Cập nhật:  GMT+7
ẼỰHFỞỴL""ẤỄ}ửỬ ỴQỄÊổỰNF 2FPÙF[0?ỞFà(ỬFỸỰNF Ự!FỞMỞỰFỶOỸỪẼ/ỰHÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}nQLỠỄÊẸứửẺF-FổỰNF Ự!Fử?Fná0FỴNFỸỪ6)ỬFả7Fn0ÙFỸỰ6ỸỪFỴOỬFỞ#FỸỰỬỤ0FỠ0ãÚỸFỸỸỪFỞ4LFỶ; FỸỪ6)ỬFãÚ0FỸ6(ỞĐF"(ỶFỢ6(ỞFỞỰỘỸFàN@FỞ@ỸFP6)ỸỪFỞMỞỰFỶOỸỪF ỰVFỸỰáỸỪF ÚỸFỪ$ỬFỸỰ6FồL@FềÓ@FỞ#FỶ; FỔỸF 6<ỸỪFỴ(ỸEFốỰ&ỸỪFỞỰXFàVF Ự)ỬFỔãĐFPỘãFỴNFỶ; FPWLFỞỰXFỲỰR F ỬÙỸỪF]8ỸỪF ỰỬÚỸỪFỸ6(ỞFP;ỞFỶNFỞ=ỸFỪỬLỶFỪỬáFỸỰỬỤ0F“[0?ỞF"9F}ỰOỶ”FỞÓFỸỪ6)ỬFÀỬỦ FỴỜỸFỸỪ6)ỬFồN@ĐFỶNFử?Fná0FỢÕỸỪFỴỬỸỰFỞÓỶFàNF Ự9ỞF ÙFPÒFàỬÙ FỸÚỸFỶ; FỲỰỐỸỪFPWỸỰFỢÕỸỪF Ự!F ]@ỸỪFỢNỬF“ử]ỌỸỪF ]?Ử”CF“ễ)ỬFỞMỞỰFỶOỸỪF 8FỲỰỬF &ỬFPÒFỰỬŨ0/ểỔỸF ỰỘỸFà&FỴNF}ỰÓỬFỞỰW0F 2FPNã/ồNFỪ6!ỶFỲỤF ƠỸFỞ,ĐF"1ỸỪFỲỤF LỬ/ồNF ỰỘỸF"?ỸỪFỞỰXFỞ@ỬFỞ=ỸFỶ; FỸaL”EFổÚỸFàN@F ỰMỸỪFỈ/HKÍJĐFỲỰỬFỶ(ỬF ]=ỸFHJF 0,ỬĐF ]@ỸỪFỶ; FỞỰ0ãÙỸFPỬF[0LFồN@F ]ÚỸFứ0?ỞFỴ;FKĐFỸỰNF Ự!FPÒFỞÓỶF MỞFỶNFàỬÙ FỸÚỸFỢNỬF Ự!FỶLỸỪF ÚỸFỞỰỮỸỰFỴNFPWLFỠLỸỰF“ồL@FềÓ@”EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊềNỬF Ự!FỴNF"9FỶ&F ÓFỶ; Fễ6)ỸỪFKĐFỶ; FồL@FềÓ@F ỰƠ FỰQ@FỰ1 FàNFỠáFỠ;ỬCF“ễè@FỞL@Fà1 Fà6!ỸFỶVỸỰF ]@ỸỪFỴL0FảMỶ/ễMF0ãFỸỪỰỬÚỶF ]ỖỶFỶÔỞFỠ6(ỬF ])ỬF ]@/mỬ#FỸ#ỬFỪVFà(ỬF]8ỸỪF"Ộ0F0FMỶ/ễ6)ỸỪF"L@F]0ỸĐF ÚF MỬFỞÓFỰ:ỸF Ự!ÉẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊẢQFỠ8ỸỪFỴOỬÉFử6)ỸỪFLỬFảỘãF ỰM}FỸ1ỬB/ộ; F ỰNỸỰF ]VFP,FỸM FỸỰáỸỪFỸỪNãFả6L/ệ4LFỶ; FỪỬ?ỸỪFỠỘỸFà2ỬF ]@ỸỪFỶM0FỢ3Ử/ổLãFPỬÚ0F NỸĐFỲỰ?ỬFPMFP7ỸỪFỞỰ!Fà!B”EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊệ#FỞỰ1 FỪVF]2ỸỪF]<ỸĐFỰ@LỸỪFỴỬÚ0ĐF ỰƠỶFỞỰỮFỲỬỸỰFỠWFỸỰ6FệỰÙFồLỸFÀỬÚỸFỲỰỬFàỬÙ F“ễỬÚ0F NỸ”EFộ; FỲỰ0ỸỪFỞÓỸỰFỞ&FP!ỸĐFLỬF@MỸFỸỰ6FỶ0?ỸFàỘãFỢ4LFỞ@ỸFỸỪ6)ỬCF“ồNFồL@FềÓ@ĐFỞỰ?ỸFỸNãFPỘãĐFồL@FềÓ@/ửÚỸFP0ỸF"&ỬF"2ỸỪF"3ỞF 0ặFả6!ỸỪF NỸ/ồNFỸ!ỬFPỘãĐFỸỔỶFỶ:FỢL@FỲỰ?ỬFỸÒ@/ồNFỸ!ỬFPỘãĐFỰ0ãÙ F7FỠ6(ỬFỴ)ỬF ỰLỸÉ/ồNFỸ!ỬFPỘãĐF}ỰM}F ]6)ỸỪF ỰỘỸFỞỰỬÙỸF"Y/ổM FỢỖỶFỠLF[0ÕỸF[0OỬFỴNFỸ!ỬFPỘã/ừ@ỬFPÙF[0?ỞĐFỢMỸỪF"1ỸỪF ]6)ỸỪF[0Ổ FảR/ửỰW FỰỬF"ỬỸỰFỞ4LFỸỰáỸỪFỲỬÙ}FPỬFPỖãÉ”EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊổỰáỸỪFỞỘ0F Ự!FảRFỴ=ỸỪFỸỰ6FỴNFỴ)ỬFLỬFPỬÙ0FỢỬFỰ2ỸỪFỸỰáỸỪFỞ@ỸFỸỪ6)ỬF[0ÓFỞÓỶFPÒFàWFỸỪỰYLFà@ỸỪF ỰỘỸĐF[0ÚỸFỶVỸỰFỸ!ỬFỸỪ3ỞF ỰỔ FỠ2FỴ1ỞFỔãFử?Fná0FỞỰ6LFỶ; FỸỪNãFỢWF 2FPNãEFổỰ6ỸỪFỲÙ F Ự1ỞFỢNỬF Ự!FàỜỸFỰN@F"ÓỸỪĐFỴOỞF[0LỸFỸỰ6FỴNF"<ỬFỠỘãFả0ãÚỸF"0? FỸỪỰỬỦ}F Ự!Fử?Fná0EF“ệỰ@F &ỬFỰ6>ỸỪF ỬỸỰF ỰỖỸFỰỌỸỪFỞỰỬÙỸFPỔ0/ệỰ@FỠLF &ỬFỠNãFỠOỸFà(ỬFỸỪNãFỶLỬ/ệỰ@F &ỬFỰỬÙỸFPÙỸFỞ0?ỬFỞ2ỸỪF"0?ỬFỶM0FễŨFỸỰ0;ỶFỰ:ỸỪFỢL@FỞÓỸỰFảMỶFỢỬFLỬÉ”EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊốỰỬFỠỔỸF ỰỘỸF ]ÚỸFỞ@ỸFP6)ỸỪFPỔ0F ]LỸỰFỞMỞỰFỶOỸỪĐFàỬỦỞFỞỰW0F 2FPNãFỴNFPỬỤ0FỲỰ#F ]MỸỰFỲỰ%ỬFàNFử?Fná0FỞ5ỸỪFỲỰ&ỸỪFỴNFỸỪ@OỬFỴỦEFÀNFử?Fná0FỪÔ}FỴOỬFồL@FềÓ@EFệỰXFỞ#FPỬỤ0FồL@FềÓ@FỲỰ&ỸỪFỞ=ỸFỰỬỦỸFỴÚỸF ]@ỸỪFỶỎ FỞ4LFỶ; FỸỪ6)ỬFỲỰMỞỰF[0LFP6)ỸỪFỞ4LFỰLỬFỸỌỶF ]6(ỞĐFỞỰ@FỠ2FỴNFỸỰNF Ự!ĐFỶNF[0LF ]ÓỬFỸỪỰỬỦỶFỞ4LFỸỪ6)ỬF 2FỶLỸỪF ÚỸFổỪ0ãƯỸFốỬỶFửỰNỸỰEFồL@FềÓ@FỞ5ỸỪFỸỰ6FỸỰỬỤ0FỸỰNF 2FỲỰR F ỬÙỸỪFỞ4LFPÙF[0?ỞĐFPỤ0FỴNFPWLFỸỪ3ỞF ]ỖỸFỪỬLỸEFựL0FỸNãFỞỰỮỸỰFử?Fná0FPÒFỸỰƠỸFảR FàỤFỞỰÙFP;FỸỰNF 2CF“ệ2ỸỪFà(ỬFự!ỸFồLĐFề0&ỸFộÚFửỰ0Ơ ĐFệ&ỸFễÓ@ĐFỸỰNFPNãFồL@FềÓ@FỴNFỶ; FỸỰNF 2FỸ,ỬF ỬÙỸỪFMỞFP;ỞĐFP6<ỞFảỘãFỠ9ỸỪF>Fà2ỸỪF]8ỸỪFỸ1ỬFỰQ@FỰ1 ĐFPỖãFỶ0.ỬF"? F]R FMỞF ỮỸỰĐF>FỶỬỤỸFửỘãFứ0ÓỸỪFử]WĐF Ự9ỞF ÙFPÒFỴNFỶ:FỞỰ&ỸFỰNỸỪFỸỪỰVỸFỸỪ6)ỬFỞMỞỰFỶOỸỪFỢỔ FỲỰ0Ổ EFự@ỸỪFà(ỬF ỬỸỰF ỰỖỸF“ỢỬÙỸFỸỰNF 2FPÙF[0?ỞF ỰNỸỰF ]6)ỸỪFỰ$ỞFỞMỞỰFỶOỸỪ”ĐFỸỰNF 2FồL@FềÓ@FPÒF ]>F ỰNỸỰFỸ!ỬFỸ0ỸỪFỸỔ0FỴ=ỸỪFãÚ0FỸ6(ỞF ỰỬÙ F ỰLĐF]èỸFỴ0ãỦỸFăFỞỰỮFỲỬÚỸFỞ6)ỸỪFỞ4LFỞMỞFỞỰỬÙỸF"YFỞ;ỸỪF"ÓỸ”EẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊệỰỮỸỰFàVFàƠãFỶNFử?Fná0FỞ2ỸỪFỞMỞFP:ỸỪFỞỰỮFỞ4LFỶVỸỰF}ỰÓỬFPỔ0F ]LỸỰFỢÕỸỪFỞMỞỰF 0ãỦ F Ự9ỞFPŨF}ỰÓỸFP?ỬFỞỰÙFP;F 2FPNãFỰNFỲỰỎỞĐFỶLỸF]ỬFỴUFỸỪNãFỸLãFỞỌỸFỢỦỸỰF 9FỠỬƯỸFỢỬÙỸĐF 9FỞỰ0ãŨỸFỰ#LFỞ#FỸỰỬỤ0FỸỪ0ãÚỸFỸỰỘỸĐFỸỰ6ỸỪFỶ; FỸỪ0ãÚỸFỸỰỘỸFỞ!FỢÓỸFỸỰỔ FỞỰỮỸỰFỴNFỴ=ỸỪF ỰLỶEFÀVF[0MFỰLỶFỶ0?ỸFàƠ FỞỰỔ ĐF ỬỤỸFỢOỞĐFỲỰ&ỸỪFỞỰW0F 0FỠ6{ỸỪĐF]èỸFỴ0ãỦỸĐF ỰỬÙ0FỴ=ỸỪF 9F ]$ỸỪFàNFảQỶF Ự6)ỸỪFỠLỸỰFỠ9FỸÚỸFỸỰỬỤ0FỞMỸFỢ;ĐFỸỪLãFỞÓFỸỰáỸỪFỸỪ6)ỬFỪỬáFỞỰ7ỞFà3FỞL@FỞỔ}FPÒF ỰLFỰ#LFỢỬÙỸFỞỰỔ EFễ#FỞ5ỸỪFỸỰáỸỪFỢNỬFỰ$ỞFỶNF“ệ@ỸFỞMFàNFỞỰ; FỸ6L”FPÒFỞÓỸỰFỢM@FỶ; FỞMỞỰFỞ3F ỰŨĐFỞỰỬF ỬÙ FàNFỶ;ỞFỶOỞFỸỪLãF 8FỢ0,ỬFPỖ0FỞ4LFỞMỞỰFỶOỸỪEFề>ỬFàƠãFỞỰ@FỸÚỸFệỰ4F WỞỰFn:FệỰỮFộỬỸỰF"L0FỸNãFPÒF 8ỸỪFỸỰỎỞFỸỰ>CFộ; F ỔỶFỪ6!ỸỪF"?ỸỪFỪỬMF ]WFỰ!ỸFỸỰỬỤ0FỢNỬFỠỬƯỸFàỌỸF 0ãÚỸF ]0ãỤỸEFệỰ8ỸỪFỸN@FỶNFỞMỸFỢ;FỞMỞỰFỶOỸỪFỢỬÙ FỴ@F ]6(ỞF ỰỬÚỸFỰOĐFà0ỬF"L0F ỰỬÚỸFỰOĐFỢỬÙ F"?ỸỪFỸÚ0FỪ6!ỸỪF ỰVFỶ$ỬFỸỪ6)ỬFỰ@LỸFỰXF ỬỸF 6>ỸỪFỸỪỰQF ỰQ@ĐFăFễÓỸỪFỞỰỎỞFỞỰỎỸF"UFỪÔ}FỴ=ỸỪFỠỘỸĐFỸỰỔ FỰ&FỢMF7ỸỪĐFàỬỦỞFỠ2FỲỰ#FỶỔãFỞ5ỸỪF"UF ỰNỸỰEẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊồL@FềÓ@FỸỪNãFả6LFà(ỬFử?Fná0FỞỰXFỴNFỰVỸỰFÓỸỰFỸỪ3ỞF 2ĐFỸỰ6ỸỪFP#FỞ5ỸỪFỴNF ]6)ỸỪFỰ$ỞFỞMỞỰFỶOỸỪF ỰƠ F"9F[0LỸF ]$ỸỪFPŨFỰ0ỸFP1ỞF}ỰỚỶFỪỬMFỴNỶFỸỪ6)ỬĐFPÔỸỪF"L0FỸNãFỰÙ FỴ=ỸỪF}Ự3ỸỪF"9FỸỰỘỸFỠỘỸFàNFử,F[0?ỞEẼ/}ÊẼ}FỞỴL""ẤỄ}ề@ỠãỄÊửỰOỞỰFửỰÓ@Ẽ/}Ê


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Từ cam kết trách nhiệm đến hiệu quả thực tiễn

Từ cam kết trách nhiệm đến hiệu quả thực tiễn
2019-12-29 16:19:27

(QT) - Trong những năm qua, việc triển khai kí cam trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tạo điểm nhấn, tạo sức bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại...

Những “nhà báo” mặc áo lính

Những “nhà báo” mặc áo lính
2019-12-29 16:06:10

(QT) - Họ là những nhân viên Ban Tuyên huấn trong lực lượng vũ trang, thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên mặt trận tuyên truyền, họ là những “nhà báo” ba trong một, vừa viết...

Điều tra viên kể chuyện phá án

Điều tra viên kể chuyện phá án
2019-12-29 15:55:40

(QT) - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và sự sắc bén của các điều tra viên trên cơ sở không bỏ qua bất kì một chi tiết, tình tiết liên quan phục vụ cho...

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân
2019-12-28 06:47:20

(QT) - Từ khi đảo Cồn Cỏ được dân sự hóa, huyện đảo Cồn Cỏ xác định mục tiêu là xây dựng và phát triển kinh tế với đi đôi thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn...

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã
2019-12-28 06:40:20

(QT) - Việc tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một trong những chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm...

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô
2019-12-27 12:29:42

(Chinhphu.vn) – Ba trong số những thành tựu nổi bật nhất của tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 là tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát và xuất nhập khẩu. Đáng lưu ý, những chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết