Quan tâm thu hút, trọng dụng nhân tài người đồng bào dân tộc thiểu số

Quan tâm thu hút, trọng dụng nhân tài người đồng bào dân tộc thiểu số

QTO - Huyện Hướng Hóa có 21 xã, thị trấn với dân số 96.120 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 48.669 người, chiếm 50,6% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, công tác phát hiện, tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài, trong đó có người DTTS luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm, thực hiện. Nhờ vậy, tỉ lệ người DTTS tham gia công tác trong hệ thống chính trị và được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng cao; công tác quy hoạch cán bộ người DTTS được chú trọng, đảm bảo yêu cầu về tỉ lệ và cơ cấu; công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo theo quy định, góp phần tích cực trong việc tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý người DTTS có chất lượng.

Đưa di sản đến gần với du khách

Đưa di sản đến gần với du khách
2024-02-03 05:25:00

QTO - Quảng Trị hiện có 562 di sản văn hóa vật thể, 342 di sản văn hóa phi vật thể. Xác định đây là tiềm năng, thế mạnh để khai thác phát triển du lịch,...

Quản lý chặt chẽ hoạt động đo lường

Quản lý chặt chẽ hoạt động đo lường
2024-01-18 05:55:00

QTO - Đo lường có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực KT-XH. Ngay từ thời kỳ đầu mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL ngày...

Thời tiết