Quy định về hình thức của hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Quy định về hình thức của hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

QTO - Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2023/NĐ-CPvề việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư. Theo đó, quy định về hình thức của hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư như sau:

Thời tiết