Cập nhật:  GMT+7
Tzvhu5jhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G6sizhurN94buyw5TDk+G7jzvDoljhu5DhurM94bqz4buQw501LOG7kOG6s+G6q+G6oV064buQWDsuXTvhu5DhurdRWDtK4buQWFFY4buQw502XeG7kFcsI13hu5DEgzswXTrhu5DDqVLhu5Dhuq/hurXhu7Bd4buQWDvDol064buQXTvhu6hd4buQWeG7qF3hu5DhurM7UFvhu5A6LFDhu5DhurMuWDvhu5BYZFjhu5A7IlPhurPhu5DDnTddOuG7kOG6r+G6tVRd4buQfcOqSuG7kFdUIuG7kMOpJeG7kFcsI13hu5A6LMOhLOG7kMOp4bqlXTrhu5BXLCpdTy874buYw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg3Lhu7JQWcOUw5NN4bqu4bqyTuG7kC3hu5Dhu6s74buoXeG7kFkoxIPhu5DhurM94bqz4buQ4burOuG6teG6vSNd4buQw51RXeG7kMO0LF074buQw7Xhu6zhurXhu5Dhu5Thu5Lhu5jhu6JK4buQWDssJOG6teG7kOG6r+G6tVDhu5Dhu5jhu6Av4buYL+G7lOG7kuG7mOG7okrhu5DDnTZdOuG7kFg7LuG7kMawI+G7kOG6sjso4buQxrBQXeG7kHLhuqthXTpK4buQ4bq0w4nhurLDieG6suG6tErhu5DhurLhurHhuqvhuqNdOuG7kOG7jVBd4buQw7Xhu6hd4buQw6nhu6xd4buQ4bqyKV074buQ4bqt4bq94buQw51V4buQw509XeG7kOG6szvDmlvhu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFhRWOG7kMOdNSzhu5DhurPhuqvhuqFdOuG7kFg7Ll074buQ4bq3UVg74buQw6lS4buQ4bqzO+G7qF3hu5BdO+G7qF3hu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFhRWOG7kMOdNl064buQWDsu4buQXTrhurXhur0jXeG7kH1S4buQfVVdO+G7kMOdUyLhu5DhurMpXTvhu5DhurPhurEjXeG7kMOdKFDhu5BXUl3hu5A74bq14bq9JV3hu5DhurLhurEsJeG6teG7kMSCOyJdOktPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O0IlJd4buQw51V4buQw509XeG7kOG6szvDmlvhu5DDqVLhu5DhurPhu6ZdOuG7kOG6r+G6tVLhu5DhurI94bqz4buQWDsi4buQ4bqzO+G7qF3hu5BdO+G7qF3hu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFhRWOG7kMOdNl064buQWDsu4buQXTrhurXhur0jXeG7kH1S4buQfVVdO+G7kMOdUyLhu5DhurMpXTvhu5A6Nlvhu4jhu5Dhu6s64bq14bq9Jl3hu5DFqTvhuqMsSuG7kOG6u1Xhu5DhurLhurEsJeG6teG7kMSCO+G6q8OhWMSo4buQcjbhu5Dhurbhu4Phu5DhurI7VF1K4buQ4bq7VeG7kOG6suG6sSwl4bq14buQ4bqy4bqx4bq1XTrEqOG7kOG6szvDmlvhu5Dhu5Thu5A6LFDhu5DDnSFdO+G7kFg7Ll074buQ4bq3UVg74buQOjZb4buI4buQV1Lhu5DDtCJSXeG7kOG6sjso4buQ4bqyO+G6teG6vT3hurNK4buQ4bq7VeG7kOG6suG6sSwl4bq14buQxrDDml064buQw6lS4buQV1Lhu5DDteG6q2FdOuG7kOG6sjso4buQ4buPO8Oi4bqzSuG7kOG6u1Xhu5DhurLhurEsJeG6teG7kMOJ4buoXUtPL8SDw5NP4bqzUFd94buy4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlFtQ4bqxOixd4buI4buUxIPhurvhu5BQ4bq14bqzIsOUw5NP4bqz4bqxw5NP4bqzWcOTTyxbOuG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hLV1Ai4bqv4bq1UF064bqz4bqxLEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5jhu6Lhu5Lhu5YvxqDhu55ZxqDhu5Thu5Lhu5bhu6Dhu5bhu6LhurPhu5jhu5jhu57hu5bhu6Lhu6B94buYSz7EgzrDlOG7kC/Dk08v4bqzWcOTTy/hurPhurHDk0/hurPhurHDk0/hurNZw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O0Nl064buQWDsu4buQxrAj4buQ4bqyOyjhu5DGsFBd4buQcuG6q2FdOkrhu5DhurLhurHhuqvhuqNdOuG7kOG7jVBd4buQw7Xhu6hd4buQw6nhu6xd4buQ4bqyKV074buQ4bqt4bq94buQ4bqz4bqxUCLhu5Dhuq/hurVS4buQWDsi4buQWFFY4buQw501LOG7kOG6s+G6q+G6oV064buQWDsuXTvhu5DhurdRWDvhu5AtaV074buI4buQxrDhu6Phu5Dhu6ty4bqqTy/Eg8OTTy/hurNZw5NPL+G6s+G6scOTTy/hurNQV33hu7LDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqyUyzhu5BYUVjhu5BdYSzhu5DDnT1d4buQ4bqzO8OaW0rhu5DhurM7UOG6veG7kFvhu6bhurPhu5B9VV074buQw51TIuG7kOG6syldO0rhu5DDnTZdOuG7kFg7LuG7kMawI+G7kOG6sjso4buQxrBQXeG7kHLhuqthXTpK4buQ4bqy4bqx4bqr4bqjXTrhu5Dhu41QXeG7kMO14buoXeG7kMOp4busXeG7kOG6sildO+G7kOG6reG6veG7kMOdVeG7kOG7qF3hu5BY4buwXeG7kDsyLOG7kOG6szvDmlvhu5DhurdiWOG7kHs7MuG7skrhu5DDncOgLOG7kOG6tzVdOuG7kMOp4bus4bqz4buQWDvhu6rhurNK4buQ4bqzLF074buQ4bqzO+G7sF3hu5BY4bqtUOG7kOG6szvhu6hd4buQXTvhu6hd4buQOixQ4buQw50hXTvhu5BYUVjhu5DDnTZdOuG7kFg7LuG7kF064bq14bq9I13hu5B9UuG7kH1VXTvhu5DDnVMi4buQ4bqzKV07SuG7kFhRWOG7kMOdNSzhu5DhurPhuqvhuqFdOuG7kFg7Ll074buQ4bq3UVg7S+G7kMO0Nl064buQ4bqzO8OgLOG7kFdS4bq94buQ4bqzMuG7kH0wXTrhu5BXLD3hurPhu5BhXeG7kOG6t+G7qOG6teG7kOG6t8OZWOG7kMOdPV3hu5DhurM74buoXeG7kF074buoXeG7kFhRWOG7kDosUOG7kMOdIV074buQfSwl4bqz4buQ4bq3PErhu5BYUVjhu5DDnTUs4buQ4bqz4bqr4bqhXTrhu5BYOy5dO+G7kOG6t1FYO+G7kMOpIeG7kMOdVeG7kFgg4buQXTssJOG6teG7kFg1XTrhu5A7LD1dSuG7kDvhur3hu5DhurcsXTvhu5BYOyLhu5DhurI44buQ4bqv4bq1NVhL4buQw7Q2XTrhu5BYOy7hu5BbIl064buQW+G6tTVd4buQWFFY4buQOixQ4buQw50hXTvhu5DhurMsPcSD4buQ4bqz4bqnWOG7kMSDO1HhurPhu5A74bq14bq94buQ4bqz4bqx4bq14bq9JF3hu5DhurM7NV064buQWFFYO+G7kFtTXTpK4buQw503XTrhu5DDqSwjXeG7kFgiXeG7kFg7UeG6teG7kF054buQfWRY4buQOzFY4buQ4bqz4busxINK4buQfVAi4buQw503XTrhu5DDnSrhu5A6IMSD4buQxIM74buwXeG7kOG6u+G7qOG6veG7kFlkXTrhu5Dhuq/hurUj4buQO+G6q2FdOkrhu5DDneG7quG6s+G7kF3huqvDoVhL4buQ4burO+G7qF3hu5BZKMSD4buQ4bqyPeG6s+G7kFg44buQ4bqz4bqx4bq14bq9JF3hu5BY4bqtUOG7kFnhu6hd4buQ4bqzN1hK4buQw502XTrhu5BYOy7hu5DDnVXhu5A6xJEs4buQw509XeG7kFhRWOG7kDosUOG7kMOdIV074buQXTtlXTrhu5BbIF3hu5Dhuq/hurVS4buQ4bqzPeG6s+G7kFjhuqVdOuG7kH3DoCzhu5BYO8OiWOG7kF3Dmlvhu5Bbw6Es4buQUF3hu5B7O1BdOkrhu5DhurM7KF074buQw6nhuqvhuqFdOkrhu5BYO8OiWOG7kFhRWOG7kDosUOG7kMOdIV074buQw50gXeG7kFs34bqz4buQWFEs4buQ4bqzPeG6s+G7kOG6szvhu6zhurPhu5Dhu6pb4buQWMOiXTrhu5DDqVLhu5A7U1074buQxIM7w6JYS08vxIPDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOTw43hu5DDtSjEg+G7kF1S4bq9SuG7kMO0Uyzhu5DhurNR4buQciJSXTrhu5ByZeG6teG7kOG7jzssPV1K4buQ4bqy4bq0w4lK4buQ4buPOynhu5A74bq14bq94buQ4bqz4bqx4bqr4bqjXTrhu5Dhu4034buQ4buPOynhu5A74bq14bq94buQ4buNw7Thu43EguG7kOG6syldO+G7kOG6ruG6tVRdOuG7kOG6suG6sSjhu5DDnVXhu5DDnT1d4buQWDvDoljhu5DhurM94bqzSuG7kOG6s+G7pl064buQ4bqv4bq1UuG7kMO0Nl3hu5Dhu40sI13hu5DEgzswXTrhu5Dhu4/EkVDhu5DhurLhuqVdOkrhu5Dhu4/EkVDhu5DDiSwl4bqzSuG7kOG7j1RdOuG7kOG7j8SRUOG7kHs74buu4bq14buQ4buPxJFQ4buQw4ksJeG6s0rhu5Dhu6nhu4Phu5DhurI74bqt4bq9SuG7kOG6siwq4bq14buQw50iUl3hu5By4bq14buqXeG7kH3hurXhur0lXeG7kFhh4buQw503XTpK4buQclQs4buQw503LOG7kOG7lOG7kMOpUuG7kF07ZV064buQ4bqv4bq14buwXeG7kFg7w6JdOuG7kF074buoXeG7kFnhu6hd4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQWFFY4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5Dhuq/hurVUXeG7kH3Dqkrhu5BXVCLhu5DDqSXhu5BXLCNd4buQOizDoSzhu5DDqeG6pV064buQVywqXUtPL8SDw5NP4bqzUFd94buy4buQ4bq34bqz4bq9feG7skfDlFtQ4bqxOixd4buI4buUxIPhurvhu5BQ4bq14bqzIsOUw5NP4bqz4bqxw5NP4bqzWcOTTyxbOuG7kOG6t+G6sVhHw5QvL1hLV1Ai4bqv4bq1UF064bqz4bqxLEvDqV0vWeG7suG6t3vhurMixIMvXeG7suG6ueG6ty/hu5jhu6Lhu5Lhu5YvxqDhu55ZxqDhu5Thu5Lhu5bhu6Dhu5bhu6LhurPhu5jhu5jhu57hu5bhu6Lhu6B94buUSz7EgzrDlOG7kC/Dk08v4bqzWcOTTy/hurPhurHDk0/hurPhurHDk0/hurNZw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8O0Uyzhu5DhurNR4buQciJSXTrhu5ByZeG6teG7kOG7jzssPV1K4buQ4buPOynhu5A74bq14bq94buQ4bqz4bqx4bqr4bqjXTrhu5Dhu43DtOG7jcSC4buQ4bqzKV074buQ4bqz4bqxUCLhu5Dhuq/hurVS4buQWDsi4buQ4bqv4bq14buwXeG7kFg7w6JdOuG7kF074buoXeG7kFnhu6hd4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQWFFY4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5Dhuq/hurVUXeG7kH3Dqkrhu5BXVCLhu5DDqSXhu5BXLCNd4buQOizDoSzhu5DDqeG6pV064buQVywqXeG7kC1pXTvhu4jhu5Dhu6lo4burcuG7kHLhuqThu6txTy/Eg8OTTy/hurNZw5NPL+G6s+G6scOTTy/hurNQV33hu7LDk0/Eg+G7kFh9UOG6t+G6t0fDlMSD4buNIlnhur3DlMOT4bqyUyzhu5BYUVjhu5DDnSwqW+G7kMOdPV1K4buQWFFY4buQw502XeG7kFcsI13hu5DEgzswXTpK4buQ4bqzLCrhurXhu5DDnSJSXUrhu5A7VCzhu5DDnTcs4buQw51V4buQV1Ei4buQWFEi4buQez3hurPhu5Dhuq/hurVU4buQ4bqzO2RY4buQOywlXeG7kF07LCVb4buQw6nhuqfhu5BY4bqtUOG7kMOdYV3hu5DDqSjhu5DhurPhurEiXTrhu5DhurM7w6As4buQOixQXeG7kOG6r+G6tVDhu5DDqVLhu5DhurMhXTvhu5A7IV074buQUF3hu5BdLF074buQWDsuXTvhu5DhurPhurEoSuG7kOG6s+G6seG7rOG6s+G7kOG6s2Thu5BQXeG7kOG6syJSXeG7kOG6u1Xhu5A7Nyzhu5DhurPhurEjXeG7kMOdKFDhu5BXUl1K4buQezvhurXhu5DDqWRY4buQVywjXeG7kDosw6Es4buQVywqXUrhu5B7PeG7kDsiU1g74buQw6nhurUs4buQ4bq74bq14buoXUrhu5DDnSBd4buQ4bqzPeG6s+G7kFg7IuG7kFhRXeG7kFc3SuG7kFg7LD1d4buQ4bq3POG7kOG6s1Ms4buQWFFY4buQw51hXeG7kMOpKEvhu5DEgjtR4bqz4buQVywq4bq14buQ4bqzUyzhu5BYUVjhu5DDnSwqW+G7kMOdPV3hu5BYO8OiWOG7kOG6sz3hurNK4buQw502XTrhu5BYOy7hu5ByIlJdOuG7kHJl4bq14buQ4buPOyw9XUrhu5Dhu487KeG7kDvhurXhur3hu5DhurPhurHhuqvhuqNdOuG7kOG7jTfhu5Dhu487KeG7kDvhurXhur3hu5Dhu43DtOG7jcSC4buQ4bqzKV074buQw51RXTvhu5A6LFHhu5BYUCLhu5B7PeG6s+G7kOG6r+G6tVThu5BbUuG7kFhRWOG7kMOdYV3hu5DDqSjhu5DDnVXhu5DDnVPhurPhu5DDneG6q+G6oVjhu5DhurPhurEiXTrhu5Bdw5pb4buQ4bqv4bq1UErhu5DDnTZdOuG7kOG6szvDoCzhu5BYOynhu5DDnVMi4buQWFFY4buQw51hXeG7kMOpKOG7kOG6syw9xIPhu5DhurPhuqdY4buQfVJb4buQ4bqzNeG6s+G7kFg0XTrhu5DhurNRWOG7kOG6s+G6teG6vSNd4buQ4bqz4bqx4bq14bq9JF1K4buQw6nhu6xd4buQw503XTrhu5BdO+G7qF3hu5BZ4buoXeG7kOG6s+G6sSNd4buQw50oUOG7kFdSXeG7kFg74buqxIPhu5A7Ul074buQ4bqzNeG6s+G7kFsxLOG7kFg74bqt4buQ4bqz4bqx4bqrYV064buQWOG6rVDhu5DDtFRdOkrhu5BYOy5dO+G7kOG6t1FYO+G7kMSDO1HEg+G7kH3hurXhu6zhurPhu5BY4bqtUOG7kOG7qztS4buQXeG6q8OhWErhu5DhurMsPcSD4buQ4bqz4bqnWOG7kOG6s+G6sSwqXeG7kHs7UCzhu5BYIOG7kDssJeG6teG7kOG6r+G6tVThu5BYNF064buQ4bqzUVjhu5DEgzs1LOG7kDvhuqHEg+G7kMOpw6Es4buQ4bqv4bq14buwXeG7kFg7w6JdOuG7kF074buoXeG7kFnhu6hd4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqv4bq1VF3hu5B9w6pK4buQV1Qi4buQw6kl4buQVywjXeG7kDosw6Es4buQw6nhuqVdOuG7kFcsKl1LTy/Eg8OTT8SD4buQWH1Q4bq34bq3R8OUxIPhu40iWeG6vcOUw5PDtDZdOuG7kFg7LuG7kFjhuqldOuG7kOG6vSPhurXhu5BY4buw4bq14buQWFFY4buQw51hXeG7kMOpKOG7kOG6szjhu5BYO2JY4buQWDsi4buQWFFd4buQVzdK4buQWDssPV3hu5Dhurc84buQw5pd4buQ4bqzPeG6s+G7kMOp4bq1LOG7kMOp4bu4SuG7kMOd4buwW+G7kOG7qltK4buQUF3hu5DhurMiUl1K4buQ4bqzLD3hurPhu5B7LCVbSuG7kFdUIuG7kMOdVFvhu5Dhuq/hurXhu6hd4buQ4bq3NeG7kOG6s+G6sWRY4buQ4bq3xq9d4buQ4bq3Ul064buQWDssPV3hu5DDneG7quG6teG7kMOpUuG7kFBd4buQ4bqzIlJd4buQOixQIuG7kOG6szs0XTrhu5DhurPhurHhuqvDoVhK4buQ4bqz4bqxIl064buQw6lS4buQ4bq3UOG6teG7kOG6sj3hurPhu5Dhu6s64bq14bq9I13hu5DDnVFd4buQw7QsXTvhu5DDteG7rOG6teG7kOG7lOG7kuG7mOG7okvhu5Dhu6s74buoXeG7kFkoxIPhu5BdUuG6vUrhu5DDnTZdOuG7kFg7LuG7kHIiUl064buQcmXhurXhu5Dhu487LD1d4buQw51V4buQ4bqz4bqxUCLhu5Dhuq/hurVSSuG7kFg7w6JY4buQ4bqzPeG6s+G7kFhRWOG7kMOdYV3hu5DDqSjhu5DDnT1d4buQ4bqzO8OaW8So4buQw502XTrhu5DhurM7w6As4buQ4bqz4bqxUCLhu5Dhu5jhu5Thu5DhurfhurXhu6rhurPhu5Dhuq/hurVS4buQWDsi4buQ4buY4buU4buQ4bqv4bq14buwXeG7kFg7w6JdOuG7kF074buoXeG7kFnhu6hd4buQ4bq74bq14buq4bqz4buQ4bq3w5lY4buQ4bqz4bqxIl064buQ4bqzO1Bb4buQOixQ4buQ4bqzLlg74buQWGRY4buQWFFY4buQOyJT4bqz4buQw503XTrhu5Dhuq/hurVUXeG7kH3Dqkrhu5BXVCLhu5DDqSXhu5BXLCNd4buQOizDoSzhu5DDqeG6pV064buQVywqXUtPL8SDw5NPxIPhu5BYfVDhurfhurdHw5TEg+G7jSJZ4bq9w5TDk8aw4buj4buQ4burcuG6quG7kC3hu5Dhu6lo4burcuG7kHLhuqThu6txTy/Eg8OT


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng
2017-01-19 20:12:19

(QT) - Ngày 19/1/2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị (VietinBank Quảng Trị) tổ chức gặp mặt tri ân khách hàng nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu- 2017. Đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết