Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZYuG7seG6vuG6qOG7o8OB4buWS+G6vuG6qOG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6DFqeG7o0/huqrhu6nhur7hu6NBQsOC4bq+4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7ky/huqrhu6Hhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT3vhuqLhu6XDgOG7neG7mcO04bqtYuG7keG7oy3hu6Phu4Phu7Hhur7hu6PhurpCw4Lhur7hu6MkxrBC4buj4bqqw4xC4bujZn194bujw4Hhu5jhu6Xhu6Mk4bup4bq+4bqo4buj4bq+4bq2w5Xhu6PDkkfDs+G7ozR24buO4buj4buOw5Lhu7Xhur7hu6Ni4buK4bujw5PDlUnDgeG7o8O0NGJi4bqt4buR4buj4bqg4buG4bq+4bqo4buj4bug4bulQuG7o+G7jsOS4buC4buj4bq+4buC4bq+4bqo4bujw4FJ4buO4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o8OAeeG6vuG7o8OB4bqq4buY4buN4buj4buO4bux4bq+4bqo4bujw4Hhu5ZL4bq+4bqo4buj4bqgw43hur7huqjhu6Phu47huqrDleG7teG6vuG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELDsuG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7qeG6vuG7o0FCw4Lhur7hu6NR4bur4buj4bqqw4xCw7Lhu6Phu47huqrhuqThu6PDgeG6quG6suG7o+G6quG7huG7peG7o+G7oMWp4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phu45J4buO4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4bujw4Hhuqp5w4rhu6PigJw9eeG6vuG7o0FC4bqy4buO4buN4bujw4B54bq+4bujQcWp4bq+4buN4bujw4B54bq+4buj4bq8xanDiuG7jeG7o8OAeeG6vuG7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G7jsOS4bul4oCdw7Lhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G7jknhu47hu6Phuq3DlVLhu6PDgeG6quG6suG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7qeG6vuG7o0FCw4Lhur7hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4bujw4Hhu5jhu6Xhu6M0YmLhuq3hu6Phu6DFqeG7o8OB4bunw4Hhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6Phu47DksSQLeG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu4/hu6MkQuG6tMOV4bujw7nhu6N7QuG6suG6vuG7o0/huqrhu6dP4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4buhceG7o+G6uuG6qnfhur7huqjhu6PhuqDEkOG6vuG6qsOz4bujNHbhu47hu6Phu47DkuG7teG6vuG7o2Lhu4rhu6PDk8OVScOB4buj4buDQsOC4buO4bujNeG7pcOK4buj4bqgxrBC4bujw4BCw4Lhur7hu43hu6NB4bup4buA4buj4bugw4Lhu6PDk8OVUuG6tOG6vuG7o+G7oMWp4buj4bq8TELhu6NDw4Hhuqrhu6PhuqpMT+G7o0/huqrhu6dP4buN4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4bqg4bun4bq+4bqo4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqp54bq+4bujw4B54bq+w7Lhu6Phu47hu7VP4buj4bqqTE/hu43hu6NP4bqq4bun4buO4buj4bqqw5VS4buj4buMxqDDgeG7o8OKxrDhur7huqrhu6PhuqDGsELhu6PhuqDhu4DFqeG6vuG7o+G6uuG6suG7juG7o+G7juG7gMWp4bq+4bujw4B54bq+4buj4buOw4zDgeG7jeG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujw4B54bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu43hu6Phu47hu7Hhur7huqjhu6PDgeG7lkvhur7huqjhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o+G7juG6qsOV4bu14bq+4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQsOy4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buN4bujT+G6quG7qeG6vuG7o0FCw4Lhur7hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4buP4bujJELhurTDleG7o+G6oOG7huG7o8OB4bqq4buA4buj4buO4bqqw71S4bujJOG7qeG6vuG6qOG7jeG7ozXhuqrFqeG7o+G6vuG7lkrDgeG7o+G7juG7peG7o8OSw73hu47hu6PDgeG7gELhu6Phu47DkuG7hOG6vuG6qOG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG7p8OB4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bugxanhu6NP4bqq4bup4bq+4bujQULDguG6vuG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu43hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6oOG7huG7o+G6vuG6qsO94bq+4bujw4rGsOG6vuG6quG7o+G7oOG7pULhu6Phu47DkuG7guG7o+G6vuG7guG6vuG6qOG7o8OBSeG7juG7jeG7o8OTw5Xhu6Xhur7hu6Phu47DkuG7hOG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4bujNGJi4bqt4buj4bugxanhu6PDgeG7p8OB4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buOw5LEkOG7oy3hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4buP4buT4buO4bulQeG6vOG6ouG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budw4rhu6XDkuG6qELhur7Ds3BPUeG7o+G7pcOV4buO4buA4bud4buZ4buT4buOw5Lhu5nhu5Phu47DgOG7meG7k0/hu5l74buAxrDhu47hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7qeG6vuG7o0FCw4Lhur7hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4buj4bq8xanhu6PhuqDhu4JC4buj4bqqRkLhu6Phurrhuqrhu6fDgeG6quG7o8OTw5Xhu6Xhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o+G6oEtC4buj4buMSeG6vuG6qOG7j+G7oyThuqThu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu6PDgHnhur7hu6PDgeG6quG7mOG7jeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o0Hhu6/hur7huqjhu43hu6Phu6Dhu7Hhur7hu6PDikLhur7huqrhu6PDgeG7s+G6vuG7o+G7juG7seG6vuG6qOG7o8OB4buWS+G6vuG6qOG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu43hu6NP4bqq4bup4bq+4bujQULDguG6vuG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu4/hu6MkeVLhu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6vMWp4bujw4rDjOG7juG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bqgdsOB4buj4buOw5Lhu5bhur7huqjhu6PhuqDhuqThu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G7juG6qkLhu6PDgHnhur7hu6PDgeG6quG7mOG7jeG7o+G6vuG6tOG6vuG7o8OAeeG6vuG7o8OB4bqq4buY4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6Phu4zhu5zhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PDgHnhur7hu43hu6PDgOG7gOG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PDgHnhur7hu43hu6Phu6BE4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7jeG7o8OA4buA4buj4bug4bu1UuG7o8OB4buz4bq+4buj4bqg4buWTMOB4bujNGJi4bqt4buj4bugxanhu6PDgeG7p8OB4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4buj4buO4bqqxanhur7huqrhu6Phu6BC4bq24bq+4bujUeG7p8OB4buj4bqgxJDhur7huqrhu6PhurzFqeG7o+G6vuG6qkLDgsOK4buj4bug4buS4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4buN4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o1HDlVLhurbhur7hu43hu6Phurx5w5Xhu6PDgMWpQuG7o+G6oOG6pOG7o+G6qOG7hk/hu6NP4bqq4buz4bq+4buj4buO4bqqw5TDgeG7o+G6oOG7t1Lhu6PhurpC4bq+4bqq4buj4buO4bqy4bujLeG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu43hu6PhurrhuqpI4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4bua4bq+4bqo4buj4bq+eeG6vuG6qOG7o8OB4bul4buA4bujw4B54bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu6Phu6DFqeG7o8OB4bupQuG7o+G7juG6qkLDguG6vuG7o+G6oEtC4buj4buMSeG6vuG6qOG7o8OB4bqq4buA4bujw4Hhu6fDgeG7o+G7juG7s+G6vuG6qOG7o+G6vEpP4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7j+G7ky9P4buZ4buTL+G7jsOA4buZ4buTL+G7jsOS4buZ4buTL+G7juG7pUHhurzhuqLhu5li4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu43hu6Phu6Dhu6VC4buj4buOw5Lhu4Lhu43hu6Phu6DEkOG7o+G7jsOSQ+G7o8OB4buY4bul4bujw4pE4bq+4bqq4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu6BCw4LDgeG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujw4Hhu6fDgeG7o8OB4bqq4buY4buj4buOw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4bujJOG7qeG6vuG6qOG7jeG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G7jOG7p8OB4bqq4buN4bujT+G6quG7p0/hu6PhurzDleG7teG7juG7o8OB4buY4bul4bujNeG6qsWp4buj4bq+4buWSsOB4buN4buj4buO4bqqS0Lhu6PhuqhC4bul4bq+4bujw5PDleG7peG7o8OpUuG7o0Hhu6Xhur7hu6M0YmLhuq3hu4M14buj4buOReG6vuG6quG7o+G6rcOV4bup4bq+4bqo4bujYsOSxJDhu6PhuqDhu6vhu6PDgeG7huG7o+G6vuG6qkLhurTDleG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o8OTw5VS4bq04bq+4buN4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhuqDhu4bhu6PDgeG7huG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6DFqeG7o0/huqrhu6nhur7hu6NBQsOC4bq+4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7j+G7oyThu6vhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu47hu4rhur7huqjhu6PhurrhurLhu47hu6Phu45E4bq+4bqq4buj4bqqROG6vuG6quG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OB4bunw4Hhu6N7w4xC4buj4bqgw43hur7huqjhu6Phu47hu5bhu6Phu6DDveG6vuG7o8OB4buY4bul4bujY0A0YuG7o+G7jkXhur7huqrDsuG7o+G7juG7iuG6vuG6qOG7o+G6uuG6suG7juG7jeG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G6qELhu6fhu6PhurrhurLhu47hu6PDk8OV4bup4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buO4bunw4Hhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6DFqeG7o0/huqrhu6nhur7hu6NBQsOC4bq+4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7o+G6vuG7scOK4bujcOG7n+G7oXPhu43hu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o+G6vsOMQuG7o8OAw5Xhur7huqjhu43hu6PDgeG6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4buf4buhdOG7j+G7o2Lhuqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o8OB4bqqReG6vuG6quG7o+G7jOG7ouG7peG7jeG7o0Hhu6Xhur7hu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o8OTw5VS4bujw4HhuqrhurLhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu43hu6Phuqrhu4DGsOG7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buj4bugxanhu6Phuqrhu5ZK4bq+4bqo4bujw4Dhu7nhur7hu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G6vOG7tU/hu6Ni4buK4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o+G7jOG7nOG7o0/huqpJQuG7o+G6qkxP4buj4bqoQuG7nuG7peG7o2NANGLhu6Phu45F4bq+4bqq4buj4bugSkLhu6PhuqtN4bujMuG6suG7o+G6quG7gMaww4Hhuqrhu6Phu6DFqeG7oyThu7PDleG7o+G7juG7luG7o+G7oMWp4bujQOG7peG6vuG7o+G6rcOV4bup4bq+4buj4bq8U+G7oz3hu5zhu6Phu6fhur7hu6NP4bqq4bun4buO4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bqgSOG7o+G7juG6qsSQ4bujw4Dhu4TDgeG7o3vFqeG6vuG6quG7o+G6vOG7peG6vuG6qOG7o+G7jkLhuqTDleG7o+G7oOG7kOG6vuG6qOG7o+G7jEjhur7huqjhu6M04bq24bujMkjhur7huqjhu6PDtD404bqr4buR4buN4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6vEpP4buj4buO4bu1T+G7o+G6qsOVw73hur7hu6Phur7huqjhuqpCw4JP4buj4bug4buS4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7o+G7jsawQuG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6qknhu6MkSOG6vuG6qOG7o3vFqeG7o+G7oMWp4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6N74buWSuG6vuG6qOG7o3vhu4bhu6XDsuG7o+G6oEjhur7hu6PhuqBJw4Hhu6PDgeG7p8OB4bujYuG7iuG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PDgHnhur7hu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o0Hhu6fhu4Dhu6PDgeG7p+G7gOG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG7p8OB4buj4bq6QuG6pMOK4buj4bqg4bqyw4rhu43hu6Phu47huqrDleG7o+G6qsONQuG7o+G6oMO94buO4buN4bujQcONQuG7o+G7juG6quG7lkvhur7huqjhu43hu6PhuqhC4bupQuG7o0/huqrhu4bhur7huqjhu6PDinbhu47hu6NB4buv4bq+4bqo4buP4bujI+G7p8OB4bujQOG7peG6vuG7oz5C4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6PhuqDhu7PDleG7o+G7juG7luG7o8OB4buY4bul4bujw4HDjOG6vuG6qOG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujw7RAPuG6qyRiIyMk4buR4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6M+QuG7gOG7ozNC4bq+4bqq4buj4bqg4bur4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bqg4buWTMOB4bujcXDhu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47DkkThur7huqrhu43hu6Phu6BKQuG7o+G7jsOSxJDhu6PhuqhC4bun4buj4buOw5Lhurbhur7hu6N0c+G7jXVzdeG7o+G7jkXhu6PhuqDDjeG6vuG6qMOy4bujQD7huqskYiMjJOG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buje+G7qULhu6Mz4bux4bq+4bqo4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4buhw7nhu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47DkkThur7huqrhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o8OBxKjhu6NB4bup4bq+4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0HFqeG6vsOy4bujQD7huqskYiMjJOG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6qknhu6MkSOG6vuG6qOG7o3vFqeG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o+G7oXXhu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47DkkThur7huqrhu43hu6PDgOG7nOG7o+G7p+G6vuG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bqgxJDhu6Xhu6NBxanhur7DsuG7o8OB4bunw4Hhu6NA4bul4bq+4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o+G7jsOS4bul4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujI+G7pcOK4bujM8OM4bujT+G6qklC4buj4bqqTE/hu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6Fy4buj4bug4buS4buj4bugQsOCw4Hhu43hu6PhurpC4bqy4bq+4buj4bq+4bqo4bqqxJDhu6Phu6DFqeG7o0/huqpJQuG7o+G6qkxP4bujUeG7ouG7o+G6vFPhu6Phu6Hhu5/hu6Phu6Dhu5Lhu6Phu6BCw4LDgcOy4bujw4Hhu6fDgeG7o0A+4bqrJGIjIyThu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o3DDuuG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7jsOSROG6vuG6quG7o+G7oEpC4buj4buO4buK4bq+4bqo4buj4bq6QuG6vuG6quG7o0/huqpD4buj4bqqxKjhur7hu6Phu6Fw4buj4buOReG7o+G6oMON4bq+4bqo4buP4bujY0A0YuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujYsOSQsOCw5Xhu6Phuqfhuqrhu4Dhur7huqjhu43hu6PhuqrDlVLDguG6vuG7o3vhu5ZK4bq+4bqo4buje+G7huG7peG7jeG7o+G7juG6qsSQ4bujUeG7q+G7o+G6rcOV4bup4bq+4bqo4bujYsOSxJDhu6NP4bqqSULhu6PhuqpMT+G7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G7jsOS4bul4buj4bugQsOCw4Hhu6PhuqhC4bulw4rhu6PhuqhC4bue4buj4buOxrBC4buj4buOw5LGsELhu6Phu47GsMOK4buj4bqoQuG7pcOK4bujw4FI4bq+4bqo4buj4bul4bq+4buN4buj4buOQuG6sk/hu6Phur7huqrhu7Xhur7hu6NR4bui4buj4bq8U+G7o+G6oMSo4bq+4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6PhurzDieG6vuG6quG7o+G7oOG7nMOB4buj4buO4buW4bujT+G6quG7p0/hu6Phu47GsELhu6PDgcSo4bujw5PDleG7peG6vuG7o8OB4bup4bq+4bqq4buj4buM4bun4buO4buj4bqgQuG6tMOV4buj4buOw5Lhu6XigKZ7w4xC4bujM3vhuqc14buj4buOReG6vuG6quG7o+G7juG7iuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o8OB4bunw4Hhu6Phuqrhu4DGsOG7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4bujw4HhuqrDlVLhurbhur7hu6PhuqDhurThu6Phu6DhurThu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o0Hhu7PDleG7o8OB4bui4buP4bujM0Lhurbhur7hu6PhuqDhu4DFqeG6vuG7ozPhu6Xhu4Dhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o+G7jkXhur7huqrhu6NP4bqqSULhu6PhuqpMT+G7o+G6ukLhuqTDiuG7o+G7jsOS4bul4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDgeG6quG6suG7o+G6oMOM4buN4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buM4bunw4Hhuqrhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6vuG6qOG7lktC4buj4bq84bul4buA4buj4bqgw4zhur7huqjhu6Phu47GsELhu6Ny4buf4bujw4Dhu4Dhu6Xhur7huqrhu6Phur7huqjhuqpCw4JPw7Lhu6PhurpC4bqkw4rhu6Phu47DkuG7peG7o+G6vELhurbhur7hu6Phur7huqjFqeG6vuG6quG7o+G7oELDgsOB4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6NP4bqq4bunT+G7o+G6vMOV4bu14buO4buj4bq84bul4buA4buj4bqgw4zhur7huqjhu43hu6NA4bup4buA4buj4bqqQuG6pMOK4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7jeG7o0Dhu6nhu4Dhu6PhuqpC4bqkw4rhu6NS4buj4buO4bqy4bujw7RAe2di4buR4buN4bujQOG7qeG7gOG7o+G6qkLhuqTDiuG7o+G7juG6qsO94buO4buj4bq+4bqo4bqqQsOCT+G7o+G7jsawQuG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqDEqOG6vuG7o+G7oMSQ4buN4bujw4Dhu4Dhu6Xhur7huqrhu6Phur7huqjhuqpCw4JP4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0HFqeG6vuG7o+G7jkXhur7huqrhu4/hu6N7w4xC4bujI+G7nMOV4bujw4HhuqpC4bqy4bq+4bujQULhur7huqrhu6Phu45F4bq+4bqq4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6BCw4LDgeG7o8OB4bqqQuG7o+G7jsOS4bup4bujw4HhuqrhurLhu6PhuqDDjOG7jeG7o8OBw71P4buj4buO4bqq4bqu4bujQHtnYuG7o8OB4bqq4buA4bujw4Hhu5zDleG7o8OB4bqqQuG6suG6vuG7o0FC4bq+4bqq4buN4bujw4Hhu5zDleG7o8OTw5V54bq+4buj4bq+4bqqeeG6vuG7j+G7o3vDjELhu6M1SOG6vuG6qOG7o8OAeeG6vuG7o+G7jkXhur7huqrhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6BCw4LDgeG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujI+G6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4buOw5JE4bq+4bqq4bujw4rhu5LDgeG7o+G7jkLhurbDleG7o8OTw5VJw4Hhu6PhuqhC4bul4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6Phur5I4bq+4bqo4buj4buO4bqqSOG6vuG7o8OKSkLhu43hu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6PhurzDvVLhu6NT4buj4bq6QuG6suG6vuG7o+G6qsOMQuG7o+G7oELhurbhur7hu6Phur5I4bq+4bqo4bujw4B54bq+4bujw4HEqOG7o+G7jE3hu6Phu6DhurThu6Phu6BCw4LDgeG7o+G7jOG7ouG7o8OA4buS4bq+4bqo4bujT+G6qnnhur7hu6NB4buG4bq+4buN4buj4buO4bqqw5VJw4Hhu6NB4bup4buA4buj4bugw4Lhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G7oOG7teG7juKApjXhuqrhu57hur7huqjhu6Phuqrhu4DGsOG7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDhu6vhu6Phuqjhu4ZP4bujT+G6quG7s+G6vuG7o+G7jkPDgeG6quG7o8OB4bucw4Hhu6Phu6DFqeG7gOG7o+G7jOG7nOG7o+G6vuG6qOG6qkLDgk/hu6NP4bqq4bun4buO4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G7juG6suG7oy3hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phu45F4bq+4bqq4buN4bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6PDk8OVUuG6tOG6vuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4buMxrDDgeG6quG7jeG7o+G7oOG7nuG6vuG6qOG7o8OKxrDhur7huqrhu4/hu6Niw5VS4buj4bqg4bur4buj4bqgxrDhu47hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PDisOM4buO4buj4buMSeG7o+G6uuG6suG7juG7o8OTw5Xhu6nhu6NB4buWSsOB4buj4bqg4buzw5Xhu6Phur7huqrhu5bhur7huqjhu6Phuqrhu4DGsOG7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buN4bujT+G6quG7qeG6vuG7o0FCw4Lhur7hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4bujw4Hhu5jhu6Xhu6M0YmLhuq3hu6Phu6DFqeG7o8OB4bunw4Hhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7oELhurbhur7hu6Phu6Dhu7nhur7hu6PDgeG7guG6vuG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6uuG6quG7huG7o+G6uuG6quG7seG6vuG7o8OA4buA4buj4bq+4bux4bq+4bqo4buj4bq84bucw4Hhu43hu6PhurpC4bqy4bq+4buj4buO4bqqxqDDgeG7o8OB4buY4bul4bujw4rDjOG7juG7o+G7jEnhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7oELhurbhur7hu6PDgeG7p8OB4bujQOG7peG6vuG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o8OB4buC4bq+4buj4bqqxrDhur7hu6PDgeG6quG6suG7o+G6vuG6tuG6vuG7o+G6uuG6suG7juG7o8OTw5Xhu6nhu6PhuqDGsOG7juG7o+G6oOG7lkzDgeG7o8OB4bqq4buW4bul4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6PDsuG7o+G7jOG7nOG7o0/huqpJQuG7o+G6qkxP4buj4bqoQuG7nuG7peG7o8OB4bunw4Hhu6NB4bul4bq+4buN4buj4bq+4bqoxanhur7huqrhu6PDgeG7guG6vuG7o+G7juG6qkLhurLDleG7o8OB4bqqduG7juG7o8OB4bqq4bqw4buN4bujw4HEqOG7o8OB4bqq4bqy4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4bujw4Hhu4Lhur7hu6PDgeG6quG7luG7peG7o8OSR+G7o8OSxanhur7huqjhu6Phur7hurbhur7hu6PhuqhC4bue4bul4buj4buO4buK4bujw4HhuqrGoMOB4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bugxanhu6PhuqDEqOG6vuG7o+G7oMSQ4bujQcSQ4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buN4buj4bq6QuG6pMOK4buj4buOw5Lhu6Xhu6PDgeG7guG6vuG7o+G7juG6qkLhurLDleG7o+G7jOG7nOG7o+G7juG6qknhur7huqjhu6Phur7huqrDveG7juG7j+G7o+G7g+G6tOG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG7p8OB4bujT+G6quG7qeG6vuG7o0FCw4Lhur7hu43hu6NB4bul4buA4buj4bqow43DiuG7o+G6vuG6quG7nuG6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7teG6vuG7o1HDg+G7juG7jeG7o+G6oOG7p+G6vuG6quG7o+G6qELhu6fhu43hu6NBROG6vuG6quG7o+G6vMOV4bu14bq+4buN4buj4buO4bqq4bu3w4rhu6PhuqDEkOG6vuG6quG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7jsOSROG6vuG6quG7o+G6uuG6quG7gOG7peG7o+G6quG7hMOB4buN4bujw4Dhu5zhu6Phu6fhur7hu43hu6PhuqDhurThu6Phu6fhur7hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o8OB4bunw4Hhu6PhurzDieG6vuG6quG7o+G7oOG7nMOB4buj4bq64bqq4bunw4Hhu6Phur7huqrhu6XDleG7o+G6oOG6pOG7o0/huqrhu6fhu47hu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phu4zhu6VC4buj4buOw5Lhu6dC4buj4bugxanhu6PDgeG7huG7o+G6vOG7tU/hu6PhurzDleG7teG6vuG7o+G7oOG6tOG7o+G7jOG7nOG7o+G7jOG7pULhu6Phu47DkuG7p0Lhu43hu6NB4but4buO4bujQcOVw4zDgeG7o0/huqrhu6lC4buj4bqoQuG7qULhu6Phu47DkkThur7huqrhu6PhuqDhu4JC4buj4bqqRkLhu6NP4bqq4bupQuG7o8OB4buG4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o+G6vOG7nMOB4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bqgw4zhu6PDgeG7peG7gOG7jeG7o+G6oHlS4buj4bq8xanhu6PDisOM4buO4bujw4FI4bq+4bqo4buj4bugQsOCw4Hhu6Phurrhuqrhu4bhu6Phurrhuqrhu7Hhur7hu43hu6Phur7huqrDveG7juG7o+G6vMWp4buj4bqgSULhu6Phu6BKQuG7o8OBxKjhu6Phu4xN4oCm4buj4buDw73hur7hu6PhuqDhurThu6PhuqB24buO4bujw5Lhu6Xhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phur7hu6VS4buj4bq8xanhu6PDgcO9T+G7o+G7mFLhu6PhuqDhu6nhur7huqjhu43hu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6PDk8OVUuG6tOG6vuG7jeG7ozRiYuG6reG7jeG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqDhu4DFqeG6vuG7o+G7juG6quG6pOG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G7jsOSxJDhu6Mt4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7o8OB4bunw4Hhu6PDgcO9T+G7o8OB4buz4bq+4buj4bqg4bu3UuG7o8OKxrDhur7huqrhu6Phu47DlVLhurbhur7hu6Phu47DksOVUuG6tOG6vuG7o+G7oOG6tOG7o+G6rcOVUuG7o8OB4bqq4bqy4buN4buj4bqtw5VS4buj4bqgxJDhur7huqrhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6DFqeG7o0/huqrhu6nhur7hu6NBQsOC4bq+4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7o8OB4buY4bul4bujNGJi4bqt4buj4buDQsOC4buO4bujNeG7pcOK4buN4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6oOG7gMWp4bq+4buj4buO4bqq4bqk4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4buOw5LEkOG7oy3hu6NR4bur4buj4bqqw4xC4buj4bugxanhu6Phur7huqp54bq+4bujw4B54bq+4buj4buO4bqq4bulw4rhu6PhuqhC4bul4buj4bqo4buGT+G7o1Phu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7oyThu6nhur7huqjhu43hu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o8OTw5VS4bq04bq+4buj4buO4bqq4bqi4buA4buj4bqtw5VS4bqy4buO4buj4bqgxJDhur7huqrhu6Phu4xJ4bujcOG7oXXhu6Phu6DFqeG7o3Dhu6HDuuG7o8OB4buY4bul4bujQMOM4bujI+G6qkPhur7huqrhu6Phu47DksSQw7Lhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G6qkLDguG6vuG7o+G6vsOMQuG7o8OAw5Xhur7huqjhu6PDgeG6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4buOw5JE4bq+4bqq4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bugxanhu6NP4bqq4bup4bq+4bujQULDguG6vuG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu6Phur7hu7HDiuG7o3Dhu5/hu6F04buj4buO4bqq4bqi4buA4buj4bq64bqy4buj4bqq4buAxrDDgeG6quG7o+G6oOG7q+G7o+G6oOG7lkzDgeG7o0/huqrhurbhu6PDgMOVUsOC4buO4buj4buO4bua4buj4bqg4buzw5Xhu6Phur7hu7HDiuG7j+G7o3vhu4DFqeG6vuG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4buj4bugQsOCw4Hhu6Phur7huqjhuqpCw4LDiuG7o+G7juG6qsOV4buj4bqg4bq04buj4buOxalC4buj4bq64bqq4buA4bul4buj4bqq4buEw4Hhu6PigJzhuqfhuqrhu6fhu47hu6PhuqrDlVLhu6Phu6Dhu6VC4buj4buOw5Lhu4Lhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6DFqeG7o0/huqrhu6nhur7hu6NBQsOC4bq+4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7o8OB4buY4bul4bujNGJi4bqt4buj4buOReG6vuG6quG7o+G6rcOV4bup4bq+4bqo4bujYsOSxJDhu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6qELhu6VC4buj4bqg4buAxrDhur7hu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phur7hu6VS4oCd4buN4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq64bqq4bulQuG7o+G6oOG6suG6vuG7ozR24buO4buj4buOw5Lhu7Xhur7hu6PDgeG7p8OB4bujw4HDvU/hu6Phu6DFqeG7o+G7juG7iuG7o8OB4bqqxqDDgeG7o+G7juG6qsWp4bq+4bqq4buj4bugQuG6tuG6vsOy4buj4buO4bu1T+G7o+G7jsOSw5Xhur7huqjhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu6BCw4LDgeG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqqQsOC4bq+4bujw4Hhu6fDgeG7o8OB4bqq4buY4buj4buOw5Lhu5bEqOG6vuG6qOG7jeG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G7jOG7p8OB4bqq4buj4bugxanhu6NP4bqq4bup4bq+4bujQULDguG6vuG7o8OA4buc4buj4buO4bqq4bup4buA4bujw4Hhu6fDgeG7o8OB4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu47DkkThur7huqrhu43hu6PhuqDhurThu6Phu6fhur7hu43hu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6Phu4zhu6fDgeG6quG7o8OB4buY4bul4buj4bqgxJDhu6Xhu6NP4bqq4buWxKjhur7huqjhu4/hu6Mkw43hur7huqjhu6Phu47huqpLQuG7jeG7o+G6vnnhur7huqjhu6PDgeG7peG7gOG7o+G6qkLDgsOV4bujw5PDleG7qeG7o+G7juG7tU/hu6PhuqpMT+G7o1Phu6PhurpC4bqy4bq+4buN4buj4bq6QuG6suG6vuG7o+G6vuG6qOG6qsSQ4bujw4Hhu5jhu6Xhu6PDgeG7ouG7o+G7jsOSQuG7o+G7oMWp4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7o0/huqrhu6nhur7hu6Phu6fhur7huqrhu6Phu47GsELhu6PDgeG7p8OB4buj4bq6VOG7o+G6quG7hE/hu6Phuq3DlUnDgeG7o+G6qsOMQuG7o+G7oMWp4bujeyQ1PeG7o8OB4bunw4Hhu6PDgcO9T8Oy4buj4buO4bqq4bqi4buA4bujw4BHQuG7jeG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o+G7oELDgsOB4buj4bqoQuG7qULhu6PDk8OVUuG6suG7juG7o8OB4bunw4Hhu6NT4buj4bq6QuG6suG6vuG7jeG7o+G6ukLhurLhur7hu6Phur7huqjhuqrEkOG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o+G6oOG7p+G6vuG6qOG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7j+G7o2JC4bqyT+G7o+G7juG7ksOB4buj4bqg4bu3UuG7o8OKxrDhur7huqrhu6PDgUjhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o+G7jsOVUuG6tuG6vuG7o+G7jsOSw5VS4bq04bq+4buN4buj4bug4bu14bq+4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDgeG6qsO9T+G7o+G6qsWp4bq+4bqq4bujT+G6quG7p0/hu6PhurzDleG7teG7juG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4bujw4HDjOG6vuG6qOG7o+G6oMON4bq+4bqo4bujw4B54bq+4bujw4Hhu5bDsuG7o0/huqrhu6fhu47hu6PhuqrDlVLhu6Phu6Dhu6VC4buj4buOw5Lhu4Lhu6PDgeG7mOG7peG7ozRiYuG6reG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phuq3DlVLhu6PDgeG6quG6suG7o8OAeeG6vuG7o8OB4bqq4buY4bujTeG7o8OBxKjhu6Phu4xNw7Lhu6PDgeG6qsOU4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu6Phur554bq+4bqo4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6PDgeG6qsO94buO4buj4bq84buWTOG6vuG6qOG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PhuqhC4bunw4rhu6Phu4zhu6fhu47hu6Phu47huqpI4bq+4bqo4bujw5PDleG7peG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o0Dhu6Xhur7hu6Ni4bqq4bul4bq+4bqq4buj4buOw5Lhu6Xhu6Phur7huqp54bq+4bujw4B54bq+4buj4bugxanhu6NA4bul4bq+4bujPuG6qyRiIyMk4bujTeG7o8OBxKjhu6Phu4xN4buP4bujPcOVUuG7o+G7jsOSROG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G6qsOVUuG7o+G6quG7gMaw4buO4buj4bqgw4zhur7huqjhu6PDgeG7mOG7peG7o8OB4bunw4Hhu6N7w4xC4buj4bqgw43hur7huqjhu6Phu47hu5bhu6Phu6DDveG6vuG7jeG7o0Dhu6Xhur7hu6Phu47hu5bhu6Phu6DDveG6vuG7jeG7o+G6oMOMQuG7o+G6vuG6qOG7lOG7o8OB4bqqw5VS4bq24bq+4buj4bqoQuG7peG7jeG7o8OBw4zhur7huqjhu6Phu47hu6fDgeG7o+G7oELhurbhur7hu4/hu6PhuqfhuqpJQuG7o+G6qkxP4buj4bugSkLhu6NjQDU94bujUXlS4bujw4Dhu5zhur7huqjhu6PDgeG6quG7lsSo4bq+4bqo4buj4buOw5JE4bq+4bqq4bujT+G6qklC4buj4bqqTE/hu6PhuqhC4bulQuG7o+G6oOG7gMaw4bq+4bujcOG7n+G7oXQtcOG7n3Dhu5/hu43hu6Phu47hu7VP4buj4buOw5LDleG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bq24bq+4bujw4Hhu6fDgeG7o+G6vMOJ4bq+4bqq4buj4bug4bucw4Hhu6M0YmLhuq3hu6Phu6Dhu7Xhur7hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PDgHnhur7hu6Phu47huqrhu6XDiuG7o+G6qELhu6Xhu6NP4bqq4bun4buO4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G7juG6suG7jeG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu6Phu6DFqeG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu43hu6Phu47huqrhu6XDiuG7o+G6qELhu6Xhu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o8OB4bqqQ+G6vuG6quG7o8OTw5VS4bq04bq+4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phu4zGsMOB4bqq4buN4buj4bug4bue4bq+4bqo4bujw4rGsOG6vuG6quG7j+G7o3vhu4DGsOG7juG7o+G6oMOM4bq+4bqo4buj4bqoQuG7p8OK4buj4buM4bun4buO4buj4bugxanhu6NP4bqq4bup4bq+4bujQULDguG6vuG7o1Hhu6vhu6PhuqrDjELhu6PhurzFqeG7o+G6oOG7gkLhu6PhuqpG4bujQuG7o+G6uuG6quG7p8OB4bqq4bujw5PDleG7peG6vuG7o8OB4buY4bul4buj4bqgS0Lhu6Phu4xJ4bq+4bqo4buP4bujJOG6pOG7o1F5UuG7o8OA4buc4bq+4bqo4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7o8OAeeG6vuG7o8OB4bqq4buY4buN4bujw4FI4bq+4bqo4bujQeG7r+G6vuG6qOG7jeG7o+G7oOG7seG6vuG7o8OKQuG6vuG6quG7o8OB4buz4bq+4buj4buO4bux4bq+4bqo4bujw4Hhu5ZL4bq+4bqo4buj4bqq4buAxrDhu47hu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o+G6qELhu6fDiuG7o+G7jOG7p+G7juG7jeG7o0/huqrhu6nhur7hu6NBQsOC4bq+4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7j+G7oyR5UuG7o8OB4buU4bq+4bqo4buj4bq8xanhu6PDisOM4buO4buj4buOw5Lhu4Dhur7huqjhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6PhuqB2w4Hhu6Phu47DkuG7luG6vuG6qOG7o+G6oOG6pOG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4buO4bqqQuG7o8OAeeG6vuG7o8OB4bqq4buY4buN4buj4bq+4bq04bq+4bujw4B54bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu6Phu47huqrhu5zDgeG7o+G7jOG7nOG7o8OB4buY4bul4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7jeG7o8OA4buA4buj4bq+4bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7jeG7o+G7oEThu6Phur7huqp54bq+4bujw4B54bq+4buN4bujw4Dhu4Dhu6Phu6Dhu7VS4bujw4Hhu7Phur7hu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6M0YmLhuq3hu6Phu6DFqeG7o8OB4bunw4Hhu6Phu47hu4rhu6PDgeG6qsagw4Hhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7oELhurbhur7hu6NR4bunw4Hhu6PhuqDEkOG6vuG6quG7o+G6vMWp4buj4bq+4bqqQsOCw4rhu6Phu6Dhu5Lhu6PDk8OV4bul4bq+4buj4buOw5Lhu4Thur7huqjhu43hu6Phu47huqrhu5ZL4bq+4bqo4bujUcOVUuG6tuG6vuG7jeG7o+G6vHnDleG7o8OAxalC4buj4bqg4bqk4buj4bqo4buGT+G7o0/huqrhu7Phur7hu6Phu47huqrDlMOB4buj4bqg4bu3UuG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phu47hurLhu6Mt4bujUeG7q+G7o+G6qsOMQuG7jeG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6Phur7huqjhu5rhur7huqjhu6Phur554bq+4bqo4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6PDgHnhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G7oMWp4bujw4Hhu6lC4buj4buO4bqqQsOC4bq+4buj4bqgS0Lhu6Phu4xJ4bq+4bqo4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDgeG7p8OB4buj4buO4buz4bq+4bqo4buj4bq8Sk/hu6Phur7huqp54bq+4bujw4B54bq+4buP4buj4bqne+G6u+G6sTU+4bujNH01e+G7ky9P4buZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hãy chung tay “Tiếp sức đến trường”!

Hãy chung tay “Tiếp sức đến trường”!
2024-06-22 05:05:00

QTO - Học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là một chương trình mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực tại tỉnh Quảng...

Không vì giá tiêu cao mà ồ ạt trồng mới

Không vì giá tiêu cao mà ồ ạt trồng mới
2024-06-21 05:10:00

QTO - Thời điểm hiện nay, nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang thu hoạch cây hồ tiêu. Người dân rất phấn khởi vì giá hạt tiêu khô đang...

Thấy gì qua các vụ lừa đảo “chạy” việc làm

Thấy gì qua các vụ lừa đảo “chạy” việc làm
2016-07-17 13:37:40

(QT) - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa “chạy” việc làm ở các cơ quan nhà nước, sự việc bị bại lộ do nạn nhân tố cáo vì mất tiền nhưng...

Từ cam kết đến hành động

Từ cam kết đến hành động
2016-07-09 13:06:24

(QT) - Ngay sau khi báo Lao Động đăng bài “Dự án 37 triệu USD vào nông nghiệp ở Quảng Trị: Nguy cơ phá sản do không được bàn giao đất” được phát hành, Văn phòng UBND tỉnh Quảng...

Cảnh báo tình trạng phá rừng

Cảnh báo tình trạng phá rừng
2016-07-08 08:17:15

(QT) - Rừng tự nhiên cũng như rừng trồng là tài sản quý giá của các quốc gia, dân tộc, là lá phổi xanh điều hòa không khí, nhiệt độ, hạn chế những tổn thất do thiên tai, lũ lụt...

Tin liên quan

Gợi ý