Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhuqDhurnhuqPhu67huqbEkeG6p8Og4buuIijhuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7ri3hu67hu4zhuqZGw43hu65Hw6wq4bqnw6Dhu67DjWjhuq9S4buu4bq04buR4buu4bq1NsOt4buuw63huqFjI+G7rsOt4bqhw6w+4bqn4buu4bqh4buHZuG7rsOtPV3hu65d4bqhw6zDtDnhuqfhu64g4bq74bqj4buuaWXhu67DoOG6oyPhuqPhu64g4bqtJeG6p+G7rlhWWFnhu67igJPhu65YVljhu7jhu6Yv4bqhV8Wo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhuqAwIyLhu6zFqOG7q+G6oeG6ozfDrOG7ruG6pyPDtOG7rlhZL+G7slThu67huqDhurnhuqPhu67huqbEkeG6p8Og4buuIijhuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7ruG7jSThu67hu4zhuqZGw43hu65Hw6wq4bqnw6Dhu67DjWjhuq/hu67DreG6u+G7rl3huqFtXeG7ruG6oeG6ueG6o+G7ruG6p8Og4bqh4bqv4buu4bq14buR4buu4bq1NsOt4buuw63huqFjI+G7rsOt4bqhw6w+4bqn4buu4bqh4buHZuG7rsOtPV3hu65d4bqhw6zDtDnhuqfhu64g4bq74bqj4buuaWXhu67DoOG6oyPhuqPhu64g4bqtJeG6p+G7rlhWWFnhu64t4buuWFZY4bu4VeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu67hu7hYVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu67DneG7tFdmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy9dVVsj4bqtZ8OsI+G6p8Ogw61o4bqjVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFlYVy9XWVYiWFfhu7RX4buyV8Odw61ZV+G7tkDDosOdLcOiMC0j4bqnLVlXw51XVeG6s2bDoOG7rOG7riPDosOt4buc4bus4bqg4bq54bqj4buu4bqmxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu64t4buu4buM4bqmRsON4buuR8OsKuG6p8Og4buuw41o4bqvUuG7ruG6tOG7keG7ruG6tTbDreG7rsOt4bqhYyPhu67DreG6ocOsPuG6p+G7ruG6oeG7h2bhu67DrT1d4buuXeG6ocOsw7Q54bqn4buuIOG6u+G6o+G7rmll4buuw6DhuqMj4bqj4buuIOG6rSXhuqfhu65YVlhZ4buu4oCT4buuWFZY4bu44bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4bus4bu4WFbhu6zhu67huqEw4bqjw6DhuqHDreG7nOG7rMOd4bu0V+G7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqOG7rSXhuqPhu64i4bqjOOG6p+G7ruG6oOG6ueG6o+G7ruG6psSR4bqnw6Dhu64iKOG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buu4buNJOG7ruG7jOG6pkbDjeG7rkfDrCrhuqfDoOG7rsONaOG6r+G7ruG6teG7keG7ruG6tTbDreG7rsOt4bqhYyPhu67DreG6ocOsPuG6p+G7ruG6oeG7h2bhu67DrT1d4buuXeG6ocOsw7Q54bqn4buuIOG6u+G6o+G7rmll4buuw6DhuqMj4bqj4buuIOG6rSXhuqfhu65YVlhZ4buuLeG7rlhWWOG7uOG7ri3hu67hu5/huqfhuqFS4buuw4LGoeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqkxKld4buuw63huqM1w6zhu65daiPhu67DreG6oWMj4buuw63huqHDrD7huqfhu67DoiThu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqhI+G6o+G7rl09XeG7rm3huqfDoOG7riLEqeG6p8Og4buuXcSR4bqnw6Dhu67huqfDoOG6oTjhu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu67DreG6o+G6p+G7rmbhuqHEqV3hu67hu43EqeG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rmfDrCrhuqfhu67DouG7kVThu65d4bqh4bqx4buuICXhuq3hu64g4bqjN8Os4buu4bqhJOG6p+G6oeG7rsOt4bqhZeG6p8Og4buu4bqn4bqhKcOt4buu4bqn4bqhO+G6peG7ruG6pyjhuqfDoOG7rl0j4bqt4buu4bqh4bqjOMOs4buuZ8OsKuG7rl3EkeG6p8Og4buu4buN4bqjOF1U4buuIHvDtOG7ruG6pSXhuqfhuqHhu67huqHhuqM44bqn4buuICXhuqPhu67huqHhuqkj4buuw61u4buu4bqg4bq54bqj4buu4bqmxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu64gNuG6p+G7rl3DquG7rmnhu4Phu67DrWg14bqn4buuZuG6oSXhuqXhu67hu43huqPhu67DreG6rSThuqfhu67DreG6seG6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqEbhuqE9w63hu67DrWjhuqM54bqnVOG7ruG6pyjhuqfDoOG7rl0j4bqt4buuXeG6oSnDreG7rsOibOG7h+G6p8Og4buu4bqnw6DDrMOp4bqn4buu4bqn4bqhKOG6p+G7rsOib11U4buuw63huqHhu4td4buuIHvDtOG7rl094bqn4buuW+G6uVThu67huqHhurnhuqPhu67hu43huqM14bqn4buu4bqnxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buuXeG6oWrhu64g4bq54bqnw6BU4buuw63Do13huqHhu65db13hu67DreG6ozZm4buuw63huqHDrFThu65t4bqnw6Dhu64ixKnhuqfDoOG7ruG6teG6oeG6rSPhu67huqFiXeG7rl3EkeG6p8Og4buu4bqnw6DhuqE44buu4buNJOG6reG7rmkq4bqn4buuw7XDrCnDreG7ruG7jSThu64g4buB4bqj4buuaWXhuqfDoFThu67huqc64bql4buuWzrDrVThu67DreG6ocOjXeG6oeG7rm3huqfDoOG7ruG7jeG6v+G6o+G7rsO0NcOs4buuXTzDrOG7rl1qI+G7rl3DrOG6uV3hu65dPV3huqHhu67huqUl4bqnw6Dhu65dxJHhuqfDoOG7ruG6p8Og4bqh4bqjOGbhu67DnVVWVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow41o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu65dPV3hu65t4bqnw6Dhu64ixKnhuqfDoOG7rl3EkeG6p8Og4buu4bqnw6DhuqE44buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67hu43huqM4XeG7rmkq4bqn4buuw7XDrCnDrVThu65d4bqhNuG7rlvhuqM24bqnVOG7rmfDrCrhuqfDoOG7rls94buu4buNJOG7rsOt4bqjNcOs4buuw63huqHEqeG7ruG6p8SR4bqnw6Dhu65pKuG6p+G7ruG6p+G6oTvhuqXhu67huqco4bqnw6Dhu65dI+G6reG7ruG6pz/huqfDoOG7rmnDrCnDreG7rsOiI+G6reG7riDhurnhuqfDoFThu65d4bqhKcOt4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65pKuG6p+G7rmbhuqF74bql4buu4buNJOG7rsOtP+G6p8Og4buuIOG6ueG7rsOt4bqj4bqn4buuXT7DtOG7rl1r4bqnw6Dhu67huqfhuqFs4buuZ8OsKuG6p8Og4buuWz3hu65dPV3hu65pKuG6p+G7rmbhuqF74bql4buu4bqnxJHhuqfDoOG7ruG6p8Og4bqh4bqjOGbhu65o4bq54bqnw6Dhu65oJuG6o+G7rsOtaDXhuqfhu67DreG6oeG6r+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7rsOtaOG6reG6p8Og4buu4bqnbOG6v13hu67hu40k4buuZ8OsZV3hu67DrTZV4buuR8OsI+G7riDhuqnhu67DoOG6qWbhu65m4bqhPOG6p+G7ruG6pyjhuqfDoOG7rl0j4bqt4buu4bqh4bqjOMOs4buuZ8OsKuG7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7rl1qI+G7ruG6oOG6ueG6o+G7ruG6psSR4bqnw6Dhu64iKOG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqhVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow40l4bqj4buu4bqh4bq54bqj4buu4bqnw6DhuqHhuq9U4buu4bqhI+G6o+G7rls14bqn4buuw63huqFl4bqnw6Dhu67huqfhuqEpw63hu65dPV3hu67huqfhurnhuqPhu64iw6zhuqfDoOG7rl1qI+G7rsOt4bqhYyPhu67DreG6ocOsPuG6p+G7ruG6oeG7h2bhu67DrT1d4buuWyPhuq3hu67DoMOp4bqlUuG7rmbhuqFl4bqj4buu4bqh4buHZuG7ruG6teG6oSrhuq3hu65pPcOtVOG7rsO1KMO04buuIm/huqfDoOG7rsOg4bqjKuG6o+G7rmbhuqE9ZuG7rsOt4bq74bqnw6Dhu67DreG6oTnhu67hu4034buuaWXhu67huqHhuq094buu4buNJOG7rl3huqHDrMO0OeG6p+G7riDhurvhuqPhu65pZeG7rl09XeG7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rl3huqHhurHhu64gJeG6rVThu67huqFs4bq/4bqnw6Dhu64ifeG6p+G7rl1qI+G7ruG6oOG6ueG6o+G7ruG6psSR4bqnw6Dhu64iKOG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqhVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoRuG6oWXhuqPhu67huqHhu4dm4buuw61o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu67DoOG6oyrhuqPhu65m4bqhPWbhu65d4bqhw6zDtDnhuqfhu64g4bq74bqj4buuaWXhu65d4bqh4bqt4buu4bqg4bq54bqj4buu4bqmxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu67hu40k4buuXT1d4buuIMOq4bqn4buu4buN4bqv4buuw61ob13hu67DreG6ocOs4bq5XVThu65bI+G6reG7rsOgw6nhuqXhu65dPV3hu67huqEl4buuw6084bqnw6BU4buubeG6p8Og4buuIsSp4bqnw6Dhu65dxJHhuqfDoOG7ruG6p8Og4bqhOOG7rsOt4bqhxJHhuqfDoOG7rsOt4bqj4bqn4buuZuG6ocSpXeG7ruG7jcSp4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuZ8OsKuG6p+G7rsOi4buR4buuIOG6ozfDrOG7ruG6oSThuqfhuqHhu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu65pw6xlw63hu67DrW7hu67DreG6seG6p+G6oeG7rsOt4bq/4bqj4buuIOG6ryPhu65m4bqhbMOq4bqnw6BT4buuR8Os4buX4buu4bqg4bq94buuw61o4buH4buu4bqnxJHhuqfDoOG7riIo4bqnU+G7rsONaMOs4bqnw6Dhu67DrSjhuqXhu67huqDhur3hu67DrWjhu4fhu67huqfEkeG6p8Og4buuIijhuqdT4buuZ8OsKuG6p+G7rsOi4buR4buu4bqh4bq54bqj4buu4buN4bqjNeG6p1Thu65nw6wq4bqn4buuw6Lhu5Hhu64g4bqjOeG6pVThu67DrcOjXeG6oeG7ruG6oeG7h2bhu67DreG6oSPhuqfhuqHhu67DreG6rT3huqdT4buuXT1d4buuw6DhuqMq4bqj4buuZuG6oT1m4buuICrhuqXhu65bKuG6reG7riPhuqfhu67huqfhuqPhuqfhuqHhu67huqUl4bqnw6BU4buuI+G6p+G7ruG6p+G6o+G6p+G6oeG7rsOt4bqhxJHhuqfDoOG7rsOt4bqj4bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoRuG6oWXhuqPhu67huqHhu4dm4buuw61o4bqjOeG6p+G7ruG6teG6oSPhuqPhu65dPV3hu67DoOG6oyrhuqPhu65m4bqhPWbhu67DtSbhu67huqHhurnhuqPhu65pZVThu67hurXhuqPhuqfhuqHhu67DrTbhu65pZeG7rmbhuqE9w63hu67DrWjhuqM54bqn4buu4buNJOG7ruG6oeG6veG7rsOtaOG7h+G7ruG6oeG6ueG6o+G7ruG7jeG6ozXhuqfhu67huqfhuqFsUuG7rl09XeG7rmzDrOG7riAm4bqj4buuZ8OsI+G7rmnhuqPhuqXhu67huqfEkeG6p8Og4buuIijhuqdU4buuIGzhu4HhuqfDoOG7rsOtaMOsw7Q34bqn4buu4bqj4bqnw60waOG6pzDDreG7rl09ZuG7rmfDrCPhuqfDoFThu67DreG6oSPhuqfhuqHhu67DreG6rT3huqfhu67hurXhuqHEkeG6p8Og4buuw63huqM34bqn4buu4bqlLMOtU+G7rmzDrOG7riAm4bqj4buu4bqhOOG7rsOt4bqhZeG6p8Og4buuZuG6oTzhuqfhu67huqU34bqlVOG7rsOt4bqh4bqjNsOt4buu4bq1NuG7ruG6pX3DrOG7ruG7jSThu67DrTDhuqXhu67DrWjDrMO04buuw7XDrCnDreG7ruG6p8Ogw6zDqeG6p+G7rsOgZV3hu65pKuG6p+G7rmbhuqF74bqlVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWoRuG6oWXhuqPhu67huqHhu4dm4buu4bqh4bq94buuw61o4buHVOG7rsOt4bq74buuXeG6oW1d4buuID3huqfhuqHhu67DoOG6oz1U4buuw63DrMO0NeG6p+G7rsOtaMOsw7Q34bqn4buu4bqnKOG6p8Og4buuXSPhuq3hu67huqfhuqE+4bqn4buuw63huqFtXeG7ruG7jTfhu65d4bqhw6zDtDnhuqfhu64g4bq74bqj4buuaWVT4buu4bqh4bq94buuw61o4buH4buu4bqnxJHhuqfDoOG7riIo4bqn4buu4bq14bqh4buD4bqj4buu4bqnw6DhuqHhuqM4ZlPhu67DreG6u+G7rl3huqFtXVThu67DrSThuqPhu67DrWjhu4fhu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqhI+G6o+G7rl09XeG7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7ruG6teG6oT1d4buuZuG6oeG7ieG7ruG6oeG7h2bhu67hu43hur/huqPhu67huqfhuqHDrOG7rl08w6zhu65daiPhu67huqDhurnhuqPhu67huqbEkeG6p8Og4buuIijhuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7rsOtaOG6reG6p8Og4buuw61u4bqnw6Dhu67DoOG6oyPhuqPhu64g4bqtJeG6p+G7rl3EqeG7rsOt4bqhOeG7ruG7jSThu67DouG6t+G6p+G6oeG7ruG7jW9d4buubMOs4buuw63huqM14bqn4buuXWoj4buu4buM4bqmRsON4buuR8OsKuG6p8Og4buuw41o4bqv4oCm4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xmxqHDrMOt4bqh4bqtaOG7rMWow4I14buuxqHhuqfhu6YvZsWo

Lê An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát động phong trào tiết kiệm điện

Phát động phong trào tiết kiệm điện
2023-05-22 16:40:00

QTO - Chiều nay 22/5, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến phát động tiết kiệm điện toàn quốc nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng...

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
2023-05-22 09:00:00

QTO - Sáng nay 22/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt và dự kiến bế mạc vào ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết