Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDteG7jkTDg1fhu7ThuqjDg0fDlU/hu6LDg1bDnS7Dg+G7jsOVTOG7nMODP03Dg8ONQ8OVw4NJI8Wo4bui4buM4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu54buzw7LDteG7tcODLcODYlThu5zDg1bDneG6qMOD4bqsL+G6rC/hurDEguG6ruG6tnjDg1lDw5XDg0fEkMOVw4NHw5VP4buiw4M7xJDDg2JEw5XDg+G6veG7jkt4w4Phu4/hu7DDg+G7gVThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsOD4butw4PDs8O14buBw7XDg8Oyw51E4bui4buMw4PDtVfhu5LDg+G7ruG7jlXDlcOD4buO4buq4buuw4M/xq/DlcODSOG7jsOU4bui4buOw4NWw50sTeG7osODw43hu5LhuqjDg+G7ruG7jiPFqOG7ouG7jMODWcOVTOG7osOD4buOQuG7ouG7jsODWeG7jkTDg+G6rsODSOG7nuG7osODP8OUSOG7jsODSOG7oMODWVdR4bui4buMw4Phu5oj4buq4bui4buMw4Phu4zhu4bhu6LDg+G6rsSCw4PGoOG7jMODP03Dgz/Gr8OVw4PDjUPDlcODSSPFqOG7ouG7jHnhu7dZ4bqoR+G7msOMw4NYWSzhu5rDjMaw4bqi4buc4bqoV+G7jMOV4buiduG6sOG7rjvDg+G6qMOdWeG7nuG6ouG7ueG7t1lX4bu54bu3WUnhu7nhu7fDleG7nOG7jMODWFdIxrDhuqIvL0h5R+G6qOG7nlbDneG6qOG7ouG7jFlXw5V5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqu4bq24bq2w4Iv4bqy4bqmSeG6sMSC4bqu4bqy4bqy4bqw4bquWeG6pOG6sOG6tOG6ssOC4bua4bqueeG7luG7ruG7jOG6osODL+G7ueG7ty9ZSeG7ueG7ty9ZV+G7ueG7t1lX4bu54bu3WUnhu7nhu7fhu67hu7nDteG7jkTDg0jhu57hu6LDgz/DlEjhu47Dgz9Nw4Phu5pDw5XDg8ONQ8OVw4NJI8Wo4bui4buM4bu3L+G7ruG7ueG7ty9ZSeG7ueG7ty9ZV+G7ueG7ty9Z4bqoR+G7msOM4bu54buP4bqow53Dg8ag4buOw5XDg+G7ouG7juG7guG7osODw40j4buqSMODWcOV4buiw4NH4bqq4buew4NI4bu44bqow4Phu6Lhu4wjw4NJ4bq+4buiw4PDtVfhu4bhu6LDg+G6v8OV4bui4buOw4Ni4bu04bui4buMeMOD4buww4NZQ8OVw4NZ4buOVOG7osODw7VXw53hu6Lhu4zDgz7hu6J4w4M7xJDDg2JEw5XDg+G6veG7jkvDg+G7s+G7jsOdLE7hu6LDg2JEw5XDg8OqReG7ouG7jOG7tcODxqDhu47DlcODw43huqjhu6Lhu4zDg8ON4bqq4bui4buOw4NHw4lZw4NZV0vhu6LDg+G7ouG7jCPDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODSOG7oMODw43DmcODWOG6vsOdw4PGoOG7juG7nkThu6Lhu4zDg+G6ruG6tMOD4bucw4PDjcSQw4NHw4lZw4PDjSPhu6pIw4Phu5zDmVnDg0jhu57hu6LDgz/DlEjhu47Dg8ON4bq6SMODR8OVTlnDg1bDnS7Dg+G7jsOVTOG7nHjDg+G7j+G7sMOD4buB4buBw4Phu63Dg8Ozw7Xhu4HDtcODw43EkMOD4buu4buOVcOVw4Phu47hu6rhu67Dgz/Gr8OVw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1bDnSxN4buiw4PDjeG7kuG6qMOD4buu4buOI8Wo4bui4buMw4NZw5VM4buiw4Phu45C4bui4buOw4Phu5rhu4Lhu67Dg0fDlUvhu6LDg0dE4buiw4NZw5VM4buuw4Phu6Lhu47hu4Lhu6LDgz9Cw4NZ4buORMODSOG6qsODWeG7jk/Dg+G7okIsw4M/TcOD4buaQ8OVw4Phu5xUw5XDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODWeG7jsOVS+G7osOD4bui4buOw5VL4buiecODw6Dhu57hu6LDgz/DlEjhu47Dg8ONI+G7qkjDg1nhu45Ew4Phu5pDw5XDg0fDlU/hu6LDg0jhu6DDg0jhu47DlU3DncODSULDlcODxqDhu47hu55E4bui4buMw4PDgsSCw4NI4buceMODSOG7jsOVTcOdw4Phu6Lhu4zhuqjhu6Lhu4zDg+G7jsWo4buiw4PhurLEgsODSOG7nHjDg1lXUeG7ouG7jMOD4buaI+G7quG7ouG7jMODxqDhu47hu55E4bui4buMw4Phuq7EgsODxqDhu4x5w4PhuqPhur4sw4Phu5pCw4Phu5zDmVnDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6JF4bucw4Phu5rhu55Cw5XDg1fhu7ThuqjDg0fDlU/hu6LDg1bDnS7Dg+G7jsOVTOG7nMODSOG7oMOD4buc4bq6WcODWUPDlcODcMOVTlnDg+G7geG6qOG7nHnDg8O14buOw4zhu57Dg8OgVOG7ouG7jMODI8avSMODw6Bjw7XDo+G7j3jDgz/DlEjhu47Dg+G7mkLDg+G7muG7nkLDlcODw43DmeG7ouG7jMODP+G7glnDg8ON4bq6SMODR8OVTlnDg1bDnS7Dg+G7jsOVTOG7nHjDg1nhu47DncOZSMOD4bui4buO4bug4bucw4Phu6Lhu4zDnSzDg0jhu4Dhu67Dg1lX4bue4bui4buMw4NJ4bqo4bui4buOw4NY4bqqSOG7jsODSOG6qkjDg+G7muG7nkLDlcODR+G7ksODw43DjMODSVHhuqjDg1nDnSxOWcODSOG7juG7uOG7ouG7jHjDg+G7ouG7jOG7jsOVS+G7nMODSOG7gOG7nMOD4bucUcOVw4Phu45C4bui4buOw4M/w5XDg+G7nMOd4bqow4NH4bqq4buieMODP+G7guG7osODSOG7jsOdLE/hu6J5w4PDtVcjxq9Iw4PGoOG7jsOVw4NZ4buORHjDg0jhu57hu6LDgz/DlEjhu47Dg8ONxJDDg8ONI+G7qkjDg+G7jMOJ4buiw4NZ4buOxKjDg8ON4buS4bui4buOw4M/4buSw4PDjU/Dg1nhu47DjOG7nsODSVPDlcODw40j4buqSMODw40j4buo4bui4buMw4PDjcOVw4M/QsODSOG7oMODR8OVTuG7osOD4buu4buO4bqq4buuw4NHROG7nsODP055w4PhuqMj4buqSMODR8OVTFl4w4PDjUzhu6LDg+G7ouG6qCzDg1lDw5XDgz/hu7Thu6Lhu4zDg0fDlU/hu6LDg8Oyw51E4bui4buMw4PDtVfhu5LDg8ONxJDDg+G7ruG7juG6qlnDg+G7jsOVTuG7osOD4bq0w4Phu5rhu55Cw5XDg1fhu7ThuqjDg0fDlU/hu6LDg1bDnS7Dg+G7jsOVTOG7nMOD4bui4bq44bucw4NZV+G7nuG7ouG7jMODWOG6qkjhu47Dg8ONUsODSOG7uOG6qMODWeG7jkzDg+G7jMOVxq/DlcOD4buMw5rhu5x2w4NX4bu04bqow4NJ4bqoeMODV+G7tOG6qMODVsOdROG7osODw43DmuG7ouG7jHjDg8ONw5rDlcOD4bucw5rDlcODST3huqh4w4PDjcOaw5XDg+G7nMOaw5XDgz9Cw4M/w5RI4buOecOD4bqjT8ODR0Thu57Dg1nDmuG7osOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4buMw5VV4bui4buMw4NX4bu04bqow4NWw50uw4Phu47DlUzhu5zDg+G7okIseMODWSTDg+G7okXhu5zDg+G6sMSCxILDgsODw41M4buiw4Phu6LhuqgseMOD4buP4buww4Phu4Hhu4HDg+G7rcODw7PDteG7gcO1w4PDjcSQw4Phu5zhu7DDg+G7jkLhu6Lhu4zDg0jhu47hu7ZIw4Phu5rGr+G7rsODWeG7guG7rsOD4buOw53hu4Dhu6LDg0jhu47hu57Dg+G7ouG7jCPDg0nhur7hu6LDg0jhuqpIw4M/4bu04bui4buMw4M/w4zhu6LDg0fDlU/hu6LDg+G7ouG7juG6uOG7nMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg0nhur7hu6LDg8ag4buOVOG7ouG7jMODWeG7juG6qOG7nMOD4buMw5XhuqjDg+G7nMOd4bqow4NH4bqq4buieMODP+G7guG7osODSOG7jsOdLE/hu6LDg1lX4bqqw5XDg+G7ruG7juG7iuG7rsODSOG6qkjDg+G7muG7nkPDlcODV+G7tOG6qMODR8OVT+G7osODVsOdLsOD4buOw5VM4bucw4Phu6JCLHnDg+G7geG7juG7qMODP+G7gizDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7okXhu5zDg1lX4buww4Phu5pDw5XDg8ON4bq+LHjDg+G7ouG7jCPDg0nhur7hu6LDg+G7sMODSOG6qkjDg+G7jsOdLE7hu6LDgz/DjOG7osODR8OVT+G7osODw43EkMOD4buu4buO4bqqWcOD4buOw5VO4buiw4M/QsODWeG7jkTDg+G7mkPDlcODw41Dw5XDg0kjxajhu6Lhu4zDg+G7jsWo4buiw4PhurDEgsODSOG7nuG7osODV+G7tOG6qMODR8OVT+G7onjDg1lX4bue4bui4buMw4PDjeG7oMODSOG7oMOD4bui4buOw5VNw53Dg+G7muG7nkLDlcODSOG7oMODWUvhu6LDg1lX4bue4bui4buMw4NY4bqqSOG7jsODw41Sw4NI4bu44bqow4NZ4buOTMOD4buMw5XGr8OVecODw7XDleG7onjDg0Thu6Lhu452w4PDtWLhu5nDoMODw7LDtHPhurPhu4Hhu7cv4buu4bu5


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đánh giá kết quả khảo nghiệm 10 giống lúa mới

Đánh giá kết quả khảo nghiệm 10 giống lúa mới
2013-09-10 01:44:13

(QT) - Để giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời lựa chọn bổ sung các giống lúa ngắn ngày, phù hợp vào cơ cấu bộ giống lúa của...

Tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013

Tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013
2013-09-10 01:41:23

(QT) - Hôm qua 9/9/2013, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2013. Theo kế hoạch đợt tuyển quân này, toàn tỉnh có 5 địa phương là Gio Linh, Đakrông, Hải...

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325

Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325
2013-09-09 08:07:15

(QT) - Ngày 6/9/2013, tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 325 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam long trọng tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết