Cập nhật:  GMT+7
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6NhVsO14bu1acSDw73DtWbhu6PEg+KAnMOsZMO0xINi4buf4oCdxIPhu63EgzrDtOG7n+G6q+G7ncO04buf4buLeTLEg+G7jsO04bquxIPhu5/hu4/hu7PhurRs4bufxIN34buz4bqr4bufxIPDrMO0w7Phu6PEg2jhu7Phu6VpxIPDveG7pcO0xINpYmnEg2jhu5nEg2li4buhOS/DteG6sWE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjdsOV4buL4bqrw63Do2E3WeG7juG7jlY4xIMtxIPhu57hu49j4bq0xIPhurfhuqktxIPhurU0xIN2w7XDtGzhu5/Eg8O9ceG6q8SDdsO14bu1acSDw73DtWbhu6PEg+G6sOG7ucSDYuG7n8SDw73DteG6q+G7o8SDdcSDw71jw7TEg3nEkeG7nzTEg2nDusSDw4LEg+G7nWPhu6PEg8O9eGLDtMSDd+G7s+G6tMSDw6zhu5nhu5/DtcSDaUHhuqvEg+G7nsO1Y8SD4bufw4Dhu6lpxIPhurBuxIN34buzxJHhu5/Eg+G7ncOCxIPhu5vDtOG7n8O1xIPDvW3Eg+G7j+G7geG6tMSDw7Xhu4Xhu7PEg3fhu7PEkcSD4buf4buPw7XDtGzhu6PEg8O9eHLhu5/hu4/Eg+G6ssSR4bq0xIN44bqrxIPDvWTDtMSDw53hu6fhu5/hu4/Eg2l14buf4buPxIPDveG6tMSDw5Vj4buf4buPxIPDtcSRw7TEgzrDtG/DvcSD4bue4bqr4bujxIM3OsO04buf4bqr4budw7Thu5/hu4t5OMSDw73DtG12xIPDveG7uWnEg+G6sOG7qcO0xIN2w7XDtGzhu5/Eg+G6suG7icO9xIPDtXPDtMSD4bqwY8SDw7144bqr4bufw7XEg8O94bu54buf4buPNcSDw53DtG12xIPDrHA0xINpYmnEg2jhu5nEg2li4buhxIPDrMOA4buxacSD4bufcMO0xIPhu53hu6vDtMSDaeG7s8O6w7TEg2nhu7fhu5/hu4/Eg8O9eMOA4bupacSD4bubw7XDtMSDw5XDjCwsxIPDvcO0beG7n8SDw7Vj4bufw7XEg+G7n+G7j8O14buZxINi4bufxIPhurBjxIN5a8SDw73hu7PhurRs4bufxINi4bufxIPhurBj4buhxIPhu5/hu49j4bq0xIPhuqctw6LEg8O94bupw7Q1xIPhu5rDtcO0xIPhu5ttw73Eg8O9w7Xhu7VpxIN2w7Xhu4Phu5/Eg+G6suG7icO9xIPDtXPDtDTEg8OsZMO0xIPDrcO0b+G7n8SDOsO0b+G7n8SD4buaw7TDs+G7o8SDeWLDvcSD4bufw7Xhu4Hhu5/Eg8Ot4buB4bufxIM3OuG7mlnhu57DjTjEg8O9w7rDtMSDaeG6q+G7ocSD4buPw7Thuq7Eg3fhu7PhurRu4bufxINpdeG7n+G7j8SDw73DusSDw6xlxIPDrMOA4bqrxIN44bqrxIN34buz4bqr4bufxIPDrMO0w7Phu6PEg2nDteG7ocSDeOG6u+G7n+G7jzTEg+G6sMO0b2nEg3fhu7PhuqvhurTEg8O9eOG7rcSD4budZMO0xIN2w7Xhu4Phu5/Eg+G6suG7icO9xIPDtXPDtMSD4bqw4bqi4bqrxIN34buz4bqrxINpw7VBxIPhurRt4buzxIPDveG7hXbEg8O9eOG7s+G7n+G7j8SD4bqwY+G7ocSD4bqw4buH4bufxIPDrG7Eg+G7ncO0bOG7n8SDd+G7s+G6q+G7n8SDw73hu6nDtMSDw71jw7TEg+G7ncO0b+G7s8SD4buj4bupw7TEg8O9ZMO0xIN2w7XDtGzhu5/Eg8O9ceG6q8SD4bqwY8SDaXDEg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhurDhu4fhu5/Eg8OsbsSDw6zDgOG7sWnEg8O1c8O0xIPhu53hur12xIPDrMO0xIPhu53hur12xIPhu51kw7Q0xIPhu5/hu6XDtMSDw63hu7Phu5/hu4/Eg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4bubw7ViacSDw714w4Dhu6lpxIPDrHA1xIPDjMO6w7TEg+G6sOG7qcO0xIPhurDDtG9pxIPhu53hu7Phu4XDvcSDecOAxIPDnXjhu4Phu5/Eg8OM4buT4bufw7XEg8OdeMO0w7Phu5/Eg+G6suG7s+G7h8O9xIPDvXjhu5Phu5/DtcSDw71kw7TEg8O9ceG6q8SD4bqw4buJxIPhu6Ni4bq0xINo4bqr4bq0xINpQeG6q8SDw43DgMaw4buf4buPxINJw7Xhu5HEg8ONw4Hhu5/hu4/Eg+G7neG7tWnEg+G6scOixIPhu4/DtOG7q8SD4buf4buPY+G6tMSD4bqlLeG6py3hurfhuq/huq/huq3Eg8Osw7PEg8OsYuG7n8O1xIPhu4/DtGLEg+G6sMO0b2nEg1nGsOG7n8SDw6zDgOG6q8SDw73DtG7hu5/Eg2nDteG7ocSDw43DgeG7n+G7j8SD4bud4bu1acSD4bqx4bqtxIPhu4/DtOG7q8SD4buf4buPY+G6tMSD4bqlLeG6p8SDw71kw7TEg+G7m8O1YmnDtcSDeWThu5/Eg+G7nWPEg2nDtcOA4bqrxINpcMSDacawxIN54butxIPhurBjxINZxrDhu5/Eg+G7j3LDtMSDw6zDtG/hu5/Eg2nDteG7ocSDw43DgeG7n+G7j8SD4bud4bu1acSD4butxIPDvXhs4bufxIPhu6Ni4bq0xINo4bqr4bq0xIPhu51jxIPhurB1xIPhu53DgjXEg8OdeMOA4bupacSD4bqw4buH4bufxIPDrG7Eg+G7n2PhurQ0xIPDrGTDtMSDw63DtG/hu5/Egzrhu5pZ4buew43Eg8O9w7rDtMSDaeG6q+G7ocSDacO14buhxIN44bq74buf4buPxIPDrGXEg8Osw4DhuqvEg3jhuqvEg2liacSDw63huq7Eg+G7ncO0b+G7s8SDacO14buR4bufw7XEg+G6smJpxIPDvcO1w7PEg8O1w7Rv4bufxIPDvXhs4bufxIPhu4/DtOG7h+G6tMSDw73hu6s0xIPhu51s4bufxIPhu6Ni4bq0xINo4bqr4bq0xIPhurHDosSD4buPw7Thu6vEg2nDtcO0buG7s8SDw73DteG7k8SD4bqx4bqtxIPhu4/DtOG7q8SDacOB4buf4buPxINpcMSDw73DtcOzxIPhurBuxIPDrG3hu5/Eg+G7m8O1YmnDtcSDeWThu581xIPDjOG7geG6tMSDacO14buVxIPhu51jxIPhu6Phu6XDvcSDw73hu5Phu5/DtcSDw73DtG3DvcSD4bufw7VzNMSD4bufbeG7s8SD4bubw7V14buf4buPxINpcMSDaWJpxIPhu5/hu4/hu7PDueG7n8SDw71jw7TEg+G7ncO0b+G7s8SDw6zDusO0xINpw7XhuqDhu5/hu4/Eg8O9w7Xhu5PEg2nDgeG7n+G7j8SD4bubw7V14buf4buPxIPDvcO1w7PEg+G7m23DvcSDw73hu6XDtMSDaWJpxINo4buZxINpYuG7ocSDw6zDgOG7sWk1xIPigJzhu47hu4Phu5/Eg+G6pzXhuq/huq/huq/Eg2jhu7XDvcSD4bud4bu5aTTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDdsO1xJHDtMSDaWLDtMSD4buP4buTxINpw4Hhu5/hu4/Eg8OtZ+G7n8SDeOG6q8SDw71kw7TEg3bDtcO0bOG7n8SDw71x4bqrxIPDtXXhu6PEg+G7n+G6q+G6tMSD4bufw7XDgOG7n+G7j8SD4bubw7V14buf4buPxINpcMSD4buf4buPw7Xhu5fhuqvEg+G7nWPEg2hzxIN44bqrxIPhu5/hu4/hu6Fjw7TEg8O1w7nEg3nGsDTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4bqy4buL4bujxIPhurLhu4nDvcSDw6xt4buf4oCdxIMtxIPDrGTDtMSDw63DtG/hu5/Egzrhu5pZ4buew43Eg8O9w7rDtMSDaeG6q+G7ocSD4bufbOG7s8SDeHQ1xIM6bsSD4bubbcO9xIN34buzxJHEg8O9w4DGsOG7n+G7j8SDw7144buxxIPDvcOAxIN2w7VidsSD4bujY8SDw5XDjCwsxINpcMSD4bufw7Xhu4Xhu5/Eg8Osw4Dhu7FpxIPDveG6osSDdsO14buR4bqrxIPhu57hu4/huqs0xIPDrGTDtMSDw63DtG/hu5/Egzrhu5pZ4buew43Eg8O9w7rDtMSDaeG6q+G7ocSDacO14buhxIN44bq74buf4buPxIPDrGXEg8Osw4Dhu7FpxIPDvcO1w4NpxIPDtcO0b+G7n8SDw6zhu7Xhu5/hu4/Eg8O9w7Xhu4vhu6HEg8O9eOG7k+G7n8O1xIPDvcODxIN2w7VidsSD4bud4buz4buFw700xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7n8O14buHw73Eg8O9w7XDtG3DvcSDdsO1xJHDtMSDaXDEg8O9w7Vs4bujxIPhu5ttw73Eg3fhu7PEkcSDw73DgMaw4buf4buPxIPDvXjhu7HEg8O9w4DEg3bDtWJ2xIPhurDhu5PEg+G7n3DEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDxJHhu5/DtcSDw7XDgOG7reG7n+G7j8SD4buP4buTxIPDrG3hu5/Eg+G7m23DvcSD4bud4buz4buF4bufxINpQeG6q8SDOuG7mlnhu57DjcSDw73DusO0xINp4bqr4buhxIPhurBuxIPDtWPhu5/DtcSD4bqww7TEg8O9w7Xhuqvhu6PEg3XEg2lB4bqrxINpYmnEg2jhu5nEg2li4buhNcSDw5144buh4buf4buPxIPhu5vDtcO0xIPDrHA0xIPhu5vDtcO0xIPDrMOA4buxacSDw5XDjCwsxINpw7Xhu6HEg3bDteG7iXbEg+G7n3DDtMSD4bud4burw7TEg2nhu7PDusO0xINp4bu34buf4buPxIPDvXjDgOG7qWnEg8O9ceG6qzTEg2jhu5nEg2li4buhxIPDjcOAxrDhu5/hu4/Eg0nDteG7kcSDw43DgeG7n+G7j8SD4budZMO0xIPhurLDtOG7n8SDw6zDgOG7sWnEg3nDuuG7n+G7j8SDw6zDs8SDw6zDgOG7sWnEg+G7o8O04bufw7XEg+G7oeG6q+G7n8SDacO14buhxIPDveG7pcO0xIPDreG6q+G7n8O1xIPDvcO14bqr4bujxIN1xIPDvWPDtMSDecSR4bufxINpQeG6q8SD4buj4buT4bufw7U1xINZ4bqr4buzxIPhu53hu6vDtMSD4bufcMO0xINp4buzw7rDtMSDaeG7t+G7n+G7j8SDaUHhuqvEg2liacSDaOG7mcSDaWLhu6E0xIN2w7XDtGzhu5/Eg8O9ceG6q8SDw6xlxIPDvWThu6PEg8Ot4bqi4buf4buPxIPDrMOzxIPDlcOMLCzEg8O9w7Rt4bufxIPDtWPhu5/DtcSD4buf4buPw7Xhu5nEg2Lhu5/Eg+G6sGPEg+G6sGPhu6HEg+G7n+G7j2PhurTEg+G6py3DosSDw73hu6nDtDTEg2nDtUHEg8O9cuG6q8SDdsO1w7Rs4bufxIPDvXHhuqvEg3lrxIPDveG7s+G6tGzhu5/Eg2Lhu5/Eg2liacSDaOG7mcSDaWLhu6E1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nh4buiw5Thu57DlcSD4buaw5Xhuqrhu57hu445L3Zh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lừa bán xe máy chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng

Lừa bán xe máy chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng
2014-04-30 10:37:19

(TNO) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ lừa bán xe gắn máy giá rẻ chiếm đoạt tiền quy mô cực lớn và chuyển hồ sơ sang Viện...

Một thanh niên chết cháy ở nghĩa địa

Một thanh niên chết cháy ở nghĩa địa
2014-04-29 00:39:42

(SGGPO).- Đến chiều ngày 28-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Đắk R’lấp vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm...

Hứa cho vay để chiếm đoạt phí vay vốn

Hứa cho vay để chiếm đoạt phí vay vốn
2014-04-28 07:22:06

(SGGP).- Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Thành (trên gọi khác là Mr Nguyễn, 35 tuổi, Giám đốc Công...

Hôm nay, tòa phúc thẩm tiếp tục xử vụ Vinalines

Hôm nay, tòa phúc thẩm tiếp tục xử vụ Vinalines
2014-04-28 07:21:51

(TNO) - Theo dự kiến, sáng nay 28.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tiếp tục phiên xét xử 9 bị cáo trong vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty hàng hải Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết