Cập nhật:  GMT+7
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXdtTEnhu5Dhu7fhu5JMTcOM4buw4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu3w4rhu57hu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34buqTE12L0xBd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6bhurXhu4Lhurbhu4Dhu7V3w7nhu7c34bqm4bu34bq+4buU4bu3QeG6ouG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34bq+4bui4buSS+G7t8OK4bue4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G7qkxNdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G7rW1lw6nhu6/hu7ct4bu3NUxNw4zhu7Dhu7fDgeG7ueG7q8SC4bup4bu34buG4bqm4bu34bq+4buU4bu34buqTEnhu5Dhu7fhu5JMTcOM4buw4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fhu4bDgk3hu7dMxqDhur7hu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhur7huqThu7fhu5JZVOG6vuG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fDiuG7nuG7t8OVw43hu6rhu7fFqOG7sOG6pOG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu6pMTeG7tzfhurUtNTfhu7fDgeG7uUHDgeG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXc34buU4bu3w5ThurThu7fhur7hurLhur7hu7fhu6rGr1lV4buSS8Wp4bu3N+G6teG7t23hurRN4bu34bq+TE7hu5JM4bu3xJHhurbGr8OV4buC4buqTeG7kkvGsOG7tzfhurXhu7dt4bq0TeG7t+G7kkvhu7AkSeG7kuG7t8SR4buiTeG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu3bcSp4bur4bq1NcSRxrDhu7c34bq14bu3bU3DjOG7kuG7t+G6s03hurbhu5JL4bu3QOG6tOG7tzfhurXhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhurXhurThu7dlUE3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bcav4buY4buSS+G7t+G7huG7lOG7qeG7tzfhurXhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhurXhurThu7dlUE3hu7fhur7hu6Lhu5JL4bu3w4rhu57hu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34buqTE3hu7fDlUzhu55N4bu3O+G7qeG7tztB4bup4bu3NOG7t+G6vlfhurbhu7fhur7hurLhur7hu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t+G7qkzhurThu5JM4bu3QE1J4buSxanhu7c34bq14bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu5JLTOG7iuG7qeG7tzfhurXhu7djTOG7mOG6tuG7t0zGoOG6vuG7t+G7quG7tOG7t+G7kkxNSeG7kuG7qeG7tzfhurXhu7djTOG7mOG6tuG7t0zGoOG6vuG7t+G7m+G6puG7t0xQTeG7t0DhurThu7dlTMSQ4buS4bu3QOG6rOG7kuG7t+G7rcOVTOG7nk3hu7c74bup4bu3NOG7r+G7qeG7tzfhurXhu7djTeG7kkzhu7fhu6rDjeG7t+G7rcOVTOG7nk3hu7c74bup4bu3O0Hhu6/hu6nhu7c34bq14bu34bqzTeG6suG7mOG7t+G7gFbhur7hu7fhu63DlUzhu55N4bu3O+G7qeG7tzThu6/hu6nhu7djTOG7mOG6tuG7t2Thu7Dhurjhu6rhu7fhu63DlUzhu55N4bu3O+G7r+G7qeG7t2NM4buY4bq24bu34budLTZZw5rhur7hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bUxX4bu3w5VM4buY4bq24bu3N+G6teG7t2NM4buY4bq24bu3TMag4bq+4bu34buq4bu04bu34buSTE1J4buS4bu34bq14bq04bu3ZVBN4bu3w5ThurThu7fhu6pMTuG7t+G7qE3hu5JM4bu3NOG7rk3hu7c3T+G7kkzhu7c74buSTOG7t+G7reG7gOG7tOG7t+G7qkxN4bu3QOG6tOG7mOG7t+G7kkvhurThu5JM4bu3TOG7lOG6tuG7t0zGoOG6vuG7r+G7qeG7t+G7hsOC4buq4bu3w4Hhuq7hu6nhuqLhu7fhu4ZN4buI4buQ4bur4bu34bq14bq2TeG7t+G7qkxX4bu3w5VM4buY4bq24bu3w5VM4bueTeG7tzThu7fhur7hu67hu5JL4bu34buGw4Lhu6rhu7fDgeG6ruG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fDlOG6tOG7t+G7qkxO4bu34buoTeG7kkzhu7fhu5dY4bu34bq14bug4buSS+G7tyxN4bu34butbDQ24bu34bqiw4DDg8SC4buv4bu3QOG6tOG7t2VL4buwJMSo4buS4bu34buX4bqs4buS4bu3Y0zhu7Ak4buSTOG7t+G7rWw0NuG7t+G6ouG6sOG7ucOB4buv4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G7geG7kkvhu7c34buY4bq04buS4bu34buX4bqs4buS4bu34buX4buK4bup4bu3bcavWcOZ4buSS+G7t+G7pkzhu5bhu5JL4bu34buG4bq04buY4bu34buqw4Lhu5jhu7c34bq14bu3Y0zhu5jhurbhu7dMxqDhur7hu7fhu6rhu7Thu7fhu5JMTUnhu5Lhu7fhurXhurThu7dlUE3hu7fhur5M4buY4bu3w4pNw43hu6rhu6nhu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34buqTE3hu7fhur5X4bq24bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t0DhurThu5jhu7dtxq9ZVeG7kkvhu7c34bq14bu3Y0zhu5jhurbhu7dMxqDhur7hu7fhu6rhu7Thu7fhu5JMTUnhu5Lhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fhu5LhurYk4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vuG6tuG7mOG7t0xT4buS4bu34buS4bqs4buQ4bu34buqxq9ZVOG6vuG7q+G7tzbhu7Thu7fDlU3DjeG7kuG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhur5M4buw4bq64buS4bu3QOG6tOG7mOG7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34buoSOG7t+G7qllT4buSS+G7t+G7hllT4buSS+G7t+G7kuG6rOG7kOG7t8OB4bu5QUHhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bUxX4bu3w5VM4buY4bq24bu34bq+V+G6tuG7t23Gr1lV4buSS+G7tzfhurXhu7dt4bq0TeG7t+G6vkxO4buSTOG7t8SR4bq2xq/DleG7guG7qk3hu5JL4bu3w5ThurThu7dtxq/DieG7kuG7t2VL4buwJMSo4buS4bu3bUxWJOG7tzvhu5Lhu7fhu61sNDbhu7dBQeG7r+G7qeG7t+G7gOG7tOG7t+G7qkxN4bu3w5VM4bueTeG7tzZB4bup4bu34buGw4Lhu6rhu7fDgeG6ouG7qeG6ouG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bUxX4bu3w5VM4buY4bq24bu3bcavWVXhu5JL4bu3N+G6teG7t23hurRN4bu34buSS+G7sCRJ4buS4bu3xJHhu6JN4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7dtxKnhu6vhurU1xJHhu7fDlOG6tOG7t8SpTMOC4buQ4bu3ZUvhu7AkxKjhu5Lhu7fhurXhu5jhurThu5JL4bu3bcSQ4buQ4bu34butbDQ24bu3w4PDg+G6sOG7r+G7qeG7t+G7gOG7tOG7t+G7qkxN4bu3w5VM4bueTeG7tztB4bup4bu34buGw4Lhu6rhu7fDgUHhu7fhu4ZN4buI4buQ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d21Nw43hu5Lhu7fhu6jhu4zhu7dkSeG7t+G6teG7mOG6tOG7kkvhu7dlS0xNSeG7kOG7qeG7t8SpTFbhu7fhu6rGr+G6suG6vkzhu7fhu6ZM4buW4buSS+G7t+G7huG6tOG7mOG7t+G7qsOC4buY4bu3N+G6teG7t23hurRN4bu34buSS+G7sCRJ4buS4bu3xJHhu6JN4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fhur5M4buY4bu3w4pNw43hu6rFqeG7t+KAnG3hu5jhurThu5Lhu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t0Hhu6vhuqLEgsOA4bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7gOG7tOG7t+G7qkxN4bu3QOG6tOG7mOG7t8OA4bu34buSS+G6tOG7kkzhu7fhu63hur7hu6Lhu5JL4bu34buSS0zhu4rhu7fDlTrhu7fhu6pM4buw4bq44buq4bu34buQ4buiTeG7t+G7qsavWVXhu5JL4bup4bu3xajhu7DhuqThu5Lhu7fDlCXhu7fhu4ZF4buq4bu34buG4bq2TeG7qeG7t+G7hsOT4bq24bu34bq+TEXhu6rhu6/hu6nhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu4bhu5Thu7fDgeG6sMOA4bu34buqTE7hu7fhu6hN4buSTOG7t+G7hsOC4buq4bu34buq4buy4bu3QcOA4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G7qsavw5nhu7fDlEnhu5Lhu6vhu7dtxq/hu5jhu5JL4bu3w5VMTeG7t+G7huG7lOG7qeG7t+G7qlHhu5JL4bu34bq+TMOS4bu34buqTUnhu7Dhu7fhur5X4bq24bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fDlOG6tOG7t0Hhu6vhu7nhu7nhu7nhu7fhu63Gr01J4buSS+G7t+G7kkvhurThu5JM4bu3xajhu7DhuqThu5Lhu7fhu6rGr8OT4bu3w5VN4buSTOG7t+G7gOG7mOG6tuG7kkzhu7fhur5Mw5Lhu7c94buE4buq4bu34buq4buwJOG7iOG7kuG7r+G7qeG7t+G7kknhu5Lhu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t+G7qEjhu7fhu4DhurThu5JM4bu34buSTE3DjOG7sOG7t+G6vkzDkuG7t+G7qk1J4buw4bu34buG4buI4bu3PeG7hOG7quG7t+G7quG7sCThu4jhu5Lhu7fhu6jhurbhu7Dhu7fhu5JL4buwJOG7iuG7kuG7t0DGoOG7kkvhu7dB4oCd4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1dzbhu7Thu7fDlU3DjeG7kuG7t0DhurThu5jhu7fhu6rhu7DDieG7kuG7t+G7qlRN4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buqxq9ZVeG7kkvFqeG7tzfhurXhu7dq4buw4bue4bq+4bu34buqw43hu6nhu7c34bq14bu3Y0zhu5jhurbhu7dMxqDhur7hu7fhu6rhu7Thu7fhu5JMTUnhu5Lhu7dtxKnhu6vhurU1xJHhu6nhu7c34bq14bu3Y03hu5JM4bu34buqw43hu7dtxKnhu6vhurU1xJHhu6nhu7c34bq14bu3ZOG7sOG6uOG7quG7t23EqeG7q+G6tTXEkeG7qeG7tzfhurXhu7c04bqy4bq+TOG7t8OVTOG7mOG6tuG7t23EqeG7q+G6tTXEkeKApuG7t+G7qEjhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu3w4rhu57hu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34buqTE3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3bcavWVThur7hu7fhu4bhu5Thu6nhu7fhu4bhuqbhu7fhur7hu5Thu7fhuqLhu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fDiuG7nuG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu6pMTeG7t8OU4bq04bu3N+G6teG7t2rhu7DhuqThu5JL4bu3ZeG6tuG7kOG7qeG7tzfhurXhu7c34bq04bu3ZMOC4buq4bup4bu34bq1xqDhur7hu7dATeG7iuG7kuG7tyLhu5Dhu7fhu5JMw4Lhur7hu7fhurXhu7DDjeG7qeG7tzfhurXhu7fhu4DEkOG7kuG7t8OU4bq44bum4bu34bq14bqkTeG7t8SpTOG7luG7kkvhu6nhu7c34bq14bu3NUzhu7Dhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7c74buS4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d21M4bq24buSTOG7t2VNSeG7kuG7t8Op4buSw5RN4buS4buC4bu34buoSOG7t8OUTUnhu5Lhu7fhu6pW4bq+4bu34bq+4bq44bum4bu34buSTOG6uOG7quG7t+G7hk3hu4jhu5Dhu7fhu6pMTeG7tzfhurUtNTfhu7fDgeG7uUHDgeG7t+G7qsav4buY4buSS+G7t+G7qkxVTeG7t0tN4bq24buS4bu34buoVOG7kOG7t+G7kkxF4buq4bup4bu34buQVU3hu7fDisOC4buS4bu34buGxqDhur7hu7fhu4bhu5Thu5Lhu7c94buC4buQ4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d3bhu6rhurbDisOU4buC4bu34buo4buqJMOU4buCdOG7teG7kOG6tsavS03hu5LFqcOB4bumPeG7t+G6tuG7sOG7quG7mOG7tXd24buqxq93duG7quG7gHc14bqy4bq+4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7fhur7hu6Lhu5JL4bu3w4rhu57hu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34buqTE3hu7c34bq1LTU34bu3w4Hhu7lBw4F2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3d3fhu7c0ReG7kOG7t0DhurThu5jhu7fhu4bEkCThu7fhu4bhu4jhu7fhu6rGr+G6tuG7t+G6vsOd4buw4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G7qkxNdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d0HhuqLhu6vhu7c34bq14bu3NeG7ouG7kkvhu7fhu5JLTOG7iuG7ty3hu7c34bq14bu3auG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq24bu34bq14bq04bu3ZVBN4bu3QeG6oOG7q+G7tzfhurXhu7djTOG7mOG6tuG7t0zGoOG6vuG7t+G7quG7tOG7t+G7kkxNSeG7kuG7ty3hu7c34bq14bu3auG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq24bu34bq14bq04bu3ZVBN4bu3QcOA4bur4bu3N+G6teG7t2NM4buY4bq24bu3TMag4bq+4bu34bub4bqm4bu3TFBN4bu3QOG6tOG7t2VMxJDhu5Lhu7dA4bqs4buS4bu34butw5VM4bueTeG7tzvhu6nhu7c04buv4bu3LeG7tzfhurXhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhurXhurThu7dlUE3hu7dBw4Hhu6vhu7c34bq14bu3Y03hu5JM4bu34buqw43hu7fhu63DlUzhu55N4bu3O+G7qeG7tztB4buv4bu3LeG7tzfhurXhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhurXhurThu7dlUE3hu7dBQeG7q+G7tzfhurXhu7fhurNN4bqy4buY4bu34buAVuG6vuG7t+G7rcOVTOG7nk3hu7c74bup4bu3NOG7r+G7ty3hu7c34bq14bu3auG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq24bu34bq14bq04bu3ZVBN4bu3QeG7ueG7q+G7t2NM4buY4bq24bu3ZOG7sOG6uOG7quG7t+G7rcOVTOG7nk3hu7c74buv4bu3LeG7tzfhurXhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhurXhurThu7dlUE3hu7fhurDhu6vhu7djTOG7mOG6tuG7t+G7nS02WcOa4bq+4bu3LeG7tzfhurXhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhurXhurThu7dlUE3hu7fhuq7hu6vhu7c34bq14bu3bU3DjOG7kuG7t+G6s03hurbhu5JL4bu3xILhu6vhu7c34bq14bu3beG6tE3hu7fhur5MTuG7kkzhu7fEkeG6tsavw5Xhu4Lhu6pN4buSS+G7t8OD4bur4bu3N+G6teG7t23hurRN4bu34buSS+G7sCRJ4buS4bu3xJHhu6JN4bu34buqxq9ZVeG7kkvhu7dtxKnhu6vhurU1xJHhu7fhuqLhu6vhu7c34bq14bu3N+G6tOG7t2TDguG7quG7t+G6oOG7q+G7tzfhurXhu7dq4buw4bqk4buSS+G7t2Xhurbhu5Dhu7fDgOG7q+G7t+G6tcag4bq+4bu3QE3hu4rhu5Lhu7ci4buQ4bu34buSTMOC4bq+4bu34bq14buww43hu7fDgeG7q+G7tzfhurXhu7c1TOG7sOG7t+G7l+G6rOG7kuG7tzvhu5Lhu7dB4bur4bu3N+G6teG7t+G7gMSQ4buS4bu3w5Thurjhu6bhu7fhurXhuqRN4bu3xKlM4buW4buSS3Yv4bumd3Yv4buq4buAd3Yv4buqxq93di/hu6rhurbDisOU4buCd+G6teG7mOG6tOG7kkvhu7dq4buwJEnhu5Lhu7ct4bu34bq14bq04bu3LOG7kkzhu7ct4bu34buXWOG7t21MUw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngừa chết đuối

Ngừa chết đuối
2012-07-21 13:02:27

(TNO) - Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Mỹ đưa ra những gợi ý sau được đăng trên trang tin healthday.com giúp giảm nguy cơ chết đuối:

Phục hồi chức năng cho trẻ bại não

Phục hồi chức năng cho trẻ bại não
2012-07-21 13:02:05

(TNO) - Bại não là một dạng khuyết tật thường thấy ở trẻ em. Những yếu tố nguy cơ cao gây ra bại não gồm: sinh non, nhiễm rubella, đa thai, có sự can thiệp trong lúc sinh (sinh...

Phát huy phẩm chất chiến sĩ Thành Cổ

Phát huy phẩm chất chiến sĩ Thành Cổ
2012-07-21 12:41:48

* Đồng chí LÊ XUÂN TÁNH, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 trả lời phỏng vấn.- Dù mới thành lập nhưng Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 đã được đánh giá...

Địa chỉ cần giúp đỡ: Sống mòn vì bệnh tật

Địa chỉ cần giúp đỡ: Sống mòn vì bệnh tật
2012-07-21 12:32:22

(QT) - Đó là hoàn cảnh của anh Lâm Duy Sinh (47 tuổi) ở thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Cách đây 5 năm, vợ anh là chị Nguyễn Thị Mỹ đã qua đời...

Không ai là vô danh

Không ai là vô danh
2012-07-20 10:46:01

(QT) - Nếu nói tôi là người đầu tiên phát hiện đề xuất việc thay đổi hai chữ “vô danh” bằng cụm từ “liệt sĩ chưa biết tên” thì cũng không hẳn, biết đâu trước tôi đã có người...

Xét tuyển ĐH, CĐ sẽ phức tạp

Xét tuyển ĐH, CĐ sẽ phức tạp
2012-07-20 08:40:51

(TNO) - Việc Bộ GD-ĐT cho phép các trường được hạ điểm chuẩn (miễn không thấp hơn điểm sàn) để lấy đủ chỉ tiêu khiến việc xét tuyển ĐH, CĐ năm nay sẽ hết sức rối rắm.

Tắc mạch ối

Tắc mạch ối
2012-07-20 08:35:19

(TNO) - Tai biến sản khoa có nhiều dạng khác nhau, trong đó có nguyên nhân do nước ối. Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời thì có thể giúp người mẹ tránh được tử vong.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết