Cập nhật:  GMT+7
ẨTẺÉÔỪG..ẠE:uU!ỪỘEẪo#ÉỪ ÔÉÔGỮÉỒPÉTỮIỬÉ!TIỬTÉ!ỮIỬÉỐUỠỬÉÔHÔÉỰ>ÔÉ!UỜ(ẴÉỬTUỠỰÉ2>ÉỒỞÉ,GẨ/TẺẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:iỘGỐEẪẦruẬÉ-ÉoỈỰÉẼẸẺFÉỪIÉỬỈỰÉ!T]ÉÕGÉỪUỜỬÉ!UỢ:ÉT(5ỠỬÉdGỰÉmỸÉ!T ÔÉTUỠỬÉTỮIỬÉ!TIỬTÉ!ỮIỬÉỐUỠỬÉẺỄ/ẺỄÉÔTỦÉ!UỜ(ÉỨUỬTÉ!Ợ-É4ỊÉTỸUÉỒỞÉ,GẴÉ!ỈỬSÉ!ỴÔÉ:TH!É!,UPỬÉỒPÉ!ÍỮÉỒIÉ2ỞÉỒÚÔTÉ!ỮIỬÉỐUỠỬÉÔHÔÉỰ>ÔÉ!UỜ(ẴÉỬTUỠỰÉ2>ÉỀÉỬỈỰÉẦẼẸẺỆ-ẼẸẼẸẬÂÉeKÔÉÕUỠ!ẴÉ2$UÉ;(5Ợ!É!NỰÉÔGỮÉÔ{GÉÔÌÉTỠÉ!TỴỬSÉÔTÚỬTÉ!,ỤẴÉ. ÉỬ#ÉỪ ÔÉÔỴÉSĨỬSÉÔ{GÉÔỸỬSÉỒỶỬSÉỐỮGỬTÉỬSTUỠ:É2IÉỬTNỬÉỐNỬẴÉ!ỮIỬÉT(5ỠỬÉỒỊÉ:TOỬÉỒO(ÉỒÍ!ÉF/FÉ!UỜ(ÉÔTÚÉT(5ỠỬÉỬỲỬSÉ!TỲỬÉỰ$UÉẦounẬÉ!,ÙỬTÉu,(ỬSÉ[=ỬSÉ!TỌỰÉỒỤỬTÉÔỲỬSÉỬTÒỬẴÉỪIÉT(5ỠỬÉỒÓ(É!UỜỬÉÔ{GÉ!ỦỬTÉ2ỞÉỒÚÔTÉT(5ỠỬÉounÂẨ/:ẪẨ!GÕỪỘÉ.!5ỪỘẠEỰG,SUỬẶẼ:4ÉG(!ỮEẪẨ!,ẪẨ!ỐẪẨUỰSÉ.,ÔẠE//ÔÂÕGỮ;(GỬS!,UÂ2Ử/ỐỘ.Ứ!Ữ:/ỬỘ3./ẺFỀẼ/ẾỄỐẺẸỆÊỆỀẸ!ẺẾỀẸẺỂỪẺÂƯ:SEÉ/ẪẨ/!ỐẪẨ/!,ẪẨ!,ẪẨ!ỐẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪdTỢÉÕUỢỬÉÔGỮÉ.(ÉỰ{ÉÔỴỰÉ!ÍUÉdGỰÉmỸÂÉãỬTẶÉloẨ/:ẪẨ/!ỐẪẨ/!,ẪẨ/!GÕỪỘẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪyHÔÉỒỤỬTÉÔT{ÉỒỞÉTIỬTÉỒỸỬSÉ“oỈỰÉỬỲỬSÉ!TỲỬÉỰ$UÉẼẸẺF”ẴÉT(5ỠỬÉdGỰÉmỸÉ!Ò:É!,(ỬSÉT(5ÉỒỸỬSÉỬS(ỶỬÉỪ ÔÉ2IÉ!ỈỬSÉ!ỴÔÉỒPÉTỮIỬÉ!TIỬTÉỰ>ÔÉ!UỜ(É2ỞÉỒÚÔTÉT(5ỠỬÉounẴÉ4N5ÉỐ ỬSÉ4ỊÉounÉỨUP(ÉỰỎ(ẴÉ2$UÉ;(GỬÉỒUPỰÉÔTỦÉỒÍỮÉỪO5ÉÔTO!ÉỪ[*ỬSÉ2IÉTUỠ(É;(ÌÉỬNỬSÉÔGỮÉ!T(ÉỬTÒ:ẴÉÔÌUÉ!TUỠỬÉỒ%UÉ.ỴỬSÉ2Ò!ÉÔTO!É2IÉ!UỬTÉ!TÓỬÉÔ{GÉỬS[%UÉỐNỬÉỪIÉỬTUỠỰÉ2>É!,XỬSÉ!NỰẴÉÔỴ!ÉỪÝUẲÉỒỶỬSÉ!T%UÉ!UỢ:É!>ÔÉÔ=ÉÔO(ÉỪÍUÉỬỞỬÉỨUỬTÉ!ỢẴÉỒ@UÉỰ$UÉỰỲÉTÙỬTÉ!ỈỬSÉ!,[&ỬSẴÉỒỌ5ÉỰÍỬTÉ:TH!É!,UPỬÉÔHÔÉỬSIỬTÉỨUỬTÉ!ỢÉỰ}UÉỬTXỬẴÉÔVÉỪ*UÉ!TỢÉÔ{GÉỒỤGÉ:T[=ỬSẴÉÔÌUÉ!TUỠỬÉỰỲUÉ!,[%ỬSÉỒÓ(É![ÉỨUỬTÉỐỮGỬTẴÉ:TOỬÉỒO(ÉỒỌ5ÉỬTGỬTÉ!ỴÔÉỒỸÉ!ỈỬSÉ!,[&ỬSÉỨUỬTÉ!ỢÂÉu,ỮỬSÉ.ÌỬÉ4(O!ÉỬỲỬSÉỬSTUỠ:ẴÉdGỰÉmỸÉ;(5Ợ!ÉỪUỠ!É!T ÔÉTUỠỬÉÔHÔÉỒỞÉHỬÉ:TH!É!,UPỬÉỬỲỬSÉỬSTUỠ:ẴÉ4N5ÉỐ ỬSÉounẴÉÔT[=ỬSÉ!,ÙỬTÉ“n#UÉ4ỊÉỰỸ!É.ÌỬÉ:TỌỰ”ÉẦódóqẬÉSUGUÉỒỮÍỬÉẼẸẺỆ-ẼẸẼẸẲÉ4HÔÉỒỤỬTÉ!HUÉÔ=ÉÔO(ÉỬỲỬSÉỬSTUỠ:ÉỪIÉ!TỘỬÉÔTỴ!ẴÉ“!GỰÉỬỲỬS”ÉỪIÉÔTUỢỬÉỪ[*ÔẴÉounÉỪIÉÔỈỬÉÕÌỬẴÉỬỲỬSÉỐNỬÉỪIÉÔT{É!TPÂÉdHÔÉỒỤGÉ:T[=ỬSÉ!ÚÔTÉÔ ÔÉÔTỦÉỒÍỮÉÔỲỬSÉ!HÔÉỐỶỬÉỒUỞỬÉỒ@UÉ!T0GẴÉ4N5ÉỐ ỬSÉÔHÔÉ2<ỬSÉÔT(5ỜỬÉÔGỬTÉ.ÌỬÉ4(O!ÉTIỬSÉTVGÉ!Ò:É!,(ỬSẴÉỒỌ5ÉỰÍỬTÉỪUỜỬÉỨỢ!ẴÉ]ỬSÉỐ>ỬSÉỨTỮGÉTXÔÉỨŨÉ!T(Ò!É2IỮÉ.ÌỬÉ4(O!ẴÉÔTỢÉÕUỢỬẴÉ;(ÌỬSÉÕHÉ.ÌỬÉ:TỌỰẲÉỒGÉỐÍỬSÉTVGÉÔN5É!,ỶỬSẴÉ2Ò!ÉỬ(ỲUÉ!TỘỮÉỬT(ÉÔÓ(É!TỤÉ!,[%ỬSẴÉ:TH!É!,UPỬÉÔHÔÉ.ÌỬÉ:TỌỰÉTIỬSÉTVGÉÔT{ÉỪ ÔẴÉÔHÔÉỰỲÉTÙỬTÉỰ$UÉÔVÉSUHÉ!,ỤÉSUGÉ!ỈỬSÉÔGỮÉ!,ỜỬÉÔHÔÉ2<ỬSÉỒO!É!,[$ÔÉỒN5É.ÌỬÉ4(O!ÉỨỔỰÉTUỠ(É;(ÌÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪoTUỞ(ÉỰỲÉTÙỬTÉ.ÌỬÉ4(O!ÉỒ[*ÔÉ!,UPỬÉỨTGUÉÔVÉTUỠ(É;(ÌẲÉÔT)É!,XỬSÉ4N5ÉỐ ỬSẴÉỬNỬSÉÔO:ÉÔHÔÉ.ÌỬÉ:TỌỰÉÔT{ÉỪ ÔÉ!ÍỮÉ!T[=ỬSÉTUỠ(É,UỜỬSÉÔVÉÔ{GÉ2<ỬSÉ;(ỜÉdGỰÉmỸÉ!TỘỮÉÔHÔÉ!UỜ(ÉÔT(ỌỬÉódóqẴÉỬT[ẶÉnỲÉTÙỬTÉ!,ỶỬSÉ2IÉÔTỢÉÕUỢỬÉÔN5ÉÔTèÉ2JỬSÉỐUỠỬÉ!ÚÔTÉỆẾẴỀÉTGẴÉỬỈỬSÉ.(O!ÉÕÙỬTÉ;(NỬÉỒÍ!ÉẾ-ỀÉ!OỬ/TG/ỪÓỬÉÔĨ!ẴÉỰ#UÉỬỈỰÉÔĨ!ÉẼÉỪ]GẴÉSUHÉÕHỬÉỄ-ẺẸÉỬSIỬÉỒỶỬS/ỨSẴÉSUHÉ!,ỤÉ!T(ÉỒ[*ÔÉỄẸ-ẺẸẸÉ!,UỠ(ÉỒỶỬS/TGẲÉỰỲÉTÙỬTÉ2[%ỬÉ[=ỰÉÔN5ÉỪNỰÉỬSTUỠ:É!TỲỬÉáỬÉnaẴÉ4ỊÉdGỰÉu(5ỞỬÉTJỬSÉỬỈỰÉÔ(ỬSÉ]ỬSÉ,GÉ!TỤÉ!,[%ỬSÉT=ỬÉỀẸẸÉ2ÍỬÉÔN5ÉSUỴỬSÉÔHÔÉỪỮÍUẴÉ!T(ÉỬTÒ:ÉTJỬSÉỬỈỰÉÊÉ!ỦÉỒỶỬSẲÉỰỲÉTÙỬTÉÔHỬTÉỒỶỬSÉỰỎ(ÉỪ$ỬẴÉỪ)GÉÔTO!ÉỪ[*ỬSÉÔGỮẲÉ.ÌỬÉ4(O!ÉỪÍÔẲÉÔHÔÉỪỮÍUÉÔN5ÉỐ[*ÔÉỪUỠ(ẶÉdIÉSGUÉỪỘỮẴÉỬS[(É!O!ẴÉỒUỬTÉỪỈỬSẴÉỬSTỠẲÉỰỲÉTÙỬTÉ2[%ỬÉỰỎ(ÂÂÂÉhĨỬÉ.ÌỬÉ4(O!É2$UÉÔTỢÉÕUỢỬẴÉỒỢỬÉỬG5É!O!ÉÔÌÉÔHÔÉ.ÌỬÉ:TỌỰÉỬỲỬSÉỬSTUỠ:ÉÔVÉ!TỢÉỰÍỬTÉÔ{GÉdGỰÉmỸÉỬT[ÉTỶÉ!UỜ(ẴÉÔGỮÉ.(ẴÉỪÍÔẴÉÔN5ÉỐ[*ÔÉỪUỠ(ẴÉS#É,"ỬSÉ!,ỶỬSÂÂÂÉẴÉỒỞ(ÉÔVÉÔ=É.&ÉÔTỢÉÕUỢỬÉ!,ỜỬÉỒỤGÉÕIỬẴÉỬT%ÉỒVÉSUHÉ!,ỤÉSUGÉ!ỈỬSÉ!,ỜỬÉỒ=ỬÉ2ỤÉỐUỠỬÉ!ÚÔTÉÔGỮÉT=ỬÉẺẼÉ-ÉẺỀÃÉ.ỮÉ2$UÉÔ<ỬSÉỨÙÉỬỈỰÉ!,[$ÔÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪd<ỬSÉ2$UÉ!T ÔÉTUỠỬÉÔT{ÉỒỞÉ!,XỬSÉ!NỰÉ“oỈỰÉỬỲỬSÉ!TỲỬÉỰ$U”ÉSĨỬÉ2$UÉ!HUÉÔ=ÉÔO(ÉỬỲỬSÉỬSTUỠ:ẴÉÔỲỬSÉ!HÔÉ;(5ÉTỮÍÔTẴÉỒÓ(É![ÉÔ=É.&ÉTÍÉ!ÓỬSÉ:TH!É!,UPỬÉÔỲỬSÉỬSTUỠ:-É!UP(É!T{ÉÔỲỬSÉỬSTUỠ:ẴÉ!T[=ỬSÉỰÍU-ÉỐỤÔTÉ2>ÉỒ[*ÔÉT(5ỠỬÉ;(GỬÉ!NỰÉÔTỦÉỒÍỮÉỬTJỰÉỬNỬSÉÔGỮÉ!ỦÉ!,XỬSÉÔ{GÉỬSIỬTÉ!,ỮỬSÉÔ=ÉÔO(ÉỨUỬTÉ!ỢÂÉiUỠỬÉdGỰÉmỸÉỒỊÉTỮIỬÉ!TIỬTÉÔỲỬSÉ!HÔÉ;(5ÉTỮÍÔTÉ2<ỬSÉT(5ỠỬÉounẲÉ;(5ÉTỮÍÔTÉ2IÉ4N5ÉỐ ỬSÉ!,(ỬSÉ!NỰÉSU$UÉ!TUỠ(ÉTIỬSÉTVGÉỬỲỬSÉ.ÌỬÉỒỤGÉ:T[=ỬSẲÉ;(5ÉTỮÍÔTÉ:TH!É!,UPỬÉ!ÍỮÉỒUPỰÉỬTOỬÉ!ÍUÉoSỊÉÕGÉdỰÉÔỲỬSÉỬSTUỠ:ẴÉ!T[=ỬSÉỰÍUÉ-ÉỐỤÔTÉ2>É!,ỜỬÉÔHÔÉ!(5ỢỬÉSUGỮÉ!TỲỬSÉÔGỮÉ!ỴÔÉdGỰÉmỸÉ-ÉmGÉt=ỬẴÉỒ[%ỬSÉiỶÉdTÚÉnUỬTẴÉỒ[%ỬSÉ:TÚGÉuN5ÉhUỮÉmUỬTÉ-ÉdGỰÉmỸẲÉ;(5ÉTỮÍÔTÉ:TH!É!,UPỬÉSUGỮÉ!TỲỬSÉ!,ỜỬÉỒỤGÉÕIỬÉT(5ỠỬÉSUGUÉỒỮÍỬÉẼẸẼẸ-ÉẼẸẼỀẴÉÔVÉ!ÚỬTÉỒỢỬÉỬỈỰÉẼẸÊẸÂÉeỶỬSÉ!T%UÉ!ÚÔTÉÔ ÔẴÉÔT{ÉỒỸỬSÉ!T(ÉT)!ÉỒÓ(É![ẴÉ!ÍỮÉỒUỞ(ÉỨUỠỬÉ!T(ÒỬÉỪ*UÉÔTỮÉỬTIÉỒÓ(É![É.$ỰÉ!,UPỬÉỨTGUÉỐ ÉHỬẴÉỒKÔÉÕUỠ!ÉÔHÔÉỐ ÉHỬÉ!,XỬSÉỒUPỰÉÔ{GÉ!,(ỬSÉ[=ỬSẴÉ!ỦỬTẴÉT(5ỠỬÉÔVÉ;(5ÉỰỲẴÉÔỲỬSÉ.(O!ÉỒÓ(É![ÉỪ$ỬÉỬT[ẶÉđ ÉHỬÉỒ[%ỬSÉÕỸÉÔGỮÉ!ỴÔÉỒỮÍỬÉdGỰÉmỸÉ-ÉmGÉt=ỬẲÉỐ ÉHỬÉoTIÉỰH5ÉÕUGÉ;(ỴÔÉ!ỢÉuudẴÉỐ ÉHỬÉ.ÌỬÉ4(O!ÉỬỲỬSÉỬSTUỠ:É]ỬSÉỐ>ỬSÉÔỲỬSÉỬSTỠÉÔGỮÉgánÂÉuT(ÉT)!ÉỒÓ(É![É2IỮÉÔHÔÉÔ>ỰÉÔỲỬSÉỬSTUỠ:ÉỒÍ!ÉỨỢ!É;(ÌÉ!ÚÔTÉÔ ÔÂÉeỢỬÉỬG5É!,ỜỬÉỒỤGÉÕIỬÉT(5ỠỬÉ!T(ÉT)!ÉỒ[*ÔÉÊỆÉỐ ÉHỬÉỒÓ(É![ẴÉ!@ỬSÉ.ỴÉ2ỴỬÉỒỈỬSÉỨÚÉẺÂÊẼFẴÊÉ!ỦÉỒỶỬSẴÉSUÌUÉ;(5Ợ!É2UỠÔÉỪIỰÉÔTỮÉỄFẸÉỪGỮÉỒỸỬSÉỒỤGÉ:T[=ỬSÂÉdHÔÉỐỮGỬTÉỬSTUỠ:ÉỬSI5ÉÔIỬSÉ!TGỰÉSUGÉ.N(É,ỸỬSÉT=ỬÉ2IỮÉÔHÔÉÔT(#UÉSUHÉ!,ỤẴÉỒVỬSÉSV:É!ÚÔTÉÔ ÔÉÔTỮÉ2UỠÔÉSUÌUÉ;(5Ợ!ÉỒÓ(É,GÉÔ{GÉÔHÔÉ.ÌỬÉ:TỌỰÉTIỬSÉTVGẴÉ!T(ÉỬSNỬÉ.HÔTÉ2IÉ:TH!É!,UPỬÉỬSIỬTÉ!,ỮỬSÉÔ=ÉÔO(ÉỨUỬTÉ!ỢÉÔ{GÉT(5ỠỬÂÉoT%ÉỒVẴÉ!ỴÔÉỒỸÉ!ỈỬSÉ!,[&ỬSÉỨUỬTÉ!ỢÉÔ{GÉT(5ỠỬÉỬỈỰÉẼẸẺFÉỒÍ!ÉẺẼẴÊFÃẲÉ!T(ÉỬTÒ:ÉÕÙỬTÉ;(NỬÉỒÓ(ÉỬS[%UÉ!"ÉÊỆẴẺỂÉ!,UỠ(ÉỒỶỬSÉỬỈỰÉẼẸẺỄÉ!ỈỬSÉỪỜỬÉẾẼẴỆÉ!,UỠ(ÉỒỶỬSÉỬỈỰÉẼẸẺFẲÉ!ỦÉỪỠÉTỸÉỬSTèỮÉSUÌỰÉ4(ỴỬSÉÔWỬÉÊẴỀỂÃẴÉÔVÉỨTÌÉỬỈỬSÉÔGỮÉ.ỚÉTỮIỬÉ!TIỬTÉ4VGÉTỸÉỬSTèỮÉ!T(ỸÔÉỐUỠỬÉSUÌỰÉỬSTèỮÉ!,ỮỬSÉỬỈỰÉẼẸẼẸÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪw$UÉỬTUỞ(ÉSUÌUÉ:TH:ÉỒỶỬSÉÕỸẴÉ;(5Ợ!ÉỪUỠ!É!T ÔÉTUỠỬÉỰ>ÔÉ!UỜ(É2ỞÉỒÚÔTÉT(5ỠỬÉounÉ2IÉ!ỈỬSÉ!ỴÔÉ:TH!É!,UPỬÉỨUỬTÉ!ỢẴÉỬNỬSÉÔGỮÉ!T(ÉỬTÒ:ẴÉÔÌUÉ!TUỠỬÉỒ%UÉ.ỴỬSÉỬTNỬÉỐNỬẴÉỒỢỬÉỬG5ÉỐUỠỬÉỰÍỮÉounÉdGỰÉmỸÉÔVÉỬTUỞ(É!TG5ÉỒ@UÉ,ÝÉ,Ỡ!ẴÉỨTGỬSÉ!,GỬSẴÉ2ỈỬÉỰUỬTÉT=ỬẲÉÔÌỬTÉ;(GỬÉỰỲUÉ!,[%ỬSÉỬỲỬSÉ!TỲỬÉÔVÉỬTUỞ(ÉÔT(5PỬÉÕUỢỬÉ!ÚÔTÉÔ ÔÂÉi(5ỠỬÉdGỰÉmỸÉ2ỞÉỒÚÔTÉounÉ!,[$ÔÉÔTỦÉ!UỜ(ÉoSTỤÉ;(5Ợ!ÉeÍUÉTỸUÉeÌỬSÉÕỸÉT(5ỠỬÉỬTUỠỰÉỨÙÉẼẸẺỀ-ẼẸẼẸÉỰỸ!ÉỬỈỰẴÉ!ÍỮÉỒỸỬSÉỪ ÔẴÉỨTÚÉ!TỢÉỰ$UÉTỮIỬÉ!TIỬTÉ2ỞÉỒÚÔTÉ!ỮIỬÉỐUỠỬÉÔHÔÉỰ>ÔÉ!UỜ(ẴÉỬTUỠỰÉ2>ÉỒỞÉ,GÉÔTỮÉỬỈỰÉẼẸẼẸÉ2IÉỀÉỬỈỰÉẦẼẸẺỆ-ẼẸẼẸẬÂẨ/:ẪẨ:ÉÔỪG..ẠE:cỮỐ5EẪlTHỬTÉoSXÔẨ/:Ẫ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Từ cam kết trách nhiệm đến hiệu quả thực tiễn

Từ cam kết trách nhiệm đến hiệu quả thực tiễn
2019-12-29 16:19:27

(QT) - Trong những năm qua, việc triển khai kí cam trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã tạo điểm nhấn, tạo sức bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại...

Những “nhà báo” mặc áo lính

Những “nhà báo” mặc áo lính
2019-12-29 16:06:10

(QT) - Họ là những nhân viên Ban Tuyên huấn trong lực lượng vũ trang, thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên mặt trận tuyên truyền, họ là những “nhà báo” ba trong một, vừa viết...

Điều tra viên kể chuyện phá án

Điều tra viên kể chuyện phá án
2019-12-29 15:55:40

(QT) - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và sự sắc bén của các điều tra viên trên cơ sở không bỏ qua bất kì một chi tiết, tình tiết liên quan phục vụ cho...

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân
2019-12-28 06:47:20

(QT) - Từ khi đảo Cồn Cỏ được dân sự hóa, huyện đảo Cồn Cỏ xác định mục tiêu là xây dựng và phát triển kinh tế với đi đôi thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn...

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã
2019-12-28 06:40:20

(QT) - Việc tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một trong những chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm...

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô
2019-12-27 12:29:42

(Chinhphu.vn) – Ba trong số những thành tựu nổi bật nhất của tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 là tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát và xuất nhập khẩu. Đáng lưu ý, những chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết