Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmcWpIeG6teG7quG6sWEqe+G7quG7h2HDrHvhu6pn4bqh4bq1YeG7qmfhu4Uj4bq1OeG7quG6tmgoZ+G7quG6s+G6u8Oh4buqPuG7tuG6teG7qmFA4bq1YeG7qlvEqcOqe+G7quG7ri1W4buq4bq1JeG6s+G7quG6tyPDoeG7qmZt4bu24buqW2XDoVHhu6o+ZeG7qmZo4bq1OcOaL2Hhu6zDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHQV3hu7Z94buow5lG4bu44bq1OeG7quG6teG7tuG7jeG7quG7rlYvWFHhu6pnI8Oh4buq4bq0YUDhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoVHhu6p9xKnhurvDoeG7qmZs4buqe2Hhu4vhu6pn4buF4bqh4buqe+G7i+G7tuG7qsWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7quG7gmhje+G7qmHEkcOh4buqT8Sp4bq54bq1OeG7quG7qeG6oeG6tWHhu6pBaDVR4buq4buCaGN74buqYcSRw6Hhu6rhurU5YV3hu6p74bu4e+G7qj7hu7jDouG7qnvhu7jDouG7qm804buqe2LhurU54buqZ+G7uHvhu6pnYWx74buqYUDhurVh4buqZ8OhM2fhu6rhurHDoTXhurNR4buqe2Fj4bq1OeG7quG6tyThurU54buq4buHYcOg4buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sOG7ruG7rlDhu6pnYT3DouG7quG6t2go4bq14buqbzThu6p9bOG7quG6scOhM+G6teG7qsWpYcSp4bq54bq1OeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buqw7Is4buN4buqfWzhurU54buq4bq3aChnUeG7quG7h2Hhu7jhu4fhu6rhurc14bq1YeG7quG6tSXhurPhu6rhu67hu7Dhu65XUeG7qlvDoTRo4buqe2HDo+G6tWHhu6rFqWHEqeG6ueG6tTnhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qsOyLOG7jeG7qn1s4bq1OeG7quG6t2goZ1Hhu6rhu4dh4bu44buH4buq4bq3NeG6tWHhu6rhurUl4bqz4buq4buu4buw4buuVlLhu6rhu4Zh4bql4buqxalh4buL4buqZ+G6o3th4buq4buCaGN74buqYcSRw6Hhu6rhurQ5aOG7jTfhurXhu6rhurBhKnvhu6rhu6nhuqPhurVh4buqW8OhNGjhu6phQOG6tWHhu6rhurXEkcOh4buqfWjhurU54buq4buHYcOhMuG6teG7qmHhuq3hu4dSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7suG7tOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pY4bu0VuG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy97Uj7hu7bDouG7g2jhu7bhurU5Z+G7hcOhUm/hurUvfV1m4bqxZ8Oi4buHL+G6tV3Ds2Yv4buuVuG7ruG7rC/hu6zhu7DDnX3hu67hu6xWWFnhu6xYZ1lZ4buu4buu4bq3w50tYcOi4bu24bq1OS19aHstZ2Hhu7bhurU5LeG7h2Hhu7ZnUuG6r+G7hznhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buoxakh4bq14buq4bqxYSp74buq4buHYcOse+G7qmfhuqHhurVh4buqZ+G7hSPhurU54buq4bq2aChn4buq4bqz4bq7w6Hhu6o+4bu24bq14buqYUDhurVh4buqW8Spw6p74buq4buuLVbhu6rhurUl4bqz4buq4bq3I8Oh4buqZm3hu7bhu6pbZcOhUeG7qj5l4buqZmjhurU54buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7suG7tOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hY4bu0VuG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5nhu4Zh4bql4buqR+G7hcSp4bq/4bq1OeG7qlvDokDhurXhu6p7YWjhu40y4bq14buqZ+G7heG7uHth4buq4bupw6JA4bq14buq4bup4bun4buCQeG7qmfDo+G6tWHhu6rhu4JoPeG6tTnhu6pH4buF4bqj4buqQcOiQOG6tTnhu6rhu6lqe+G7qkdhKuG6tTnhu6rhu4dh4bu4Z+G7qj7DoTZo4buq4buP4buq4bqxw6Ez4bq14buqZyPDoeG7quG7h2HDoTLhurXhu6ph4bqt4buH4buqLeG7quG7m+G6tWHhu6Dhu6rhurQ5aOG7jTfhurXhu6pHYeG6o+G7quG6tuG7j8OaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUdh4bu24bqz4buqOcOh4bu24buq4buHYeG7uGfhu6o+w6E2aOG7quG7j+G7quG6scOhM+G6teG7qmcjw6Hhu6rhu4dhw6Ey4bq14buqYeG6reG7h1Hhu6rhu4Zh4bql4buqR+G7hcSp4bq/4bq1OeG7qlvDokDhurXhu6p7YWjhu40y4bq14buqZ+G7heG7uHth4buq4bupw6JA4bq14buq4bup4bun4buCQeG7qmfDo+G6tWHhu6rhu4JoPeG6tTnhu6pH4buF4bqj4buqQcOiQOG6tTnhu6rhu6lqe+G7qkdhKuG6tTnhu6rhurUyaOG7quG7g2jhu7bhurXhu6pbw6E24bqz4bug4buq4buGYcSp4bq54bq1OeG7qnthLOG6s+G7qnthw6Phu6pbI8Oi4buqe+G7i+G7tuG7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoVHhu6rhu4rhu43hu6o+4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoeG7quG6t0Dhu6p7YeG7i+G7qlvEkeG6tTnhu6rigJxna+G7qmbhurvhurNR4buqZ2vhu6rDsuG7tuKAneG7quG6tWHEqeG6tTnhu6pnYWx74buqZzPhu6rhu4No4bu44buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6p7YWgp4bq14buqPuG6o+G7qnvhu7h74buqfWzhu6rhu7jhurXhu6rhurdoKGdR4buq4bq0OWHhuqPhu6rhu4No4buNM2dR4buqWzThu6rhu7jhurXhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7quG7gmhje+G7qmHEkcOh4buqW+G7tuG6tTnhu6p74bqn4bq14buq4bq1YcOhNGjhu6o+Lmfhu6p7KOG7h1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lPw6E1e+G7qmdh4bu24buN4buqW2XDoVHhu6o+ZeG7qmZo4bq1OVHhu6pbw6E0aOG7qnthw6PhurVh4buqe+G7uHvhu6p9bOG7quG7uOG6teG7quG6t2goZ+G7qnvhuqfhurXhu6rhurVhw6E0aOG7qmbDouG7qm/hurvDoeG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6p7YcOg4bq1YeG7qmdhantR4buqZ+G6oeG6tWHhu6pn4buFI+G6tTnhu6rhurVA4buN4buqWyThu6p9w6E34bq14buq4buF4bu24buq4bq1YcOhNGjhu6rhurUl4bqz4buqb0Dhu6rhurFh4bu44buq4buHYWXhu6o+w6Ez4bq1UuG7quG7qSPDoeG7qj7DoTZo4buqPiXhurXhu6rhurFhw6Il4bq14buqbzThu6rhu40zaOG7qmdj4buqfWzhu6o+4bu4w6Lhu6p74buL4bu24buqe+G7uHvhu6p9bOG7quG7uOG6teG7quG6tmgoZ+G7qmfhu4XhuqHhurVh4buqb0Dhu6p7YcOi4buq4buP4buq4bqxw6Ez4bq14buqZyPDoeG7quG6scO14buqYeG6reG7h+G7quG6tUDhu43hu6p7YcSp4bu24buqe+G7tsOiUeG7quG7jTJo4buqeyFo4buqZ2Fse+G7qmfDoTfhurXhu6p7aMSRe+G7qmZj4bq1OeG7qlvhuqfDoeG7qmHhuqnDoeG7quG7h2E9w6Hhu6p74bql4buqW8OhNGjhu6p7YcOj4bq1YVHhu6o+ZeG7qmZo4bq1OeG7qmHhu7bhu43hu6p9w6Lhu6pnw6DhurVh4buq4bqx4buR4buq4bq3aChnUeG7quG6seG7keG7qnvEqeG6ueG6tTnhu6p7YcSp4bu24buqW8Spw6p74buqZ2Fse+G7qmHDoTXhurXhu6rhurPEkWfhu6p74bu4e2Hhu6rhurU5YcOhMuG6s+G7qmdpe1Hhu6p74bqn4bq14buqZ+G6oeG6tWHhu6pn4buFI+G6tTnhu6rhurU24buq4bq14bu24bq1OVHhu6pnw63hu43hu6pnw6E14bq1UlLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nhu6kjw6Hhu6o+w6E2aOG7qkHDokDhurU54buq4bupanvhu6pHYSrhurU54buqe2HDouG7quG7hSbhurU5UeG7quG6s8SRZ+G7qmZj4buqfWzhu6rhu7jhurXhu6rhurdoKGfhu6pn4buF4bqh4bq1YVHhu6p7YcOi4buq4buP4buq4bqxw6Ez4bq14buqb0Dhu6pnYWLhurU54buq4buDaOG7tuG7qmcjw6Hhu6rhurHDteG7qmHhuq3hu4fhu6rhurVA4buN4buqW8Spw6p74buqOW3DoeG7qlsz4bq14buqWyPDoeG7qj7DoTZo4buq4buCaGN74buqYcSRw6Hhu6rhu4UuZ+G7quG6s2jEkeG6tVHhu6rhurFhYuG6tTnhu6pbPeG6s+G7qj49w6Lhu6pnYV3DouG7quG7g2jhu43hu6pb4bqj4bq1YeG7qnvhu4vhu7bhu6rhurZoKGfhu6rhu6fhu7bhurXhu6phQOG6tWHhu6pvJeG6teG7qj494bq14buq4buDaOG7jeG7quG7h2Ej4bqz4buq4buHYeG7uOG7h+G7quG6t2goZ+G7qm9A4buq4buCaOG7jeG7qnthM+G7qmHDoiNn4buqW8SR4bq1OeG7qnvhu4vhu7bhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoVHhu6rhurdA4bqz4buqYSPhurXhu6p7YTPhu6rhu4UuZ+G7quG6t+G6u+G6teG7qlsz4bq14buqb8OhNXvhu6rhurU5YcOhMuG6teG7qntqaFHhu6pnYeG7tuG6s+G7qjnDoeG7tuG7qjnhuqXhu4fhu6rhu4/hu6rhurHDoTPhurXhu6pvQMOi4buqe+G7uHvhu6p9bOG7quG7uOG6teG7quG6t2goZ+G7qnvhu4vhu7bhu6pbI8Oh4buqPsOhNmjhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoeG7qm9A4buq4bupw6JA4bq14buqWyPDoeG7qj7DoTZo4buq4buCaGN74buqYcSRw6FSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxrDEqeG6veG6tTnhu6rhurVhxKnhu6p7LGjhu6p7YWjhu4014bq14buq4bq3QOG6s+G7quG6t2goZ+G7qnvhuqfhurXhu6p7KOG7h+G7quG7hSjhu4dR4buqb8SRw6Hhu6pvQOG6tTnhu6pvQOG7qmdhw6EzaOG7qnthKnvhu6p7YSrhurVQ4buqe8Ot4bq1OeG7qm/hurvDoeG7qlvhuqVR4buqZ2hlw6Hhu6pnYeG6reG7qnvhu4vhu7bhu6p74bu4e+G7qn1s4buq4bu44bq14buq4bq3aChn4buq4bq1OUDhu43hu6p7QOG6tTnhu6pbxKnDqnvhu6rigJxn4buFMOG7qmHhuqXhu7bigJ1S4buq4bqyxJFn4buqZmPhu6p9bOG7quG7uOG6teG7quG6t2goZ+G7quG6s+G6u8Oh4buqPuG7tuG6teG7qmFA4bq1YeG7quG7ri1W4buq4bq1JeG6s+G7quG6tyPDoeG7qmZt4bu24buqW2XDoVHhu6o+ZeG7qmZo4bq1OVLhu6rhu6ks4buN4buq4bq3QOG7qm8u4bq14buqWzThu6pbI8Oh4buqPsOhNmjhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoVHhu6p7beG7qmfhu4XDoeG7qm9A4buq4bq0YSzhurXhu6p9LOG6teG7quG7g2jhu7bhurXhu6pnLOG6s+G7qm9A4buqeyHhurXhu6rhu4dhPcOh4buq4bq1OWHDoTLhurPhu6pnaXvhu6rhu4VA4buqZsOi4bu4Z1Hhu6pb4bu44bq1YeG7qjnDoeG7uOG7qm9A4buqe+G6peG7qjnDoT3DoeG7quG7h2Hhu7jhu4fhu6p7JeG6teG7qnvhurnhu6pbNuG7quG6sWEqe+G7quG7h2HDrHtR4buq4bqxYWLhurU54buq4bq1IuG7qmfhu4Xhu7jhurVhUeG7quG6sWFi4bq1OeG7quG6tTbhu6rhurXhu7bhurU5UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmU804buqVuG7qn1s4buq4bu44bq14buq4bq3aChn4buqWzThu6rhurU5YeG6o+G7qj5l4buqZmjhurU54buqb0DDouG7quG6scO14buqYeG6reG7h+G7qmdhauG7qlhR4buqZ2Fq4buqWVHhu6pnYWrhu6rDneG7qnvhu4vhu7bhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoeG7quG6sWHhuqXhu7bhu6rDkk/hu6pb4bql4buq4bq3QOG7oOG7qn1s4buq4bu44bq14buq4bq2aChn4buq4bq3bHvhu6rhurfEqcOq4bq1OeG7qmdh4bu24bqz4buqOcOh4bu24buqPj3DouG7qm814buq4buZ4bq14buq4bq1w6HhurVh4buqZ+G7hShn4buqZ2zhu6rhur/hu6p74bq54buqZuG6v1Dhu6rhurZoKGfhu6rhu6c9w6Lhu6pbPeG6s+G7qmfhu4UoZ+G7qmdsUeG7quG7tuG6teG7qmfDokDhurXhu6o5w6Hhu7bDouG7qmdhYuG6tTnhu6pbxKnhur3hurU54buqPsSRUOG7quG6tmgoZ+G7quG7ucOh4bu2w6Lhu6pnYWLhurU54buqW8Sp4bq94bq1OeG7qj7EkeG7qlRbxKnDqnvhu6pn4bu4e2Hhu6rhu4Xhu7bhu6pna+G7quG6tmgoZ+G7quG7ucOh4bu2w6Lhu6pnYWLhurU54buqW8Sp4bq94bq1OeG7qj7EkVVR4buqWyPDoeG7qj7DoTZo4buqWzThu6rhurU5YeG6o+G7quG7gmhje+G7qmHEkcOh4buq4bq3QOG6s+G7quG7heG6q+G7qmdhKGfhu6pnYS5o4buqW+G7uMOiUeG7quG6t+G7j+G7qjnDoT3DoeG7quG7heG6q+G7qnvhurnhu6pm4bq/UeG7quG6tWEuZ+G7quG6t0Dhu6rhurVhbuG6tTnhu6pbw6E24bqz4buq4bqz4bq7w6FR4buq4bq1YW7hurU54buqW8OhNuG6s+G7quG6sWHhu7h74buqZsOi4buqb+G6u8Oh4buqZ+G7hcSp4bq7e+G7qlss4buN4buqZ+G7hTLhurXhu6p74bq54buqZuG6v+G7quG7h2E9w6Hhu6pnYWx74buqZmzhu6rhurFhw6Lhu7bhu6ph4bqte+G7qm9A4buqZ2Fo4buNM2fhu6rhu4dhw6x74buqez3hu6pvNOG7qnvhurnhu6pm4bq/4buqe2HDoOG6tWHhu6pn4buF4bqjUeG7qnvhurnhu6pm4bq/4buq4bq34buP4buq4bq3aCjhurXhu6pvQOG7qmdhbHvhu6pnw6E34bq1UeG7quG6tcSRw6Hhu6phQOG6s+G7qnvhu4vhu7bhu6p74bu4e+G7qlvDoTRo4buq4bq3aChnUuG7qsWp4bql4buq4bq1YcSp4buqbyjhu43hu6rhurPhurvDoeG7qmcjw6Lhu6pmbOG7qltk4bq1OeG7qmdhaCjhurXhu6p74bu2w6Lhu6rhurU54bu24buN4buqZ+G7hcOi4bq1OeG7qlsjw6Hhu6o+w6E2aOG7quG7gmhje+G7qmHEkcOh4buqb0Dhu6p9xKnhu6rhurdoKOG6teG7qsOyJOG7qmHEkcOhUeG7qnvhu4nhurU54buq4bq1YcSp4buqZmzhu6rhu4vhurU54buqYcSRUeG7qltk4bq1OeG7qmfhuqHhurVh4buqe+G7i+G7tuG7quG6tGEs4bq14buqfSzhurVSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7mWhnYcOi4buF4buow5nhurQ5aOG7jTfhurXhu6pHYeG6o+G7quG6tuG7j+G7qlThu6nDokDhurXhu6pbI8Oh4buqPsOhNmjhu6rhu4JoY3vhu6phxJHDoeG7qmfDo+G6tWFVw5ov4buHw5k=

Nguyễn Thị Lý (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát động phong trào tiết kiệm điện

Phát động phong trào tiết kiệm điện
2023-05-22 16:40:00

QTO - Chiều nay 22/5, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến phát động tiết kiệm điện toàn quốc nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình cung ứng...

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
2023-05-22 09:00:00

QTO - Sáng nay 22/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt và dự kiến bế mạc vào ngày...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết