Cập nhật:  GMT+7
Ố>ỞỜ@2ÙẩẩĨỚấẪ{ẫ2$ỚỒẪYẫỜ@ƯỜệ[Ờ2ẳ{Ờ}@>Ờ@eÙỜ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@á4<Ờ=5Ủ4Ố/>ỞỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấủ$Ù#ỚỒÕẦẪÔỜ-ỜẪ>ê@Ờ>{.4Ờ@>eỜ=,Ờ>5ŨẫỜ=ả4<Ờ@eÙỜ4Ừ3ỜỠỢỞÚỜ2ỦỜ“Ệ[Ờ2ẳ{Ờ}@>Ờ@eÙỜ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@á4<Ờ=5Ủ4”ÒỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<Ờ=ỨỜ@đỜẫ>!Ờ>6ÙỜ4ả{Ờ#b4<Ờ@>eỜ=,ÒỜẫ}@>Ờ@ê@Ờẫậ{!4Ờ1>Ù{Ờ4>{,bỜ>5ŨẫỜ=ả4<Ờẫậ84<ỜẫX3ÒỜẫ>{;ẫỜẫ>ê@ỜệỦỜ>{.bỜầbƯỜ<6ấỜấ>Ý4Ờ=Ư3ỜỸƯ5Ờầbf,4ÒỜ2ẳ{Ờ}@>Ờ>ẳấỜấ>ỤấÒỜ@>}4>Ờ=Ụ4<Ờ@eÙỜ@Ụ@Ờ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@á4<Ờ=5Ủ4ỜệỦỜ4<ẹặ{Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜÕywớÔỌỐ/ấỒỐẫÙỸ2$Ờẩẫf2$ĨỚ3Ùậ<{4OỠấễỜÙbẫ5ỚỒỐẫậỒỐẫ#ỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỞÚRỠ/QU#ỠỢSPỞPRẫỞQRỢRR2ỞỌ0ấ<ỚỜ/ỒỐ/ẫ#ỒỐ/ẫậỒỐẫậỒỐẫ#ỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<ỜẫãỜ@>ẻ@ỜẪ;ẫỜẩb3ỜệÝfỜ@>5Ờ@á4<Ờ4>X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ@6Ờ>5Ủ4Ờ@Ư4>Ờ1>6Ờ1>Ừ4ỜỌỜk4>Ờ#5Ờỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<Ờ@b4<Ờ@YấỐ/ấỒỐ/ẫ#ỒỐ/ẫậỒỐ/ẫÙỸ2$ỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒớ;4Ờ4ÙfÒỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<Ờ@6ỜPÚỜ@á4<Ờ=5Ủ4Ờ@ắỜẩẵỜÕỗớỗẨÔỜệằ{ỜPỌỢPSỜ2Ù5Ờ=ả4<ÒỜẫậ54<Ờ=6Ờ@6ỜỠỌTQPỜ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@á4<Ờ=5Ủ4ỌỜy>[4Ờ@>b4<ÒỜ=ặ{Ờẩà4<ỜệỦỜệ{.@Ờ2Ủ3Ờ@eÙỜ@á4<Ờ4>X4Ờệ{:4Ờ@>ẻ@ÒỜ2Ù5Ờ=ả4<ỜÕỗyỆỗÒỜwớÔỜẫậ54<Ờẫ5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ@ắỜỸƯ4Ờã4Ờ=]4>ÒỜẫ{,4Ờ2ẹắ4<ÒỜẫ>bỜ4>ỲấỜệỦỜ@Ụ@Ờ@>;Ờ=ảỜ@>}4>ỜẩỤ@>Ờ4<ỦfỜ@Ủ4<Ờ=ẹẳ@ỜầbÙ4ỜẫX3Ờ>ắ4ỌỜyỪ3ỜỠỢỞÚÒỜẫ>bỜ4>ỲấỜỸ[4>ỜầbX4Ờ@eÙỜ4<ẹặ{Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờẫậ54<Ờẫ5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ŨẫỜẫậ:4ỜRÒSỜẫậ{.bỜ=ạ4Ụ4<ỌỜỆ{.@Ờ@>Ừ3Ờ25Ờ@>5Ờ=5Ủ4Ờệ{:4ÒỜywớỜ2bá4Ờ=ẹẳ@Ờỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<ỜầbÙ4ỜẫX3Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ4>Ử3ỜỸƯ5Ờệ.Ờầbf,4ÒỜ2ẳ{Ờ}@>Ờ>ẳấỜấ>ỤấÒỜ@>}4>Ờ=Ụ4<Ờ@eÙỜywớỌỜẪ>$5Ờ=6ÒỜổÙ4Ờ@>YấỜ>Ủ4>Ờ@á4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜ>ẹằ4<Ờ#Ỷ4ÒỜ@>"Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@ỜỗớỗẨỜấ>à{Ờ>ẳấỜệằ{Ờ@>}4>Ờầbf,4Ờ=ạ4<Ờ@YấỜẫãỜ@>ẻ@ỜẫàẫỜ>ả{Ờ4<>]ỜywớÒỜ>ả{Ờ4<>]Ờ@Ụ4ỜỸảỜ@á4<Ờ@>ẻ@Ờẫ>$5Ờ=c4<Ờẫ>ặ{Ờ<{Ù4ỜệỦỜầbfỜẫậ[4>ÒỜẫ>Ù3Ờ<{ÙỜễXfỜ#ê4<Ờẫ>9ÙỜẹằ@Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜẫỲấỜẫ>!ÒỜ4ả{ỜầbfÒỜầbfỜ@>;Ờ@ắỜầbÙ4ÒỜẫ>ê@Ờ>{.4ỜẫàẫỜầb{Ờ@>;Ờ#X4Ờ@>eỜẵỜ@ắỜẩẵỌỜv;ẫỜầbƯỜ=ỨỜ@6ỜỞỢỢKỜ=ắ4Ờệ]ỜẫãỜ@>ẻ@Ờ>ả{Ờ4<>]Ờ@Ụ4ỜỸảỜ@á4<Ờ@>ẻ@ÓỜẫậ:4ỜTÚKỜ=ắ4Ờệ]ỜẫãỜ@>ẻ@Ờ>ả{Ờ4<>]ỜywớỌỜớÙỜẩàỜ@Ụ@Ờ#5Ù4>Ờ4<>{.ấỜ=ỨỜễXfỜ#ê4<Ờẫ>5ƯỜẹằ@Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜẫỲấỜẫ>!ỜÕỠTỜ=ắ4Ờệ]ÔÒỜẫậ54<Ờ=6Ờ@6Ờ4>{,bỜẫ>5ƯỜẹằ@Ờ@6Ờ@>YẫỜ2ẹẳ4<ỜẫàẫÒỜ@6Ờ4>{,bỜ={,bỜ1>5Ư4Ờ@6Ờ2ẳ{Ờ>ắ4Ờ@>5ỜywớỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒổ:4Ờ@Ũ4>Ờ=6ÒỜổÙ4Ờ@>YấỜ>Ủ4>Ờ@á4<Ờ=5Ủ4Ờẫ}@>Ờ@ê@Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜệằ{Ờ@ắỜầbÙ4ÒỜ#5Ù4>Ờ4<>{.ấỜẫậ54<Ờệ{.@ỜẩỰấỜễ;ấÒỜỸàỜẫậ}Ờ2Ũ{Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ@é4<Ờ4>ẹỜễXfỜ#ê4<Ờ@Ụ@Ờấ>ẹắ4<ỜỤ4ỜẩƯ4ỜễbYẫỜ1{4>Ờ#5Ù4>ÒỜ1{!3ỜẫậÙỜ<{Ụ3ỜẩỤẫỜệ{.@Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@>;Ờ=ảỜ@>}4>ỜẩỤ@>Ờ@>5ỜywớÒỜệỲ4Ờ=ả4<Ờ#5Ù4>Ờ4<>{.ấỜẫậ{!4Ờ1>Ù{Ờ@á4<ỜẫỤ@ỜỸƯ5Ờ>ảỜ2Ù5Ờ=ả4<ÒỜấ>74<Ờ@>ỤfỜ@>ềÙỜ@>ỤfÒỜệ{.@Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@Ụ@Ờ@>;Ờ=ảỜ@>}4>ỜẩỤ@>Ờ4>ẹỜ>ẳấỜ=ạ4<Ờ2Ù5Ờ=ả4<ÒỜổủỄủÒỜổủFẪ…Ờẫ>$5ỜầbfỜ=]4>ỌỜẪãỜ@>ẻ@Ờ@á4<Ờ=5Ủ4Ờẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ1{!3ỜẫậÙÒỜ<{Ư{Ờầbf;ẫỜ4>ề4<Ờẫạ4ỜẫŨ{ÒỜệẹằ4<Ờ3Ự@Ờ1]ấỜẫ>ặ{Ờ<6ấỜấ>Ý4ỜễXfỜ#ê4<ỜầbÙ4Ờ>.Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ>Ủ{Ờ>7ÙÒỜễXfỜ#ê4<ỜẫãỜ@>ẻ@Ờ@á4<Ờ=5Ủ4Ờệề4<Ờ3Ũ4>ÒỜ@>"Ờ=Ũ5ỜổÙ4ỜẪ>Ù4>ỜẫậÙỜ4>X4Ờ#X4Ờ>5ŨẫỜ=ả4<Ờẫ>$5Ờ=c4<Ờ@>ẻ@Ờ4Ừ4<Ờ4>{.3ỜệđỌỜẪậ{!4Ờ1>Ù{ÒỜ@>"Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@ỜỗớỗẨỜ4Ự3ỜỸỰẫỜ=ặ{Ờẩà4<Ờệ{.@Ờ2Ủ3Ờ@eÙỜ@á4<Ờ4>X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờẫậ54<Ờ=ắ4Ờệ]ÒỜẫ}@>Ờ@ê@Ờẫậ54<Ờệ{.@Ờ@d4<Ờ@>bf:4Ờ3á4Ờ<{Ư{Ờầbf;ẫỜ@Ụ@Ờ@>;Ờ=ảỜ2ẹắ4<ÒỜẫ>ẹẵ4<ÒỜẫãỜ@>ẻ@Ờ@Ụ@Ờ>5ŨẫỜ=ả4<ỜỸãỜ}@>Ờ@>5Ờ@Ụ4ỜỸảÒỜ@á4<Ờ4>X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờẫậ54<Ờ@Ụ@Ờ#]ấỜ2(ÒỜẫ;ẫỌỜẪãỜ@>ẻ@Ờ@>ẹắ4<Ờẫậ[4>ỜẪ;ẫỜẩb3ỜệÝfÒỜẫỮ4<ỜầbỦÒỜ2{:4Ờ>5Ù4Ờ<{Ù5Ờ2ẹbỜỴ3Ờẫ>ê@Ờ@>5ỜỞỢỢỜ@á4<Ờ4>X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ@6Ờ>5Ủ4Ờ@Ư4>Ờ1>6Ờ1>Ừ4Ờệằ{Ờ4Ờấ>}ỜỞỢỢỜẫậ{.bỜ=ạ4<ÒỜẫậ54<Ờ=6Ờ1{4>Ờấ>}Ờ>ăỜẫậẳỜ@eÙỜwớwớỜẫ"4>ỜPỢỜẫậ{.bỜ=ạ4<ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪ>ê@Ờ>{.4Ờ@>eỜ=,Ờ4Ừ3ỜỠỢỞÚỜ“Ệ[Ờ2ẳ{Ờ}@>Ờ@eÙỜ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@á4<Ờ=5Ủ4”ÒỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<Ờ@74Ờ=ỴfỜ3Ũ4>Ờ@á4<ỜẫỤ@Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ=5Ủ4Ờệ{:4ÓỜ@Ừ4Ờ@ẻỜệỦ5Ờẫ[4>Ờ>[4>Ờ@đỜẫ>!Ờ@eÙỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<ÒỜ=ắ4Ờệ]Ờ=!Ờ=ã{Ờ3ằ{Ờ4ả{Ờ#b4<ÒỜấ>ẹắ4<Ờẫ>ẻ@Ờ>5ŨẫỜ=ả4<Ờ>ẹằ4<Ờệ,Ờ@ắỜẩẵÒỜ2YfỜ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ2Ủ3Ờẫậb4<ỜẫX3ÒỜ2YfỜ@ắỜẩẵỜ2Ủ3Ờ=]ÙỜỸỦ4Ờ>5ŨẫỜ=ả4<ỌỜy<ÙfỜẫẽỜ=ÝbỜ4Ừ3ÒỜổÙ4ỜẪ>ẹặ4<ỜệđỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜ@6Ờ@Ụ@ỜệỪ4ỜỸƯ4Ờ>ẹằ4<Ờ#Ỷ4Ờ@Ụ@ỜỗớỗẨỜễXfỜ#ê4<Ờ1;Ờ>5Ũ@>Ờ>5ŨẫỜ=ả4<ỌỜẪbhỜệỦ5Ờẫ[4>Ờ>[4>Ờẫ>ê@Ờẫ{(4Ờ@eÙỜ=ắ4Ờệ]Ờ=!ỜẫãỜ@>ẻ@ỜệỦỜệỲ4Ờ=ả4<Ờ=5Ủ4Ờệ{:4ỜỗyỆỗÒwớỜẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ@6Ờ>{.bỜầbƯÓỜ@>cỜẫậ84<ỜễXfỜ#ê4<ỜỗớỗẨỜệề4<Ờ3Ũ4>ỌỜỗá4<ỜẫỤ@ỜỸạ{Ờ#ẹâ4<Ờ<{ằ{Ờẫ>{.bỜ=5Ủ4Ờệ{:4ỜẹbỜẫcỜ@>5ỜớƯ4<Ờ=ẹẳ@Ờ@Ụ@ỜỗớỗẨỜầbÙ4ỜẫX3ÒỜ@>cỜẫậ84<ỌỜẬ{:4<Ờẫậ54<Ờ4Ừ3ỜỠỢỞÚÒỜ@á4<Ờ=5Ủ4Ờ=ỨỜ<{ằ{Ờẫ>{.bỜPRỜầbÝ4Ờ@>c4<Ờ@>5Ờ@Ụ@ỜẫãỜ@>ẻ@Ờ@ắỜẩẵỜ=Ư4<ỜệỦỜ=ỨỜ1;ẫỜ4ŨấỜệỦ5Ờ>Ủ4<Ờ4<éỜ@eÙỜớƯ4<ỜỞSỜ=ạ4<Ờ@>}ÒỜ=ỨỜấ>ỤẫỜ>bfỜẫàẫỜ4Ừ4<Ờ2ê@Ờ@é4<Ờ4>ẹỜỸƯ4Ờ2 4>Ờ@>}4>Ờẫậ]ỌỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜệỲ4Ờ=ả4<ỜệỦỜẫ>Ủ4>Ờ2ỲấỜỠỜỗớỗẨÒỜ=ŨẫỜỞỢỢKỜ1;Ờ>5Ũ@>ỜệỦỜẫ5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ3ằ{Ờẫ>:3ỜỠỢUỜ=5Ủ4Ờệ{:4ÒỜ=ŨẫỜỞỢQKỜ1;Ờ>5Ũ@>Ờ=,ỜậÙỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒớỮ@ỜỸ{.ẫÒỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<Ờ@74Ờ@>eỜ=ả4<ỜễXfỜ#ê4<Ờ1;Ờ>5Ũ@>Ờẫậ{!4Ờ1>Ù{Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ4>{,bỜấ>Ý4Ờệ{.@Ờ@đỜẫ>!Ờ4>X4Ờ#]ấỜ“Ẫ>Ụ4<Ờỗá4<Ờ4>X4”Ờ<6ấỜấ>Ý4ỜỸƯ5Ờệ.ỜẫàẫỜ>ắ4Ờầbf,4ỜệỦỜ2ẳ{Ờ}@>Ờ>ẳấỜấ>ỤấÒỜ@>}4>Ờ=Ụ4<Ờ@eÙỜ=5Ủ4Ờệ{:4ỜệỦỜywớỌỜổÙ4ỜẪ>ẹặ4<ỜệđỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜẫãỜ@>ẻ@Ờ1{!3ỜẫậÙỜẫ[4>Ờ>[4>Ờ>5ŨẫỜ=ả4<ỜẫŨ{Ờ3ảẫỜẩàỜỗớỗẨÒỜ4Ự3ỜỸỰẫỜẫ[4>Ờ>[4>Ờ=ặ{Ờẩà4<ÒỜệ{.@Ờ2Ủ3ÒỜẫX3ỜẫẹỜ45ỜỗywớỜ@6Ờ>5Ủ4Ờ@Ư4>Ờ1>6Ờ1>Ừ4ÓỜẫậ{!4Ờ1>Ù{ỜễXfỜ#ê4<ỜPỜ“xỤ{ỜY3Ờ@á4<Ờ=5Ủ4”Ờ@>5Ờ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@6Ờ>5Ủ4Ờ@Ư4>Ờ1>6Ờ1>Ừ4Ờẫậ]Ờ<{ỤỜỞỠỢỜẫậ{.bỜ=ạ4<ỌỜy<5Ủ{ỜậÙÒỜổÙ4ỜẪ>ẹặ4<ỜệđỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜ1]ấỜẫ>ặ{Ờ=ả4<Ờệ{:4Ờ1>$4Ờẫ>ẹẵ4<ỜỗyỆỗÒỜwớỜ>5Ủ4Ờẫ>Ủ4>Ờ@Ụ@Ờ@>ẹắ4<Ờẫậ[4>Ờ>8@ỜẫỲấỜ4X4<Ờ@Ù5Ờẫậ[4>Ờ=ảỜ@>bf:4Ờ3á4Ờ4<>{.ấỜệđỜệỦỜ@Ụ@Ờ@>ỤbỜ2ỦỜ@54Ờ$3Ờ@eÙỜ=5Ủ4Ờệ{:4ỜỗyỆỗÒỜwớỜ@eÙỜ@Ụ@Ờ=ắ4Ờệ]Ờẫậ54<Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜ@6Ờẫ>Ủ4>Ờẫ}@>ỜễbYẫỜẩỰ@Ờẫậ54<Ờ>8@ỜẫỲấÒỜậè4Ờ2bf.4Ờệằ{Ờẫậ]Ờ<{ỤỜẫậ:4ỜRQÒTỜẫậ{.bỜ=ạ4<…Ờủẹẵ4<Ờẻ4<ỜẪbÝ4Ờ2(Ờầbà@Ờ<{ÙỜệ,ỜÙ4Ờẫ5Ủ4Ờệ.Ờẩ{4>Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ-ỜẤ>74<Ờ@>à4<Ờ@>ỤfỜ4ãỜ4Ừ3ỜỠỢỞÚỜ#5Ờẫ"4>Ờấ>ỤẫỜ=ả4<ÒỜổÙ4ỜẪ>ẹặ4<ỜệđỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờ=ỨỜ@>"Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@ỜỗớỗẨỜẫậ54<Ờ4<Ủ4>Ờ>ẹẵ4<Ờẻ4<Ờẫ}@>Ờ@ê@ÒỜẫậ$5ỜỸỪ4<Ờậá4Ờ1>ỴbỜ>{.bÒỜẫãỜ@>ẻ@Ờ@Ụ@Ờ>5ŨẫỜ=ả4<Ờẫ>{;ẫỜẫ>ê@ỜẫŨ{Ờ=ắ4Ờệ]Ờ4>Ử3Ờẫbf:4Ờẫậbf,4ỜệỦỜ4X4<Ờ@Ù5ỜgỜẫ>ẻ@Ờ@eÙỜ@>eỜ#5Ù4>Ờ4<>{.ấỜệỦỜywớỜệ,ỜÙ4Ờẫ5Ủ4Ờệ.Ờẩ{4>Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ-ỜẤ>74<Ờ@>à4<Ờ@>ỤfỜ4ãỌỜớXfỜ2ỦỜ#]ấỜ=!Ờ4X4<Ờ@Ù5Ờ1{;4Ờẫ>ẻ@ÒỜệÙ{Ờẫậ7ỜẫậỤ@>Ờ4>{.3ÒỜgỜẫ>ẻ@Ờ@>YấỜ>Ủ4>ỜÙ4Ờẫ5Ủ4Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ@>5Ờ4<ẹặ{ỜẩếỜ#đ4<Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜệỦỜywớỜẫậ54<Ờẫ>ê@Ờ>{.4ỜÙ4Ờẫ5Ủ4Ờệ.Ờẩ{4>Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỌỜy<5Ủ{ỜậÙÒỜ3ảẫỜẩàỜỗớỗẨỜấ>à{Ờ>ẳấỜệằ{Ờ@>eỜ#5Ù4>Ờ4<>{.ấỜẫãỜ@>ẻ@Ờ@Ụ@Ờ2ằấỜẫỲấỜ>bY4ÒỜ=Ủ5ỜẫŨ5Ờệ,Ờ@>}4>ỜẩỤ@>ÒỜấ>ỤấỜ2bỲẫÒỜÙ4Ờẫ5Ủ4Ờệ.Ờẩ{4>Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜẫŨ{Ờ@Ụ@Ờ#5Ù4>Ờ4<>{.ấỜ4>Ử3Ờ4X4<Ờ@Ù5Ờ1{;4Ờẫ>ẻ@Ờệ,ỜÙ4Ờẫ5Ủ4Ờệ.Ờẩ{4>Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỜệỦỜ@YấỜ@>ẻ4<Ờ@>"Ờẫ>$5Ờ=c4<ỜầbfỜ=]4>ỜẫŨ{Ờỗá4<ỜẫfỜỗẤỜxÙfỜẪX4Ờớ]4>ÒỜỗá4<ỜẫfỜẪyủủỜx{4>Ờủẹ4<Ờệằ{ỜẩêỜẫ>Ù3Ờ<{ÙỜ@eÙỜẫậ:4ỜỞRỢỜ@Ụ4ỜỸảỜầbƯ4Ờ2}ÒỜ@á4<Ờ4>X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗỤ@Ờ>5ŨẫỜ=ả4<Ờ@>Ừ3Ờ25Ờ@>5Ờ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@á4<Ờ=5Ủ4ÒỜ@á4<Ờ4>X4Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ@eÙỜỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<Ờ=ỨỜẫŨ5Ờ>{.bỜẻ4<ỜẫàẫỜ=*ấÒỜ@6Ờẩẻ@Ờ2Ù4Ờẫ9ÙỜẩXbỜậả4<Ờẫậ54<Ờẫ5Ủ4Ờ4<Ủ4>ỌỜẦbÙỜ=6Ờ<6ấỜấ>Ý4Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờẫ>Ủ4>Ờ@á4<Ờ@>eỜ=,Ờ4Ừ3ỜỠỢỞÚỜ“Ệ[Ờ2ẳ{Ờ}@>Ờ@eÙỜ=5Ủ4Ờệ{:4Ờ@á4<Ờ=5Ủ4”ÒỜễXfỜ#ê4<Ờ3à{ỜầbÙ4Ờ>.Ờ2Ù5Ờ=ả4<Ờ>Ủ{Ờ>7ÙÒỜã4Ờ=]4>ỜệỦỜẫ{;4ỜỸảỜẫậ54<Ờ#5Ù4>Ờ4<>{.ấÒỜ=ạ4<Ờẫ>ặ{Ờẫ{;ấỜẫđ@Ờ1>V4<Ờ=]4>ỜệÙ{Ờẫậ7ÒỜệ]Ờẫ>;Ờ@eÙỜẫãỜ@>ẻ@Ờ@á4<Ờ=5Ủ4ÒỜ2ỦỜ@>ăỜ#êÙỜệề4<Ờ@>Ự@Ờ@>5Ờ@á4<Ờ4>X4ÒỜệ{:4Ờ@>ẻ@ỜệỦỜywớỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒy]Ờủạ4<Ố/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒÕỗ>eỜẫ]@>Ờỗá4<Ờ=5Ủ4Ờ4<Ủ4>Ờỗá4<Ờẫ>ẹắ4<ÔỐ/ấỒ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhà tù đế quốc với nhà thơ cách mạng

Nhà tù đế quốc với nhà thơ cách mạng
2019-12-30 13:47:45

(QT) - Nhà thơ Tố Hữu là người xứ Huế nhưng lại có nhiều duyên nợ với Quảng Trị, nhất là đoạn đời trai trẻ, đặc biệt là với địa danh Lao Bảo.

Từ cam kết trách nhiệm đến hiệu quả thực tiễn

Từ cam kết trách nhiệm đến hiệu quả thực tiễn
2019-12-29 16:19:27

(QT) - Trong những năm qua, việc triển khai kí cam trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tạo điểm nhấn, tạo sức bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại...

Những “nhà báo” mặc áo lính

Những “nhà báo” mặc áo lính
2019-12-29 16:06:10

(QT) - Họ là những nhân viên Ban Tuyên huấn trong lực lượng vũ trang, thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên mặt trận tuyên truyền, họ là những “nhà báo” ba trong một, vừa viết...

Điều tra viên kể chuyện phá án

Điều tra viên kể chuyện phá án
2019-12-29 15:55:40

(QT) - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và sự sắc bén của các điều tra viên trên cơ sở không bỏ qua bất kì một chi tiết, tình tiết liên quan phục vụ cho...

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân
2019-12-28 06:47:20

(QT) - Từ khi đảo Cồn Cỏ được dân sự hóa, huyện đảo Cồn Cỏ xác định mục tiêu là xây dựng và phát triển kinh tế với đi đôi thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn...

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã
2019-12-28 06:40:20

(QT) - Việc tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một trong những chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết