Cập nhật:  GMT+7
ừỈỳyẸÒÃỤỤpxUĩĨỦÒÊxựĩỈIyÒHy1ŨỜẸyỦỈĨyỲĨFỦyỲGy“1ỖỎỊyỎỈẪỎyỲẮy1ỖỎỊyẼÕẮỎyìŨẶỎỊyĩÙL”yỎẴỌyỵýỵỹừ/ỈỳựừUyẸÒÃỤỤpxUắÊÃẺxựĩỈXẸyỈĨHỎyậFyỈÕẰẸỈyÒĨỄỎyỎỊẮỎỈyỤƠyỳA/ậắẩbụyỎỊẮỸyA/ỹ/ỵýỵỹyẸỰÃyẩ3ẩ3yỦMỎỈyìŨẶỎỊyĩÙLụyắỜĨybỈẮyÉĂÕyỦMỎỈyỲẮyĩẰUyẸỈJyẩÃÕyẼỜỎỊyty1ỖỎỊyẼÕẮỎyỲGyỲĨHẸyỦỢyẸỈVẸy1ŨỜẸyỦỈĨyỲĨFỦyỲGy“1ỖỎỊyỎỈẪỎyỲẮy1ỖỎỊyẼÕẮỎyìŨẶỎỊyĩÙL”yỎẴỌyỵýỵỹụy0ÃỎyĩỢyẸỈVẸy1ŨỜẸyỦỈĨyÉÃỎyỈẮỎỈyĩỈIyÒHyỦỢyẸỈVẸy1ŨỜẸyỦỈĨyỎỈỮyỤÃŨúừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựỳủy3ƠĨyỦỮRỎỊyẺXyỦỈĨừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự1ĂỎyÉỜyẸỖỎỊyẼÕẮỎụyẼÕẮỎyỲĨỄỎyỲẮyỎỊỮQĨyÒÃÕyẼỜỎỊùyUỈÔỎỊyỲĨỄỎụyỈỜĨyỲĨỄỎụyẸỜỎỊyỦĂẸyỲĨỄỎyẸĂẸyẸỠyÚŨÃỎyÉĂÕyẸỈJyẸỰÃyĩÙŨỎỊyỮỠỎỊyỲẮyẼLÃyUỈỮỠỎỊyỦÙÕỎỊyỲẮyỎỊÕẮĨyỦMỎỈủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựỵủyắKỎỈyỦỈVẸyỦỈĨừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự0ẮĨyỲĨFỦyẺỮPĨyẺẰỎỊyÉƯỦyÓ@ụyÓ@yỤXụyỊỈĨyẸỈẾUụyUỈÔỎỊyỤXyUỈẶỎyĂỎỈyẼƯỎỊyẸỈỰyẼGụyỎỜĨyẺŨỎỊy1ŨỜẸyỦỈĨủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựyỷủybỜĨyẺŨỎỊyỦĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự1ŨỜẸyỦỈĨyỲĨFỦyỲGyỎỈÝỎỊyỤĂỎỊyÓĨFỎụyẸĂẸỈyÒẮỌyỈÃỸụyỌỖyỈKỎỈyỈÕẰỦyẼỜỎỊyỈĨHŨyÚŨẶyẸỰÃyẸĂẸyẸBUyẸỖỎỊyẼÕẮỎùyỎỈÝỎỊyỦBỌyỊỮỠỎỊyẸĂỎyÉỜyẸỖỎỊyẼÕẮỎụyẼÕẮỎyỲĨỄỎụyẸỖỎỊyỎỈẪỎyÒÃÕyẼỜỎỊyỦĨỄŨyÉĨIŨùyỊỮỠỎỊyỎỊỮQĨyỦƠỦụyỲĨHẸyỦƠỦyỦÙÕỎỊyUỈÕỎỊyỦÙẮÕy1bố1ẩ3yỲẮyỈÕẰỦyẼỜỎỊyẸỖỎỊyẼÕẮỎyỦÙỄỎyẼLÃyÉẮỎyỦMỎỈyìŨẶỎỊyĩÙLủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựỹủyổỄŨyẸCŨyẼƠĨyỲPĨyỦĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yĩĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨyÒẮyÉẮĨyỲĨFỦyẼĂỎỈyỌĂỸụyẸTyẸỈÝyỳỹụyÌÕỎỦyẸỈÝyĩĨỌÊỤybÊỴyịÕỌÃỎỤụyỎỊỖỎyỎỊÝyỦĨFỎỊyốĨHỦụyẼỜyẺẮĨyÓỈỖỎỊyÚŨĂyỵủAýýyỦWụyÓèỌyỦỈÊÕyẶỎỈyỤÂẸyỎẾỦụyUỈỨyỈRUyỲPĨyỎỜĨyẺŨỎỊyÉẮĨyỲĨFỦyưẸÔyẸỈƯyỦỈJẸỈyẶỎỈứủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yẫỞĨyỦĂẸyỊĨẶụyỎỈÔỌyỦĂẸyỊĨẶyẸÔyỦỈIyỊYĨyỎỈĨGŨyÉẮĨyẺXyỦỈĨủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừĨỌỊyẸÒÃỤỤpxẺỦỈŨỌÉyẺỈĨẺÊyĨ1ÊỎỦÊÙxyỤỦỸÒÊpxỴĨẺỦỈúyAýýUỶùyỈÊĨỊỈỦúyỷỷýUỶùxyỤÙẸpx//ẸủÉÃÕÚŨÃỎỊỦÙĨủỲỎ/ẺÊỤÓỦÕU/ỎÊỴỤ/ỵỹỳA/ỳýÁẺỷỳÀỵỷỵAỦAẠÀÒý-ŨỎủOUỊxyÃÒỦpxĩỈIyÒHy1ŨỜẸyỦỈĨyỲĨFỦyỲGy“1ỖỎỊyỎỈẪỎyỲẮy1ỖỎỊyẼÕẮỎyìŨẶỎỊyĩÙL”yỎẴỌyỵýỵỹxyỴĨẺỦỈpxAýýxyỈÊĨỊỈỦpxỷỷýxy/ựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yĩỈỖỎỊyỦĨỎyỲGyỦĂẸyỊĨẶyỲẮyỦĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨyỊỈĨyÙỔyỦÙỄỎyỦÙÃỎỊyẼCŨyỦĨỄỎyẸỰÃyỦĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨủy1ĂẸyỦỈỖỎỊyỦĨỎyÉÂỦyÉŨỜẸyỊỚỌúyắỒyỦỄỎụyỎỠĨyẸỖỎỊyỦĂẸụyỤƠy1ẫb2/1112ụyẼLÃyẸỈMyÒĨỄỎyỈHụyỤƠyẼĨHỎyỦỈÕẰĨyẼIy0ÃỎyĩỢyẸỈVẸyÒĨỄỎyỈHyÓỈĨyẸCỎủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yĩĂẸyỊĨẶyẸỈLŨyỦÙĂẸỈyỎỈĨHỌyỲGyỦJỎỈyỦÙŨỎỊyỦỈXẸyỦỈỖỎỊyỦĨỎyẸỰÃyÉẮĨyỲĨFỦụyÉẶỎyÚŨỸGỎyỲẮyẸĂẸyỦÙĂẸỈyỎỈĨHỌyÓỈĂẸyưỎFŨyẸÔứyỲPĨyỦĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựAủyậỈỖỎỊyỶẾỦyỊĨẶĨyẼƠĨyỲPĨyẸĂẸyỦĂẸyUỈĐỌyỤÃŨừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-y3ẲyẼỮRẸyỦÙÃÕyỊĨẶĨyỦỈỮSỎỊyỦẰĨyẸĂẸyẸŨỜẸyỦỈĨyÓỈĂẸủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-ybỈÝỎỊyÉẮĨyỲĨFỦyỤÃÕyẸỈẾUyỦWyẸĂẸyỦĂẸyUỈĐỌyÉĂÕyẸỈJyÓỈĂẸủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-ybỈÝỎỊyỦĂẸyUỈĐỌyỌÃỎỊyỦJỎỈyÉĂÕyẸĂÕụyỦỈƠỎỊyÓỄyỤƠyÒĨHŨụyÒĨHỦyÓỄyẸỖỎỊyỲĨHẸủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-ybỈÝỎỊyỦĂẸyUỈĐỌyỈỮyẸBŨụyỎỜĨyẺŨỎỊyÓỈỖỎỊyÙỔyÙẮỎỊủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-ybỈÝỎỊyỦĂẸyUỈĐỌyẼÃỎỊyẸÔyÓỈĨFŨyỎẰĨyỲGyÚŨỸGỎyỦĂẸyỊĨẶụyÚŨỸGỎyÒĨỄỎyÚŨÃỎụyÚŨỸGỎyỤSyỈÝŨyỦÙJyỦŨHủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựÁủyỉƠyÒỮRỎỊụyỦỈQĨyỈẰỎyỲẮyỎỠĨyỎỈDỎyỦĂẸyUỈĐỌừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yỉƠyÒỮRỎỊyỦĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨúyậỈỖỎỊyỈẰỎyẸỈFyỤƠyÒỮRỎỊyỦĂẸyUỈĐỌyẺXyỦỈĨyẸỰÃyỌỞĨyỦĂẸyỊĨẶủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yĩỈQĨyỈẰỎyỎỈDỎyỦĂẸyUỈĐỌúyỦWyỎỊẮỸyUỈĂỦyẼỜỎỊyẸŨỜẸyỦỈĨyẼFỎyỈFỦyỎỊẮỸyỵý/Á/ỵýỵỹủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-ybỠĨyỎỈDỎyỦĂẸyUỈĐỌúyĩẰUyẸỈJyẩÃÕyẼỜỎỊyty1ỖỎỊyẼÕẮỎyưỊYĨyÚŨÃyẼLÃyẸỈMyÊỌÃĨÒúyừÃyỈÙÊÌpxỌÃĨÒỦÕúỦÃUẸỈĨẺĨÊỎỦŨủÒÃÕẺÕỎỊẸÕỎỊẺÕÃỎởỊỌÃĨÒủẸÕỌxựỦÃUẸỈĨẺĨÊỎỦŨủÒÃÕẺÕỎỊẸÕỎỊẺÕÃỎởỊỌÃĨÒủẸÕỌừ/ÃựứủyĩÙÕỎỊyỎỜĨyẺŨỎỊyÊỌÃĨÒụyẸĂẸyỦĂẸyỊĨẶyỊỈĨyẼCỸyẼỰyỈỒyỦỄỎụyẼLÃyẸỈMyỎỠĨyÒẮỌyỲĨHẸụyỤƠy1ẫb2/1112ụyỎỠĨyẸỮyỦÙƯụyỤƠyẼĨHỎyỦỈÕẰĨyẼIy0ÃỎyĩỢyẸỈVẸyÒĨỄỎyỈHyÓỈĨyẸCỎủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựÀủyắKỎỈyỦỈVẸụyẸĂẸỈyỦỈVẸyẸỈBỌyỊĨẶĨụyẸỠyẸBŨyỊĨẶĨyỦỈỮSỎỊụyỌVẸyỦĨGỎyỦỈỮSỎỊừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựÀủỳủyắKỎỈyỦỈVẸyẸỈBỌyỊĨẶĨúừ/ỤỦÙÕỎỊựy1ŨỜẸyỦỈĨyỲĨFỦyẼỮRẸyẸỈĨÃyỦỈẮỎỈyỵyỲỐỎỊyẸỈBỌụyỊỚỌyỲỐỎỊyỤỠyÓỈẶÕyỲẮyỲỐỎỊyẸỈŨỎỊyÓỈẶÕụyẸỪyỦỈIúừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yốỐỎỊyỤỠyÓỈẶÕúyẺÕyĩẰUyẸỈJyẩÃÕyẼỜỎỊyty1ỖỎỊyẼÕẮỎyẸỈBỌủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yốỐỎỊyẸỈŨỎỊyÓỈẶÕúyẺÕy0ÃỎyăĨĂỌyÓỈẶÕy1ŨỜẸyỦỈĨyẸỈBỌủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựÀủỵủy1ĂẸỈyỦỈVẸyẸỈBỌyỊĨẶĨúừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-y0ÃỎyăĨĂỌyÓỈẶÕyÒẮỌyỲĨHẸyỦỈÊÕyÚŨỸyỦÂẸyẸỖỎỊyÉẤỎỊụyẺẪỎyẸỈỰụyẸỖỎỊyÓỈÃĨủyăĨẶĨyẸỈBỌyÚŨÃyỵyỲỐỎỊụyỊỚỌyỲỐỎỊyỤỠyÓỈẶÕyỲẮyẸỈŨỎỊyÓỈẶÕủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỤỦÙÕỎỊựÀủỷủy1ỠyẸBŨyỊĨẶĨyỦỈỮSỎỊụyỌVẸyỦĨGỎyỦỈỮSỎỊừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yỳyỊĨẶĨy3ẦẸyÉĨHỦúyÀủyýýýủýýýẼỚỎỊ/ỊĨẶĨừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yỵyỊĨẶĨybỈBỦúyAủýýýủýýýyẼỚỎỊ/ỊĨẶĨừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yỹyỊĨẶĨybỈKúyỷủýýýủýýýyẼỚỎỊ/ỊĨẶĨừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yÁyỊĨẶĨy0ÃúyỵủýýýủýýýyẼỚỎỊ/ỊĨẶĨừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự-yỳýyỊĨẶĨyậỈŨỸFỎyÓỈJẸỈúyỳủýýýủýýýyẼỚỎỊ/ỊĨẶĨừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU*ŨỦỈÕÙxựừỤỦÙÕỎỊự0*byĩềy1ắò1y1jế1yĩắằừ/ỤỦÙÕỎỊựừ/Uự

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý