Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPDlMOzP0PDgy3EguG7kD/hu47hu5Mg4buDYz/hu5DDteG6uVg/w5RsP+G6v+G6peG7kT9kaOG6oz/hur/DuT/EkMOdP+G7gzHhu4c/ZGjhuqM/LDo7KS0sOjs8QC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G7tuG7juG7kOG7uD8tP+G7gmNddT8sOi87Lyw6OzzDnT/DlMOzP0PDgy3EguG7kD/hu47hu5Mg4buDYz/hu5DDteG6uT/hu5FqP+G6o2Thu6PhuqM/ZMSpxJE/4buDY2Thurk/w7RsP+G6v+G6peG7kT9kaOG6oz/hur/DuT/EkMOdP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/ZH3EkT/hu4NkxJHhuq3hu4c/cuG7lz/hu5HDtWjhu4NjP+G7kTfhu4c/ZGjhuqM/4bq/w7k/xJDEkMOdP+G7gzHhu4c/ZGjhuqM/LDo7KS0sOjs84buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0Ro4bqjP+G6v8O5P8SQw50/4buRw7XDouG7gz/huqNsP8O0w7M/4buP4buTW+G7gz/hu5HDtcSR4bqt4buRP+G6o1vhuqM/cjHhu4M/4bqhIOG7gz/huqNk4bq7P8SDIuG7hT/huqPGoX0/4bqiZGXhu4NkP+G7jWTGocOdP+G6oMSpP0PDgy3EguG7kMOdP+G6o8ahfT/hu5Dhurvhu4NkP8ahdcOdP0TEguG7gsODw50/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZMOdP+G7g2Nd4buDZD9Dw4MtxILhu5A/4buO4buTIOG7g2M/4buQw7Xhurk/4buRMeG7g2M/4bqj4budbuG7g2M/4bqjZOG6uz/EgyLhu4XDnT/Eg8SR4bqn4buTP2Rd4buDZMOdP+G7g2s/4buB4buh4bqjP+G7jWQ44buDP8SDOOG7kz/EgyLhu5E/xIPhu51v4bqjP+G7g2Rx4buDYz/hur/huqXhu5E/4buP4buTID/hu4/hu5N94buDP+G7kcO1aOG7g2Phu7I/4buCY13hu4NkP8SDMD/hu5FkfeG7hz/hu4fhu53hu5M/RMSC4buCw4M/4buR4bq74buDZD/hu5Fkw6zhu4NjP+G7j+G7k30/4buDY2Thurk/4buP4buTdeG6peG7kT9y4bqnP+G7h+G7o+G6oz/hu5Fk4buTP2Ro4bqjP+G7jWRlP8SD4buLxJE/cm3EkT/huqNb4bqjP+G6o2w/w7TDsz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP+G6o8Os4buDYz/hu4Fh4buNWT/hu5FkfeG7hz/hu4fhu53hu5M/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD9yXT9ExILhu4LDgz/hu5Hhurvhu4NkP+G7h8SR4bqr4buDP+G7kWThu5M/ZGjhuqM/4buNZGU/4buDMeG7hz9kaOG6oz8sOjspLSw6Ozw/xIPhu4vEkT9ybcSRP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP3Lhu5Xhu4NjP+G6ocSR4bqp4buDP+G6oeG6uT/hu5Fb4bqjP8SDxKnhu4NjP+G7h8OsxJE/4buRw7Xhu51u4buDYz/Do+G7hT/huqLDrOG7g2M/4buRdT9C4buFw7Xhu4fhu4XDtH0/RF0/4buQ4bq94buDZD9jN3U/w7V94buyP+G6oMOi4buDP+G6oyLhu4NkP8SDZj/DtDLhu40/dOG6peG7jT/hu4EixJE/4buHIuG7g2M/4buB4budbcSRP+G7kcO14budbuG7g2M/4buBbeG7jcOdP8SDasSRP+G7h23EkT/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu5FkfeG7g2Q/4buRw7V9w50/4bqjZDjhu4M/4bqjZOG6u+G7g2Q/4buHxKnhu5E/w7Thu4s/w7R9xJE/4buNZCLhu4c/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7j+G7kyDhu4M/4buBw7rDnT/hu4NjZMSR4bqt4buNP3Lhu5c/w7M/4bqjbD/DtMOz4buyQC/hu40jQOG7kX3huqHhu4Hhuq8/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7h33DtWPEkeG7g1gs4buNdD994buT4buR4buFJiNA4buRw7UjQOG7kcOjI0DEkeG7h2M/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o+G7suG6oX3hu4Xhu4/hu5N94buDY+G7kcO1xJHhu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0Lzs8Oi4vIT7Doyk6ezosOijhu5E7Oz4hLC7hu4E74buyw6rhu41jJj8vI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNA4buRw7UjQOG7kcOjI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPEguG7ieG7g2M/4bqjZGU/4buAw6I/4buQZOG6uT9E4budbOG7g2PDnT/hu5Dhu5JSw50/Q8SRW+G7hz/Eg+G7i+G6oz/DlMOzP0PDgy3EguG7kD/hu5HDtX3hu4U/4bqibj/huqPGoX0/4bqiZGXhu4NkP+G7jWTGoT/hu5E04buDYz/hu5DDteG7nW7hu4NjP+G7hznhu4c/4buD4buF4buDP0Thu4V9P8OU4bqv4buDw50/xILDrOG7g2M/RF3hu7JAL+G7jSNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQC/hu5F94bqh4buB4bqvI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5Dhu4Vd4buDP+G7g2Nd4buDZD/hu5HEkeG6peG7jT/hu5Hhu5fhuqM/xIPDoXU/4buHIuG7g2Q/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/Y8SRW+G7hT/Do+G7l+G6oz/huqNkZeG7g2Q/4buRw7Xhurk/4buR4budP+G7keG7ncOz4buDYz/huqNk4buFP+G6o1vhu4M/4bqhxKnDnT9jxJFb4buFP3LEkcOi4buDw50/4buDZDfhu4M/csSRw6Lhu4M/cl0/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Thu7I/VDd1P8Oj4buh4buDYz/hu4PhuqXhu40/w7Thu4vhu4NjP3Ix4buDP2RmfT/hu5HDteG7heG7g2M/ZGjhuqM/xIPhu51u4buDY8OdP3Ix4buDP2RmfT/huqPDrOG7g2M/w7TDs1k/w6Phu5N1P+G7kcO1w6k/4bq/4bunP+G6o+G7nWzhu4Njw50/4bq/4bunP+G7geG7k2Hhu5E/ZF3hu4NkP+G6o2Rl4buDZMOdP+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2NZP+G7gzfhu4NjP+G6o33hu4U/xIMi4buFP8SD4buj4bqjP+G6o8Os4buDYz9y4buXw50/4buR4buf4buDYz/huqHhu51t4bqjP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/4buHw6zEkT/hu5HDteG7nW7hu4NjP2PEkVvhu4U/w6Phu5fhuqM/4buBXeG7g2Q/4buHIuG7g2TDnT994buDP+G7keG7hV3hu4PDnT/hu5FkN+G7gz/hu5FkxJHhuq3hu4NZP+G7kTHhu4NjP+G6o+G7nW7hu4NjP+G6o1vhuqM/Y8SRIMSRP+G7jWRb4buNP+G7jWRn4buDY8OdP+G6o2Thu4vhu4NjP+G7kX3EkT/hu4Mi4buDw50/4buRZOG7nWzhu4NjP+G7kWXhuqNk4buyP+G6osOs4buDYz/hu5Fb4bqjP2Thu5N1P8SDxKnhu4NjP8O04buLP+G7geG7nW/hu4NjP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP8SD4bql4buDP+G7kcO14budbuG7g2M/xIMi4buRP3JdP3Lhu51v4buRP+G6o2Thurs/4buRxJHDouG7kz/Eg+G6pz/DtX1ZP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G6o1vhuqM/Y8SRIMSRP+G7jWRb4buNP2Qi4buDP+G6o2ThuqU/4buRw6nhu4NkP+G7kcO1IuG7g2M/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4bqhaT9kaOG6o+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPEguG7ieG7g2M/4buRZG7EkT/hu5HDtcSR4bqp4buDP+G6v2R9xJE/xIPhu4nhu4NjP+G6ocSpP+G6o1vhuqM/Y8SRIMSRP+G7jWRb4buNP+G7gzfhu4NjP+G6o33hu4U/4bqjZDjhu5E/4buB4budb+G7g2M/Y8SRW+G7hT/Do+G7l+G6oz/hu5Hhu4Vd4buDP8OjxJHhuq3hu4NZP+G7kWHhu40/4buRw7Xhu5Phu4NjP+G6o1vhuqM/4buDY+G7k+G7ieG7gz/hu4Hhu6HhuqM/xIPhuqk/dDd1P8Oj4buh4buDYz/hu5HDteG7nW7hu4NjP8SDIuG7kT/huqNk4buTw6Hhu4M/4buP4buT4buL4bqjP2PEkX3DnT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G6v8SR4bqp4buTP+G7h8Og4buTWT/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/hur/EkeG6qeG7hz/Eg+G6ueG7g2Q/4bqjZDjhu5E/4buB4budb+G7g2M/Y8SRW+G7hT/Do+G7l+G6o8OdP+G7kcSR4bql4buNP+G7keG7l+G6oz/hu5HDtcSR4bqp4buDP+G6v2R9xJE/xILhuqc/W+G7gz/hu4Nj4buFIsSRP+G7g2NxPyw6LDpZP8SDasSRP+G7h23EkT/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/hu5FkxJE/xIPhu5N9P+G6v2Thuq/hu4M/4buRZOG7ncOz4buDY1k/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/4buRw7Xhu5N14bqn4buDP+G7kWTDrOG7g2M/cuG6pz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjLcSDXeG7hT/hu5Ei4buF4buyP+G6osOs4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/huqNb4buDP+G6ocSpP3JdP+G7jWRb4buRP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/xIPDrMSRP+G7g2Phu5s/4buDZF0/Y8SRW+G7hT/Eg+G7nW/huqM/4bqjZOG7mT/hu5HDtWjhu4NjWT/huqNsP8O0w7M/cmHhu5E/4bqjZDjhu5E/4buRw7Xhu51u4buDYz9kaOG6oz/hu5Hhu5/hu4NjP+G6oeG7nW3huqM/xIPhu51v4bqjP+G7kTHhu4NjP+G6o+G7nW7hu4Nj4buyP+G7gmNd4buDZD9Dw4MtxILhu5A/4buO4buTIOG7g2M/4buQw7Xhurk/xIMwP3JdP8SDfeG7g2M/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur9kfcSRP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7gmNk4bq5P+G7j+G7k3XhuqXhu5E/LHst4buC4buOL+G7kOG7nD9yXT/huqJk4budbOG7g2M/4buRw7XDqeG7g2Q/ZF3hu4NkP8SDxKnhu4NjP8O04buLP3soP+G6o8ahfT/hu5Dhurvhu4NkP8ahdT9y4bqnP8SDasSRP+G7h23EkT/huqMx4buDP+G6oSDhu4PDnT/hu5Hhu4Vd4buDP8OjxJHhuq3hu4M/Y8SRW+G7hT/Do+G7l+G6oy0/xINd4buFP+G7kSLhu4U/cm3EkT/hu4/hu5N14bql4buRP+G7kTfhu4c/4bqjfeG7heG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5DDtcOi4buDP+G6o2w/w7TDsz/hu4NkceG7g2M/4bq/4bql4buRP+G7j+G7kyA/xIMi4buRP8SD4budb+G6oz9yXT/hu4NkceG7g2M/4buR4buJ4buDP+G7kSLEkcOdP2Qi4buDP+G6o2ThuqU/4buRw7Xhu4Xhu4NjP2Ro4bqjP+G6v8O5P8SQw50/w5TDsz9Dw4MtxILhu5A/xIPhuqc/w7V9Pz4/4buDZMSR4bqt4buHP3Lhu5c/Y8SRIMSRP+G7jWRb4buNP+G7kcO1aOG7g2M/4buRN+G7hz/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/hu5HDteG7heG7g2M/ZGjhuqM/4bq/w7k/xJDEkOG7sj/hu5DDteG7heG7g2M/xINmP+G6o2Thu5k/4buRw7Vo4buDYz9yxJHhuq3huqM/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT/hu5HDtVvhuqNkP+G7g2TEkeG6reG7h8OdP+G6v+G7pz/hu4Hhu5Nh4buRw50/4bq/4bunP+G6o+G7nWzhu4NjP2Rd4buDZD/huqNkZeG7g2Q/cl0/xIMi4buFP8SD4buj4bqjP+G7g2RdP2PEkVvhu4XDnT/EgyLhu4U/xIPhu6PhuqM/4bqjw6zhu4NjP3Lhu5c/4bqjxqF9P8SDxKnEkT/hu4Nj4bubP+G7g2RdP2PEkVvhu4U/cl0/4bqjW+G7gz/huqHEqT/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6P2PEkVvhu4U/w6Phu5fhuqM/4bqjW+G6oz/huqM44buN4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7gmTEkeG6p+G7kz/Duj/hur/EkeG6peG7gz/hu41kW+G7kT/huqHEkeG6qeG7kz/hu5EixJE/ZMSpxJE/4buDY2Thurk/4buDw6Lhu5M/4buBw6Lhu4M/4buDZHHhu4NjP+G6v2RmP+G6v2Qx4buDw50/cuG7nW3hu4NjP+G7hzLhuqM/4buRw7Xhu4Xhu4NjP3LEkeG6reG6oz90N3U/w6Phu6Hhu4NjP+G7kcO14budbuG7g2M/4bqjZOG7k8Oh4buDP+G7j+G7k+G7i+G6oz9jxJF9w50/cjjhu4M/xIPhuqc/w6MidT9yXT9kaOG6oz/hu4Nj4buFIsSRP+G7g2NxP8OzP8SD4bq5fT/huqFd4buDP+G7h8SR4bqn4buDP+G7g+G7mcSR4buyP+G7hsSp4buRP8O04buLP+G7kcO14budbuG7g2M/xIN94buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5M/Y8SRW+G7hT9yxJHDouG7g8OdP+G6o2w/w7TDsz9yYeG7kT/huqNkOOG7kT904buT4buL4buDYz/huqM44buNP+G7g2Thu53hu4NjP+G6o2Rh4buHP8SD4budb+G6oz9jxJEgxJE/4buP4buTdeG6peG7keG7sj/hu4bhu6PhuqM/ZGjhuqM/4bqhauG7g2M/xIPhu4vEkT9ybcSRP2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G7kcO14budbuG7g2M/4bq/ZOG7k3XhuqXhu5E/4buRYeG7kT9kxJHhuq3hu4M/4buRIsSRP+G6o2Thu519P+G7jWThu5U/ZG/hu41ZP+G7h8Sp4buRP8O04buLP+G7kcO14budbuG7g2M/xINb4buDZD9jxJFbP+G6o2Q44buRP+G7geG7nW/hu4NjP2Ro4bqjP+G7kWHhu40/4bqjxqF9P2Ro4bqjP8O0xJHhu4NkP+G6o2Thu519P8O0W+G7kT/Eg+G7meG7g2PigKZAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQIsSRP2TEqcSRP+G7g2Nk4bq5w50/4buBMOG7g2Q/xIMi4buFP8OUw7M/Q8ODLcSC4buQP3JdP+G6o1vhuqM/4buNZGfhu4NjP+G6o2Thu5N1w6Lhu4M/4buHw6zhu4M/4bqjxqF9P8OUw7M/xIMwP+G7kcO1ID/hu4FuxJHDnT/hu4Fd4buHP8O1w60/4buDZHHhu4NjP8O6P+G6v8SR4bql4buDw50/4bq/xJHhuqXhu4M/4buDY2Thurk/4bqjxqF9P+G6o1vhuqM/xINs4buDP3Lhurk/4buRw7Xhu6HhuqM/4buRZOG7k8Sp4bqj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kMO14buF4buDYz/Do+G6ueG7jT/hu4NddcOdP8OUw7M/Q8ODLcSC4buQP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/hu5HDtX3hu4U/4bqibj/huqPGoX0/4bqiZGXhu4NkP+G7jWTGoT/hu5E04buDYz/hu5DDteG7nW7hu4NjP+G7hznhu4c/4buD4buF4buDP0Thu4V9P8OU4bqv4buDP+G7tsSCw6zhu4NjP0Rd4bu4w50/xINs4buDP3Lhurk/dOG7kzjhu5E/w7Qy4bqjP+G7kcO14buF4buDYz/hu41k4buF4buDYz/hu5HDtV3hu4U/4buRZMSRP8SD4buTfT/hu4Mx4buHP2Ro4bqjPyw6OygtLDo7KVk/4buRNOG7g2M/4bqgM+G7g2M/4bq/ZOG6r+G7gz/huqPGoX0/4buQZMahP+G7keG7nW3hu4NjP+G6omRl4buDZD/hu41kxqHDnT/huqPGoX0/4buS4bqg4buCw4M/4buR4bq74buDZD/huqNk4buFP+G6o1vhuqM/4buRYeG7jT/hu5Fk4bqpw50/4bqjWz/hu4NkN+G7gz/EgyLhu5E/4buRZF3hu4NkP+G7kWXhuqNkP+G7g2rEkT/huqFh4buRP+G7kcO14buF4buDYz/hu4Mx4buHP2Ro4bqjP3Lhu599P+G7j+G7k33hu7JAL+G7jSPhu4zGsC3hu4Lhu5Dhu5A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng
2017-01-19 20:12:19

(QT) - Ngày 19/1/2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị (VietinBank Quảng Trị) tổ chức gặp mặt tri ân khách hàng nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu- 2017. Đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết