Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu6PDik3huqxPVsOZ4bua4bqse+G6vuG7pOG6rOG7nOG7mOG6rMOa4bui4buWw5nhuqxOUE3hu5zhuqxN4bucPuG6vOG6rE3hu5whw5nhu5rhuqxOUOG6rCHDmeG7muG6rCXhu5whTeG6rOG7hMOZ4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq2xILhu6Phu4vhu4nhuq7huqwt4bqs4bqlUOG6rCHDmeG7muG6rHvDneG7ouG6rCXhu5whTeG6rOG7hMOZ4bqs4bu24bqsJT3hu47huqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rE8u4bu0TeG6rE/hu6Lhu5Iq4bqsJT1Q4bqsJeG7nMOT4buk4bqsQOG7nMOKTeG6rE/hu67huqzDmeG7nEfDmuG6rFXhur7DmuG6rCXhu4TDmeG7muG6rFThu5zhu4bhuqzDmeG7hMOZ4bua4bqsTeG7nFAq4bqsTynDmeG7muG6rE074bq84bqsTVnhuqwl4buc4buU4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rFXhu6Thu4Dhu6Lhuqwl4bucKU3huqxA4bucSsOa4bqs4buaw4xd4bqsTlDhuqwhw5nhu5rhuqDhuqwl4bucw5Phu6Thuqzhur/Dk+G6vFUl4bucQkThuqzhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDreG7ouG7mCrhuqxA4bucw4pA4bqsJcOKTeG6rE9Ww5nhu5rhuqx74bq+4buk4bqs4buc4buY4bqsJeG7nOG7rMOZ4bua4bqsw5rhu6Lhu5bDmeG6rE5QTeG7nOG6rE/hu5ThuqxN4bucPuG6vOG6rE3hu5whw5nhu5rhuqxOUOG6rCHDmeG7muG6rHvDneG7ouG6rEA94bukJcOT4buiw5nhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJeG7nClN4bqsQOG7nErDmuG6oOG6rMOZ4bucLuG6rE5Q4bqsIcOZ4bua4bqse8Od4bui4bqsQD3hu6Qlw5Phu6LDmeG6rE074bq84bqsJT0hw5nhu5rhuqDhuqxV4bq+4bqsVeG7ouG7mCrhuqxA4bucw4pA4bqsTuG7iMOZ4bqsTuG7iMOZ4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsVeG7ouG7kirhuqxVLuG7tMOZ4bua4bqsJeG7osOUKuG6rCXhu5w64bqsJeG7nClN4bqsQOG7nErDmuG6rOG7msOMXeG6rE5Q4bqsIcOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurAl4bq8TFXDk+G6rCQlXVXDk8O94bqmw5rhurw94bua4buiw5nDgUJAW+G6rOG6vCol4buk4bqm4bq24bqwJT3hurbhurAlTuG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rOG6vFUlw73huqbDouG7puG6rCXhu5zhu5ThuqxN4bucPuG6vOG6rE8u4bu0TeG6rE3hu5whw5nhu5rhuqxOUOG6rCHDmeG7muG6rHvDneG7ouG6rCXhu5whTeG6rOG7hMOZ4bqs4bu24bqsJT3hu47huqbhuqwkPU3DveG6puG7nCUlQMOBLy99fX3huqIl4buc4bq8w5nhu5zDmeG7osOTw5nhuqJN4bukw5rhuqJ7w5kv4buX4buiTSUqPcOTJELhuqjhuqpCw4kvw6Lhu6TDmeG7muG6peG7pMOZ4buaL0LhuqrhuqjDieG6qkIvJT3Dky0q4bukw5nhu5otJCrhurwtTuG6olNA4bua4bqmL+G6tsOi4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rE3hu5w+4bq84bqsTy7hu7RN4bqsTeG7nCHDmeG7muG6rE5Q4bqsIcOZ4bua4bqse8Od4bui4bqsJeG7nCFN4bqs4buEw5nhuqzhu7bhuqwlPeG7juG6rC3huqw3w5nhu5zDgeG6rOG7neG7nColJcOTPSQl4bukTVThurAvQOG6tuG6sC8lTuG6tuG6sC8lPeG6tuG6sC8l4bq8TFXDk+G6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDrDpN4bqsT+G7nk3hu5zhuqxNO+G6vOG6rFXhu6Lhu5gq4bqsQOG7nMOKQOG6rMOZ4bq+XeG6rFXhur7huqxV4bq+w5rhuqwl4buEw5nhu5rhuqxU4buc4buG4bqsw5nhu4TDmeG7muG6rE3hu5xQKuG6rE8pw5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rE1Z4bqsJeG7nOG7lOG6rE/hu6zhu6Lhuqx7w53hu6LhuqxV4buk4buA4bui4bqsJeG7nClN4bqsQOG7nErDmuG6rOG7msOMXeG6rE5Q4bqsIcOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6LDik3huqzDmeG7nOG6vuG6rFThu5zhu6Thurzhuqzhu5zGr03huqxP4buC4bqsJeG7ouG7kMOZ4bqs4buc4bq+w5nhu5zhuqxC4bqsw5nhu5rhu5zhu6LDlMOZ4bqsTSEq4bqsT+G7lOG6rCXhu5w84bqsw5nhu5rhu5zhu6Lhu5jDmuG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqwjKuG7huG6rE074bq84bqsVeG7ouG7mCrhuqxA4bucw4pA4bqsJcOKTeG6rE9Ww5nhu5rhuqx74bq+4buk4bqs4buc4buY4bqsJeG7nOG7rMOZ4bua4bqsw5rhu6Lhu5bDmeG6rE5QTeG7nOG6rCU9w5TDmeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7meG6rMOZ4bua4buc4buiw5TDmeG6rE0hKuG6rHvhu5LhuqxOUOG6rCHDmeG7muG6rCU9IcOZ4bua4bqs4bqg4bqsT+G7rOG7ouG6rCUu4bu0w5nhu5rhuqzDmeG7muG7nOG7osOUw5nhuqxNISrhuqxV4bq+4bqsxJDEkOG6rCU94buO4bqg4bqsVSHhurzhuqwlKlfhu6LhuqwlKOG6rMSQ4bqsLeG6rOG6quG6quG6rHvhur7huqxOUOG6rCHDmeG7muG6rHvDneG7ouG6rCU9IcOZ4bua4bqi4bqsROG6qOG6rCU94buO4bqs4bucR8OZ4bua4bqsw5nhu5rhur5d4bqsTy7hu7RN4bqsTeG7nOG7pOG6rOG7hMOZ4bqsJT0hw5nhu5rhuqwl4bucw5Phu6ThuqxN4buc4buQ4bqsT1bhuqxPSE3huqxM4bui4buYJeG6rHvDneG7ouG6rFXhu6Lhu5Iq4bqsVS7hu7TDmeG7muG6rCU9IcOZ4bua4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsTuG7iMOZ4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rELhuqzDmeG7hMOa4bqi4bqs4bqqxJDhuqwlPeG7juG6rE3FqMOZ4bqsVeG7gOG7ouG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rOG7hMOZ4bqsJT0hw5nhu5rhuqwl4bucw5Phu6ThuqxN4buc4buQ4bqsT1bhuqwlPcOUw5nhuqLhuqxp4buQJeG6rCMq4buG4bqg4bqs4bqq4bqq4bqsJT3hu47huqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJOG7rOG6rEThuqjhuqwlPeG7juG6rOG7hMOZ4bqsJT0hw5nhu5rhuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rOG7hMOZ4bqsJT0hw5nhu5rhuqzDmuG6vuG6rFThu5zhu7DDmeG7muG6rE3hu6bhuqxA4buc4buGw5nhuqwhw5nhu5rhuqzhu5rhu6DhuqxN4buc4buk4bqsT+G7kMOZ4bqsQ+G6rMOZ4buEw5rhuqwk4bq8KuG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7meG6rMOZ4bua4buc4buiw5TDmeG6rE0hKuG6rHvhu5LhuqxOUOG6rCHDmeG7muG6rCQ+4bq84bqs4bqg4bqs4bqqQuG6rCU94buO4bqsTlDhuqwhw5nhu5rhuqx7w53hu6LhuqwkPuG6vOG6rEzFqOG6rE8u4bu0TeG6rE3hu5zhu6ThuqxOP8OZ4bua4bqsw5pWJeG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqwkPuG6vOG6rMOZ4buc4buo4bqs4bucR8OZ4bua4bqsw5nhu5rhur5d4bqsJeG7gOG7ouG6rEzhu5jDmeG7nOG6rHvhu6Lhu5jDmeG6rCU94bukw5nhu5rhuqx7xajDmeG7muG6rEXhuqwlKuG7iMOZ4bqi4bqs4bud4bq8KuG6rEXhuqwlKuG7iMOZ4bqg4bqsJeG7iiXhuqxN4buG4bqsJOG7rOG6rCU94buO4bqsw5nhur5d4bqsT+G7kirhuqxN4bum4bqsJeG7nOG7lOG6rCrhu6zDmeG7muG6rELhuqxVXeG6rCQ+4bq84bqsw5pY4bui4bqsw5nhu5rhur5d4bqsw5rhur7huqxU4buc4buww5nhu5rhuqxN4bum4bqsQOG7nOG7hsOZ4bqsIcOZ4bua4bqs4bua4bug4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buj4bui4buQw5nhuqwkUuG6rDPhuqLhuqzGsMOTJFXDk13huqzhurUqPVQk4bqg4bqs4bujPS7hu7bDmeG7muG6rFThu5zhu6Thurzhuqzhu4vhu5zhu6Lhuqwl4buA4bui4bqs4bujPS7hu7LDmeG7muG6rE/hu4Dhu6Lhuqzhu5zGr03huqzhu4vhu6Q9JeG7nOG6rMOi4bq8PeG7pFXhu6LDmeG6vOG6rOG7tuG6rMOi4buc4bq8QMOTVeG6rOG6v+G7olVV4bqsxILDrDLhuq7huqxNLMOZ4bua4bqsVeG6vuG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE8hw5nhu5rhuqxP4buIKuG6rE0qVk3huqzDmeG7muG7nOG7osOUw5nhuqxNISrhuqxVLirhuqwi4bqg4bqsTeG7nOG7kOG6rE9W4bqsJT1Q4bqsVeG7ouG7mCrhuqwlw4pN4bqsT1bDmeG7muG6rHvhur7hu6Thuqzhu5zhu5jhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqzDmuG7ouG7lsOZ4bqsTlBN4buc4bqsw5nhur5d4bqsTeG7nFHhuqxPLuG7tE3huqwl4bucKU3huqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCXhu4Dhu6LhuqxNWeG6rCThu7bhuqxd4bqsJeG7kOG6rE3hu5wqXcOUw5nhuqxU4buc4buk4bq84bqg4bqsTi7DneG7ouG6rCQp4bqs4bua4buiw4rDmuG6rCTDiiXhuqxN4bucSCXhuqxN4bucw5XhuqDhuqxN4bum4bqsJCnhuqzhu5xY4bqsJT3hu7Thuqxd4bqsJeG7kOG6rFRQQOG6rCXhu5zhu7Lhu6Lhuqx74bq+4bqsJSrDjMOZ4bqsJeG7nMOT4buk4bqsw5pWJeG6rEDhu5zDik3huqxP4buu4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsW8OKTeG6rHvhu5LhuqxV4bui4buSKuG6rFUu4bu0w5nhu5rhuqwl4buiw5Qq4bqsJeG7nDrhuqxV4buk4buA4bui4bqsJeG7nCFN4bqs4buEw5nhuqzhu5rDjF3huqxOUOG6rCHDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6peG7pOG6rHvEqF3huqDhuqzhu6Phu6Lhu5DDmeG6rCRS4bqs4bq1Kj1UJOG6rFThu5wqXeG7kMOZ4bqsTcOK4buk4bqsTcOKTeG6rEzEqE3huqxN4buc4bq84bqsw5rhu4zhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqzDmcOUw5nhuqwlKeG6rMOKQOG6rE46w5nhu5rhuqxN4buc4buQ4bqsT1bhuqwlPVDhuqxV4bui4buYKuG6rMOZ4bq+XeG6rCXhu4Dhu6LhuqzDmeG7nOG6vuG6ouG6rOG6pyFN4bqs4bujPeG7nuG6sC9A4bq2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sống mãi tuổi hai mươi...

Sống mãi tuổi hai mươi...
2012-07-22 12:36:11

(ND) - Trời Quảng Trị những ngày tháng bảy nắng như đổ lửa nhưng hàng đoàn người vẫn tìm về đây, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và...

Học cách ứng xử có văn hóa

Học cách ứng xử có văn hóa
2012-07-21 13:12:08

(QT) - Lâu lắm rồi tôi mới lại đi tàu chợ. Cảm giác đầu tiên của tôi là thất vọng vì mặc cho xã hội có nhiều thay đổi nhưng đường sắt Việt Nam vẫn y như 15, 20 năm về trước nếu...

21 điểm đã là thủ khoa

21 điểm đã là thủ khoa
2012-07-21 13:03:30

(TNO) - Chiều 20.7, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM, ĐH Tiền Giang và ĐH Quốc gia Hà Nội (khối A, A1, B) đã công bố điểm thi.

Giúp học sinh không cần học bài

Giúp học sinh không cần học bài
2012-07-21 13:03:12

(TNO) - Có những thầy cô giáo dành nhiều thời gian, công sức chắt chiu tư liệu, gầy dựng nên tiết học cuốn hút khiến học sinh thích thú và thuộc bài ngay tại lớp.

Ngừa chết đuối

Ngừa chết đuối
2012-07-21 13:02:27

(TNO) - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ đưa ra những gợi ý sau được đăng trên trang tin healthday.com giúp giảm nguy cơ chết đuối:

Phục hồi chức năng cho trẻ bại não

Phục hồi chức năng cho trẻ bại não
2012-07-21 13:02:05

(TNO) - Bại não là một dạng khuyết tật thường thấy ở trẻ em. Những yếu tố nguy cơ cao gây ra bại não gồm: sinh non, nhiễm rubella, đa thai, có sự can thiệp trong lúc sinh (sinh...

Phát huy phẩm chất chiến sĩ Thành Cổ

Phát huy phẩm chất chiến sĩ Thành Cổ
2012-07-21 12:41:48

* Đồng chí LÊ XUÂN TÁNH, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 trả lời phỏng vấn.- Dù mới thành lập nhưng Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 đã được đánh giá...

Địa chỉ cần giúp đỡ: Sống mòn vì bệnh tật

Địa chỉ cần giúp đỡ: Sống mòn vì bệnh tật
2012-07-21 12:32:22

(QT) - Đó là hoàn cảnh của anh Lâm Duy Sinh (47 tuổi) ở thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Cách đây 5 năm, vợ anh là chị Nguyễn Thị Mỹ đã qua đời...

Không ai là vô danh

Không ai là vô danh
2012-07-20 10:46:01

(QT) - Nếu nói tôi là người đầu tiên phát hiện đề xuất việc thay đổi hai chữ “vô danh” bằng cụm từ “liệt sĩ chưa biết tên” thì cũng không hẳn, biết đâu trước tôi đã có người...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết