Cập nhật:  GMT+7
ÃỖẦÂJRÉ@@wẴỴơƠ#RMẴĂơ,ÂJÉSÂQỎ#Â#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂLỎTÂỖƠÔ=ÂỶ=ÊÂ#Ỗ.JÂ#ƠỒTÃ/ỖẦĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴẻMÉKẴĂẠộơẢÂ-ÂơỸUTỔÂTỖ(TỔÂTỀSÂỶ=ÉAÂ)ƠÔJÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂQỚÂJÉSÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂJ&ÉÂTỔ:XƠÂL;TỔÂLÍ=ÂJIỴÂ&{AÂJVÂỶ=ÉTAÂLVTÂ)ỢÂLẾÂ#ẼUÂLƠỐSÂTỖITAÂ#ẼUÂ@;JÂĨÌ#Â#ỸUTỔÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂTỖƠÔSÂ)*ÂJỖỚTỖÂ#ỸỢÂ#ẼƠÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÁÂơẼƠÂẵÊTỔÂĨỰÂ#ỖỢÂ>ẾÂộ=ÊTỔÂơỸỢAÂ)WƠÂJỖỞÂLẼUÂLỢTỖÂỖ:WTỔÂJ*Â#ỖỐÂJỖỤTÂ)ƠÔJAÂJỖỤTÂLƠỐSAÂTỖ(TỔÂ)ITÂLÕÂTỬƠÂRỌTÂLỐÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#AÂỶ=ÉÂSỰ#Â#ỖXƠÂỔƠÉTÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂJÉSÂQỎ#ÂLẾÂ#ỖỐÂỖƠÔTÂ#ƠTỖÂ#ỖÍTÂỖẺTỖÂLỰTỔÂTÚƠÂLƠÂLƯƠÂ)WƠÂRẺSỹÂLỬƠÂSWƠÂỴỖ:VTỔÂỴỖẸỴÂRẾTỖÂLẼUAÂJỖỞÂLẼUAÂỖƠÔ=ÂỶ=ÊÂJƯTỔÂ#ẸJÂL:YJÂTHTỔÂRỌTÁÃ/ỴĂÃ#ÉĨRMÂ@#{RMwẴSÉỸỔƠTỷẬỴ>ÂÉ=#UẴĂÃ#ỸĂÃ#KĂÃƠSỔÂ@ỸJwẴ//JÁĨÉUỶ=ÉTỔ#ỸƠÁ)T/KM@Q#UỴ/TM<@/ẦEBẦ/ẪĐKẤẦCẦEẬD#ẦẪBẤẤCRẦÁPỴỔẴÂ/ĂÃ/#KĂÃ/#ỸĂÃ#ỸĂÃ#KĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂộ=ỨJÂRỰÂẦÂLUẼTÂỶ=ÉÂ#ỖỢÂ>ẾÂộ=ÊTỔÂơỸỢÁÂ4TỖỷÂồùÃ/ỴĂÃ/#KĂÃ/#ỸĂÃ/#ÉĨRMĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂùWƠÂỶ={Ỏ#Â#HSÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂJẸJÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂ>H{ÂK.TỔÂ>ẾÂLẼ#ÂJỖ=ỊTÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠAÂTỀSÂẬẤẦEÂẵÊTỔÂ&{Â>ẾÂẻÊƠÂgÔÂLẾÂJỖỤTÂTỰƠÂK=TỔÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔ“ặỖỞÂLẼUÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂJVÂĨÊTÂJẸJÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂ>H{ÂK.TỔÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠ”ÂRẺÂSỰ#Â#ỸUTỔÂỖÉƠÂTỰƠÂK=TỔÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂQỚÂJÉSÂQỎ#Â#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂ)WƠÂằÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂơỖỢÂ&{Âộ=ÊTỔÂơỸỢÁÂơỖMUÂLÚAÂTỔÉ{Â#,ÂLÍ=ÂTỀSÂẵÊTỔÂ&{Â>ẾÂLẾÂĨÉTÂỖẺTỖÂiỔỖỢÂỶ={Ỏ#Â)ÕÂRẾTỖÂLẼUÂTỖƠÔSÂ)*Â>H{ÂK.TỔÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠÂỔƠÉƠÂLUẼTÂẬẤẦEÂ-ÂẬẤẬẤÁÂơỸỌTÂJVÂ@ÝÂLÚAÂJỖỞÂLẼUÂằÉTÂJỖỞÂLẼUÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠÂ>ẾÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂJ*Â#ỖỐÂLỐÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂ#,TỔÂTỰƠÂK=TỔÂJÉSÂQỎ#ÂỔỆTÂ)WƠÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂJ&ÉÂ#,TỔÂJVÂỶ=ÉTAÂLVTÂ)ỢÂ)ẺÂJẸÂTỖHTÂLỐÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTAÂĨÉTÂỖẺTỖÂỶ={Ỏ#ÂLỢTỖÂ#ỖẺTỖÂRÌỴÂằÉTÂ#={ỌTÂ#Ỹ={ÕTÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠÂJ&ÉÂẵÊTỔÂ&{AÂJỖỞÂLẼUÂQƠÔTÂ#UẺTÂằÉTÂỶ=ÊTÂRỚÂ>ẾAÂằÉTÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂJẸJÂ#ỖƯTÂỔỆTÂ)WƠÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂJ&ÉÂJỖƠÂĨỰÂ)ẺÂĨỚÂ#Ỗ:ÂJỖƠÂĨỰỹÂJỖỞÂLẼUÂớằiẳÂ>ẾÂ)ẺÂJẸJÂLUẺTÂ#ỖỐAÂJỖƠÂĨỰÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂJ*Â#ỖỐÂỔỆTÂ)WƠÂJỖ;JÂTỀTỔÂTỖƠÔSÂ)*ÂJ&ÉÂSỜTỖAÂLỪTỔÂ#ỖXƠÂJÚÂJÉSÂQỎ#Â)WƠÂằÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂẵÊTỔÂ&{Â)ÕÂQỎ#ÂỶ=ÊÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTỹÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂẨÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂJỖ:ÉÂLẼ#AÂLÚÂRẺÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂ@ỨÂBÂ)ÕÂ#Ỹ:XTỔÂỖỤJỹÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂ@ỨÂẦDÂ)ÕÂSƯƠÂ#Ỹ:XTỔÂ)ẺÂÉTÂ#UẺTÂ#Ỗ.JÂỴỖỊSỹÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂ@ỨÂẦĐÂ)ÕÂ>H{ÂK.TỔÂỖÔÂ#ỖỨTỔÂJỖỚTỖÂ#ỸỢÂ)ẺÂ#ƠỎỴÂJÌTÂỴỖẸỴÂR=Ì#ÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂồỖÚÂặỖ&Â#ỢJỖÂớằiẳÂ>ẾÂẻÊƠÂgÔÂiỔ={ỒTÂùỀTÂơỖ=ÌTÂJỖUÂĨƠỎ#ỷ“ơỸUTỔÂẨÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂJỖ:ÉÂLẼ#Â#ỸỌTAÂẵÊTỔÂ&{Â>ẾÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔÂRẾTỖÂLẼUAÂJỖỞÂLẼUÂỶ={Ỏ#ÂRƠÔ#ÂTỖI#ÂRẺÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂ@ỨÂẦDÂ)ÕÂSƯƠÂ#Ỹ:XTỔÂ)ẺÂ>H{ÂK.TỔÂJÊTỖÂỶ=ÉTAÂĨỰÂSỄ#ÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂ)WƠÂ#ƠTỖÂ#ỖÍTÂJỖỞÂLẼUÂRẺÂRI{ÂTỔ:XƠÂKHTÂRẺSÂJỖ&Â#ỖỐÂ#ỸUTỔÂ)ƠÔJÂỸÉÂỶ=HTÂJỖỞTỖÂ#ỸÉTỔAÂ>H{ÂK.TỔÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠÁÂơỖMUÂLÚAÂTỖƠÕ=ÂỴỖUTỔÂ#ỸẺUAÂỖUẼ#ÂLỰTỔAÂTỖƠÕ=ÂJƯTỔÂ#ỸỜTỖAÂỴỖÍTÂ)ƠÔJÂLẾÂL:YJÂJẸJÂLUẺTÂ#ỖỐAÂ#ỬÂJỖ;JAÂJẸÂTỖHTÂỴỖẸ#ÂLỰTỔÂ)ẺÂỖ:ÝTỔÂ;TỔÂ#ỖÉSÂỔƠÉÂ#ỚJỖÂJ.JAÂTỖ:ÂJ=ỰJÂ)ÌTÂLỰTỔ“ơUẺTÂKHTÂLUẺTÂQỎ#Â>H{ÂK.TỔÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠAÂLƯÂ#ỖỢÂ)ỀTÂSƠTỖ”AÂỴỖUTỔÂ#ỸẺU“BÂQỖƯTỔÂẨÂ@ẼJỖ”AÂ>H{ÂK.TỔÂ#={ỎTÂL:XTỔÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠÂQƠỐ=ÂSỈ=AÂ>H{ÂK.TỔÂL:XTỔÂRẺTỔÂTỔŨÂ>ÚSÂ>ÉTỖAÂ@ẼJỖAÂLOỴÁÁÁ”ÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂkTỔÂồỖẼSÂơỖẺTỖÂfỖ=ỌAÂằỚÂ#Ỗ:ÂẵÊTỔÂ&{Â>ẾÂẻÊƠÂgÔÂJỖUÂĨƠỎ#Â#ỖỌSỷ“ơỖ.JÂỖƠÔTÂJÉSÂQỎ#Â#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂ)WƠÂằÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂơỖỢÂ&{AÂ#ỸUTỔÂTỀSÂẬẤẦEAÂằÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂẵÊTỔÂ&{Â>ẾÂLẾÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂ)ẺÂỴỖHTÂJƯTỔÂTỖƠÔSÂ)*ÂJ*Â#ỖỐÂJỖUÂ#,TỔÂLVTÂ)ỢAÂ#ỬÂJỖ;JAÂJẸÂTỖHTÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂJẸJÂTỰƠÂK=TỔÁÂẵỎTÂTÉ{AÂẬÂTỰƠÂK=TỔÂQỚÂJÉSÂQỎ#ÂLẾÂJVÂĨÊTÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÁÂùWƠÂTỰƠÂK=TỔÂJÉSÂQỎ#ÂRẺÂ>H{ÂK.TỔÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂSWƠÂ)WƠÂẨÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂJÙTÂRẼƠAÂ>ẾÂLẾÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖAÂTỖI#ÂRẺÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂJỖỞTỖÂ#ỸÉTỔÂĨỰÂSỄ#ÂTƯTỔÂ#ỖƯTÂLẾÂ#ẼUÂKƠÔTÂSẼUÂSWƠÂ#ỸỌTÂLỢÉÂĨẺTÂ>ẾÁÂùWƠÂTỰƠÂK=TỔÂỔƠÉUÂLI#ÂỸ,TỔÂ#ẼƠÂơƠỐ=ÂQỖ=ÂĐẨẬÂJỖUÂTỖHTÂKHTÂ@ÊTÂ>=I#AÂLỎTÂTÉ{ÂLẾÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂ)ƠÔJÂỔƠÉUÂLI#AÂLÉTỔÂ)ÌTÂLỰTỔÂTỖHTÂKHTÂ#ƠỎTÂỖẺTỖÂ@ÊTÂ>=I#AÂỬTÂLỢTỖÂKƠÔTÂ#ỚJỖÂLI#ÂLÉƠÁÂộ=ÉÂLÚAÂỔÚỴÂỴỖÍTÂỬTÂLỢTỖÂÉTÂTƠTỖÂJỖỚTỖÂ#ỸỢÂ#ẼƠÂLỢÉÂỴỖ:VTỔAÂỔÚỴÂỴỖÍTÂTHTỔÂJÉUÂ#Ỗ=ÂTỖÌỴÂJỖUÂTỔ:XƠÂKHTÁ”Ã/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂùWƠÂỶ={Ỏ#Â#HSÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂỖƠÔ=ÂỶ=ÊÂJẸJÂS*JÂ#ƠỌ=Â#ỸUTỔÂTỀSÂẬẤẦEÂLẾÂLÕÂỸÉAÂTỔÉ{Â#,ÂLÍ=ÂTỀSAÂằÉTÂặỖIỴÂỖẺTỖÂẵÊTỔÂĨỰÂ#ỖỢÂ>ẾÂộ=ÊTỔÂơỸỢÂLẾÂLÕÂỸÉÂỴỖ:VTỔÂJỖHSÂỖẺTỖÂLỰTỔ“ộ={Ỏ#ÂRƠÔ#AÂQỠÂJ:VTỔAÂỖẺTỖÂLỰTỔAÂĨ;#ÂỴỖẸÂ)ẺÂỖƠÔ=ÂỶ=Ê”ÂLỐÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔÂRẾTỖÂLẼUÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂ#ỸUTỔÂJÊÂỖÔÂ#ỖỨTỔÂJỖỚTỖÂ#ỸỢÁÂơỸUTỔÂLÚÂTỖITÂSẼTỖÂRI{“Ĩ;#ÂỴỖẸ”ÂRẺSÂ#Ỹ=TỔÂ#HSA“QỠÂJ:VTỔ”ÂRẺSÂTÕTÂ#ÊTỔÂKỈTÂKỆ#ÂLỐÂLƠÂLỎTÂỖƠÔ=ÂỶ=ÊÂRẺÂ>H{ÂK.TỔÂẵÊTỔAÂỖÔÂ#ỖỨTỔÂJỖỚTỖÂ#ỸỢÂ)(TỔÂSẼTỖAÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTAÂỶ=ỨJÂỴỖÙTỔ-ÂÉTÂTƠTỖÂL:YJÂLÊSÂĨÊUÂỬTÂLỢTỖỹÂỴỖITÂLI=ÂJVÂĨÊTÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂJẸJÂJỖỞÂ#ƠỌ=AÂTỖƠÔSÂ)*ÂTỖƠÔSÂQỜÂTỀSÂẬẤẦBÂ-ÂẬẤẬẤÁÂơỖMUÂLÚAÂSỰ#Â#ỸUTỔÂTỖ(TỔÂTỖƠÔSÂ)*Â#ỸỤTỔÂ#HSÂL:YJÂằÉTÂặỖIỴÂỖẺTỖÂẵÊTỔÂĨỰÂỶ=ÉTÂ#HSÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔÂRẾTỖÂLẼUÂRẺÂ)ƠÔJÂQỚÂJÉSÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂỔƠ(ÉÂằÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂơỖỢÂ&{Â)WƠÂTỔ:XƠÂL;TỔÂLÍ=ÂJIỴÂ&{AÂJVÂỶ=ÉTAÂLVTÂ)ỢÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂùWƠÂ#ƠTỖÂ#ỖÍTÂJỖỞÂLẼUÂỶ={Ỏ#ÂRƠÔ#AÂ{Ọ=ÂJÍ=ÂJẸJÂLỢÉÂỴỖ:VTỔAÂLVTÂ)ỢÂỴỖÊƠÂJỖỤTÂTỖ(TỔÂỴỖÍTÂ)ƠÔJÂSWƠAÂTỖ(TỔÂ)ƠÔJÂRẺSÂQỖÚÂJ&ÉÂLỢÉÂỴỖ:VTỔAÂLVTÂ)ỢÂLỐÂ#ỬÂJỖ;JÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂLẾÂ#Ỗ.JÂ@.ÂJÚÂ#ẸJÂK*TỔÂLÙTÂĨỊ{AÂLỰTỔÂR.JÂLỐÂ#ẼUÂLƠỐSÂTỖITÂ#ỸUTỔÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂTỖƠÔSÂ)*ÂTỀSÂẬẤẦEÁÂơỸUTỔÂTỀSÂJÚÂẬẤÂ#ỬÂJỖ;JAÂJVÂỶ=ÉTAÂLVTÂ)ỢAÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂ)WƠÂẪẤÂLÍ=Â)ƠÔJÂL:YJÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂQỚÂJÉSÂQỎ#ÁÂặ%TỔÂ)WƠÂLÚAÂằÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂơỖỢÂ&{ÂJÙTÂJỖỞÂLẼUÂớằiẳÂ#ỖỢÂ>ẾÂ#ỬÂJỖ;JÂQỚÂJÉSÂQỎ#Â)WƠÂJẸJÂ#Ỹ:ÝTỔÂLÍ=ÂTỔẺTỖÂ#Ỹ.JÂ#Ỗ=ỰJÂ&{ÂĨÉTÁÂặ*Â#ỖỐÂJÚÂẦẨÂỴỖÙTỔAÂĨÉTAÂLVTÂ)ỢÂỖẺTỖÂJỖỚTỖAÂBÂLVTÂ)ỢÂ@.ÂTỔỖƠÔỴÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂQỚÂJÉSÂQỎ#Â)WƠÂBẬÂLÍ=Â)ƠÔJÁÂẵỎTÂTÉ{AÂ@É=ÂỔÍTÂẦÂTỀSÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂQỚÂJÉSÂQỎ#ÂỔƠ(ÉÂằÉTÂơỖ:XTỔÂ)*ÂơỖỢÂ&{Â)WƠÂTỔ:XƠÂL;TỔÂLÍ=ÂJIỴÂ&{AÂJVÂỶ=ÉTAÂLVTÂ)ỢÂLẾÂLMSÂRẼƠÂTỖƠÕ=ÂQỎ#ÂỶ=ÊÂỸŨÂTN#ÁÂưÂ#Ỗ;JÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂJ&ÉÂTỔ:XƠÂL;TỔÂLÍ=Â)ẺÂ#ÌỴÂ#ỖỐÂRẾTỖÂLẼUÂL:YJÂTHTỔÂRỌTÂỸŨÂỸÔ#ỹÂỴỖ:VTỔÂỴỖẸỴÂRẾTỖÂLẼUAÂJỖỞÂLẼUAÂLƠÕ=ÂỖẺTỖÂ#ỖMUÂỖ:WTỔÂJÚÂ#ỸỤTỔÂ#HSAÂ#ỸỤTỔÂLƠỐSAÂỶ={Ỏ#ÂRƠÔ#AÂJ*Â#ỖỐÂỖVTAÂ#ẼUÂ@.ÂJỖ={ỐTÂĨƠỎTÂ#ỸỌTÂJẸJÂRỠTỖÂ).JAÂ#ẼUÂLƠỐSÂTỖITAÂ@;JÂĨÌ#ÂSWƠÂ#ỸUTỔÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂTỖƠÔSÂ)*ÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂằỚÂ#Ỗ:ÂơỖỢÂ&{Âộ=ÊTỔÂơỸỢÂgỌÂơƠỎTÂẳ?TỔÂJỖUÂĨƠỎ#ỷ“ẬÂTỀSÂỶ=ÉAÂ)ƠÔJÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂQỚÂJÉSÂQỎ#ÂLẾÂLẼ#ÂL:YJÂQỎ#ÂỶ=ÊÂQỖẸÂ#Ứ#ÁÂặẸJÂLVTÂ)ỢÂLẾÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂỶ=ẸTÂ#ỸƠÔ#ÂỴỖ:VTỔÂJỖHSÂẪÂỸŨAÂLÚÂRẺ“ÂổŨÂ)ƠÔJAÂỸŨÂTỔ:XƠAÂỸŨÂ#ỖXƠÂỔƠÉTÂ)ẺÂỸŨÂQỎ#ÂỶ=ÊÁ”ÂổŨÂ)ƠÔJAÂ#;JÂRẺÂLÕÂỸÉÂ)ƠÔJÂỔỜÂỴỖÊƠÂỖỎ#Â@;JÂJ*Â#ỖỐÂ#ỸUTỔÂ#,TỔÂJƯTỔÂ)ƠÔJÂSỰ#ÁÂổŨÂTỔ:XƠAÂ#;JÂRẺÂỴỖÊƠÂJÚÂ@.ÂỴỖHTÂJƯTỔAÂ@.ÂỴỖỨƠÂỖYỴÂ#ỸUTỔÂ#ỬÂJỖ;JÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂ)ẺÂỔƠÉUÂỸŨÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂJỖUÂ#,TỔÂJẸÂTỖHTÁÂổŨÂ#ỖXƠÂỔƠÉTAÂ#;JÂRẺÂ#ỖXƠÂỔƠÉTÂTẺUÂRẺSAÂ#ỖXƠÂỔƠÉTÂTẺUÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖAÂ#,TỔÂ#ỖXƠÂLƠỐSÂỴỖÊƠÂJÚÂ@.ÂLẸTỖÂỔƠẸÁÂùẺÂỶ=ÉTÂ#ỸỤTỔÂTỖI#ÂRẺÂỸŨÂQỎ#ÂỶ=ÊAÂỴỖÊƠÂJÚÂ@ÊTÂỴỖỊSÂJ*Â#ỖỐÂLỐÂRẺSÂ#ƠỌ=ÂJỖỚÂLẸTỖÂỔƠẸÂQỎ#ÂỶ=ÊÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÁÂẵỄJÂĨƠÔ#AÂTỰƠÂK=TỔÂQỚÂJÉSÂQỎ#ÂỴỖÊƠÂJỖỤTÂ)ƠÔJÂQỖÚAÂ)ƠÔJÂSWƠÂLỐÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔÂRẾTỖÂLẼUAÂJỖỞÂLẼUÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÁÂơ,ÂLÚAÂ#ẼUÂL:YJÂ@.ÂRÉTÂ#ỦÉAÂ#Ỗ$JÂLỊ{Â)ƠÔJÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂ#ỖỆTỔÂRYƠÂTỖƠÔSÂ)*ÂJỖỚTỖÂ#ỸỢÂJ&ÉÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÁÂiỖXÂ)Ì{AÂ#ỸUTỔÂTỀSÂẬẤẦEAÂTỖƠÕ=Â)ƠÔJÂQỖÚAÂ)ƠÔJÂ#ỪTÂLỤTỔÂTỖƠÕ=ÂTỀSAÂTỖ:Â)ITÂLÕÂLI#ÂLÉƠÂÝÂ>ẾÂẻÊƠÂgÔAÂ>HSÂRITÂLI#ÂỶ=ỨJÂỴỖÙTỔAÂỔƠÊSÂTỔỖèUAÂỴỖÙTỔÂJỖỨTỔÂSÉÂ#${AÂ#ỚTÂK*TỔÂLMTÁÁÁÂLẾÂL:YJÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#AÂLẼ#ÂL:YJÂTỖƠÕ=ÂJỖ={ỐTÂĨƠỎTÂ#ỚJỖÂJ.JÁ”Ã/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂơỖ.JÂ#ỎÂJỖUÂ#ỖI{AÂ)ƠÔJÂ#ỬÂJỖ;JÂQỚÂJÉSÂQỎ#Â#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂJ&ÉÂTỔ:XƠÂL;TỔÂLÍ=ÂJIỴÂ&{AÂJVÂỶ=ÉTAÂLVTÂ)ỢÂLẾÂ#ẼUÂỸÉÂ@;JÂĨÌ#ÂSWƠAÂQỖVƠÂKÌ{Â#ỚTỖÂJỖ&ÂLỰTỔAÂJỖỢ=Â#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂJ&ÉÂTỔ:XƠÂL;TỔÂLÍ=ÂJIỴÂ&{ÂJẸJÂJIỴAÂJỖỚTỖÂỶ={ÕTÂLỢÉÂỴỖ:VTỔAÂỔÚỴÂỴỖÍTÂTHTỔÂJÉUÂTỀTỔÂR.JÂRẾTỖÂLẼUAÂ@;JÂJỖƠỎTÂLI=ÂJ&ÉÂJẸJÂ#ỬÂJỖ;JAÂJẸÂTỖHTÁÂẵH{ÂRẺÂSỰ#Â#ỸUTỔÂTỖ(TỔÂ{Ỏ=Â#ỨÂQỖẸJỖÂỶ=ÉTÂLỐÂLẸTỖÂỔƠẸÂL$TỔÂ)ÉƠÂ#ỸÙAÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSAÂTỀTỔÂR.JÂJ&ÉÂTỔ:XƠÂL;TỔÂLÍ=ỹÂLẸTỖÂỔƠẸÂL$TỔÂJỖI#ÂR:YTỔÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂTỖƠÔSÂ)*ÂJ&ÉÂJẸJÂJIỴÂ&{Â)ẺÂJỖỚTỖÂỶ={ÕTÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÁÃ/ỴĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴằUK{ẴĂiỔỤJÂgÉTÃ/ỴĂ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những “nhà báo” mặc áo lính

Những “nhà báo” mặc áo lính
2019-12-29 16:06:10

(QT) - Họ là những nhân viên Ban Tuyên huấn trong lực lượng vũ trang, thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên mặt trận tuyên truyền, họ là những “nhà báo” ba trong một, vừa viết...

Điều tra viên kể chuyện phá án

Điều tra viên kể chuyện phá án
2019-12-29 15:55:40

(QT) - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và sự sắc bén của các điều tra viên trên cơ sở không bỏ qua bất kì một chi tiết, tình tiết liên quan phục vụ cho...

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân

Cồn Cỏ vững vàng thế trận quốc phòng toàn dân
2019-12-28 06:47:20

(QT) - Từ khi đảo Cồn Cỏ được dân sự hóa, huyện đảo Cồn Cỏ xác định mục tiêu là xây dựng và phát triển kinh tế với đi đôi thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn...

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã

Từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã
2019-12-28 06:40:20

(QT) - Việc tăng cường công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một trong những chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm...

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô

Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô
2019-12-27 12:29:42

(Chinhphu.vn) – Ba trong số những thành tựu nổi bật nhất của tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 là tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát và xuất nhập khẩu. Đáng lưu ý, những chỉ...

Về An Tiêm hôm nay

Về An Tiêm hôm nay
2019-12-27 05:35:31

(QT) - Ngay từ những năm 1924- 1925, khi chưa có Đảng Cộng sản lãnh đạo, một nhóm thanh niên ưu tú của thôn An Tiêm, xã Triệu Thành (Triệu Phong) như Trần Ngung, Đoàn Lân, Lê...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết