Cập nhật:  GMT+7
aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaTjhu5Phu7dqTuG7r2rhu4LhuqzhurDhu7Nqw7nhu7Xhu6/hu4Jq4buC4bu1w7ThurDhu7Vq4buC4buAw7Rq4buz4bu3w7ThurZq4buC4bu14bqs4bqw4buzasO6w4Fqw4rhu7Xhu5nhu4Jq4buCR2rDueG7teG7hOG6sOG7s2rhu4Lhu7Vw4bqwaC/hu7VsaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDiuG7tMWpw7Thu6XEqWlm4bq14bqwxahOw4rhu4DFqeG7huG7hmdqLWoq4bu14bu3auG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bulcOG6sGrhu6fDjMO0akzhu7fhu63hurBq4buC4bu1w7ThurDhu7Vq4buC4buAw7Rq4buz4bu3w7ThurZq4buC4bu14bqs4bqw4buzasO6w4FqOOG7hE/hu63hurBq4buncOG6rmrhuqzhu4Lhuqxq4bun4bu3asO5ccOKasO54buK4buE4buHasO04bqw4bu1auG7gsO0asO54bq04bqwauG6vuG7hOG7keG7gmrhurDhu5nhu4Lhur9qxKnDmeG7tUbhurDhu7Nq4bqu4buTT2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu5HhurDhu7Vq4buAw7Thu4dq4buCw7ThurZq4buncOG6rmrDueG7teG7r+G7gmrEguG7hOG6rOG6sMSp4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk64buz4buTT2psay9sbeG7h2o4w5Q64bukauG7tOG7k2o6QuG7t2rhuq7hurpqw4rhu7Xhu7fhu63hurBq4buC4bq0w7RqTsaw4buCak5KauG7hsSQauG7guG7tXThuq5qw7rDgWrDueG7keG6tmo44buAcuG6sGrhu6TDtOG6sOG7tWo44buET+G7reG6sOG7h2ptw7Vq4buC4buEQ+G7t+G7h2rhurpqw5rhu5vDuWo64bu34bqw4bu1akx2auG7gkLhu7dq4bulw7ThurDhu7Vq4buz4bu34buv4buCauG6sOG7s8OMw4nhu7fhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTjhu7XFqeG6tmrDucSQauG6vuG7hMO04bqwasO54bqs4bqw4buzauG7guG6qOG7h2rhurDhu7Phu5NPauG7jS/hu43hu4dqw7ThurDhu7VqNOG7tUfhurDhu7NqOOG7hHHhurBqw5ThurDhu7VqZuG7pkLhu7dq4buC4bu1w7ThurDhu7Vq4buC4buAw7Rq4buz4bu3w7ThurZq4buC4bu14bqs4bqw4buzakxz4bqwauG7guG7leG7t2rhu7Xhu4RPd+G6sGo44bu1w7ThurDhu7VqOOG7gEHhu4dq4bu04buTajpC4bu3Z2rEguG7k+G6rmrhurDhu7Xhu7d34bquakxIauG7guG7meG7t2rDg+G7teG7hGpMxKjDuWrDmXLhu4RqOOG6smrDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu7d34bqwak7FqWrhuqzhu4Lhuqxq4bul4bq2ajjhu4RP4but4bqwauG7p+G7t3jhu4Rqw4Phu7Xhu7d44bqwasO54bqyauG7pXHhu4Rq4bu14bu3d+G7hGrDueG7teG6umrhu7Xhu5PhurDhu7Nq4bq+4buE4buRauG7guG7leG7t2rhu4Lhu4DDguG6sOG7s+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOuG7s8OMw4nhu7dq4bqw4buTT2rhu4DDtGrhu4Lhu7nhurBq4bu14bu3d+G7hGrhu6Xhu4jhurDhu7Phu4dqOOG7hE/hu63hurBqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nqw7nhu7Vxw4pq4bu14buT4bqw4bu1auG6ruG7k2rEguG7keG7t2pOxalqw7rhuqRqw7nhu7Xhu5lPakx2auG7tcOMReG6sOG7s2rhu7Thu5Nq4bum4bqs4bqw4buz4buDauG6teG7t+G7reG6sGrhu4Lhu7XDtOG6sOG7tWrhu4Lhu4DDtGrhu7Phu7fDtOG6tmrhu4Lhu7XhuqzhurDhu7Nq4bulR+G6sOG7s2pOxalq4bqu4buRT2rhu6fhu4RD4bu3auG7guG7tcWp4bq2akzhu5NqTMOM4bq44buCasSC4but4bqwauG7guG7gMOMRcO5auG6rOG7guG6rGrDuUnDtGo44buET+G7reG6sOG7g2rhu6ZEauG7guG7gMOMRcO5auG7p3Lhu4RqTsWpasO5ScO0ajjhu4RP4but4bqw4buHajjhu4Rx4bqwasOU4bqw4bu1ak/hu63hu4Rqw7ly4buEauG7guG7k+G7t2pO4buvauG7peG7iOG6sOG7s2rEguG7meG7t+G7g2gvw4ppaOG7gsO0w7rEgsWpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4bquw7Thu4Dhu7Phu7fhurDhur9tw4pOasO04buE4buC4bq2xKlpaOG7guG7gGlo4buC4bulaWjhu7fhuq7hu7Nq4bu1xanhu7fhu7Phu7Xhu4JlxKlua2vEqWrDtMSC4buCZcSpOOG7hE/hu63hurBq4buC4buAw4xFw7lqTOG7k+G6sOG7tWrhuq7hurLhurDhu7Nq4bqw4buzxKjDtOG7g2rhu5ThurDhu7Xhur9qNOG7g+G6tcSpak3hu7fhu6Xhu4Lhu7VlxKlva2vEqWrDuuG6tuG7gOG7pcWp4buAZcSpbMSpauG7huG7gMO5ZcSp4bu14buC4buCw4rhur8vL01NTeG7g0zhurDFqU7DiuG7gMWp4buG4buG4buD4bqwxanhu4Ivw53hu7fEgsWp4buGLzfhu4TDuuG6osWpw7nhu4IvbsOaL8OUbC/DsuG7jy/DlOG7pC9s4buD4bqiw4rhu7PEqS9paC/hu4Lhu6VpaC/hu4Lhu4BpaOG7guG7gGlo4buC4bulaTjhu4RP4but4bqwauG7guG7gMOMRcO5akzhu5PhurDhu7Vq4bqu4bqy4bqw4buzauG6sOG7s8Sow7Thu4Nq4buU4bqw4bu14bq/ajThu4PhurVoL+G7guG7pWloL+G7guG7gGloL+G7gsO0w7rEgsWpaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTjhu4RP4but4bqwasOD4bu14bqs4bqw4buzasO54bu1ccOKauG7teG7k+G6sOG7teG7h2rhu4LGoeG6sOG7s2rhu7PDtGrEgsO04bq2auG7guG7teG7n+G6sOG7s2pOxalqTOG7k+G6tmrDueG7keG6sGrDukJqxILhu5Phuq5q4bqw4bu14bu3d+G6rmpMSOG7g2o44bu1cU9qTHNP4buHasO04bqw4bu1ajjhu4Rx4bqwasOU4bqw4bu1auG6sOG7teG7lU9q4buGw7ThurDhu7Nqw7rhu63hurBq4buC4buA4buR4bu3ak7FqWrDuUnDtGo44buET+G7reG6sGrhu4Lhu7VBasO6w4Fqw4Phu6nDimrhu7Phu7dLw7Rq4bqs4buC4bqsasO5ScO0ajjhu4RP4but4bqwakzhu5Nq4bquQuG7gmpOxalqw7nhu7Xhurpqw7nhurbhurDhu4LDtOG7t+G6sMWp4buAasOD4bu14buRw7lq4bunw7ThurDhu7Nq4bun4bu3asO5R+G6sOG7s2rDueG7teG7t3bhu4Thu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7pOG6tmptak7FqWrhu6fhu7dq4bq+4buE4buRauG7huG7keG7gmrhurDhu7XDtOG7hGpmw4Phu7Xhurbhu5XhurDhu7NqbWtqw7nhuq5nauG7p+G7l2rDg+G7teG7t+G7r+G6sGrDtOG6sOG7tWo44buEceG6sGrDlOG6sOG7tWrDusOBauG7guG7gMOC4bqw4buzauG7guG7tcOMxJDhurDhu7Phu4dqTOG7k2rhu4JKakzhurbhurDhu7Nq4buGw7Thu4Rq4bun4bqy4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk44bu1cU9q4bquw4Lhu7dq4bqw4buzw4zDieG7t2rDueG7teG7mU9q4bun4buv4bqwauG7p8OMw7Rq4bqw4buZ4bqwauG6sOG7tXDhurBq4bun4bu3asO5ccOKasO54buK4buE4buHajjhu4RP4but4bqwasO54bq04bqwauG6vuG7hOG7keG7gmrhurDhu5nhu4Lhur9qxKnDmeG7tUbhurDhu7Nq4bqu4buTT2rDg+G7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu5HhurDhu7Vq4buAw7Thu4dq4buCw7ThurZq4buncOG6rmrDueG7teG7r+G7gmrEguG7hOG6rOG6sMSp4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk44buZ4bu3asOK4bu14bu34but4bqwak7GsOG7gmpOSmrhu7Xhuqzhuq5q4bqww7RP4buHak7GsOG7gmrhu4Lhu7VxT2rhu7Xhu5PhurDhu7VqTOG7t2rhu7Phu7fhu6/hu4Jq4bqw4buzw4zDieG7t2rDuUnDtGo44buET+G7reG6sGrDueG6smrhu4Lhu7nhurDhu7Vqw7nhu7Vx4buCasO54bqs4bqwauG7p+G6quG7h2rDueG6qGrhu4JB4bqw4bu1auG7guG7tcSow7lq4bu14bu3d+G6sGrhu7Xhu5PhurDhu7VqTOG7t2rDiuG7teG7meG6rmrhu4JC4bu3auG7p+G7r+G6sGrDuUfhurDhu7Phu4dq4bu04bum4bql4bqlauG7p+G7l2rhu4Lhu4RP4but4bqwasOK4bu14buZ4buCauG7guG7tUlqw4rhu7Xhu5nhuq5q4buR4bqwauG7gkdqw7nhu7Xhu4ThurDhu7Nq4buC4bu1cOG6sOG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOsO04bquasOU4bqw4bu1aC/Dimk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi tố đối tượng giết người rồi tự sát

Khởi tố đối tượng giết người rồi tự sát
2009-12-10 10:28:10

(TTO) - Liên quan đến vụ “giết người rồi tự sát” tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, ngày 9-12 Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam...

Phản ứng quá chậm

Phản ứng quá chậm
2009-12-10 10:27:57

(TPO) - Sáng 8-12, nhận được tin hàng trăm người dân có hành vi vi phạm pháp luật, đập phá trụ sở UBND, đốt tài liệu, hủy hoại tài sản tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh...

Công ty của diễn viên Việt Anh bị kiện ra tòa

Công ty của diễn viên Việt Anh bị kiện ra tòa
2009-12-10 10:27:42

(VnExpress) - Cho rằng công ty của diễn viên Việt Anh đã vi phạm hợp đồng thực hiện bộ phim “Nơi tình yêu bắt đầu”, Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Toàn Phương đã kiện ra tòa...

Thanh tra giao thông bị tố cáo đánh người

Thanh tra giao thông bị tố cáo đánh người
2009-12-09 09:47:34

Trước đó, Công an huyện đã tạm giữ chiếc xe công vụ của Đội Thanh tra III - 05 (thuộc Ban Thanh tra đường bộ III, Cục Đường bộ) để điều tra. Theo tố cáo của ông Hồ Đức Sơn -...

Cắt trụi tóc vợ sau khi đọc tin nhắn

Cắt trụi tóc vợ sau khi đọc tin nhắn
2009-12-09 09:47:19

(VnExpress) - Đọc được mẩu tin nhắn điện thoại từ máy của vợ lúc nửa đêm, Nguyễn Bá Trường (30 tuổi) đã dùng kéo cắt tóc, lấy dây lưng quật túi bụi vào người sống với mình gần 3 năm.

Vác súng lên Yên Bái để giữ người tình

Vác súng lên Yên Bái để giữ người tình
2009-12-09 09:47:05

(GĐ&XH) - Biết có người khác đang ve vãn bạn gái của mình, Hải đã tập hợp "đồng minh" thuê xe ôtô mang hung khí lên Yên Bái để "tâm sự" với tình địch.

Đẩy mạnh phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội

Đẩy mạnh phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội
2009-12-09 09:43:27

(QT) - Khi đi qua mỗi góc khuất trên những con đường, công viên, nghĩa địa, đồi cọ dầu... thật không khó nhận ra những ống kim tiêm nằm ngổn ngang mà con nghiện ma túy vừa mới...

Đầu thú sau 10 năm bỏ trốn

Đầu thú sau 10 năm bỏ trốn
2009-12-08 23:53:25

(QT) - Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phan Thanh Tùng (sinh năm 1973 tại Lý Sơn, Quảng Ngãi) bị VKSND tỉnh truy tố về tội "Mua bán trái phép...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết