười
2014-08-07 06:43:58

(TNO) - Ứng dụng kỹ thuật cao trong chuyên ngành răng hàm mặt đã giúp bệnh nhân không chỉ được điều trị thành công mà còn có được chất lượng sống tốt hơn.

Lương y của bản làng

Lương y của bản làng
2014-08-07 06:36:34

(QT) - Hơn 30 năm cống hiến cho ngành y ở xã, nay tuy đã về hưu, nhưng lương y Hồ Văn La (sinh năm 1958), ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn miệt mài...

Niềm vui trong tháng tri ân

Niềm vui trong tháng tri ân
2014-08-07 06:35:11

(QT) - Khó có thể diễn tả hết niềm vui của các gia đình có công với cách mạng được nhận “Mái ấm tri ân” của Công ty TNHH Bia Huế tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vào ngày...

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi
2014-08-07 06:34:49

(QT) - “Ông bà, bố mẹ tôi từng tham gia kháng chiến, là tù chính trị và bây giờ tôi là lính Trường Sa để viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình. Truyền thống ấy giúp tôi...

Có cũng như không!

Có cũng như không!
2014-08-06 06:34:15

(SGGP) - Hơn một tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, nhưng thời điểm hiện tại, công tác tổ chức lớp học ở các trường mầm non nằm trong danh sách thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi...

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm
2014-08-06 06:33:43

(SGGP) – Ngày 4-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn thanh tra Cục Quản lý khám chữa bệnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 2 (132...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết