Cập nhật:  GMT+7
ẤQEDỌŨỂ::AC*rR;ŨÔCẦẫXỨPD;2DẫỴD*QMỨDl>@ỌD:GỌQDỡ,HỨPDr?UD;QXỨPDÒỄỪD;,2ỢỨDỎ(ỨPDŨỂỪDÕỲỨPDỨÍƯDÉĐÉẺẤ/QEẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤRƯPDỌŨỂ::ACỎ;Q,ƯÒDỎQRỎÔDRẫÔỨ;Ô?CD:;2ŨÔAC0RỎ;QĂDẾĐỀ*1ẮDQÔRPQ;ĂDẺĐĐ*1ẮCD:?ỌAC//ỌẶÒỂỪ&,ỂỨP;?RẶ Ứ/ỎÔ:Ủ;Ừ*/ỨÔ0:/ÉẺEẺ/EĐÊỎÉEẼẼẼẺẼ;ỆẸÉỀŨẺ-;,2ÔỨẶỤ*PCDỂŨ;ACẫXỨPD;2DẫỴD*QMỨDl>@ỌD:GỌQDỡ,HỨPDr?UD;QXỨPDÒỄỪD;,2ỢỨDỎ(ỨPDŨỂỪDÕỲỨPDỨÍƯDÉĐÉẺCD0RỎ;QACẾĐỀCDQÔRPQ;ACẺĐĐCD/ẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẫÍỨDỌ{DỦƠDQỪGỌQD FDỨQ,DỌM,D:]DỎ(ỨPDŨỂỪDÕỲỨPDỨÍƯDÉĐÉẺẶDẫXỨPD;2DẫỴD*QMỨDl>@ỌD:GỌQDỡ,HỨPDr?UD;QXỨPDÒỄỪD;,2ỢỨDỎ(ỨPDŨỂỪDÕỲỨPDỨQ>D:Ể,ĂẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦEẶDqYDŨ>=ỨPDŨỂỪDÕỲỨPD;,2ỢỨDỎ(ỨPĂDEÊDỨP>#RẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦÉẶD UD;?SDỌMỨD;,2ỢỨĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-Dĩ7D:>DỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDỌL*DỨ>@ỌĂDĐÉDỨP>#RẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-Dĩ7D:>DỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDÕRỜỨDỌỸẰDÕRỜỨD;[DÕỲỨPĂDĐÉDỨP>#RẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DlQKỨD RỖỨDỦƠD;ỪỄỨĂDĐEDỨP>#RẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DẫXỨPDỨQKỨDỌL*DỨ>@ỌẰDỌỸDÕRỜỨẰDỌỸDỦQSD–DQFỨĂDEĐDỨP>#RẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DjỄRD1ÔĂDĐEDỨP>#RẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦẸẶDcUỂDÕRỢƯDŨFƯD RỜỌĂDjFƯD RỜỌD;?ỖỨDÕUỂDÒFỨD;ÚỨQDỡ,HỨPDr?UẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦẺẶDcYRD;>=ỨPD;,2ỢỨDỎ(ỨPĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DjFDỌXỨPDỎKỨDỨ>@ỌDửRỜ;DlỂƯẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DẫỰDÕ)D:{ỌDỦQVÔD;QÔỪD2Ỗ,DỌM,DỌXỨPD RỜỌẮDẫỰDÕ)DỨÍỨPDŨ[ỌDQFỨQD RDỎKỨD:[ẰDỦQXỨPD;Q,ỲỌDÕYRD;>=ỨPDÒUD*QỄ*DŨ,N;DỌLƯẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-Dr,ỴRDÕ#RĂDĩQXỨPD&,ỄDẸẼD;,ỴRẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦẼẶDwỖ,DỌM,DỨÍỨPDŨ[ỌẰD;?TỨQDÕỲĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦ-DcYRD @RDỦ7D:>DỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDỌL*DỨ>@ỌĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫỰD;?TỨQDÕỲDÕGRDQỮỌDQỜDỌQSỨQD&,2DỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDỌL*DỨ>@ỌDẴ;Y;DỨPQRỜ*DcGRDQỮỌDvK2DỎ[ỨPDfFDlỲRDQỪỈỌD;>ỸỨPDÕ>ỸỨPD;?$DŨỖỨÂẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dr?TỨQDÕỲDỨPỪGRDỨP"ĂDrRƠỨPD8ỨQD;?TỨQDÕỲDẩDQỪỈỌD;>ỸỨPDÕ>ỸỨPD;?$DŨỖỨẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫỰD;>DỎ,2D FDỦ7DỨÍỨPD1]DŨ3DỌXỨPD RỜỌD;Y;ẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫXỨPD RỜỌDỌQSỨQĂDĩQHỪD:Ễ;ẰD;QRƠ;DỦƠẰDŨN*DQÝD:ỸDỎ[D;ỪỄỨẰDỨPQRỜƯD;Q,ẰDQỪFỨDỌXỨPẰD&,2Ơ;D;ỪỄỨDỌỄỌDỌXỨPD;?TỨQẮD;ỴDỌQ{ỌD;QRDỌXỨPẰDPRỄƯD:Ễ;DỌỄỌDỌXỨPD;?TỨQDỌL*DỨ>@ỌẰD1K2DỎ[ỨPẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dủ,D;RỖỨDỌỰDỦRỨQDỨPQRỜƯD;Q[ỌD;ƠẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dq]DỎ(ỨPD;QFỨQD;QGỪD*QMỨDƯỚƯD ÍỨD*QỬỨPẰD*QMỨDƯỚƯDŨN*DỎ[D;ỪỄỨẰDỌỄỌD*QMỨDƯỚƯDŨRỖỨD&,ỂỨDÕƠỨD;QRƠ;DỦƠDÒHỨD ỔẰD*QMỨDƯỚƯDỌQ,2ỖỨDỨPFỨQD;QRƠ;DỦƠĂD8,;ỪỌỂỎẰDqỦÔ;ỌQ,*ẶẶẶẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦ-DcYRD @RDỦ7D:>DỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDÕRỜỨDỌỸẰDÕRỜỨD;[DÕỲỨPĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫỰD;?TỨQDÕỲDÕGRDQỮỌDQỜDỌQSỨQD&,2DỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDỌỸDÕRỜỨẰDÕRỜỨD;[DÕỲỨPDQỰỂDẴ;Y;DỨQRỜ*DÕGRDQỮỌDẩỄỌQDỦQỪỂDcFDlJỨPẰDẩỄỌQDỦQỪỂDfFDlỲRDQỪỈỌD;>ỸỨPDÕ>ỸỨPD;?$DŨỖỨÂẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dr?TỨQDÕỲDỨPỪGRDỨP"ĂDrRƠỨPD8ỨQD;?TỨQDÕỲDẩDQỪỈỌD;>ỸỨPDÕ>ỸỨPD;?$DŨỖỨẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫỰD;>DỎ,2D FDỦ7DỨÍỨPD1]DŨ3DỌXỨPD RỜỌD;Y;ẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫXỨPD RỜỌDỌQSỨQĂDrQRƠ;DỦƠẰDŨÌ*DÕỈ;ẰD&,HỨDŨ3ẰD NỨDQFỨQD FDỎ,2D;,D:]ỂDỌQ"ỂDQỜD;QYỨPDÕRỜỨẰDQỜD;QYỨPDÕRỚ,DỦQRỢỨD;[DÕỲỨPD;?ỪỨPDỌỄỌDỨQFDƯỄ2D:HỨD1,L;DỨ>@ỌẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dq]DỎ(ỨPD;QFỨQD;QGỪD*QMỨDƯỚƯD ÍỨD*QỬỨPẰD*QMỨDƯỚƯDŨN*DỎ[D;ỪỄỨẰDỌỄỌD*QMỨDƯỚƯDŨRỖỨD&,ỂỨDÕƠỨD;QRƠ;DỦƠDÒHỨD ỔẰD*QMỨDƯỚƯDỌQ,2ỖỨDỨPFỨQD;QRƠ;DỦƠĂD8,;ỪỌỂỎẰDqỦÔ;ỌQ,*ẶẶẶẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dủ,D;RỖỨDỌỰDỦRỨQDỨPQRỜƯD;Q[ỌD;ƠẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦ-DcYRD @RDỨQKỨD RỖỨDỦƠD;ỪỄỨĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫỰD;?TỨQDÕỲDcGRDQỮỌDQỜDỌQSỨQD&,2DỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDrFRDỌQSỨQDỦƠD;ỪỄỨDẴrY;DỨPQRỜ*DÕGRDQỮỌDĩRỨQD;ƠDcFDlJỨPDQỪỈỌD;>ỸỨPDÕ>ỸỨPD;?$DŨỖỨÂẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dr?TỨQDÕỲDỨPỪGRDỨP"ĂDrRƠỨPD8ỨQD;?TỨQDÕỲDẩDQỪỈỌD;>ỸỨPDÕ>ỸỨPD;?$DŨỖỨẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫỰD;>DỎ,2D FDỦ7DỨÍỨPD1]DŨ3DỌXỨPD RỜỌD;Y;ẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫXỨPD RỜỌDỌQSỨQĂDrFRDỌQSỨQDỦƠD;ỪỄỨẮD&,HỨDŨ3DỦQỄỌQDQFỨPẰDỦQỪD&,7ẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dq]DỎ(ỨPD;QFỨQD;QGỪD*QMỨDƯỚƯD ÍỨD*QỬỨPẰDỌỄỌD*QMỨDƯỚƯDỌQ,2ỖỨDỨPFỨQD;QÔỪD2Ỗ,DỌM,DỌXỨPD RỜỌẶẶẶẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dủ,D;RỖỨDỌỰDỌQ,2ỖỨDƯXỨD;QFỨQD;QGỪẮDŨFƯD RỜỌẰDỌ>D;?.D;?ỖỨDÕUỂDÒFỨDỌỄỌDQ,2ỜỨDf>@ỨPDfỰỂẰDcỂỦ?XỨPẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦ-DcYRD @RDỌXỨPDỨQKỨDỨPQỚDỌL*DỨ>@ỌẰDỌỸDÕRỜỨẰDỌỸDỦQSD-DQFỨĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DrY;DỨPQRỜ*D;}D;?,ỨPDỌL*/ÒỊỨPDỨPQỚD;?$DŨỖỨDỌỄỌDỌQ,2ỖỨDỨPFỨQDỦ7D;Q,N;DỌL*D;QỪỄ;DỨ>@ỌẮDỦ7D;Q,N;D ỚDỌỸDỦQSẰDỌỸDỦQSDÕỲỨPDŨ[ỌẰDỌỸDỦQSDQFỨẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫXỨPD RỜỌDỌQSỨQĂDr?[ỌD;RƠ*D;Q[ỌDQRỜỨDỌỄỌDỌXỨPD RỜỌD;?ỪỨPDQỜD;QYỨPD:HỨD1,L;D FD*QKỨD*QYRDỨ>@ỌD:GỌQẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dủ,D;RỖỨDỌỰD;Ể2DỨPQỚD;QFỨQD;QGỪẰDỌỰDQRỢ,DÒRƠ;D ỚDQỜD;QYỨPDỌL*DỨ>@ỌẰDÒRƠ;D:]DỎ(ỨPDƯỄ2D;SỨQD ÍỨD*QỬỨPẰDỌ>D;?.D;?ỖỨDÕUỂDÒFỨDỌỄỌDQ,2ỜỨDf>@ỨPDfỰỂẰDcỂỦ?XỨPẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦ-DcYRD @RDỌXỨPDỨQKỨDỨPQỚDŨỄRD1ÔĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+DẫỰDÒỊỨPDŨỄRD1ÔDQGỨPDẫD;?$DŨỖỨẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ+Dủ,D;RỖỨDỌỰDỦRỨQDỨPQRỜƯẰD;Ể2DỨPQỚD;Q[ỌD;ƠD FDỦ7DỨÍỨPDŨỄRD1ÔD;Y;ẮDÒRƠ;D:]DỎ(ỨPDỌO,D FDỌỄỌD;QRƠ;DÒUDỨKỨPDQGẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦÊẶDcUỂDÕRỢƯẰD;Q#RDPRỂỨDỨQNỨDQÝD:ỸDỎ[D;,2ỢỨĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DcUỂDÕRỢƯDỨQNỨDQÝD:ỸĂDởQỬỨPDfFỨQDỌQSỨQ-lQKỨD:[ẰDẫXỨPD;2DẫỴD*QMỨDl>@ỌD:GỌQDỡ,HỨPDr?UẶDqYDĐÉD-DlP,2ỞỨDr?IRD-DrQFỨQD*QYDcXỨPDfFD-DrÚỨQDỡ,HỨPDr?UẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DlP>#RDỨQNỨĂDcFỪDrQUDjỂỨDởQ>=ỨPẰD:YDcrĂDĐỆẺẼDÉÉỆDẼẼẼẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DrQ#RDPRỂỨDỨQNỨDQÝD:ỸĂDr?ỪỨPDPR#DQFỨQDỌQSỨQD;}DỨPF2DĐÉ/Ẻ/ÉĐÉẺD-DEẼ/Ẻ/ÉĐÉẺẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦfÝD:ỸDÒỂỪDPÝƯĂẤ/:;?ỪỨPẦẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DởQRƠ,DÕÍỨPDỦ3DỎ[D;,2ỢỨDẴƯÓ,D;GRD0ÔÒ:R;ÔĂDẤỂDQ?ÔỠACQ;;*:Ă//&;0ỂỌỪẶ ỨCẦQ;;*:Ă//&;0ỂỌỪẶ ỨẤ/ỂẦÂẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DqỸD2Ơ,DŨ3DŨUỌQDỎỄỨDHỨQDẺ1ÊDẴỌỰD1ỄỌDỨQNỨDỌ)ỂDsẩlbD1IẰD*Q>#ỨPẰD;QUD;?LỨDỨỸRDỌ>D;?.DQỪỈỌDỌ)ỂDỌỸD&,ỂỨẰD;ỴDỌQ{ỌDỨỸRD{ỨPD RỖỨDÕỂỨPDỌXỨPD;ỄỌẰDQỮỌD;N*ÂẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DẩHỨD:ỂỪDPRL2DỦQỂRD:RỨQẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DẩHỨD:ỂỪDỌỰDỌXỨPDỌQ{ỨPDỌỄỌD ÍỨDÒỊỨPẰDÒHỨPDÕRỢƯẰDỌQ{ỨPDỌQÚẰDỌÍỨDỌ>@ỌDỌXỨPDỎKỨẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦ-DễRL2DỌQ{ỨPDỨQNỨD:{ỌDỦQVÔDỌ)ỂDỌỸD&,ỂỨD2D;ƠDỌỰD;QOƯD&,2ỚỨDỌL*DẴ;?ỪỨPD;Q#RDQGỨDĐÊD;QỄỨPD;?>@ỌDỨPF2DỨỲ*DQÝD:ỸÂẮẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẴễQRDỌQ.ĂDfÝD:ỸDỌQ>ỂDÕ>=ỌD1Ố;D;,2ỢỨDỦQXỨPD*QHRD;?HDŨGRÂẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẤ:;?ỪỨPẦfTỨQD;Q{ỌD;,2ỢỨDỎ(ỨPĂẤ/:;?ỪỨPẦDvỐ;DQÝD:ỸẰDỦƠ;DQ=*D*QVỨPD LỨD;?[ỌD;RƠ*ẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦrQXỨPDÒỄỪDỨF2DÕ>=ỌDÕÍỨPD;HRD;?ỖỨDẩỄỪDỡ,HỨPDr?UẰD;?ỂỨPDữÔÒDẫXỨPD;2DẫỴD*QMỨDl>@ỌD:GỌQDỡ,HỨPDr?UD;GRDÕUỂDỌQÚDẴ&;0ỂỌỪẶ ỨÂẶẤ/*ẦẤ*DỌŨỂ::AC*ẩỪỎ2CẦẫXỨPD;2DẫỴD*QMỨDl>@ỌD:GỌQDỡ,HỨPDr?UD;QXỨPDÒỄỪDÕỢDỨQ"ỨPD{ỨPD RỖỨDỌỰDÕ)DÕRỚ,DỦRỜỨẰD;RỖ,DỌQ,OỨD;QỂƯDPRỂDỎ[D;,2ỢỨẶẤ/*Ầ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý