Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện Gio Linh ngày càng giàu đẹp

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện Gio Linh ngày càng giàu đẹp

QTO - Với vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gio Linh luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ, công tác mặt trận và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tính năng động, sáng tạo và cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung tay đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thời tiết