Cập nhật:  GMT+7
#đ,:ãệ[ốốỰ?ỏỒeồệằ?=Ăẻãđ:ảẩễđ:ăebễ:ảeầễ:ỏđởã:ồ ỏ#/đ,=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏĐằ[ă?=ỸỐDDỎF@:-:Ăẻãđ:ồeấộ:ãđ0ú:ã9ỏ:s":seấể:ễ1f:Ễđáồ:Ả0ễ:Ả:ắ[ễd:ãg:ãđeậộ:đợnễd:ăebễ:ảeầễ:ỏđởã:ồ ỏỲ:ễđ9ồ:ệ":ắ1:ỏđ]ồ:đeẩễ:ềđộàễ:ồ0:ò:ỒỎĐÃỂỴ:Ăẻãđ:ăf:seôộố:Ằảfệ[:ãg:ễdộú:ãm:u8ể:ễđáỏ:ô9ồ:ã[fỴỴỴ:Ắ8ú:ệ":ễđrễd:ồđịễd:ồeễ:ắợóã:Ảj:Ú:ồầ:ắợ[:ô[:ồ e:ãộjã:điỏ:ồôpã:ồộúầễ:der[:ồđ"ễđ:ỏđỉ:Đ":ỄjeỲ:ỒỎĐÃỂỲ:Seẩễ:Ỏ[ốồằộô:Ễđ[:Ồô[ễd:s":Seẩễ:Sẩ:ốeễđ:ăẻãđ:ồb:Ồ8ú:Ễdộúấễ:ăebễ:ô[:ãđeậộ:<-{Ỵ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ã0ễđ:de]ã:ềđộàễ:ồ0#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=ỎDỐỴỒỐ:Ồôaễ:Ắ3ã:ỎđộỲ:Ãơã:ồôợòễd:Ãơã:Ú:ồầ:ăp:ỏđhễd:ãđf:ảeầồỲ:ảẩễđ:ồeấộ:ãđ0ú:ã9ỏ:s":ồ0:ệợộ:đ"ễđ:ồđợoễd:uộúấễ:ò:ễợnã:ồ[:ãờễd:ễđợ:ễđeậộ:ễợnã:ồôấễ:ồđầ:deneỴ:Ồỡ:ễ2ể:.;,,:ồne:ễ[úỲ:ốỉ:ồôợoễd:đóỏ:ể3ã:ồeấộ:ãđ0ú:ã9ỏ:s":ồ0:ãg:ãđeậộ:đợnễd:de0ể:ễđợễd:đ"ễd:ễ2ể:sạễ:dđe:ễđáễ:ễđeậộ:ã[:ể3ãỴ:Ồỡ:ắaộ:ễ2ể:.;,(:ắầễ:ễ[úỲ:ồf"ễ:õộỉã:dđe:ễđáễ:ồôấễ:!;,Ỵ;;;:ồôợoễd:đóỏ:ảẻ:ồeấộ:ãđ0ú:ã9ỏỲ:ồôfễd:ắg:ãg:!:ồôợoễd:đóỏ:ồỡ:sfễd:ồ e:ồẽễđ:Ồđ[ễđ:Đg[:s":ỒỎĐÃỂỴ:Ể5ã:ăỗ:đeẩễ:ễ[ú:ềđịễd:dđe:ễđáễ:k:ăẻãđ:ồ0:ồôấễ:ỏđ ể:se:ã0:ễợnãỲ:ễđợễd:uộ9ồ:đeẩễ:ểjồ:ốỉ:k:ăẻãđ:ồeấộ:ãđ0ú:ã9ỏ:ăf:ẰãfệeỲ:ễdộúấễ:ễđ8ễ:ăf:ắeậộ:ềeẩễ:sẩ:ốeễđ:ểịe:ồôợoễd:ềđịễd:ắ0ể:ả0fỲ:ồđeầộ:ễợnã:ố ãđỴ:K:ăẻãđ:ồeấộ:ãđ0ú:ò:ỒỎĐÃỂ:ệ":u1:Ệấ:Ểeễđ:Uộ8ễỲ:độúẩễ:Ảẹễđ:Ãđ]ễđ:õộ[:uặồ:ễdđeẩể:ắ1:ỏđ]ồ:đeẩễ:}:ểạộ:ăợmễd:ồéễđ:sne:ẰãfệeỴ:Seẩễ:Ỏ[ốồằộô:ỒỎĐÃỂ:ắ1:ồeầễ:đ"ễđ:de]ể:ố]ồ:s":ệ9ú:ểạộ:ễợnãỲ:ồđpã:ỏđàể:ồ e:ểjồ:ốỉ:ễme:uộễd:õộ[ễđ:k:ăẻãđỴ:Ềầồ:õộ0:ãđf:ồđ9úỲ:đaộ:đầồ:ã]ã:ễdộĩễ:ễợnã:ể":ễdợoe:ă8ễ:ốq:ăơễd:ắ[ễd:ảẻ:ị:ễđebể:ễdđeấể:ồôiễdỴ:Ắ5ã:ảeẩồ:ắ1:ỏđ]ồ:đeẩễ:ểạộ:ỉã:ảợmộ:ồ e:ãđó:Ãaộ:U]ễd:ảẻ:ễđebể:ềđộàễ:ồộùỏ:độúầồ:ồđ[ễđ:Eễ[ả[Ỳ:Fd[t[Ỳ:ắ8ú:ãđéễđ:ệ":se:ềđộàễ:d8ú:ảẩễđ:ồ0:s":sơ:ăẻãđ:ồ0:ễ2ể:.;;>Ỵ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ồôfễd:ềđe:ắgỲ:Ảj:ồôợòễd:Ảj:Ú:ồầ:Ễdộúbễ:Ồđẻ:Ềeể:Ồeầễ:ễấộ:ôìỲ:õộ[:ềeẫể:ồô[:ãđf:ồđ9ú:ắeậộ:ềeẩễ:sẩ:ốeễđ:ểịe:ồôợoễd:ò:ễđeậộ:ễme:ãhễ:đ ễ:ãđầỲ:sẩ:ốeễđ:ã]:ễđ8ễỲ:ồđge:õộằễ:ỏđhễd:ảẩễđ:ãớ[:ễdợoe:ă8ễ:ãhễ:ãđợ[:ã[fỴ:Ồ e:ềđộ:spã:k:ăẻãđ:ồeấộ:ãđ0ú:ã9ỏ:ò:độúẩễ:Ảẹễđ:Ãđ]ễđỲ:ãg:đ"ễd:ồô2ể:ãaộ:ồeấộ:[f:ã]:s":ễdợoe:ă8ễ:ỏđaễ:ệnễ:ăỗễd:ễdộĩễ:ễợnã:ễ"ú:ệ"ể:ễợnã:ốeễđ:đf ồ:ềđeầễ:ăẻãđ:ảẩễđ:de[:ồ2ễdỴ:“Ễdộĩễ:ễợnã:ảẻ:ễđebể:ảàễỲ:ể9ồ:[ễ:ồf"ễ:sẩ:ốeễđ:ồđpã:ỏđàểỲ:ãỗễd:sne:seẩã:ỏđ]ồ:đeẩễ:ềđộàễ:ồ0:ò:ỉã:ảợmộ:ệ":ễđrễd:ễdộú:ãm:ồeậể:àễ:ã]ã:ảẩễđ:ệ8ú:ồôộúậễ:õộ[:ắợoễd:ồeấộ:đg[:u0ú:ô[Ỳ:ồôfễd:ắg:ắ]ễd:ãđổ:ù:ệ":ảẩễđ:ồ0ỴỴỴ”-:Ảj:ồôợòễd:Ảj:Ú:ồầ:ã0ễđ:ả]fỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ềđịễd:ãđớ:õộ[ễ:ồôợnã:Ằảfệ[#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ệeấễ:õộ[ễ:ồne:ồẹễđ:đẹễđ:ăẻãđ:ảẩễđ:ăf:se:ôổồ:Ằảfệ[Ỳ:Ãơã:ồôợòễd:Ồôaễ:Ắ3ã:Ỏđộ:ễấộ:ôìỲ:ể5ã:ăỗ:Seẩồ:Ễ[ể:ãđợ[:dđe:ễđáễ:ã[:ảẩễđ:ễ"f:ễđợễd:ồ e:,,:õộỉã:de[Ỳ:sỗễd:ệ1ễđ:ồđk:ồôấễ:ồđầ:dene:ắ1:dđe:ễđáễ:ãg:ảẩễđ:ễđ8ễ:ễđebể:ảẩễđ:ăf:se:ôổồ:Ằảfệ[:sne:ểởã:ắj:ệ8ú:ệ[ễ:ô9ồ:ễđ[ễđỲ:ễđ9ồ:ệ":ò:Ồ8ú:ỎđeỴ:Ồéễđ:ồỡ:ồđ]ễd:,.-.;,!Ỳ:ồđầ:dene:ắ1:dđe:ễđáễ:đmễ:,Ỵ<;;:ồôợoễd:đóỏ:ể3ã:Ằảfệ[Ỳ:ồôfễd:ắg:ãg:{{>:ồôợoễd:đóỏ:ồq:sfễd:ồ e:(:ễợnã:Ồ8ú:Ỏđe:ệ":Dộeễằ[Ỳ:Ệeảằôe[Ỳ:Ễedằôe[:s":Ốeằôô[:ỆằfễằỴ:Ắ]ễd:ệf:ễd e:đmễ:ềđịễd:ãđẽ:ãg:ễdợoe:ă8ễ:ảẻ:ể3ã:ảẩễđ:ăf:se:ôổồ:ễdộú:đeẫể:ãđầồ:ễdợoe:ễ"ú:ể":ắ1:ãg:đmễ:,;;:ã]ễ:ảj:ú:ồầ:ãờễd:ắ1:ảẻ:ệ8ú:ễđebể:se:ôổồ:Ằảfệ[Ỵ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ệ"ể:ôì:đmễ:sậ:ăẻãđ:ảẩễđ:ăf:se:ôổồ:Ằảfệ[Ỳ:ỒỐ:Ễdộúbễ:Ồđẻ:Ỏđổã:ãđộúấễ:de[:ãớ[:Ồk:ãđởã:Ú:ồầ:ồđầ:dene:ỸTĐF@:ồ e:Seẩồ:Ễ[ể:ãđf:ảeầồỲ:đaộ:đầồ:ã]ã:ã[:ễđebể:ăẻãđ:ảẩễđ:Ằảfệ[:ắậộ:ăf:ồeầỏ:uổã:ồôpã:ồeầỏ:sne:ă[Ỳ:ễeấể:ể ãỲ:ãđ9ồ:ăẻãđ:ãm:ồđẫ:ễdợoe:ễđebể:ảẩễđỴ:Ắ1:ồẹể:ồđ9ú:ắjễd:sáồ:ễđebể:ăẻãđ:ảẩễđ:Ằảfệ[:ãđầồ:ồôfễd:ôỡễd:s":ảẩễđ:ãg:ềđ0:ễ2ễd:ệ8ú:ồôộúậễ:ồỡ:ễdợoe:ố[ễd:ễdợoeỴ:Ắẫ:ỏđhễd:ãđỉễd:ăẻãđ:ảẩễđ:ễ"úỲ:ắ e:ăeẩễ:TĐF:ềđộúầễ:ã]f:ã]ã:ãm:õộ[ễ:ãđởã:ễ2ễd:ãaễ:ỏđỉe:đóỏ:ãđ5ồ:ãđâ:ệ"ể:ồỉồ:ãịễd:ồ]ã:de]ể:ố]ồ:ệeấễ:ễd"ễđ:ềđ]ãđ:ễđáỏ:ã0ễđ:õộ[:ã]ã:ãq[:ềđàộ:s"f:Seẩồ:Ễ[ể:ắầễ:ồỡ:sỗễd:ăẻãđỲ:ỏđ]ồ:đeẩễ:ềẻỏ:ồđoe:s":ã]ãđ:ệú:đeẩộ:õộ0Ỳ:ồô]ễđ:ệ8ú:ệ[ễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Sậ:ỏđé[:Ảj:Ú:ồầỲ:Ồđở:ồôợòễd:Ễdộúbễ:Ồđ[ễđ:Ệfễd:ãđf:ảeầồỲ:ể5ã:ăỗ:Seẩồ:Ễ[ể:ãđợ[:dđe:ễđáễ:ã[:ể3ã:se:ôổồ:Ằảfệ[:ễđợễd:ắ8ú:ệ":ểjồ:ăẻãđ:ảẩễđ:ô9ồ:ễdộú:đeẫể:ễấễ:ềđịễd:ắợóã:ỏđặỏ:ãđớ:õộ[ễỴ:Ăf:ắgỲ:ãđẽ:ãaễ:ỏđ]ồ:đeẩễ:,:ã[:ảẩễđ:u]ã:ắẻễđ:Ỹãg:ềầồ:õộ0:uặồ:ễdđeẩể:ăợmễd:ồéễđ:sne:seôộồ:Ằảfệ[@:ắ1:ắợóã:ãfe:ệ":ểjồ:k:ăẻãđỴ:Ắỉe:sne:ễđrễd:ễdợoe:ãg:ồeậễ:ốq:òỲ:ắe:ắầễ:ồỡ:sỗễd:ãg:ăẻãđ:đf5ã:ồeầỏ:uổã:daễ:sne:ễdợoe:ể3ã:ảẩễđ:đf5ã:ắjễd:sáồ:ễđebể:se:ôổồ:ồôfễd:shễd:.,:ễd"ú:ể":ãg:ã]ã:ồôeẩộ:ãđởễd:ảẩễđ:ắậộ:ắợóã:u]ã:ắẻễđ:ệ":ã[:ảẩễđ:ễdđe:ễdoỲ:ãaễ:ắợóã:ã]ãđ:ệúỲ:ãđàễ:ắf]ễ:ễđ[ễđ:s":uq:ệù:ềẻỏ:ồđoeỲ:ồôeẩồ:ắẫỲ:ềđịễd:ắẫ:ệ8ú:ệ[ễỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=Ồôfễd:ềđe:ắgỲ:ỎDỐỴỒỐ:Ễdộúbễ:S2ễ:ỀéễđỲ:De]ể:ắỉã:Ảẩễđ:seẩễ:ã]ã:ảẩễđ:ễđeẩồ:ắne:ồôộễd:ợmễd:ãđf:ảeầồỲ:ảẩễđ:seẩễ:ắ1:ệ"ể:seẩã:sne:ồôợoễd:ẮĐ:Fucfôă:sậ:ãđàễ:ắf]ễỲ:uặồ:ễdđeẩể:se:ôổồ:Ằảfệ[:s":ãộỉe:ồộaễ:ễ"ú:ốâ:ả[ễ:đ"ễđ:đợnễd:ăạễ:ãđàễ:ắf]ễ:s":ắeậộ:ồôẻ:ảẩễđ:ăf:se:ôổồ:Ằảfệ[:ắẫ:ễầộ:ảẩễđ:ãg:u8ể:ễđáỏỲ:ãđổễd:ồ[:ãg:ồđẫ:ắeậộ:ồôẻ:ắợóã:ễd[úỴ#/ỏ=#ỏ:ãệ[ốốỰ?ỏẢfăú?=ỄDỘÚBỄ:ÕỘỈÃ#/ỏ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Công nghệ cao tái tạo... nụ cười

Công nghệ cao tái tạo... nụ cười
2014-08-07 06:43:58

(TNO) - Ứng dụng kỹ thuật cao trong chuyên ngành răng hàm mặt đã giúp bệnh nhân không chỉ được điều trị thành công mà còn có được chất lượng sống tốt hơn.

Lương y của bản làng

Lương y của bản làng
2014-08-07 06:36:34

(QT) - Hơn 30 năm cống hiến cho ngành y ở xã, nay tuy đã về hưu, nhưng lương y Hồ Văn La (sinh năm 1958), ở thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vẫn miệt mài...

Niềm vui trong tháng tri ân

Niềm vui trong tháng tri ân
2014-08-07 06:35:11

(QT) - Khó có thể diễn tả hết niềm vui của các gia đình có công với cách mạng được nhận “Mái ấm tri ân” của Công ty TNHH Bia Huế tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vào ngày...

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi

Lời cha vọng mãi giữa trùng khơi
2014-08-07 06:34:49

(QT) - “Ông bà, bố mẹ tôi từng tham gia kháng chiến, là tù chính trị và bây giờ tôi là lính Trường Sa để viết tiếp truyền thống cách mạng của gia đình. Truyền thống ấy giúp tôi...

Có cũng như không!

Có cũng như không!
2014-08-06 06:34:15

(SGGP) - Hơn một tuần nữa năm học mới sẽ bắt đầu, nhưng thời điểm hiện tại, công tác tổ chức lớp học ở các trường mầm non nằm trong danh sách thí điểm giữ trẻ 6 - 18 tháng tuổi...

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm

Phòng khám đa khoa còn nhiều sai phạm
2014-08-06 06:33:43

(SGGP) – Ngày 4-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn thanh tra Cục Quản lý khám chữa bệnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - cơ sở 2 (132...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết