Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sMSo4bqvJmNZxINpWeG7kcOz4buFYsSDWeG6qyExWcSp4buLY2LEg1nhu5l74buVWTLhu49ixINZ4bu4WTHhurtixINZxKnhu4vhurNi4bqvWTFbalkye2JZ4buJ4bqxYuG6r1nhu5HDs2fEqVnhuqlv4buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7Dhuq7hurvhuqtZYirhu5VZ4bu04bu2L0Dhu6RZw43huq9kWXbhuq9uWcSp4bq1MeG6r1lK4buvQndZxKnDomLhuq9Z4bqoOVl4w7IxWcSo4bqxYWJZMeG6r25ZxKnhu4vhurNZMWrhur8xWeG6r2XDrVnhu5Hhu4XhurFZMSYxWWLEgz9i4bqv4bukWTPhurUqWcOt4bqvw7Phu4NixINZ4buRw6FZxKnhurNi4bqvWeG6r+G6s2Lhuq9ZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlkxJjFZMeG6u2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq9ZMVtqWTJ7Ylnhu4nhurFi4bqvWeG7kcOzZ8SpWeG6qW9Zw63huq9tMVnhu5FtWTHhuq/hurEqWTEhxKlZxKk64bqrWcSp4bqvZuG6sVnEqTrhurFZMSYxWWLEg1vhuqtZxKnhu4s/YlkzKmLEg1nhuq3huq8q4bqxWcSp4bqvJjFZxKnhu4s5Ylkz4bq1KlkwP2JZxKnDomLhuq/hu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1kx4bqpKuG7ieG7iVBY4bqxdjRixKk04buLWFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG7k+G6sTLEqeG6r8OaWSQlw53DreG7mcOZWeG6rzThurHEg+G6r8Spw5pZQMOd4buyw63hu5nDmVhZ4buJ4buLMVBYLy8x4bumMCpjw6xqKmLEg8Sp4buL4bqx4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7tOG7tuG7tOG7si/hu7LDnT0y4bu04buyI0Aj4bu44bu4xKlAw50lJeG6qSUtMuG7iTHDnUAlQOG7suG7puG6p8OtxINYWSrhuqnEqVBYxKjhuq8mY1nEg2lZ4buRw7Phu4VixINZ4bqrITFZxKnhu4tjYsSDWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1nhu7hZMeG6u2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq9ZMVtqWTJ7Ylnhu4nhurFi4bqvWeG7kcOzZ8SpWeG6qW9YWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYJCXDnVhZ4bqvNOG6scSD4bqvxKlQWEDDneG7slhZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrXYqw63EqeG6sWNiWOG7sMON4bqvZFl24bqvblnEqeG6tTHhuq9ZSuG7r0J3WcSpw6Ji4bqvWeG6qDlZeMOyMVnEqOG6sWFiWTHhuq9uWcSp4buL4bqzWTFq4bq/MVnhuq9lw61ZLVlyYuG6r8OaWeG6quG6ruG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZYuG6r+G6scOg4bqrWeG7kW1ZSuG7r0J3WcSpw6Ji4bqvWcSD4bqxKmPhu6RZ4buvKmJZw4xqO2JZ4bqp4buXWTLhu49ZJmJZM1tqWcSpw7NZ4buZe+G7lVky4buPYsSDWcSpw6Ji4bqvWTMsWcSp4buBWTHhuq/DsjFZ4bqpXcOt4bukWcSp4buL4bqzYuG6r1nEqeG6ryLhuqtZM+G6tWLhuq9Z4buRP1kzLFkzw7NnMVnhuq54QndZxKnDomLhuq9Zw63huq85WTJq4buVw6DEqVkx4bqvblnEqeG7i8Oz4buDYsSDWTNbalnEqcOzWeG7uFkxW2pZMntiWeG7ieG6sWLhuq/hu6RZMW1ZxKnhuq/huqHDmll2W2pZ4buRw7NnxKlZ4bqpb1nEqTrhurFZxKnhu4s/Ylnhuq3huqtZw50rQMOdw53hu6RZM8OzZmLEg1l24bqvKlnhuqjGoVktWXZq4bq74bqx4bukWeG7mSxZ4bquw7Phu4VixINZ4bqoXcOtw5lZMVtqWeG7kcOzZ8SpWeG6qW9ZxKnhu4s/YlnEqD9Zw41qw6pixIPhu6RZM8OzZmLEg1nhu5E/Y1nhuq3huq9qWcSpJuG6sVkz4bq1YuG6r1kxw7NZxKjhu4suYsSDWS1ZxKg/WcONasOqYsSD4bukWeG7mSxZ4bquw7Phu4VixINZ4buQ4bqxw6DEqVnGr+G6r2rhu5XDoGJZ4bquw7Phu4VixINZ4bquZCrhu6jDmVkxW2pZ4buRw7NnxKlZ4bqpb1nhuqjhu5VZxKjhurti4bukWeG7mSxZxKg/WeG6qGNixINZxq/huq9q4buVw6BiWXgq4bqt4buL4bq7YsSD4buoWeG7kT9ZMVtqWeG7kcOzZ8SpWeG6qW9ZxKk64bqxWTFbalnEqeG7iz9iWTPhurFZxKnhuq/hurtiWeG6rOG6rzRZ4bqqNOG7pFnEqeG6r+G6u2JZ4buI4bq7YsSDWULEg3ti4bukWeG7mSxZ4bqo4bqxYuG6r1nEqOG7i8OzZmLEg1nGr+G6r2rhu5XDoGJZxILhurFjWeG6qOG6sWLhuq/hu6jhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7B4YWJZYirhu5Xhu6RZMSYxWTPhu4NiWeG7keG6tVnEqcOzWeG7kX1iWTMsWeG6r2M/YlnEqeG6rz9i4bqvWTHhurtixINZxKkmMVnhuq3huq87Y1nhu4kmxKnhu6RZMypixINZxKnhu4vhurHhuqFiWeG6reG6ryrhurFZMMOz4buFMVnhuqldw61ZMCZjWTEmY1nhuq3hurFi4bqvWcSpYVnhuq3hu6NZxKnhuq9qXcSpWTNbalnEqcOzWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1nhu7hZMeG6u2LEg1nEqeG7i+G6s2Lhuq9ZYmThurFZxKnhu4s5YuG7plnEqGrhu5VZYuG6r+G6sTli4bukWTN74buVWeG6qT9ZMSYxWTHhurtixINZxKnhu4vhurNi4bqvWcSp4bqv4bq3WTPhurHhuqHhuqvhu6RZw63huq9tMVnhu5FtWWLhuq9qWTFbalkz4bqxWeG6qTrhurFZMeG6r2NZw63huq/Ds+G7g2LEg1nEqeG6scOgYlnEqeG6r+G6u1nhu4nhu4Phu6RZMeG7g1nEg+G6seG7heG6sVnhu7RZMCZi4bqv4bukWeG6u1nEqeG6u1kxY2JZ4buRP1kx4bq7YsSDWcSpJjFZMcOyalnhuq/hur9ZMcOyalliOmJZxKnhu4tjYsSDWcSp4bqvZuG6sVnEg+G6sSpiWeG6reG6r+G6sVkxJjFZMVtqWcSp4buLP2JZMOG6tVlixINdw63hu6RZMmNZM2RZSuG7r0J3WcSpw6Ji4bqvWTMsWTHhuq/DolkzOmNZMSYxWWLEgz9i4bqv4bukWTPhurUqWcOt4bqvw7Phu4NixINZ4bqp4bqxOWJZw6xqKmJZMeG6r8OiYuG6r1nhu4nDtSpZ4buRP1nhuq9jP2JZxKnhuq/hurHDoGJZM+G6oVkwJmNZMSZjWUrhu69Cd1nEqcOiYuG6r+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSo4bqvNGNZMSYxWWLEgz9i4bqv4bukWTPhurUqWcOt4bqvw7Phu4NixIPhu6RZ4bqt4bqvZFnhuq3huq8uYuG7pFnhu5HDs+G7hWLEg1nhuqshMVnhuq/hurHDoGJZYirhu5VZ4bqpP1nEqeG6r2bhurFZxIPhurEqYlnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWeG7kT9ZxIPhurE74bqxWWLEg3tiWeG6rWFZ4bqvYzox4bqvWeG7keG6vWJZMOG6vVnEqeG7i+G6t1kx4bqvw6JZMeG6r2NZw63huq81w61ZM2FiWeG7tuG7si/hu7Lhu7Qv4bu0w53hu7Thu7bhu6RZxKnhuq9m4bqxWcSD4bqxKmJZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlky4buPWSZiWTHhuq/DolkxxJFiWeG6r+G7g2JZI1nEqeG6ryZixIPhu6ZZdmxixINZ4buR4buF4bqxWTNk4bukWTEmMVnhu5F9Ylkzw6FZ4buRw6FZM33EqVkzIcOt4bukWeG7kV3EqVnhuqnhurHDoGpZw63huq9tMVnhu5FtWTHhuq9jWTHhurtixINZxKnhu4vhurNi4bqvWTMqYsSDWeG6reG6rypiWeG6r+G6sWHhuqtZM8SR4bqxWeG6r8Op4bqxWTEmMVlixIM/YuG6r+G7pFkz4buDYlnhu5HhurXhu6RZM+G6tSpZw63huq/Ds+G7g2LEg1nDreG6rzvhurFZYuG7h1nhuqnhu48xWeG7i33EqVnhuqnhu4ViWeG6q+G7heG6sVkxZFnEqeG6r+G6oVnEqeG6r+G7jzFZ4bqv4bqxw6BiWTPDs2cx4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwduG6r8OiWTM6Y1nEqTrhurFZMWrhur8xWeG6r2XDreG7pFnDjeG6r2RZduG6r25ZxKnhurUx4bqvWUrhu69Cd1nEqcOiYuG6r1nhuqg5WXjDsjFZxKjhurFhYlnEg+G6sSpjWeG7iGhZxILhurEqY1nEqeG6r+G6u2LEg1nhu5FdYlnEqTvhurFZ4buRP1nhu68qYlnDjGo7Ylnhuqnhu5dZMuG7j1kmYlkzW2pZxKnDs1nhu5l74buVWTLhu49ixINZxKnDomLhuq9ZMeG6r25ZxKnhu4vhurPhu6RZw63huq/hur3hurFZ4bqvZ8OtWeG7keG7heG6sVkxJjFZYsSDP2Lhuq9ZMeG6r8OyMVliLmLEg1nhu5E/WTEmMVkz4bq1KlnDreG6r8Oz4buDYsSDWcSp4bqxYcOtWcSpbTFZYsSD4bqv4bqxOWJZMcOyalnhuq/Ds+G7hWLEg1nEqWrhu5VhYuG7pFnDreG6r8Oz4buDYsSDWSZiWeG6reG7o1nEqeG6r2pdxKlZxKnhur3hurFZw7NqWWLhuq99xKlZMCZjWTEmY1lK4buvQndZxKnDomLhuq/hu6ZZeMOqYsSDWcSp4bqvZuG6sVkxbGLEg1nhu5Hhu4XhurFZMSYxWWLEgz9i4bqvWTHhuq/DsjFZYi5ixIPhu6RZM+G6tSpZw63huq/Ds+G7g2LEg1kxW2JZxKnhuq9qWeG7mWHDrVlixINqw6piWTN9xKlZMyHDrVnhu5E/WTEmMVlixINqw6piWeG7kV3EqVnhuqnhurHDoGpZ4bqt4bqvJjFZM+G6oVkx4bqvblkz4bq/YsSDWcSp4buLY2LEg1nEqeG6r+G6sVkx4bq7YsSDWTHhurtixINZxKnhu4vhurNi4bqv4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4bufasSp4bqvY+G7i1jhu7DDjeG6rzrhuqtZ4bqq4bujWeG6rjpi4bqv4buqL8Ot4buw

Phạm Mỹ Hạnh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát động phong trào tiết kiệm điện

Phát động phong trào tiết kiệm điện
2023-05-22 16:40:00

QTO - Chiều nay 22/5, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến phát động tiết kiệm điện toàn quốc nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng...

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
2023-05-22 09:00:00

QTO - Sáng nay 22/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt và dự kiến bế mạc vào ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết