Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+Zk5A4busR+G7nsOT4buuR8OiQOG7rEcwIsOZQEfhu6Dhu6zhu5bhu7hH4bu2MeG7lEBH4bu2NzFHSUnhu7hFR8OzME3hu7bEg0fhuqE/R1FY4bug4busR2d24buxxqFHw41Iw41Iw4ov4busSeG6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW29STVBG4bq+4bq64bqg4buv4buDR+G7l1LhuqMg4bq8Ry1HbyNPR0ktSUcgTTFHScONSEdb4busMjBFR8OzME3hu7bEg0fhuqE3PjBHXTFNR1Es4buuRzAxxIPGr0BHw6JA4busR+G7nsOUQOG7sEfhu7Yjw5MwR+G7tjHhu5RAR+G7tjcxR0lJ4bu4R0Dhu7Dhu6xUMEcw4buse0VH4buw4buuT0Dhu6xH4bug4busOOG7oEfhuqE/R1FY4bug4busR2d24buxxqFHw41Iw41Iw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5nGoEBHUcagMUcw4buuw5lAR+G6oU8jR+G7oOG7rDFA4buwR+G7tOG7pDBHZ3bhu7HGoUVHUSzhu65HMDHEg8avQEfDokDhu6xH4bugPUfhu7gsMEfhu6Dhu6wyMEcw4busTcSDR1Eu4buuR+G6oeG7pkfhu6BO4bug4busR+G7nk/hu65H4bue4buuQOG7rEfhu546RzAi4buaQEdRxq9HUTrhu65HW+G7rD1H4bqhKeG7rkfDszBN4bu2xIPDiUfhu5lhTUfhu6Dhu6wlQEfhu6A1TUdv4buZ4bqgR25NIlIw4busR+G7rSMxMOG7rOG7sE0wUkfhu7hNQOG7sEdR4bukQEfhu6zhu67FqDFHXTHDkkfhu7Thu6w/QOG7sEdA4buwPEfhu7Thu6zhu65HMCLhu5pAR1Hhu5YxR1Dhu67hu6hARyJNR+G7oOG7rDdNR1E3PuG7oEfDjUdb4busMjDDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vmYs4buuRzAxxIPGr0BHw6JA4busR+G7uHtHMFlHIDpHQOG7sE3Eg0d7R1vhu6xNRzDhu5ZAR+G7oD9A4buwR1HGoDFHMOG7rsOZQMOJR+G7k+G7rlIiTUBH4buvIuG7rltbUiJH4bu04buu4bukQEcww5MjR0Dhu6w3R1Hhu5AwR+G7oOG7rCNH4bugxqAxRzDhu6w1R3tH4bugTkDhu6xHUTrhu65HUOG7rsWoQEfhu7ZPR+G7mTHhu7RSR+G7reG7rE3huqNHIDIwRzAxQOG7sEfhu7Y3KeG7rkfDszBN4bu2xINHe0fhu7Dhu67hu5TEg0cw4busOEdJSUrDiUdmPUfhu7ZPR+G7nk9ARzDhu6zDlUDhu7BHUTc+4bugR+G7sOG7rOG7rkcgKeG7uEdA4bus4buWMEcwIiNA4buwR+G7uCwwRzAi4buaQEfhu6Dhu6wxQOG7sEfhu7Thu6QwR2d24buxxqFHMDlHMCI3KeG7oEcwKeG7rkdATcSDw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNdMU1A4buwMCLhu67DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjUnDjUsv4buKS1BJSErDjMOM4buKw4wwSeG7iExISEnhu7ZJw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buZMeG7tFJH4but4busTeG6o0fhu7Dhu6zhu65H4bueT0BHUcagMUcw4buuw5lARzAiI0Dhu7BH4bu4TzFHTiNHUSzhu65HMDHEg8avQEfDokDhu6zDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7ryLhu5pAR1Hhu5YxR1Dhu67hu6hARyJNR1EyQOG7sEfhuqEp4buuR+G7tFjhu6Dhu6xH4buew5JARzdNRzDhu6xW4bug4busR+G7oDVNR1Es4buuRzAxxIPGr0BHw6JA4busw4lHbyVH4buw4bus4buuR+G7nk9ARyAp4bu4R+G6oU9HMMOTI0ciTUfhu7gsMEcw4bus4bukRzAi4buaQEdNQEcwI09AR1Hhu6RAR+G7uDjhu6BHMFVHQOG7rMOTMMOJR29NIiLEg0fhu5NNQFJH4bqhT0dRO0Dhu7BHUSzhu65H4bu04busP0Dhu7BH4bugPUcw4busw5nhu7hHW+G7rE1HUDgwR1Hhu67Gr+G7uEdATyNHMCIjQOG7sEfhu6zhu67FqFtH4bu4LDDDiUfhu6/hu6xNxINH4bqhTyNHUT1FR+G7rCVHMOG7mltHMCIxQOG7sEcw4bus4buu4bukMEfhu7bhu5pbR1Es4buuR+G7rFdA4busR1vhu6wkQOG7sEdA4buwYUfhu6Dhu6zhu5AwR+G7oOG7rMOaR1HGr0cwIuG7rsWoMEcw4buuw5kxR+G7rMagMUfhu6zhu6QwR+G7uDrhu65HUVJHUCVNRzA5R1E64buuRzDhu6w1w4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DszBN4bu2xINH4bu04buuxq/hu7hHICNOMEfhu549QOG7sEfhuqE3PjBHMCIs4buuw4lH4buvMcSDR0Dhu6zhu67DmUBFR+G7tOG7rOG7rkfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6A9R+G7tOG7rCPDkkDhu7BHMCI6QOG7sEdRxq9HMOG7rGHhu6BH4bus4buuxahAR0Dhu6zDoEDhu7BHW+G7rE1HW+G7rDrhu65H4busPltHMOG7lkBH4bugP0Dhu7BHe0cwOuG7oEdRLEfhu6BNI0VH4bugTuG7oEfhu6wl4bugRzAiJEfhu6A1TUdv4buZ4bqgR+G7sSPhu55SIjAjR+G7lU1A4bug4buuQOG7rkfhu7Thu6w/QOG7sEcw4busxq9HMMOTI0ciTUcgOOG7oEdTW0fhu7bDmUBHUSzhu65HMDHEg8avQEfDokDhu6zDiUfhu5fhu6zDoEDhu7BHW+G7rE1HMcSDR+G7rOG7ruG7pFtH4bugNU1HUSzhu65H4buePUDhu7BHMOG7rOG7rsOZQEcw4busTUDhu6xHUeG7pjFH4bu2T0cgMjBHw6NNw4lHw7MwTeG7tsSDR+G7nuG7pEcww5Xhu6BHMCI3KeG7oEfhu6xPQOG7sEcw4busNUfhu6Dhu6zDleG7oEfhu6Dhu6zDlUBHQOG7rOG7ljBH4bugNU1HZ3bhu7HGoUfDjUjDjUjDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vmYs4buuRzAxxIPGr0BHw6JA4busRzDhu67hu6RbRzA04bugR+G7oOG7rCjhu65HW+G7rCRA4buwR0Dhu7BhR3tH4bus4buuxahbR8ONw4lHw7MwTeG7tsSDRzDhu45A4buwR1DGoEBHIDjhu6BHU1tH4bqhT0fhu7Thu6zhu65HQOG7rMOgQOG7sEdb4busNyhA4buwR05AR1vhu6w64buuR+G7rD5bRzDhu5ZAR+G7oD9A4buwR+G7oOG7rDdNR+G7oD1HUTVHIGFHUSwwR+G7nuG7ruG7pEBFR1Es4buuR+G7nj1A4buwRzDhu6zhu67DmUBHMOG7rE1A4busR+G7oD1H4bueT0BH4buwfUfhu6wkTUcwOUfhu7gsMEcwV0Dhu6xH4busMTpA4buwR+G7oDpHUVhA4busw4lH4buZUiNATSJQI0fhu4cjQDHhu6Dhu6Dhu65HIDIwRzAxQOG7sEfhu7Y3KeG7rkdRLOG7rkfhu6Dhu6w1R0Dhu6xPR3tHW+G7rDIwR8SoSkVHMCJ7RzDhu6xPQOG7rEfhu6DGoDFHMOG7rDVH4bu2KUBHMDEu4buuR0Dhu6zhu5YwRzAiI0Dhu7BH4bu2WOG7oOG7rEcgw6FH4buw4bus4buuR+G7nk9AR3tHMCLhu5pAR+G7oOG7rDFA4buwR+G7tOG7pDBHZ3bhu7HGocOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6DDieG7nk0jXTFNQOG7sDAi4buuw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw41Jw41LL+G7iktQSUhKw4zDjOG7isOMMEnhu4hMSEhJ4bu2w43DieG7slvhu7BGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu4cjQDHhu6Dhu6Dhu65H4buwfUfhu6wkTUfhu6Dhu6wjR8OzME3hu7bEg8OJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buHT0BH4buwfUfhu6wkTUfhu6A1TUfDszBN4bu2xINH4bu04busP0Dhu7BH4bu2T+G7uEcwIuG7mkBHUeG7ljFHMOG7rMOZ4bu4R+G7rOG7lltHUOG7okDDiUdmLOG7rkcwMcSDxq9AR8OiQOG7rEcw4buaW0cwIjFA4buwR+G7rChAR+G6oU9H4buw4buuw6BHIGFHMOG7rOG7mkBHMCIlQOG7sEcwIiNA4buwR+G7tjrhu65H4bug4busKOG7rkVHMCIjQOG7sEfhu7Thu6zhu65HQOG7rMOgQOG7sEdb4busTUcw4buWQEfhu6A/QOG7sEfhu6A1TUfDszBN4bu2xINH4bqh4buiQEcw4bus4buu4bukMUcwVkDhu6xHUSwwR+G7nuG7ruG7pEDDiUfhu68i4buaQEfhu6Dhu6wxQOG7sEfhu7Thu6QwR2d24buxxqFHw41Iw41IR+G7tFMjR1BP4buuR1Hhu6RAR+G7rOG7pDBHw41H4bus4buuxahbR1vhu6w0R+G7uE9H4bu04busP0Dhu7BH4bugPUcw4busw5nhu7hH4bueT0BHMOG7rMOVQOG7sEdATyPDiUfhu5nGoEBHMOG7rDhH4busTeG7rkcwIiNA4buwR+G7tljhu6Dhu6xHIMOhR+G7oE7hu6BH4bu04bqxR2d24buxxqFFR+G7oOG7rDjhu6BH4bqhP0dRWOG7oOG7rEdRNz7hu6BHW+G7rOG7lEBHUVhA4busR+G7nsOUQOG7sEfhu7Yjw5MwR+G7tjHhu5RAR+G7tjcxw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7FqUcw4busPOG7rkfhu7Thu6zDleG7oEdRJOG7rkfhu6wq4buuR+G7nsOSQEfhu7bDnUDhu6xFR8OzME3hu7bEg0fhu7ZPR0Dhu6zDoEDhu7BHQOG7sDc84buuR+G7tk/hu7hHMDowR+G7rChAw4lH4buDw5JHw41HMOG7rDVH4bu4P0BHUeG7pjFH4bug4busI0cw4bus4buWxINH4bu04busw5JHQOG7jkDhu7BH4buew5UwR0lJR+G7uFMwR8OjMeG7ljBHIMOV4bugRUdA4busN0Dhu7BH4bugTuG7oEfhu6Dhu6zhu5RARyAyMEfhu6A1TUdRLOG7rkcwMcSDxq9AR8OiQOG7rEddMU5HMMWow4lH4buX4busw6BA4buwR+G7oMagMUcw4busNUdRNz7hu6BHb+G7meG6oEfhu60jMTDhu6zhu7BNMFJHMDFA4buwR+G6oU8jRyDhu5RAR1Hhu6YxR1FOR+G7rCpA4buww4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DszBN4bu2xINH4buw4buuT0Dhu6xH4bug4bus4buu4bukQEcw4busw5VA4buwR8OMLcONR3tH4bu2I8OTMEfhu7Yx4buUQEfhu7Y3MUfhuqFPR+G7sOG7rk9A4busR+G7oOG7rDjhu6BH4bqhP0dRWOG7oOG7rEdnduG7scahR8ONSMONSEfhu7bGoEBHMOG7rDhH4busTeG7rkcwIiNA4buwR+G7tljhu6Dhu6xHIMOhw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5XDs+G7l29H4buXbuG7o+G7g8OKL1vhur4=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đưa phở Hằng vươn xa

Đưa phở Hằng vươn xa
2021-07-10 05:25:32

QTO - Địa điểm quán phở Hằng nằm ở quận Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng, nơi có những góc phố mang đậm nét văn hóa và ẩm thực. Người tiêu dùng Đà Nẵng hồ...

Nuôi dưỡng khát khao “già đi cùng nhau”

Nuôi dưỡng khát khao “già đi cùng nhau”
2021-07-03 06:15:22

QTO - Tháng 7/2021 này, MV ca nhạc “Em già cùng anh đi” của chị Nguyễn Thúy Hương (thành phố Đông Hà) sẽ được trình làng với người yêu âm nhạc. Đây là một...

Xuân Quốc, huấn luyện viên đa năng

Xuân Quốc, huấn luyện viên đa năng
2021-07-03 05:42:45

QTO - Trong 15 năm công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, huấn luyện viên (HLV) Lê Xuân Quốc, sinh năm 1983, được xem là một HLV đa năng...

Sân chơi cho những người yêu thích Karatedo

Sân chơi cho những người yêu thích Karatedo
2021-06-26 06:25:41

QTO - 7 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Karatedo Phường 5, TP.Đông Hà đã trở thành sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích, đam mê Karatedo. Đây còn là nơi...

Quốc Anh và những đóng góp cho bóng đá

Quốc Anh và những đóng góp cho bóng đá
2021-06-05 05:35:23

QTO - Anh Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 1990, ở Khu phố 1, Phường 1, TP.Đông Hà là người có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thể thao Quảng Trị. Trưởng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết