Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7sMOi4buVbWHhu63DouG7h2HDgOG7iWHhu4dueWHhu4Xhu4lh4oCcTuG7neG7h2Hhu63hur3GsGHDgOG6pWHhu5PhuqXhu5lh4butbmbhu5dh4but4bq54buZYW3hu7N14buVbWHhu4Xhuqfhu5dh4buF4bu14buHYU5xYeG7hm7Ds2Hhu5hv4buVbuKAnS1h4buVbeG7r3Hhu5Vh4buH4bqt4buZYW7hu7Xhu5VtYcOA4buhYeG7reG6veG7lTMvbsOgNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5NDHhu6jhu6wyYS1h4buUbeG6pcODYcOg4bqxL+G6sy/huqHDocOh4bqzImHhu4DhurXhu5Vh4buHbuG7j2Hhu4Xhuqfhu5dh4buH4buvcuG7h2HDgOG6veG7lWHhu4Vy4buVbWHigJxO4bud4buHYeG7reG6vcawYcOA4bqlYeG7k+G6peG7mWHhu61uZuG7l2Hhu63hurnhu5lhbeG7s3Xhu5VtYeG7heG6p+G7l2Hhu4Xhu7Xhu4dhTnFh4buGbsOzYeG7mG/hu5Vu4oCdYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41h4butc+G7lW1h4buR4buL4butYeG7reG7q+G6teG7l2Ftb+G6rW9h4buF4bul4butYcOgYcOA4bqlYcawbsOi4butYeG7hXLhu5VtYeG7h+G7r3Lhu4dh4butbm9h4buxw6Lhu5VtYeG7rcOi4buHImHhu6nhu6/huq3hu5VtYeG7gcOiYeG7h8Oi4buHYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYcOA4bqr4buVYW7hu53hu4dh4buVbW7EqWHhu61u4buv4bq94butImHhu4HDouG7l2Hhu4duw7Nhw4Dhu4lh4buHbnlh4buF4buJYeKAnE7hu53hu4dh4but4bq9xrBhw4DhuqVh4buT4bql4buZYeG7rW5m4buXYeG7reG6ueG7mWFt4buzdeG7lW1h4buF4bqn4buXYeG7heG7teG7h2FOcWHhu4Zuw7Nh4buYb+G7lW7igJ1h4buF4bul4butYeG6oSBh4buUbeG6tcODYeG7seG6teG7r2Hhu5Fub2HGsG7DouG7rWHhu4Vy4buVbSJh4buH4buvcuG7h2Hhu61ub2Hhu4Xhuqlh4but4bur4bunYeG7rW7huqXhu5VuYeG7seG7uWHhu5FvxKnhu5Vh4bup4buv4bq14buVYeG7reG7q+G7neG7lW1h4but4bur4buX4buVbWHhu4XDuW9h4buxcOG7lW1hw4Dhuqvhu5Vhbsah4bq1ImHhu4HDouG7l2Hhu4duw7Nh4but4buP4buVbmHhu6jhu6/huq3hu5VtYeG7rOG7q+G7jSJh4buF4buz4bul4buHYeG7h8Oi4buHYeG7h3Vh4bup4buv4bq14buVYeG7k+G6qeG7lW5h4buF4bqn4buXImHhu6nhu6/huq3hu5Vh4buTxIJhw4Dhuqvhu5VhbuG7neG7h2Hhu5VtbsSpYeG7rW7hu6/hur3hu60iYeG7gcOi4buXYeG7h27Ds2Hhu6nhu6/hurXhu5Vh4butw6nhu5ldYeG7h8Oi4buHYcOA4bqr4buVYeG7lW1uxKlh4buxw7UiYeG7lW3hu7PDuW9h4buT4bql4buZYeG7gcOi4buXYeG7h27hu6/Dg8Os4buVYcOA4bqlYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h27hu6/Dg8Os4buVYeG7lW5vxKnhu61h4butw7Lhu5VuYW7hu7Phu6fhu5VtYeG7teG7lW0gYeG7huG7r3Lhu4dhw4Dhur3hu5Vh4buFcuG7lW1h4buxw6Lhu5VtYeG7rcOi4buHYcOA4buJYeG7gMOi4buHYU5xYeG7kcOz4buVbmHDg8Os4buvYeG7heG6qWHhu4XDosawYeG7teG7lW1h4butw7Lhu5VuYeG7h+G6reG7mWHhu61ub8Os4buVbWHhu5Nvw6zhu5VtImHhu61u4bq1YeG7rW5v4buL4butYeG7hXHhu5VtYeG7rW7DuW9h4buT4bqlYeG7lW/hu4nhu5lhw4Bv4buVbmHhu4Phu7lh4buTw7rhu5Vh4buT4bq14buXYeG7h3nhurVh4buFcm9h4buVbcO9YcOA4bqr4buVYeG7lW1uxKlh4buxw7UiYeG7lW7huqVh4buBw6Lhu5dh4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu40gYeG7sOG6teG7r2Hhu5ly4butYeG7leG6q+G7mWHGsG7DouG7rWHhu4Vy4buVbSJh4buA4bq14buVYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu5Vu4bq94buVYeG7heG7s+G7peG7h2HDoOG6seG6r2Hhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWEx4but4bqr4buVbWHEg8OhYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7seG7l2HDgMO6b2Hhu4Xhu6Xhu61hw6AyImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7hcahYeG7h8ahYeG6t8OhYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7gcOi4buXYeG7h27DsyJh4bqjxINh4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lhw4Dhuqvhu5VhbuG7neG7hyJh4bqjw6Nh4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lhw4Dhuqvhu5VhbuG7neG7h2Hhu4PDqeG7lWFtb+G6teG7lWExw6Nh4buH4buh4buVbWHhu63hu6vDsuG7lW5hw4Dhuqvhu5VhbuG7neG7h2Hhu4PDqeG7lWFtb+G6teG7lWHDgOG6pWHhuqPDoWHhu63DouG7h2HGsG7DquG7mTIiYeG6r2Hhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhu7HDqeG7lWHhu5Fu4bq54buvImHhuqNh4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lhw6nhu5lh4buVbuG6p+G7hyJhw6DDoGHhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhu5Vub+G7i8awYeG6reG7lW4iYeG6sWHhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhu5nhurJh4butbuG7r+G6veG7rSBh4buA4bq14buVYW1vw6Lhu5lh4buRbuG6reG7l2Hhu61v4buL4buVYW7huqXhu5VuYeG7reG7r8ODauG7lWHhu4du4bud4buVYcSD4bqjYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYcOA4bql4buXYcOA4bub4buVbWHhu4du4buv4buVbWHhu5Fu4bqt4buXIGHhu5Rt4bqlw4Nh4bqh4bqxL+G6sS/huqHDocOgw6EiYU5yb2Hhu4Vx4buVbWHhu5VtbsSpYeG7rW7hu6/hur3hu61h4buH4buvcuG7h2Hhu61ub2Hhu61v4buL4buVYW7huqXhu5VuYeG6omfhu61h4buHbuG7r+G7lW1h4buRbuG6reG7l2HDgOG6pWHhu5Phu7nhurVh4buHbuG7neG7lWHhuqHDo2Hhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhuqLhu6/hurnhu61h4buxYuG7h2Hhu63hu6vhurXhu5dh4butbuG7s+G7p+G7lW1h4buF4bul4butYeG6oSAz4but4bq14buB4buTZmHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG7meG6teG7q21v4buVW+G6ocaw4bqiYeG6teG7r+G7reG7lzk0M+G7reG7qzQz4but4buDNDNv4buZbWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buHIOG7geG6teG7l+G7qeG7r+G6teG7lW3hu63hu6tvIMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL8Ogw6HhuqPhurEvw6Phurfhu4PhuqPDoOG6o8Og4bq3w6Dhurfhu63huqPDocSD4bqh4bqj4buTw6Agw7TGsG05YS80My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsDThu4bDouG7h2Hhu4Vx4buVbWHhu4duw7Nh4buT4bqp4buVbmHhu4Xhuqfhu5dh4but4buP4buVbmHhu6jhu6/huq3hu5VtYeG7rOG7q+G7jWHhu63hu6vhurXhu5dhbW/hurnDg2Hhu4du4bu14buVbWHhu5Vu4bq94buVYeG7h27hu5dh4buHw6Lhu4dh4butw6Lhu4dhbW/huq1h4buF4bqn4butYW1v4bqtbyBh4bqs4buVblth4busTuG6pOG7lE5h4buCw53hu5RNMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQzL+G7reG6teG7geG7k2Y04buG4buvcuG7h2HDgOG6veG7lWHhu4Vy4buVbWHhu4Xhu6Xhu61h4bqhYeG7rW/hu4vGsGHhu6144buHYeG7rW7hu69hbnbhu61h4bq14buVbmHhu4du4buNYWbhu5lhw4Dhuqvhu5Vh4buVbW7EqWHhu7HDtSJh4buBw6Lhu5dh4buHbsOzYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4but4buP4buVbmHhu61u4bq14buZYW1v4bq1YeG7scOi4buVbWHhu63huqfhu5dhw4DDum9h4buHw6Lhu4dh4buT4buX4bqnb2Fuw7Lhu5VuYW7hu4vhu61h4bux4bu14buHYeG7heG6tWHhu4Phuqfhu5VtImHGsG7hu5fhu5VtYcawbnYgYeG7gMOs4buVYeG7h+G6p+G7lW5h4buVbsOB4buVbWHhu5Phu5fhuqdvYW7DsuG7lW5h4bup4buvZuG7lWHhu61u4buvcuG7hyJh4buH4buvcuG7h2Hhu61ub2HhuqLhu6/hurnhu61hbm/EqeG7lWHhu5ly4butYeG7sXBh4buT4buX4bqnb2Fuw7Lhu5VuYeG7mcO6b2Hhu5Vu4buzW2Hhu5Dhu43hu4duYeG7geG6reG7lWHhu7HDqeG7lWHhu5Fu4bq54buvImHhuq3hu5VuYeG7gcOi4buXYeG7h27DsyJh4but4bur4bq14buVbmHhu4dzYeG7hXLhu5Vt4oCmYeG7hsOi4buHYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7reG6vcawYeG7reG7q+G7r+G7lW1h4buVw6zhu69h4buB4bq94butYeG7reG7s2Hhu63hu7Phu6fhu5VtImHhu63hurnhu5lhbeG7s3Xhu5VtYeG7heG6p+G7l2Hhu4Xhu7Xhu4dh4buxw6Lhu5VtYeG7lW3DuW9h4buHeeG6tWHhu4DDouG7h2FOcV1h4butw7Lhu5VuYeG7h+G6reG7mWHhu4d54bq1YeG7gMOi4buHYcOAw7pvYeG7qeG7r8OsYW7hu7N14buVbWHhu6jhu6/huq3hu5VtYeG7rOG7q+G7jV1h4butw7Lhu5VuYeG7h+G6reG7mSJh4buVb+G7ieG7mWHhu5HDs+G7lW5hw4PDrOG7r2Hhu4d54bq1YeG7hOG6reG7lW1h4buBciJh4buVbsOp4buVYeG7g8Op4buVYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNYeG7hXBvYcOAw7pvYeG7gMOi4buHImHGsG7huq3hu5Vhw6Lhu5VuYeG7lW7DgeG7lW1h4but4bq54buZYW3hu7N14buVbWHhu5Vt4buzw7lvYeG7rXDhu61hw4BvxKnhu4dh4butcOG7rSJh4buFb2rhu5VhbsOy4buVbmHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7qeG7r8OiYeG7reG7q8Oy4buVbmFu4bud4buHYeG7reG6vcawYcOA4bqlYeG7k+G6peG7mWHhu61uZuG7l2Hhu63hurnhu5lhbeG7s3Xhu5VtYeG7h3nhurVh4buUbeG7s8O5b11h4butw6Lhu4dh4buFcuG7lW1h4butw7Phu4duYeG7h+G7ueG7h2Hhu4d54bq1YeG7h+G7r3Lhu4dhw4Dhur3hu5Vh4buFcuG7lW1h4oCcTuG7neG7h2Hhu63hur3GsGHDgOG6pWHhu5PhuqXhu5lh4butbmbhu5dh4but4bq54buZYW3hu7N14buVbWHhu4Xhuqfhu5dh4buF4bu14buHYU5xYeG7hm7Ds2Hhu5hv4buVbuKAnWHhu4Vwb2HDgMO6b2Hhu63hu7Nh4but4buz4bun4buVbSJh4buF4bqn4buXYeG7heG7teG7hyJh4buTcG9h4buxcOG7lW1h4buHeeG6tWHhu4fDouG7lWHhu4FyImHhu4Xhuq3hu5VtYcOAb8Os4buVYcOA4bqlYeG7lW7DqeG7lWHhu4PDqeG7lSBh4buGbsOp4buVYeG7g+G7r+G7lW0iYW7DsuG7lW5h4but4buz4bul4buVbWHhu4d54bq1YeG7gMOi4buHYU5xYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu61uamFub8Sp4buVYeG7mXLhu61h4buHw6Lhu4duYeG7sW/hu5VuYeG7hXLhu5VtImHhu7HDqeG7r2Hhu7Fi4buHImFtb+G6peG7r2Hhu5nhurJh4buH4bqt4buZImHhu4fGoWHhu7Hhu7Xhu4dh4bur4buv4buVbWHhu4Vy4buVbWHhu5nhuqfhu5VuYeG7mcOtYeG7hXBvYcOAw7pvYeG7h+G7oeG7lW1h4buHbnbhu5VtIGHhu6zhu6vhu5fhu5VtYeG7k8O14buVbmHDgOG7ueG7h2E94bqr4buVYW7hu53hu4ciYeG7h8Oi4buHYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7rW51ImHDgOG6q+G7lWHhuqLhu6/hu6FvYW1ub2Hhu5PhuqdvYeG7h+G6reG7mWHhuqJ24buHYcOA4buJYeG7hm55YeG7reG7jeG7h25hTnFh4buGbsOzYeG7mG/hu5VuYeG7kW5vYeG7rcOi4buHYW1v4bqtYeG7rW/hu4vGsGHhu4fhur3hu5Vh4buVbsOB4buVbWHhu4fDqeG7r2Hhu4du4buvw4PEqeG7lWHDgOG7iWHhu4DDouG7hyBh4buGw6Lhu4dh4butw6Lhu4dhbW/huq1h4buHbnZhxIJh4buRbuG6tW9h4butbsOi4buHYeG7lW7DgeG7lW1h4but4buzYeG7k2/EqeG7r2HDgOG6pWHhu5HhurZh4buVb8Sp4buZYeG7hWph4buRbnVvYeG7lW3hu69x4buVYeG7h+G6reG7mWFu4bu14buVbSJh4buRbmLhu4dhbuG7neG6tWHhu4duw6nhu5Vh4buD4buv4buVbSJhxrBu4buX4buVbWHhu4fDouG7h24iYeG7reG6ueG7mWFt4buzdeG7lW1h4buF4bqn4buXYeG7heG7teG7h2Hhu4d54bq1YeG7lG3hu7PDuW8iYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYcOA4bql4buXYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7rcOy4buVbmHhu4fhuq3hu5lh4buRw7Phu5VuYcODw6zhu69h4buT4bqp4buVbmHhu614YeG7h3nhurVh4buZw7Lhu5VuIGHhu4bDouG7h2Hhu4HhuqVvYeG7rW51YcOAb+G7i+G7rWHDgOG7iWHhu4DDouG7h2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buxw6Lhu5VtYeG7reG6p+G7l2HDgMO6b2HGsG7hu5fhu5VtYeG7h8Oi4buHbmHhu4XhurVh4buD4bqn4buVbSJh4but4burb+G7i+G7rWHhu5PEgmHDgOG6pWHhu7HDqeG7r2Hhu7Fi4buHYeG7lW7hu7Nh4oCcTuG6p+G7rWHDouG7lW5h4buxw6Lhu5VtYeG7k8Os4buVYeG7meG6u+G7meKAnWHhu4d54bq1YU7hu5fhuqVvYeG7qOG7r+G6teG7lW1hxq9u4buzdeG7lW1dYW1v4bql4buvYeG7h+G6reG7mWHhuqJ24buHImHhu61u4bq14buVbmHhu61u4buXw6Lhu61hw4DhuqVh4buD4buv4buVbWHhu4Phu41h4buVbuG7s2HigJzhu4Zud+G7mWHhu4FxYeG7keG7i+G7rWHhu4DDouG7h2Hhu63hu6vhurXhu5figJ1h4buHeeG6tWHGr27huqfhu5lh4buYb+G7lW5h4buo4buvcOG7hyJh4oCc4buSw7lvYeG7lcahb2Hhu4DDouG7h2FOceKAnWHhu4d54bq1YU5xYeG7hm7hu7PigKZh4busbuG7oeG7lW1h4bup4buv4bq1YeG7rW7hu4th4buZ4bqn4buVbmHhu4d54bq1YeG7kcSCYcOA4bqr4buVYW7hu53hu4dhw4DDum9h4buVbeG7oeG7lWHhu5Vtw4Fh4buZ4buz4bul4butYeG7meG6pWHhu4XhurvDg2Hhu4FvauG7r2Hhu4fhuq3hu5kiYeG7g2th4buFb2HDgOG6peG7l2Hhu5Phu5vhu5VtYeG7lW3hu7PDuW8iYeG7h8Oi4buHYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYcOA4bqr4buVYeG6ouG7r+G7oW9hbW92xrBh4buFcuG7h2Ftb+G6rWFub2rhu69h4butbsOs4buZYcOA4buJYeG7reG6ueG7mWHhu5Phu5vhu5VtYeG7lW3hu7PDuW9h4buDw6nhu5Vh4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41h4buFcG9hw4DDum9h4buAw6Lhu4ciYeG7rW5qYW5vxKnhu5Vh4butw6nhu5lh4but4buzImHhu63DsuG7lW5h4buH4bqt4buZImHhu7Hhu6/Dg2Hhu5VtbsO1YW7huqXhu5VuYeG7hXLhu5VtYeG7k+G6peG7mWHhu7HhurXhu5dh4buHbuG7l2HhuqLhu7Xhu5VtYcOAw7pvYeG7gMOi4buHIGHhu6xvw6zhu69h4buBb2rhu69h4buT4bqlYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeKAnOG7lG3hu7PDuW9h4butbmLGsGHhu5NB4bq14oCdYeG7h3nhurVh4bus4bur4bq74buVYeG7gG/DrOG7lSJh4oCc4buAw6Lhu4dhdW9h4buH4buX4buVYeG7lW7DumHhu4DDouG7h+KAnWHhu4d54bq1YeG7ksOsYT3huqvhu5Vh4busbsOs4oCmYeG7mHLhu61h4but4bur4buX4buVbWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7lWfhu61h4buZw7pvYeG7h3nhurVh4buH4buvcuG7h2Hhu61ub2Hhu5Phurvhu5Vh4bqhYeG7k+G6pWHhu7Hhu7lh4bqi4buv4bq54butYW5vxKnhu5Vh4buHeeG6tWHhu4fDouG7h2Hhu5Hhu43hu4duYeG7geG6reG7lWHhu7HDqeG7lWHhu5Fu4bq54buvYcOAw7pvYeG7lXJvYeG7g+G7r+G7lW1h4buRbsOiYeG7scOp4buvYeG7sWLhu4dhw4Dhu4lh4buHbnlh4buF4buJYeKAnE7hu53hu4dh4but4bq9xrBhw4DhuqVh4buT4bql4buZYeG7rW5m4buXYeG7reG6ueG7mWFt4buzdeG7lW1h4buF4bqn4buXYeG7heG7teG7h2FOcWHhu4Zuw7Nh4buYb+G7lW7igJ0iYeG7rW/DrOG7r2Hhu4FvauG7r2Hhu5PhuqVh4buR4buN4buHbmHhu4Hhuq3hu5Vh4oCc4bus4bq1Ycav4bq1YXVvImHhu4XhurXhu5VtYeG7p2Hhu4XDqeG7r33igJ1h4buHeeG6tWEl4buvw6nhu5Vh4buE4bu14buHImHigJzhu4JvYcOA4bq94butYeG7lW3hu7PDuW9h4buTb8Sp4butYeG7scO14oCdYeG7h3nhurVh4buG4bq14buXYU7huqfhu5VuImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7hcahYeG7keG7jeG7h25h4buB4bqt4buVYeKAnOG7rOG6tWHGr+G6tWF1byJh4buF4bq14buVbWHhu6dh4buFw6nhu6/igJ19YeG7h3nhurVhJeG7r8Op4buVYeG7hOG7teG7h2HDgG/hu5VuYeG7g+G7uWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buA4bq14buVYeG7h27hu49h4buF4bqn4buXYeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4buzdeG7lW1h4buH4buvcuG7h2HDgOG6veG7lWHhu4Vy4buVbWHigJxO4bud4buHYeG7reG6vcawYcOA4bqlYeG7k+G6peG7mWHhu61uZuG7l2Hhu63hurnhu5lhbeG7s3Xhu5VtYeG7heG6p+G7l2Hhu4Xhu7Xhu4dhTnFh4buGbsOzYeG7mG/hu5Vu4oCdYeG7reG7q+G6teG7l2Hhu61u4buz4bun4buVbWHhu63huqdvYeG7k2th4buxdWHhu5Hhu4vhu61h4buH4buvcuG7h2HDgOG6veG7lWHhu4Vy4buVbWHhu7HDouG7lW1h4butw6Lhu4ciYeG7qeG7r+G6reG7lW1h4buBw6Jhw4Dhuqvhu5VhbuG7neG7hyJh4buVbW7EqWHhu61u4buv4bq94butYcOA4bqlYeG7gcOi4buXYeG7h27Ds2HDgOG7iWHhu4dueWHhu4Xhu4lhTuG7neG7h2Hhu63hur3GsGHDgOG6pWHhu5PhuqXhu5lh4butbmbhu5dhbeG7s3Xhu5VtYeG7gMOi4buHYU5xYeG7kcOz4buVbmHDg8Os4buvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDocOgw6EgYeG7hsOi4buHYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7mOG6smHhu61u4buv4bq94butYeG7rW7hurXhu5lhbW/hurVh4buH4buvcuG7h2Hhu61ub2Hhu5PhuqVh4butbuG6peG7lW5h4bup4buv4bqtYeG7lW3hu53hu61h4buVbeG6peG7l2FtZOG7rWFuw6JvYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu6nhu6/hurVh4buZcuG7rWHhu6nhu6/DomHhu63hu6vDsuG7lW5h4buVdGHhu5Phu7nhu4dh4buxw6Lhu5VtYeG7reG6p+G7l2Hhu5Fu4buh4buVbWHhu5Vt4bu34buVbWHhu4d54bq1YeG7h8Oi4buHYW7hu53hurVh4buxw7Vh4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu40iYeG7keG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1h4butcOG7rWHhu4VoxrBh4buFxqFh4buRbuG7oeG7lW1h4buHbuG7j2Hhu4FvauG7r2Hhu5NyYeG7qeG7r+G6tWHEgmHhu63hu7Phu6fhu5VtImHhu5Vyb2Hhu4Phu6/hu5VtYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7meG6pWHhu4fhu5vhu5Vh4butbmphbm/EqeG7lWHhu6dh4buH4bqtYW7DsuG7lW5h4butbuG7teG7hyJh4buR4bqyYeG7rW7hu6/hur3hu61hw4DhuqVhxrBu4buX4buVbWHhu4fDouG7h25h4butbmphbm/EqeG7lSBh4busw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lh4oCc4buCw6nhu5Vh4buH4bq1YeG7lW7DumHhu5Rt4buzw7lv4oCdYeG7h3nhurVh4bus4bur4buN4buVbmFO4buX4bql4buVbWHhu6zDqeG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4butbmphbm/EqeG7lWHhu4Fj4buVbWHhu4du4bq54butYeG7k2/EqeG7r2Hhu7F14buVYeG7meG6pW9h4but4bur4buvw4Phu4nhu5Vh4butbnDhu5VtImHhu4fGoWHhu5Vyb2Hhu4Phu6/hu5VtYeG7scOp4buvYeG7sWLhu4dhw4DhuqVhxrBu4buX4buVbWHhu4fDouG7h25h4butbmphbm/EqeG7lWHhu5nDum9h4buZaSBh4busw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lh4but4bqn4buXYW7DsuG7lW5h4butbmbhu5dhxrBu4buzdeG7lW1hxrBuw6LGsGHhu4Vx4buVbWFub8Sp4buVImHhu7PDuuG7h2Hhu5PEqSJh4buZ4bq14buVbWHhu63Ds+G7lW5hbm/EqeG7lWHhu4XhuqdvImHhu4Vy4buHYeG7hcOi4buXYcOAw7pvYW7huqXhu5lhxIJh4but4buz4bul4buVbWHhu63hu6vhu7Phu5VtW2FO4buzw7rhu5VtYcOA4buJYeG7gMOi4buHYeG7h8O94buVbWHhu4duw7Phu5VuYeG7k+G6pWFu4buzw7rhu5VtYcOA4buJYeG7h3JvYeG7lW3hu69x4buVYeG7g8Op4buVYeG7rXLhu4cgYeG7rMOi4buHYcawbsOq4buZYeKAnOG7hm524buVbWHhu4duw6Lhu69h4bqib+G7lWHhu5Vu4bq94buVYW7hu51h4buHeeG6tWHhu4DDouG7h+KAnWHhu4d54bq1YW7hu53hurVh4buxw7VhTnFh4busbuG6teG7lW5h4busbuG7l+G6teG7lWHhu61uamFub8Sp4buVYeG7gWPhu5VtYeG7h27hurnhu61h4buTb8Sp4buvYeG7sXXhu5Vh4buD4bq74buvImHGsG7hu7N14buVbWHGsG7DosawYeG7gW9q4buvYW5vxKnhu5Vh4buHbsOp4buVYeG7rW7hu7nhu4ciYeG7g+G7r+G7lW1h4buD4buNImHhu4FwYeG7h3jhu4dh4buHbmThu61h4buHbsOtIGHhu6zDouG7h2Ftb+G6rWHhu4Phu7nhurVhw4DhuqXhu5dhbm/EqeG7lWHhu61u4bu54buHYeG7hWph4butbm/hu4vhu61h4buT4bq9xrBh4but4buzYeG7g+G7r8ODYeG7scOi4buVbWHhu63huqfhu5dh4butbsOz4buHbmFu4bulxrBhw4DDum9hbsOy4buVbmHhu63hu7Phu6Xhu5VtYeG7reG7q+G7r+G7lW1h4butw6nhu5lh4buT4bqlYeG7gMOi4buHYU5xImHDgMOpw4Nh4bup4buv4bq14buVbmHhu5PhuqVh4buB4bqlYeG7h+G7l+G7lWE9w6nhu5Vh4buQb+G7ieG7r2Hhu4duw6nhu5Vh4buHbuG6ueG7rSJhbm/hu4nhu5VhbuG7m+G6tSJhw4BpYeG7lcOs4buVYeG7geG7teG7h2Hhu63hu6vhurXhu5VuYeG7h+G6reG7mWHhu4Vy4buVbWHDgOG7iWHhu5ly4butYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmE9b8Sp4butYeG7heG6u+G7mWHhurnhu5kiYeG7rW7hurXhu5VuYeG7gcOy4buVbiBhTuG6tW9h4but4bur4bq14buVbmHhu4dzYeG7hXLhu5VtYeKAnOG7kG/DrOG7lWHhu4Xhu43hu5VuYeG7h255YeG7lW1uw7XhurVh4buYw6Lhu4ctYeG7ksOs4buVb+G7leKAnWHhu4d54bq1YeG7lG3hu6/Dg2vhu5Vh4busbuG7i2FO4bqlYcOA4bqlYeKAnD1vxKnhu61h4buU4bq14buZLU5xYeG7hm7Ds2Hhu5hv4buVbuKAnWHhu4d54bq1YeG7lG3hu6/Dg2vhu5Vh4buS4buzdeG7lW1hTW/hurXhu5VtYeG7k+G6pWHhu5Vn4butYeG7h27hurnhu5lhxrBuw6Jh4buZw7pvYeG7rW5qYW5vxKnhu5Vh4bux4bu5YcawbuG7l+G7lW1hxrBudmHDgOG7iWHhu5Phu5fhuqdvYW7DsuG7lW5h4buHeeG6tWHhu4fDouG7h2Hhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhu5nhurJh4butbuG7r+G6veG7rWHhu61u4bq14buZYW1v4bq1YeG7h+G7r3Lhu4dh4butbm8gYeG7ksO14buVbmHDgOG7ueG7h2Hhu5Rub+G7i8awYeG6reG7lW5h4buHxqFh4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lh4buVbuG7s2HigJzhu4DhuqVvYW7hu53hu4dh4buF4bq74buvYeG7rW/DrOG7leKAnWHhu4d54bq1YeG7kG7DouG7lW5h4bus4buX4bql4buVIGFOw7Lhu5VuYeG7reG7s+G7peG7lW1h4buAw6Lhu4dhTnHhu4fhu5vhu5Vh4buT4bql4buVbeG7r3Hhu5Vh4buH4bqt4buZYW7hu7Xhu5VtYcOA4buhYeG7reG6veG7lWHhu4Vq4buHw6Lhu4dh4buVbuG6p+G7h2Hhu7HDteG7scOi4buVbWHhu63huqfhu5dh4buVbm/hu4nhu69h4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lh4buZw7pvYeG7h8ahbW/DouG7reG7q+G7jeG7lW7hu7Nh4buH4bq1YeG7kW524buHW2HigJxOcm9h4buZd+G6tWHhu4fGoWHhu4DDouG7h+KAnWHhu4d54bq1YeG7rG7hurXhu5VuYeG7lG3hu53hu4dhw4DhuqVhPeG6q+G7lWHhu7DhurIiYeKAnOG7gMOi4buHYU5xYeG7h3nhurVhZuG7meKAnWHhu4d54bq1YeG7rG7hurXhu5VuYeG7km/DrOG7mSJh4oCc4buUbsO6YeG7meG6qW9h4buAw6Lhu4dhTnHigJ1h4buHeeG6tWE94bqr4buVYeG7kuG7s+G7peG7lW3igKZh4bus4bur4buX4buVbWHhu5PDteG7lW5hw4Dhu7nhu4dhPeG6q+G7lWHhu5VtbsSpYeG7g8Op4buVYW1v4bq14buVImHhu7DhurJh4buG4bu3ImEl4buvw6nhu5Vh4buS4bu54buHYeG7heG6qWHhu7FBYeG7g3jhu5VtYeG7h27hurnhu61h4buTb8Sp4buvYeG7g8Op4buVYeG7h+G6tWHhu4DDsuG7lW5h4bus4bur4buNYeG7rG5vw6zhu5Vh4buFauG7g+G7ueG7lW1h4buT4bqnb2Hhu4duw6nhu5Vh4buD4buv4buVbWHhu4DDouG7h2FOcWHhu5HDs+G7lW5hw4PDrOG7r2HDgMO6b2Hhu5Vuw4Hhu5VtYeG7k+G6peG7lWHhu4VvxKnhu69h4buVbeG7neG7rWHhu5Vt4bql4buXImHhu7HDqeG7r2Hhu5Ni4buVbSJh4butw7Lhu5VuYeG7h+G6reG7mWHhu5Vx4buVbWHhu5XhuqXhu5UiYeG7rW7hurVh4butbm/hu4vhu61dYeG7geG7teG7h2Hhu63hu6vhurXhu5VuYeG7sXDhu5VtYeG7hXLhu5VtYcOA4buJYeG7lW7DgeG7lW1h4buFc29h4butbuG6tcODYeG7h3nhurVh4bup4buvw6xhbuG7s3Xhu5VtImHhu63DsuG7lW5h4buF4bq54butImHhu63DsuG7lW5h4buVbeG7s8O5b2Hhu6jhu6/huq3hu5VtYeG7rOG7q+G7jWHhu4Vwb2HDgMO6b2Hhu4DDouG7h2Hhu5HDs+G7lW5hw4PDrOG7r2Hhu4Xhuqlh4butbuG6ueG7mWHhu4Xhu7Phu6Xhu5lh4but4bur4buX4buVbWHhu63hu7fhu5VtYeG7h8Op4buvYeG7rW51ImHhu5PDuW9h4buVbuG6p+G7hyBhMeG7rHNh4buRbnbhu4dh4buDw6nhu5Vh4buH4bq1YeG7gMOi4buHYeG7k+G6pWHDgOG6u+G7lW1h4but4bur4bqr4buVbSJh4buY4bqpb2Ftbm9h4buxw6nhu69h4buTw7lvYeG7gMOi4buHYeG7g+G6p8ODMiBh4buEZOG7h2Hhu4FvxKnhu60iYeG7k8O14buVbmHDgOG7ueG7h2E94bqr4buVYeG7lW1uxKlh4buDw6nhu5VhbW/hurXhu5Vh4buH4bub4buVYeG7hcah4buVbWFtxqHGsGHhu4fDouG7h2Hhu4fhu6Hhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu7Hhu7Phu69h4but4bq74buZYeG7h+G7oeG7lW1hxrBu4buvYcOA4buJYeG7gMOi4buHYeG7lW7hu7NbYeKAnOG7lG3hu7PDuW9h4buDw6nhu5Vh4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41hbuG7neG7h2Hhu63hur3GsGHDgOG6pWHhu5PhuqXhu5lh4butbmbhu5dh4buF4bqn4buXYeG7heG7teG7h2Hhu63hu7Nh4but4buz4bun4buVbWHhu4DDouG7h2FOceKAnWHhu4d54bq1YSph4busbm8iYeKAnOG7gMOi4buHYU5xYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buT4bub4buVbWHhu5Vuw6nhu5Vh4buDw6nhu5Vh4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu43igJ1h4buHeeG6tWHhu5VuxqHhu5lh4butw6Lhu4dhbW/huq3igKZh4buGw6Lhu4dh4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5lh4buBw6Lhu5dh4buHbsOzYeG7rW/hu4vGsGHhu6144buHYcawbsOi4butYW5vxKnhu5UiYeG7gW9q4buvYeG7g+G7s3Xhu5VtImHhu63hu6Hhu5Vhw4Bv4buVbmHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7h8OiYeG7lW7DqeG7lSJh4but4bq9xrBh4butbmph4buFb2rhu5VhbsOy4buVbiJh4buVbsOB4buVbWHDgG/EqeG7h2Hhu5PhuqXhu5lhw7Phu4duYeG7leG7s8O64buHYeG7k+G7pW9h4buDw6nhu5Vh4buHeeG6tWHhu4Vx4buVbWHhu4duw7MiYeG7hXHhu5VtYeG7geG6peG7l2Hhu63hu6vDrOG7lWHhu5nhu51vYeG7k8O14buVbmHDgOG7ueG7h11h4butbmphbm/EqeG7lWHhu63Ds+G7lW5h4butw7Phu4duYeG7h+G7ueG7hyJh4butb8Os4buVYcawbuG7l+G7lW1h4buHeeG6tWHhu4HDouG7l2Hhu4duw7Nh4but4bur4buX4buVbWHDgG/EqeG7h2HGsG7DouG7rWFu4buvw4Nhw4DhuqVh4but4buh4buVYcOAb+G7lW5h4buHw6JvYeG7hWjGsCBh4buExqFh4buT4bqlYeG7lW7DgeG7lW1h4but4bq54buZYW3hu7N14buVbWHhu4HDsuG7lW5h4buD4buNYeG7meG6pWHhu4fhurXhu5dh4bup4buvxIJh4buHeeG6tWHhu5ly4butYeG7lW3hu7PDuW9h4buDw6nhu5VhPcOp4buVYeG7kG/hu4nhu69h4but4bu5YeG7lW3hu6/Dg8Sp4buVYW5v4buL4buVYeG7heG6ueG7rWHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4but4bur4buzw7nhu5VtYW7hu53hu4dhMeKAnOG7rOG6ueG7h2HDgOG6peG7lW1h4but4bu3YeG7k+G7m+G7lW1h4buDw6nhu5XigJ1h4buHeeG6tWFO4buX4bql4buVbWHhu6xv4buL4buVYeG7sOG6sjIiYeG7mXLhu61h4buH4bu54buvYeG7h25v4buL4buVYeG7gW/hu5VuYeG7heG7i+G7lWHhu63hu7fhu5VtYW5yYW1v4bq1YeG7hcOy4buVbmHhu6nhu6/Dg8Os4buVYW3GocawYW7DvWFt4bqn4buXYeG7rcOy4buVbmHhu61u4buzdeG7lW1h4buFamF54buVbWFucmHhu5Vt4buzw7lvYeG7lW1uw6jhu5dhMeKAnOG7huG7ueG7r2Hhu4dub+G7i+G7lWHhu4Fv4buVbmHhu5PhuqXhu5lh4butbmbhu5dh4buTw7lvYeG7gMOi4buH4oCdYeG7h3nhurVh4busbuG6teG7lW5h4buA4bq1LWHhu5hv4buVbmHhu5Bu4bq1Ml1h4buZcuG7rWHhu5Phu7N14buVbWHDg2Hhu5Vu4buzYeG7reG7t2Hhu5nhur/hu69h4buHbsOB4bq1YeG7gcSp4buVbmHhu5lva+G7lWHGsG7Ds2Hhu4du4buXYeG7gcSp4buVbmHhu5Vuw6nhu5Vh4buVbW7DqOG7l2Ex4oCc4buAw6Lhu4dh4buxw7Vh4buUbeG7r8ODa+G7lWFOw4Hhu69h4buS4bq14buVYeG7h27DgeG6tWHhu4HEqeG7lW5hbW92xrBh4buVbeG7s8O5b+KAnWHhu4d54bq1YeG7rOG7q+G6u+G7lWHhu6xu4buNYeG7rG7hurXhu5VuYT3DqeG7lTIgICBh4buAw6zhu5Vh4buH4bqn4buVbmHhu4XGoWHhu4fhu5vhu5Vh4buHxqFh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu63hu6vhu6/Dg+G7ieG7lWFuw7Lhu5VuYeG7reG7q+G7ueG7h2Hhu61v4buLxrBh4buF4bq7w4NhxIJh4buVbW7DteG6tWHhu5Vu4buzYeG7h27hu7N14buVbWHhu63hu6vDsuG7lW5h4oCc4busw7Lhu5VuYeG7gMOi4buHYeG7scOi4buVbWHhu4XDuW9h4but4bq14oCdYeG7h3nhurVh4buQb+G7mWFOceG7lW1hw4DhuqVh4buVbsah4buZYeG7rcOi4buHYW1v4bqt4oCmYeG7hnfhu5VtYcOAw7pvYW7hu5fhuqfhu61h4buFcuG7lW1h4buxw6Lhu5VtYeG7rcOi4buHImHhu4fDouG7h2Hhu4d1YeG7qeG7r+G6teG7lWHhu4HDouG7l2Hhu4duw7Nh4buHeeG6tWHhu63hu4/hu5VuYeG7heG6qWHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbiJh4buVcm9h4buD4buv4buVbWHhu6nhu6/huq3hu5VtYeG7gcOiImHhu63hu6/Dg8Os4buVYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buVYeG7scOp4buvYeG7q3Lhu5VtYcOA4buJYeG7huG7r3Lhu4dh4butbm9h4buxw6Lhu5VtYeG7rcOi4buHImHhu6nhu6/huq3hu5VtYeG7gcOiYeG7h8Oi4buHYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYcOA4bqr4buVYW7hu53hu4dh4buVbW7EqWHhu61u4buv4bq94butImHhu4HDouG7l2Hhu4duw7Nhw4Dhu4lh4oCcYU7hu53hu4dh4but4bq9xrBhw4DhuqVh4buT4bql4buZYeG7rW5m4buXYeG7reG6ueG7mWFt4buzdeG7lW1h4buF4bqn4buXYeG7heG7teG7h2FOcWHhu4Zuw7Nh4buYb+G7lW7igJ1dYeG7h252YcSCYcawbsOp4buVYeG7h+G7oeG7lW1h4buHw6Lhu5Vh4buBcmHhu61uZuG7l2Hhu4Phu59vImHhu4fhur3GsGHhu5Vu4bq94butYeG7rW/hu5UiYeG7geG6pW8iYcawbsOp4buVYeG7k+G7l+G6p29h4butw6Lhu4dhxrBuw6rhu5kiYeG7h27hu53hu5Vh4buT4bu54bq1ImHhu4Fvw6zhu5Vh4but4bq9xrBh4buFamHhu7FBYeG7g3jhu5VtYeG7reG7q8Os4buVYeG7h8Oi4buHYcawbuG7s3Xhu5VtYeG7rW/EqeG7lWHhu61u4buh4buVbWHhu61v4buVYeG7heG6p29h4buHbnbhu5VtImFtxqHGsGHGsG7hurvhu5Vh4bup4buv4bqt4buVbWHhu4HDomHhu6ty4buVbWHhu6vhuqlvYeG7h+G7r3Lhu4dh4butbm8iYeG7heG7s+G6tWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7h8ahYeG7h27hurnhu61h4buT4buz4bul4buVbWHhu4fhurXhu5dhw4Dhu4lh4buAw6Lhu4dh4buRw7Phu5VuYcODw6zhu69h4buF4buL4buVYcOAw7pvYeG7heG7oeG7lW1h4buF4bqt4buXYeG7lW7DqeG7lWHhu4PDqeG7lSBh4buEcm9h4buVbcO9YcOA4bqr4buVYeG7lW1uxKlh4buxw7UiYeG7lW7huqVh4buBw6Lhu5dh4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41h4buT4buv4buh4buVYeG7rcOp4buZYW7hu6/Dg+G7i+G7rWFtYuG7lWHhu4HGoWHDgMO6b2Hhu4Thuq3hu5VtImHDgMO6b2Hhu4DDouG7h2FOcWHhu5HDs+G7lW5hw4PDrOG7ryJh4butbmphbm/EqeG7lWHhu6nhu6/hurVh4buVbsOB4buVbWHhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHDgG/hu4vhu61hw4Dhu4lh4buUbeG7s8O5byBh4buAY+G7lW1h4butw6nhu5lhbuG7r8OD4buL4butImHhu63hu6vDouG7h25h4buVbm/EqeG7mWHhu4d54bq1YeG7lW3hu7PDuW9h4buH4bq74buZYeG7gXbhu60iYeG7reG7t2Hhu63hurnhu5lh4buT4bub4buVbWHDg8Os4buvYeG7kcOz4buVbmHhu4DDouG7h2HDgOG7oWFu4bqn4buVImHhu4Vyb2Hhu5Vtw71h4buVbuG6pWHhu4HDouG7lyJhw4Dhuqvhu5Vh4buVbW7EqWHhu7HDtWHhu6jhu6/huq3hu5VtYeG7rOG7q+G7jWHhu61v4buLxrBh4buteOG7h2Hhu4Vx4buVbWHhu7Hhu7Xhu4dh4buFceG7lW1h4buT4bub4buVbSJh4buVdGHhu5Phu7nhu4dh4butw7Lhu5lh4but4bubb2Hhu7HDouG7lW1h4but4bqn4buXYeG7lW5v4buJ4buvYW514buVYeG7lcOB4bq1YeG7hWph4buHxqFh4buVbsOB4buVbWHhu63DouG7h2HGsG7DquG7mWHhu4Xhuqfhu61h4buHbuG6ueG7rWHhu5Phu7Phu6Xhu5VtYeG7h+G6teG7lyJh4buHxqFhbW/DomHhu63hu6vhu41h4buTw6nhu69h4buB4buJ4buVYcOA4buJYeG7gMOi4buHIGHhu5BuYuG7h2Ftbm9h4buTw7lvYeG7g+G6p8ODYeG7h3nhurVh4buAw6Lhu4db4oCc4buYcuG7rWHhu63hurnhu5lhbeG7s3Xhu5VtYeG7sXDhu5VtYeG7h+G7m+G7lWHhu4fGoWFtb8OiYeG7reG7q+G7jWFudeG7lWHDoMOhw6Fh4buB4bqlb2Hhu4Nva+G7lWHDgOG6q+G7lWHhu63hu6/Dg8Os4buVYeG7reG7q+G7r8OD4buJ4buV4oCdImHhu4Vyb2Hhu5Vtw71h4buHw6Lhu4dh4buVbuG6pWHhu4HDouG7lyJhw4Dhuqvhu5Vh4buVbW7EqWHhu7HDtWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7reG7j+G7lW5h4buF4bqpYcOA4bqlYeG7heG6teG7lW1h4butw7Phu4duYeG7h+G7ueG7h2Fu4buz4bun4buVbWHhu7Xhu5VtYeG7h+G7r3Lhu4dhw4Dhur3hu5Vh4buFcuG7lW1h4buxw6Lhu5VtYeG7rcOi4buHImHhu6nhu6/huq3hu5VtYeG7gcOiYeG7h8Oi4buHYeG7rcOi4buHYcawbsOq4buZYeG7gcOi4buXYeG7h27DsyJhw4Dhuqvhu5VhbuG7neG7h2Hhu5VtbsSpYeG7rW7hu6/hur3hu61hw4DDum9h4buHbnlh4buF4buJYeKAnGFO4bud4buHYeG7reG6vcawYcOA4bqlYeG7k+G6peG7mWHhu61uZuG7l2Hhu63hurnhu5lhbeG7s3Xhu5VtYeG7heG6p+G7l2Hhu4Xhu7Xhu4dhTnFh4buGbsOzYeG7mG/hu5Vu4oCdImHhu63hu6vhu6dh4butbuG6peG7lW5h4buZcuG7rWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7lW7DgeG7lW1h4buHbnlh4buF4buJYeG7reG7q+G7neG7lW1h4butw6nhu5kiYeG6ouG7r8ODw6zhu5Vh4bux4buvcOG7rWHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7qeG7r8OiYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu7HDouG7lW1h4butw6Lhu4ciYW3GocawYcawbuG6u+G7lWHhu4dw4buVbWFub+G7i+G7lWHhu4Vi4buHYeG7k+G7ueG7h2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7h+G7oeG7lW1h4buH4buvcuG7h2HhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4bup4buvw6xhbuG7s3Xhu5VtYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNYeG7lW3huqXDg2Hhu4fhuqXhu5VtYeG7hWjGsGFtb+G6peG7ryBhxq9O4bqm4buYYeG7mE/hu5ROYeG7qOG7rlDhu4YzL8awNA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Những đảng viên trẻ tiêu biểu

Những đảng viên trẻ tiêu biểu
2010-09-14 07:03:39

(QT) - Họ là những đảng viên trẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi người một lĩnh vực, công việc khác nhau, nhưng sức trẻ và khát vọng được cống hiến thôi thúc họ phấn đấu, trưởng...

Trong mỗi việc làm chúng ta luôn có Bác

Trong mỗi việc làm chúng ta luôn có Bác
2010-09-12 12:31:03

(QT) - Sau 3 năm được triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự trở thành một phong trào thi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết