Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDtSxiw6EiO+G7kuG6teG6tygiLOG7kuKAnOG6tCThurXhu5LhurPDol3hu5Lhurnhu6zDquKAneG7klksIOG7klk1Ijvhu5IiLOG7qiJL4buSW1Eg4buS4buyOCI74buSIjssw6ggw5MvLOG7lMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvc+G7tFHDneG7kMOSTuG6sOG6tE/hu5It4buS4buxO1PDquG7kuG7lFAv4buUL+G7luG7mOG7lOG7nkvhu5LhurVULuG7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5LDteG6ruG7kuG7q1HDquG7kuG6uVPhu5LhurQsYsOhIjvhu5JdVC7hu5JyLiDhu5Lhu6kuIizhu5JOxrAsw6Lhu5LDtTUiO+G7kiI7LC4q4bqv4buS4bqww6JSIuG7kuG7sTtRIjtPS+G7kuG7qS49IuG7kuG7siBTIuG7kuG7qVEg4buS4buyOCI74buS4bq1PCIs4buS4bqvLDYu4buSLOG6o+G6r+G7kuG6ucOgLuG7kllSWeG7klk1Ijvhu5LhurXDqkvhu5LDnSBRIizhu5IiOywuKuG6r+G7kuG6teG6tz0i4buS4buyKVHhu5JYUyLhu5LhurU8Iizhu5LhurU54buSWSxjWeG7klksYsOhIjvhu5LhurXhurcoIizhu5LigJzhurQk4bq14buS4bqyw6Jd4buS4bq54busw6rigJ3hu5Iiw5ld4buS4buW4buY4buU4bueS+G7ksOdUyIs4buSWSwg4buSWTUiO+G7kiIs4buqIkvhu5JbUSDhu5Lhu7I4Ijvhu5IiOyzDqCBM4buS4bq0LFFd4buSw53EkeG7kljDojku4buSWz/hu5JZMOG7kllSWeG7kuG7sjciO+G7klksIcSo4buS4bquLFRd4buS4buRY1nhu5LDtSzhu6rDokvhu5Lhuq4sMOG7kuG7jyHhu5LhurUsYuG7kuG6tCxi4bqhIjvhu5LhurXhurfEkVnhu5LhurQ8Iizhu5LhuqnDqkrhu5Lhu7E7w6LDqj8i4buSc8Opw6Lhu5LDtOG6qyI7S+G7ksOC4bq44bq04bq44bq0w4JL4buSw7Us4bqp4buS4bq1KVks4buSw4Lhu4/hu6vhurThurThurDhurjhu7Hhu5LhurU8IixK4buS4buxO8Oiw6o/IuG7kuG6tOG6t+G7rCLhu5Jzw6LDqkvhu5LhurTDguG6uEvhu5Lhuq4sMOG7ksO1LOG6qeG7kuG6tSlZLOG7knPhu5Hhu7HDtOG7kuG6tTwiLErhu5Lhu7JULuG7ksOdLioi4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7kllSWeG7klhRIkvhu5IiO1MiLOG7klnhu7Dhuq/hu5LhurU8IixL4buSLMOiw6oqIuG7kuG6uVPhu5Lhu7I1Ijvhu5Lhu7JVIOG7klk1Ijvhu5IiLOG7qiJL4buSW1Eg4buS4buyOCI7TMOTL+G6r8OSw5PhurVRWFvhu7Thu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQXVHhurc7LiLEqOG7luG6r+G6veG7klHDouG6tSDhu5DDksOT4bq14bq3w5LDk+G6tcOdw5LDky5dO+G7kuG6s+G6t1lI4buQLy9ZTFhRIOG6scOiUSI74bq14bq3LkzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5Thu57hu5jGoC/hu5rhu6DDneG7muG7luG7mOG7muG7luG7luG7nOG6teG7lOG7lOG7oMag4bug4buYW+G7lEx74bqvO+G7kOG7ki/DksOTL+G6tcOdw5LDky/hurXhurfDksOT4bq14bq3w5LDk+G6tcOdw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq04bq3USDhu5LhurHDolPhu5LigJzhurQk4bq14buS4bqyw6Jd4buS4bq54busw6rigJ3hu5JZLCDhu5JZNSI74buSIizhu6oiS+G7kltRIOG7kuG7sjgiO+G7kiI7LMOoIMOTL+G6r8OSw5Mv4bq1w53DksOTL+G6teG6t8OSw5Mv4bq1UVhb4bu0w5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0VC7hu5JYw6I5LuG7kls/S+G7klhRIuG7kuG6tTnhu5JZLGNZ4buS4buyw5rhu5LhurXhurdRIOG7kuG6tcWoIjvhu5LGoOG7nuG7mOG7kuG6s8Oi4buw4bq14buS4bqxw6JTS+G7kl1hLuG7kuG6s8Oi4buw4bq14buS4buU4buY4buY4buSIjssKCLhu5Lhu7I3Ijvhu5JZLCDhu5LGoOG7nuG7mOG7klk1Ijvhu5IiLOG7qiJL4buSW1Eg4buS4buyOCI74buS4buyJCLhu5LhurUsUV3hu5LDncSR4buSWSxiw6EiO+G7kuG6teG6tygiLEzhu5Lhu5E3Ijvhu5LhurUs4bqhLuG7kuG6tcWoIjvhu5Lhu5Thu5Thu5jhu5LhurPDouG7sOG6teG7kuG6scOiU0vhu5JdYS7hu5LhurPDouG7sOG6teG7kuG6teG6tynhu5I7LlLhu5Lhu5zhu5jhu5jhu5IiOywoIuG7kuG7sjciO+G7klksIOG7kuG7lOG7lOG7mOG7klk1Ijvhu5IiLOG7qiJL4buSW1Eg4buS4buyOCI74buSWTDhu5IsIFMi4buSWVUiLOG7kuG7ssWoWeG7klguKuG6teG7kn0sMOG7kn0sw5ki4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tTwiLEzhu5LhurThurcgIjvhu5J9LMOiNSLhu5J9LDnhu5JZLGLDoSI74buS4bq14bq3KCIsS+G7kiIsw6kiO+G7klk1Ijvhu5IiLOG7qiJL4buSW1Eg4buS4buyOCI74buSIjssw6gg4buSWTEi4buS4buyYuG6o1nhu5LhurUsYsOjIjvhu5LhurUsY1nhu5JZLGLDoSI74buS4bq14bq3KCIs4buS4bq5w5ki4buSIjssKuG7ksOdIOG7kuG7kSBTIuG7kuG7sTssKuG7kuG6tSzDouG7ruG6teG7kuG6tTwiLOG7kuG6sMOiVSI74buS4bq04bq3KeG7klguJsOi4buSw50uPyJK4buS4bq1LFFd4buSOy5R4buSWDZZ4buS4bq1LMOZXeG7kuG6teG6t+G6pSI74buS4bq1LGLDoyI74buS4bq14bq3ICI74buSfSw1Ijvhu5J9LCHhu5LhurnDoi7hu5LhurViw6EuS+G7kuG6szUu4buSIjkuS+G7kuG7sF3hu5JS4bqvTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6sMOiUeG7kuG7luG7klvhu6wi4buS4bq1OeG7klksY1lL4buSw7UsYsOhIjvhu5LhurXhurcoIizhu5LigJzhurQk4bq14buS4bqzw6Jd4buS4bq54busw6rigJ3hu5Lhu7LDmuG7kuG6tSwm4buSLC4qIuG7kuG7smLhuqNZ4buS4bqzxJHhu5LhurNA4buSWSwuUUvhu5Lhu7I3Ijvhu5JZVV3hu5LhurnDoC7hu5IiLMOpIjvhu5IiO2LhuqEu4buSW1Eg4buS4buyOCI74buSWTDhu5IsIFMi4buSWVUiLOG7kn0sMOG7kn0sw5kiS+G7kjsu4bql4bqv4buSLDLhu5JZMOG7kuG6tSw9XeG7kuG7si4lw6Lhu5J9Lioi4buS4buyJuG7kuG6ucOiLuG7kuG6vcOi4buqIkvhu5Lhu7IwIuG7kuG6tSThurXhu5JYPSLhu5I7LlHhu5Lhu7IoIixM4buS4bqww6JR4buS4buyMEvhu5LhurUsJuG7kiwuKiLhu5Lhurc04buS4bq5US7hu5LhurXhurcx4buSWeG6qVHhu5LhurU54buSWSxjWeG7klk1Ijvhu5Lhu7IgUyLhu5JZUlnhu5JZ4buw4bqvS+G7kuG6s8SR4buS4bqxw6JRIuG7kuG6teG7ql3hu5JZ4bqpUeG7klk1Ijvhu5LhurXDqkvhu5LDnSBRIizhu5IiOywuKuG6r+G7kuG7sjYu4buS4bq5w6Au4buSIjti4bqhLuG7kltRIOG7kuG7sjgiO+G7kuG6teG6tyAiO+G7ksOdKeG6r+G7kuG6tSThurVMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bquLFLhurXhu5JYLibDouG7kuG6tVQu4buSWMOiOS7hu5JbP0vhu5Lhu7I3Ijvhu5JZLCHhu5Lhuq4sVF3hu5Lhu5FjWeG7ksO1LOG7qsOiS+G7kuG6riww4buS4buPIeG7kuG6tSxi4buS4bq0LGLhuqEiO+G7kuG6teG6t8SRWeG7kuG6tDwiLOG7kuG6qcOq4buSXSAiO+G7kl3DojYi4buS4bq1LOG6oS7hu5I7LlEi4buS4bq1w6AuS+G7kuG7qS49IuG7kuG7siBTIuG7kuG7qVEg4buS4buyOCI74buS4bq1PCIs4buSWeG6pyI74buSWVJZ4buSWeG7sOG6r0vhu5IiO1MiLOG7kiI9IuG7kuG6scOiUSLhu5LhurXhu6pd4buSLMOhIuG7kiLDqVHhu5Lhu7IkIuG7kuG7suG6oS7hu5LhurM2Ijvhu5JZ4bqpUeG7klk1Ijvhu5IiLOG7qiJL4buSW1Eg4buS4buyOCI7S+G7kuG7ssWoWeG7klguKuG6teG7kltT4buSWTUiO+G7kiIs4buqIkvhu5JbUSDhu5Lhu7I4Ijvhu5JZMOG7kiwgUyLhu5JZVSIs4buSfSww4buSfSzDmSJM4buS4buRJuG7kuG6tWThu5Lhu7Iw4buSOy7huqXhuq/hu5IsMuG7kuG6s8OgXeG7kuG6uWLhuqPhurXhu5LhurHDolHhu5J9LDDhu5J9LMOZIkvhu5Lhurliw6Ei4buSWz0i4buS4bq14bq3ICI74buSWcOiOFnhu5LhurM2IjtL4buS4bq3UeG7kuG6s2NZ4buS4bq1LC7hu5Lhu7LDolHhu5LhurNVIuG7kuG6vcOi4buw4bq14buSOzDhuq/hu5Lhuq8s4busIuG7kuG6veG7qsOq4buSw53EkSI74buS4bq1PCIs4buSIixT4buSIjtTw6rhu5JZUyI74buSOy5Tw6Lhu5Lhu7Lhu7jhuq9L4buS4bq5w5ki4buSXS4iLEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu7Fzw4Hhu7Hhu5Lhu4/hu7Phu7HDky/huq/Dkg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng

VietinBank Quảng Trị gặp mặt tri ân khách hàng
2017-01-19 20:12:19

(QT) - Ngày 19/1/2017, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị (VietinBank Quảng Trị) tổ chức gặp mặt tri ân khách hàng nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu- 2017. Đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết