Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINA4bq5dOG7lcOiQXdzw6Jzw6nGocOi4bqtZMOhZWHDosSp4bq/dcOiQeG7qcOi4bqrw6Lhuqbhurt1w6JsacOBw6JyxqHDtXTDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDNcOiU+G6osOpw6JsxrB04buVw6J04buBc8OidMOp4bqqw6Js4buPdMOic8OA4buxdMOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINA4buUIyPDoSlUw6Itw6Ij4buXbXXDosSpw6p0w6LDgcahdMOiasSCw6nDosOB4bu5w4B04buVw6LDgWhzw6JL4bq0w6LEqeG6uXXDonHhu5fhu5vDosOB4bqweXThu5XDosOB4buXxILhuqrDouG6puG7gXTDosOB4bu5w4B04buVw6LhurB2dOG7lcOi4bu14buX4bq5w4HDonLhuqBqw6Lhuqdk4buV4bqp4bqlw6Jq4buXxqHDtcOAw6Lhuq1jw6FlYcOiQeG6uXThu5XDokF3c8OidOG7leG6u+G6qsOic8OpxqHDouG6rWTDoWVhw6LEqeG6v3XDokHhu6nDouG6q8OiauG6uWrhu5fDosSpeMOixKnGoeG7kXTDomrhurlqw6LDgeG7n3Thu5fDouG7tsOAw6p04buVw6Ij4bu54bujw6Itw6JM4bq7w6JUZ3Thu5XDonHhu5d1w6p04buVw6LhuqfhuqXhuqVxc8Oi4bqmd8ahw6JB4bq2asOi4buVxqHDusOic+G6vXThu5fDonThu5dpw4HDouG6puG6onThu5XDouG7lcOtdMOiw4Foc8OixKnhur91w6Jz4bq9dOG7l8Oiamnhu7XDosSRw6LhuqHDgeG6ssOiY+G6rcOibOG7j3TDomThuqvDonFzw6Jz4buxw4HDouG7lcaheOG6o2HDouG7lcahw6zDgcOiamnhu7XDomVhw6JqaeG7tcOi4bqn4bqlw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7l211w6Jr4bq0w6LEqeG6uXVhw6JBw6nDgMOibMO6YcOixKnhur91w6JBw7LDomzGocOi4bqm4bq7dcOibGnDgcOicsahw7V0w6LhuqbhurvDokHDgOG6qsOi4bqq4buPw4DDosOB4buX4bq7dOG7l8Oi4bq54bu1w6LDgeG7l2nhu7XDonThu5fGocO0w4HDomx3xqHDouG6puG6u3XDonLhuqBqw6Lhuqdj4buVw6Jq4buXxqHDtcOAw6Jq4bqidOG7lcOidOG7leG6u+G6qsOiw4Hhu7nhu410w6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDosSpxqHhu410w6Lhu5XGoXfGocOiKcahw7TDgcOiLcOiUuG6u3XDocOiI+G6ssOibOG7jXPDonTDqeG6qsOi4bqh4bqtY8OhZeG6o2HDouG6puG6onThu5XDouG6pm10w6LEqcah4buRdMOiauG6uWrDosOB4bufdOG7l8Oiw4HhurLDolThu5Xhu5fDtMOiw4l0w6Js4buPdMOiI+G7l+G6ssOpw6Ij4buXxqHhu410w6Itw6Lhu5bDgOG7j8Oi4buVxqHDusOiQcOyw6Jz4bq9dOG7l8Oia8OtdMOicuG7jXTDompp4bu1w6JjYcOiamnhu7XDomRhw6LhuqbhuqJ04buVw6Lhu5XDrXTDosOBaHPDosSp4bq/dcOiamnhu7XDosSRYcOi4buVxqHDrMOBw6JqaeG7tcOiZWHDompp4bu1w6LhuqfhuqXDocOiw53Domrhurlqw6LDgeG7n3Thu5fDosOB4bqyw6JU4buV4buXw7TDosOJdMOibOG7j3TDouG7tsOAw6p04buVw6JUw6lzw6Jqw7rDonPhurDDqcOi4bqm4bqyw6lhw6Jz4bqww6nDosOBdcOibOG7j3TDouG7uWnDgcOiw4F1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDxKjhur91w6JUbUHDqcOBw6Jq4bqudOG7lcOibMOpdOG7lcOiw4HGoeG7j3TDouG6puG6u3XDosSpxqHhu5F0w6JMxrB04buVYcOiceG7l3XDqnThu5XDomrhu5fGocO1w4DDosOB4bupxqHDouG6puG6u8OibOG7jXPDonPDqcahw6LhuqHhuq1kw6Fl4bqjw6JBw7LDomzGocOi4bqm4bq7dcOiceG7l8OAw6LhuqbhurRqw6Lhu7Xhu5fhu5vDqcOibMawdOG7lcOiasSCw6nDosSpxqHhu5F0w6JMxrB04buVw6HDokt1w6LDqnThu5fDouG7l+G6sMO9dOG7lcOiasSCw6nDosSp4bq/dWHDosOB4bqyw6Jq4buXxqHDtcOAw6Jzw6nGocOi4bqh4bqtZMOhZeG6o8Oi4bqm4bqidOG7lcOixKnGoeG7kXTDouG7teG7l+G7m8Opw6JsxrB04buVw6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDosSp4buHasOixKnGoeG7kXTDokzGsHThu5XDomrDusOi4buVxqHDusOic+G6vXThu5fDompp4bu1w6LEkWHDompp4bu1w6JlYcOiQcOpw4DDosOB4buBdOG7lcOicuG7jXTDompp4bu1w6LhuqfhuqVhw6JqaeG7tcOi4bqn4bqnYcOi4bqm4bqidOG7lcOi4buVw610w6LDgWhzw6LEqeG6v3XDompp4bu1w6Lhuqfhuq1hw6JqaeG7tcOi4bqn4bqpYcOi4buVxqHDrMOBw6JqaeG7tcOi4bqn4bqrYcOiamnhu7XDouG6p2LDocOixKjGoeG7kXTDomzhu7F04buVw6Jr4bqkw6Jr4buxxqHDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINU4buV4bq74bqqw6Lhuq1jw6FlYcOiw4Hhu7nDgHThu5XDosOBaHPDokvhurTDosSp4bq5dcOiceG7l+G7m8Oiw4HhurB5dOG7lcOiw4Hhu5fEguG6qsOi4bqm4buBdMOiw4Hhu7nDgHThu5XDouG6sHZ04buVw6Js4bqww6nDouG7ucOpw6Jr4bq0w6LEqeG6uXXDosOB4buXeMahw6LDgcah4buPw4HDonThu5fhuqR04buVw6LDgeG7l+G6uXThu5XDomrDgOG7qcahw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqn4bqnw6HDoiPhu5dtdcOibMO6YcOiw4HhurLDonTDqeG6qsOibOG7j3TDomrDgOG7qcagw6J04buBc8OiasO5dMOiceG7l3XDqnThu5XDouG6rS3huqnDomp2dMOixKnhur91w6Jx4buXw6rDonThu4F04buVw6LDqnThu5fDouG7l+G6sMO9dOG7lcOiw4Hhu7nhurRqw6LDgcah4buP4bu1w6LDgXfGocOiKcahw7TDgcOiVMOpc2HDomrhu5fEgsOi4bqq4buPw4DDosO9w6Ij4bu5w4B04buVw6LEqeG7scOhw6Ipw7XDonPhuqLDqcOibMawdOG7lcOiw4Hhur3GocOiauG6uWrDosOB4bufdOG7l8Oi4bu14buX4bubw6nDosSo4buHamHDomx5w4HDouG7uW7DgcOibMOsc8OibMOtw4DDosOBxqHhu410w6LhuqF04buXxqHDtMOBw6Js4buxw6LDgeG7ucOAdOG7lcOixKnhu5104buXw6J04buV4bq74bqqw6LhuqjDgOG7qXThu5XDomvhurB3xqHDouG6p2LDonXDokrhuqPDosOB4bq9xqHDomrhurlqw6LDgeG7n3Thu5fDosSo4buHasOixKnhu7HDomvhurTDosSp4bq5dcOidOG7l8ahw7XDgMOiceG7l8Oqw6J04buBdOG7lcOi4bqow4Bpw4HDouG7l8ahw7R0w6Jzw4Dhu7F0w6Lhu5d2dMOiQXXDouG6pnfGocOic+G6tmrDosOB4bu5w4B04buVw6LEqeG7nXThu5fDonThu5fGocO1w4DDonThu4Fzw6LhuqF04buV4bq74bqqw6LhuqjDgGnDgcOi4buXxqHDtHTDosOB4bu5w4B04buVw6LEqeG7nXThu5fDonThu5fGocO1w4DDonThu4Fzw6Jy4bq7w6Lhuq1jw6Hhuqfhuq3huqPDocOiSuG6uWrDomx5w4HDouG7uW7DgcOibMOsc2HDouG7uW7DgcOi4buX4bq9xqHDomrDusOiceG7l8Oqw6J04buBdOG7lcOiceG7l8awdOG7lcOicW51w6Jr4bq7xqHDonThu5fhurDDonPhuqLDqcOibMawdOG7lcOi4bqow4BodMOidOG7gXPDouG6reG6peG6p+G6pS3huq3huqXhuqfhuqfDouG6puG6u8Oiw4HDrOG7tcOiw4Hhu7nDgHThu5XDouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOi4bqm4bq7dcOiw4Hhu5fhurl04buVw6LhuqfDouG6puG6u8Oi4bqtw6Hhuq3huqXhuqfhuq3DocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINSw6Hhu5bhurvDoy/hu7XEgw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu
2011-09-26 01:33:45

(QT) - Trong 3 ngày 22-24/9/2011, mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng khá nặng nề đến vụ lúa hè thu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh, vụ hè thu 2011...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết