Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOy4bqv4bqy4bq4xJDhurbhu5NMSnLEkOG6suG7k3jDg8SQ4bqy4buTTErhu61E4buTeXVE4buTTHThurThu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tsOzL+G6suG7lcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4gs4bu1ccO94buRw7Ju4bqx4bq1b+G7ky3hu5PhurVK4butROG7k3l1ROG7k+G6suG6tMODxJDhu5Phu7NxxJDhurbhu5NDc+G7k0Thu4JM4buTecO5xJDhu5N4w4PEkOG6suG7k+G7lOG6ouG7k0zhu6tE4buTTOG6suG7rcSQ4buTQuG6snLhu5Phu4jhurLhu4Thu5N44bq04bqgxJDhu5Phu5Rz4buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTRHHEkOG6tuG7k+G7s+G6oMSQ4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k0xyeeG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTTOG6tMOATeG7k3nhu5B54buT4buz4buA4bq04buT4buUSOG6tOG7k0vDlXnhu5NC4bqy4bq84bu14buT4buUc+G7k3lN4buCeeG7k0vhu4DEkOG6tmzhu5NYw4PEkOG6suG7k0xK4butROG7k3l1ROG7k0Nz4buTxJDhurZN4buaw4DEkOG7k8SQ4bqy4burxJDhu5N5w5Jx4buT4bqyR8SQ4buT4bud4buZw63hu5NMSuG7jknEkOG6tuG7k+G6ssON4buI4buTTOG7kOG7k0tyTGvhu5NMSuG7rUThu5N5dUThu5NM4bqy4buOScSQ4bq24buT4bq2xanhu4jhu5NM4bqs4buTQ8OD4buTeXFF4buTw4zhu5N5cnnhu5Phu7Phu4DhurThu5NM4buOw43EkOG6tuG7k0zhurLhu7FM4buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iGvhu5Phu4jhurJy4buTS3XEkGvhu5ND4bq04buT4bqy4bq+xJBr4buT4buI4bqyw5Phu5PEkOG7mOG7k0txTeG7k0vhurTEkOG6smxsbOG6tUrhu61E4buTeXVE4buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTeeG6suG7mHHhu5NMSuG6puG7k0LhurLhurzhurThu5PhurJFc8SQ4buTTEVzxJDhu5Phu5ThuqThu5Phu5Thu6/hu5rhu5N54butxJDhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu4jhurJyTOG7k+G6suG6tMODxJBr4buTQuG6snJE4buT4buUc+G7k+G7s+G6tOG6ok3hu5NMSuG6puG7k0Lhuqbhu4jhu5NM4bqySeG6tGzDsy/hu4jDssOzTHF4Q+G7teG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5FEcUrhurbhurTEkMSp4buX4buIxqDhu5NxTUxF4buRw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7PhurRE4bq24buTS0p5aOG7kS8veWx4cUXEqE1xxJDhurZMSuG6tGzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7lXDGoXAv4bub4buhw73hu6Phu5nhu53hu53hu6Hhu5nhu5dM4buV4bub4buX4buh4buZ4bubQ+G7lWzhuqrhu4jhurbhu5Hhu5Mvw7LDsy9Mw73DssOzL0xKw7LDs0xKw7LDs0zDvcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurXhu47hu5Phu5Thu7HEkOG7k3nhurJF4buTxJDhurbhu45J4bq04buTxJDhurJz4buT4buU4bqi4buTeeG6ssO5ROG7k0vDiXlr4buT4buz4bq04bqiTeG7k0xK4bqm4buTeeG6skXhu5N4w4PEkOG6suG7k8SQ4bqy4burxJDhu5NM4burROG7k0zhurLhu63EkOKAi8OzL+G7iMOyw7MvTMO9w7LDsy9MSsOyw7MvTHF4Q+G7tcOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LhurVK4butROG7k3l1ROG7k0Nz4buTROG7gkzhu5N54bqyw5XEkOG6tuG7k0rhu4DhurThu5NDRXTEkOG7k0zhu6tE4buTTOG6suG7rcSQa+G7k+G6tuG7q+G7muG7k0px4buTROG7gkzhu5NL4buA4buTTErhurTDg03hu5N54bqyw5XEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buO4buTeXVE4buT4bq24bq0cnnhu5N4TeG7hsSQ4buTeeG6snLEkOG7k+G7lHPhu5NE4buxTOG7k+G6ssOVxJDhurbhu5NM4bqyTuG7k0Lhu7dF4buTw71z4bq0a+G7k8O9ceG6tOG7k8O9xrDEkOG6tmzhu5NZ4bqyw5XEkOG6tuG7k0xK4butROG7k3l1ROG7k0vDgeG7k3XEkOG6suG7k+G6suG7jsOMxJDhurbhu5Phu7PhuqDEkOG7k3lyeeG6suG7k3h0xJDhu5N5dUThu5PEkOG6suG7r8SQa+G7k0tN4bua4buTxJDhurbhurLhuqhr4buT4bqyc8SQ4bqy4buTxqDhu5Lhu5Phu5Rz4buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTw713xJDhu5Phu7PhuqDEkOG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5Phu5Thu7HEkOG7k+G7s+G6ouG7k+G7s3Hhu5PDvXTEkOG6tuG7k+G7lOG6ouG7k0zhurTEkOG6suG7k0zhurLhu63EkOG7k+G7lHPhu5NM4bqyxILhu5N54bqy4buxTGzhu5Mi4bqgTeG7k8SQRuG6tOG7k3hN4buGxJDhu5NC4bu3ReG7k8O9c+G6tOG7k0xKRcSQ4bq24buTxJDhurLhurThuqJN4buTxJDhurZz4bua4buT4bqyRcWpeeG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k0xN4butxJBr4buTxJDDieG7k3nDieG7k0zhurLEguG7k0LhurLhurThuqDEkOG7k3h0xJDhu5NC4bqyw4nhu5NDc0Thu5Phu5ThurTDg3nhu5PhurJFxal54buT4buUTeG6tOG7k+G7lEHhu5Phu5RI4bq04buT4bq24bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqy4buT4bqyRcWpeeG7k3h0xJDhu5N4w6hr4buTTOG6suG7r0Thu5N54bqyw4Lhu5NMSkXEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NMSuG7jknEkOG6tuG7k+G6ssON4buI4buTxJDhurbhurLhurTDgEThu5NMSuG6usSQ4bq2a+G7k3nhurLDlcSQ4bq24buTTErhu61E4buTeXVE4buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTw713xJDhu5N4dMSQ4buT4buz4bqgxJDhu5Phu5zhu5Phu7PhuqbEkOG6suG7k0zhu5Dhu5NM4buSbOG7k+G6teG6rOG7k0PDg+G7k0Thu6V54buTeMODxJDhurLhu5NMSuG7rUThu5N5dUThu5PEkOG6tnPhu5rhu5NE4buCTOG7k+G6tuG6tHHhu5NMw7nEkOG6tmvhu5NM4bqy4bu1ReG7k0zhu4Thu5N54bqyw5V54buTw6rhu5NM4bqg4buT4bq14bqy4bqg4buT4bq24bq0SOG6tOG7k+G7jkh54buTTMOCxJDhurLhu5NERuG6tOG7k8SQw7lE4buTecOJ4buTQuG6skV1xJDhurbhu5Phu6Hhu53hu5ls4buZ4buZ4buZ4buTxJDhurbhu45J4bq04buTeeG6suG6oEzhu5PDvUXhu5PhurJzxJDhurLhu5Phu5ThurThu5NM4buQ4buTS3JM4buTw71F4buTeMODxJDhurLhu5NMSuG7rUThu5N5dURr4buTQ3Phu5NE4buCTOG7k3jDg8SQ4bqy4buT4buI4bqy4buE4buTeOG6tOG6oMSQ4buTw4zhu5NMSsOAxJDhu5NMRXPEkOG7k3nhu61NbOG7k+G6tU3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJDhu5NMSkXEkOG6tuG7k0vhu4Dhu5Phu7PDieG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5Phu7Phu47DjXnhu5N54bqydsSQ4buT4buzRXLEkOG7k+G7lHPhu5Phu7PhurThuqJN4buTTErhuqbhu5NC4bqm4buI4buTTOG6sknhurThu5N54bq4xJDhu5NK4buxTOG7k0zhurLhu7Hhu4hr4buTeeG6suG6tOG6oEThu5NC4bqyRXXEkOG6tuG7k+G7l+G7ncOtbOG7kyLhurZN4buaw4DEkOG7k8SQ4bqy4burxJDhu5N5w5Jx4buTTErhu61E4buTeXVE4buTQuG6snLhu5Phu4jhurLDlXnhu5NMdOG7iGvhu5Phurbhu6vhu5rhu5NKceG7k3jDjOG6tOG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k+G7muG6oE3hu5NM4buA4buTxqDDuuG7k+G6suG7guG6tGvhu5NM4burROG7k0vhurTEkOG6suG7k0PDgmvhu5NM4bqy4buOScSQ4bq24buTxqB14bua4buTSnHhu5PDjOG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k3jhuqbhu5NLTErhu7VLS+G7k0txTeG7k0LhurLhurThu5PhurbFqeG7iOG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5Phu5Thu7HEkOG7k+G7s+G6ouG7k0LhurLDieG7k0LhurLDucSQ4buTTEpFxJDhurbhu5N5TeG7gnnhu5NL4buAxJDhurZr4buTxJDhurLhu47hu5NE4burTeG7k0zhurJNd8SQ4buT4bq24bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqya+G7k0Thu7FM4buTxJDhurbhu45J4bq04buTTOG6suG7q8SQa+G7k+G7s+G7hOG7k+G7lOG7iuG7k8SoTXHEkOG7k+G6ssODa+G7k0zhurLhu7FM4buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iGvhu5NM4bqy4buxTOG7k3h04bq04buTTEpFxJDhurbhu5PhurLhurp54buTTOG7r+G7iOG7k+G6skXFqXnhu5N54bq+xJDhurbhu5Phu5ThurTDg3nhu5PhurJFxal54buTS3FN4buTQuG6suG6tOG7k0Thu6V54buTROG7gkzhu5NL4buA4buTecO5xJDhu5N4w4PEkOG6suG7k8SQxanEkOG6tmvhu5NEdMSQ4buTTMOCxJDhurLhu5PEkOG6suG7juG7k03EkOG6tuG7k0zhurLhu45r4buTTOG6tEThu5NEdHnhurJr4buT4buz4buCTOG7k8SoTeG7nmvhu5Phu4jhurLDk+G7k8SQ4buY4buTS3FN4buTS+G6tMSQ4bqy4oCmw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsl3hurrhurThu5PEkOG6tuG7jknhurThu5Phu7PhuqJN4buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTROG7pXnhu5N4w4PEkOG6suG7k0xK4butROG7k3l1RGvhu5NMTeG7muG7k8SQ4bqy4bq0w4DEkOG7k0rhu4DhurThu5NDRXTEkOG7k8SQc+G7muG7k8agdeG7muG7k0px4buTw4zhu5PEkOG7mOG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k+G6skfEkOG7k8SQcURs4buTWcOJ4buTxqHhu5PEkOG6ssOJROG7k0xN4buE4bq04buTw73huq7hu5NE4buleeG7k0xK4butROG7k3l1ROG7k3lxReG7k+G6skfEkOG7k+G6ssawxJDhu5N5cnnhu5PEkOG6ssOJROG7k0LhurJyeeG7k+G7s8OJ4buTQ3PEqeG7k+G6suG6unnhu5NL4bq0xJDhurJr4buTTOG6snHEkOG6suG7k0zhurLhurThuqBN4buTxJDhurTDgMSQauG7k+G7iOG6ssOT4buTxJDhu5jhu5NMSuG7jkh54buT4buUc+G7k0txTeG7k0vhurTEkOG6smrhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5N5cUXhu5NMTeG7hOG6tGzhu5PhurVK4butROG7k3l1ROG7k0NN4bq+xJDhu5PEkOG7p0Thu5NMSkXEkOG6tuG7k0xF4buI4buT4buV4buZ4buTxJDhurZN4buaw4DEkOG7k8SQ4bqy4burxJDhu5PhurJzxJDhurbhu5Phu7Phu61N4buT4bq24bur4bua4buT4bq2csSQ4bqy4buTxJDFqcSQ4bq24buTeMODxJDhurLhu5NM4buvTOG7k8OM4buTROG6uuG6tOG7k8SQ4bqyw4lE4buTTE3hu4ThurRs4buT4bq1SuG7rUThu5N5dUThu5NDc+G7k3nDucSQ4buTeMODxJDhurLhu5PhurJFc8SQ4buTTEVzxJDhu5N5w4nhu5NM4bqyxILhu5PDveG7kOG7k+G7iOG6suG6uMSQ4bq24buT4buz4buOw415a+G7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k8SoTXHhu5Phu5ThurTDg3nhu5NMdEXhu5NE4bq+4bq04buTTErhu45JxJDhurbhu5NL4buAxJDhurZr4buT4bqy4bq6eeG7k0zhu6/hu4hr4buTQ3NE4buT4buU4bq0w4N54buTQ3PEkOG6suG7k0R0xJDhurJs4buT4bq54bq0w4N54buTxKhNccSQ4buTTOG7q0Thu5N54bqy4bq0ceG7k0tBa+G7k+G6skbhu5NMSsON4buTecOSceG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6smvhu5NM4bqy4but4bua4buTeeG6vmvhu5N4w6jhu5N4dMSQa+G7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTxJDhurbhurLhurTDg+G7iGvhu5N54buCxJDhurbhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k0Nz4buT4buU4bq+4buTeU/EkOG6tuG7k8SoTXHEkOG7k0xK4bq6xJDhurbhu5Phu7PEguG7k8O94buQ4buT4buI4bqy4bq4xJDhurbhu5Phu5Rz4buTQuG6tMSCROG7k0tFckzhu5NMSuG7rUThu5N5dURs4buTIuG6suG7mMSQ4bq24buTxJDDuUThu5PEqE1xa+G7k3nhur7EkOG6tuG7k0xyeeG7k3nhurLDuUThu5NLw4l54buTS8OVeeG7k0LhurLhurzhu7Xhu5NM4burROG7k0zhurLhu63EkOG7k8SQw4nhurThu5N54bqyTcSQ4bq24buTw4zhu5PEkOG7jkh54buTTHHhu5Phu7PDuuG7k0zDlMSQ4bq24buTeOG7jkh54buT4buz4buOw4154buTxKhNccSQ4buTTOG7q0Rr4buTTE3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJDhu5Phu7Phu4DhurThu5Phu5RI4bq04buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5Phu4jhurLhurjEkOG6tmvhu5N54bqy4buAxJDhurbhu5NMSuG7rUThu5N5dUThu5PEkMOJ4bq04buTSuG6tMOAxJDhurbhu5N54buMxJDhurbhu5N54bq4xJDhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5NC4bqyw4nhu5NC4bqyw7nEkGvhu5NM4bqycnnhurLhu5NM4bqyw5V5bOG7k8OdReG7k+G7s8OJ4buT4bqy4bq0w4PEkOG7k8SQceG7muG7k+G6suG7rU3hu5PhurLhuqBM4buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k3jhuqbhu5NMSuG7rUThu5N5dUThu5NMSkXEkOG6tuG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buT4buUd8SQ4buTeeG6suG7jnHhu5Phu7Phu47DjXnhu5Phu4jhurJyTOG7k+G6suG6tMODxJBr4buTeeG6suG7jnHhu5Phu7Phu47DjXnhu5PEqE11xJDhu5NDw4Lhu5Phu7PhurThuqJN4buTTErhuqbhu5Phu5Rz4buTeeG6ssO5ROG7k0vDiXnhu5Phu7Phu63hu5rhu5Phu7PDkmzhu5Mi4bq2TeG7msOAxJDhu5PEkOG6suG7q8SQ4buTw71F4buTxJDhurbhu45J4bq04buTxJDhurJza+G7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k3jDg8SQ4bqy4buTeeG6uMSQ4buT4bq24bq04buxTeG7k3jDg8SQ4bqya+G7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k8SoTXHEkOG7k8SQ4bq0w4NE4buTeeG7hOG7k+G6ssOS4buT4buUd8SQ4buTeeG6uMSQ4buTTOG7hsSQ4buTTHThurRr4buT4buz4buGxJDhurbhu5NM4bqySeG6tOG7k+G7s3Hhu5NL4buA4buTxJDhurbhu45J4bq04buTw73hu6vEkOG7k3nhurLhu45x4buTecOJ4buT4bqy4bq0xIJN4buTeOG6tOG6oEzhu5Phu7NOxJDhurbhu5Phu5ThuqLhu5N4w4PEkOG6suG7k8SQc+G7muG7k8O9d8SQ4buT4buz4bqgxJDhu5NC4bqk4buTTOG6suG6pmvhu5Phu4jhurLhu6vEkOG7k3jhurTDg0zhu5Phu7Phu4DhurThu5PGoOG7kuG7k+G7lEjhurThu5PEkOG6tuG7jknhurThu5NK4buA4bq04buTQ0V0xJDhu5NMSuG7rUThu5N5dURsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tXThurThu5PhurFNdcSQ4bq24buT4bq1SuG6pmvhu5NM4bqy4bu1ReG7k3hyReG7k3lyReG7k3nDknHhu5N94bqyRXHhu5Phuq/hurLhurjEkOG6tuG7k3nhurLhu4DEkOG6tuG7k3jDg8SQ4bqy4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTQ+G7q+G7muG7k8SQ4bqy4bq04bquROG7k+G6tUpNxJDhurbhu5NM4burROG7k33hurTEgkThu5NLRXJM4buTeMODxJDhurLhu5NM4buvTOG7k0zhuqzEkOG6suG7k+G6sU11xJDhurbhu5PhurVK4bqma+G7k0xKRcSQ4bq24buT4buh4buTTOG6snLEkOG6tuG7k+G7s+G7rU3hu5PEkMO5ROG7k+G7l+G7meG7lXDhu5Phu7PDuuG7k8SoTXXEkOG7k0PDguG7k+G7s+G6tOG6ok3hu5NMSuG6puG7k8ahbOG7meG7neG7n+G7k0xK4buOScSQ4bq24buT4bqyw43hu4jhu5NMSkXEkOG6tuG7k+G7s8OJ4buTTOG7q0Thu5NM4bqy4butxJDhu5Phu4jhurLhu6vEkOG7k0PhurTDg0zhu5Phu5Vs4bubcOG7lWvhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k0LhurTEkOG6suG7k+G7lWzhu53hu5lw4buT4buUc+G7k0xK4butROG7k3l1ROG7k+G7neG7n+G7k0xK4buOScSQ4bq24buT4bqyw43hu4hs4buTWMODxJDhurLhu5NMSuG7rUThu5N5dUThu5NDc+G7k0Thu4JM4buTTEpFxJDhurbhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buT4buU4buxxJDhu5Phu7PhuqLhu5NLw5V54buTQuG6suG6vOG7teG7k+G7jk3hu5NM4bq0w4DEkOG7k0xKRcSQ4bq24buTeeG6suG7jkfEkOG6tuG7k0xK4bqkxJDhurLhu5N54bqyw7lE4buTS8OJeeG7k0vDlXnhu5NC4bqy4bq84bu14buTTOG7q0Thu5NM4bqy4butxJBs4buT4buyxILhu5PDveG7kOG7k+G7iOG6suG6uMSQ4bq24buT4buUc+G7k0LhurTEgkThu5NLRXJM4buTTErhu61E4buTeXVE4buT4bqy4bq0w4NN4buTxKhNdWvhu5PhurVKTcSQ4bq24buTTOG7q0Thu5N94bq0xIJE4buTS0VyTOG7k3jDg8SQ4bqy4buTTOG7r0zhu5NM4bqsxJDhurLhu5Phu7PDuuG7k+G7s3bhu5rhu5NEdMSQ4bqy4buT4bqyRXRM4buT4buz4buCxJDhurbhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5NM4bq0xJBr4buT4bq24bq0ckXhu5PDvcOTeWvhu5NMSk3hu5rhuqLEkOG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k0NzROG7k3nhurJF4buTxJDhurbhu45J4bq04buTw73hu6vEkOG7k3nDieG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5NM4bqyw5V54buT4buzTsSQ4bq24buT4buU4bqi4buTTErhu61E4buTeXVEauG7k3lyeeG6suG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5N44bq04bqgTGvhu5Phu4jhurJyTOG7k+G6suG6tMODxJDhu5NLSEThu5Phu7PEguG7k+G7s+G6tOG7k0LhurJyRGvhu5NM4buO4buT4buU4buxxJDhu5Phu5Rz4buT4buz4bq04bqiTeG7k0xK4bqm4buTQuG6puG7iOG7k0zhurJJ4bq0bOG7k1jhurThuqBM4buTeXJ54bqy4buT4bqyRuG7k0xKw41r4buT4bq24bq0TuG7iOG7k+G7s+G7imvhu5NMdEXhu5NE4bq+4bq04buTTErhu45JxJDhurbhu5PhurLhurhx4buTxJDhurLhu6/hu4jhu5Phu5Rz4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTQuG6pOG7k0zhurLhuqZr4buT4buI4bqy4burxJDhu5N44bq0w4NM4buT4buz4buA4bq04buTxqDhu5Lhu5Phu5RI4bq04buTxJDhurbhu45J4bq04buTecOJ4buTSuG7gOG6tOG7k0NFdMSQ4buTTErhu61E4buTeXVEbOG7k+G7suG7hsSQ4bq24buTTOG6sknhurThu5Phu4jhurLhu4DhurThu5PhurLDjeG7iOG7k0xK4bq0xILEkOG7k0LhurJx4bq04buTeXJ54buTeeG6ssOCxJDhurLhu5NLcnnhurJr4buTeeG6suG7jkfEkOG6tuG7k0xK4bqkxJDhurLhu5PEkOG7q8SQ4bq24buTeXFF4buTS8OVeeG7k0LhurLhurzhu7Xhu5NM4burROG7k0zhurLhu63EkOG7k+G7iOG6sk/hu5PhurLDjeG7iOG7k+G7lEjhurThu5N5cnnhu5PEkOG6ssOJROG7k+G7s+G7gOG6tOG7k0zhu47DjcSQ4bq2a+G7k+G7s8WpeeG7k3jhurTDg0zhu5NDc+G7k8SQ4bqyw4lE4buTxJDhurZN4bua4buTeUfhu5N5cUXhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5PEqE1x4buTeXJ54buTROG6vuG7k+G6suG6pMSQ4bqy4buTTErhu45JxJDhurbhu5PhurLhurp54buTxJDhu6vEkOG6tuG7k3lxReG7k0vDlXnhu5NC4bqy4bq84bu1a+G7k0zDucSQ4bq24buTeeG7jknEkOG6tuG7k0Lhuqjhu5PEkMO5xJDhurbhu5NL4buAxJDhurZr4buTeeG7q03hu5NDdHnhu5N44buC4buTS8OVeeG7k0LhurLhurzhu7Vr4buTeeG6suG7jkfEkOG6tuG7k0xK4bqkxJDhurLhu5NMw7nEkOG6tuG7k3nhu45JxJDhurbhu5PhurJFdEzhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k0zhurLEguG7k0Phu5B54buTeeG6skXhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5PDveG7q8SQbOG7k+G6teG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5NMw7nEkOG6tuG7k3nhu45JxJDhurbhu5PEkMO5xJDhurbhu5ND4buQeeG7k+G6ssOD4buTTOG6suG7gMSQ4bq24buT4bua4buTTOG6oOG7k0xN4bua4bqgxJDhu5N5R+G7k0vDjOG7k+G7s8SC4buTeU3EkOG6tuG7k3nhu7Hhu4jhu5N5cnnhu5PDveG6pnnhurLhu5Phu5TDk+G7k8O94buQ4buT4buI4bqy4bq4xJDhurZr4buT4buI4bqyckzhu5PhurLhurTDg8SQ4buTS0hEa+G7k8SoTXXEkOG7k0PDgmvhu5NM4buO4buT4buU4buxxJBr4buTeeG6ssO5ROG7k0vDiXnhu5N5T8SQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k+G7iOG6suG7gOG6tOG7k+G6ssON4buI4buT4buzxILhu5Phu4jhurJyTOG7k0xK4bq0xILEkOG7k3lyeeG7k8O94bqmeeG6suG7k+G7lMOT4buTTOG7q0Thu5NDw4Lhu5NMSuG6puG7k0PhurTDg01r4buT4buI4bqyw5N54buT4bqy4buG4bq04buTeeG6ssOVeeG7k8SQw7nEkOG6tuG7k+G7lHPhu5PhurJG4buTTErDjeG7k8agw7rhu5PhurLhu4LhurThu5N54bqyReG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k0Thu6V54buTeMODxJDhurLhu5PDjOG7k3nhu4LEkOG6tuG7k+G7s+G7hsSQ4bq2bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JYcnnhu5NL4bqo4buTWeG6sk3hu5rDgMSQ4buTQuG6skVx4buT4buV4buTW8OA4buTWHLhu5NY4bqkxJDhurJr4buT4bq1SuG7jsOMxJDhurbhu5N94bqyRXHhu5Phuq/hurLhurjEkOG6tuG7k3nhurLhu4DEkOG6tuG7k3jDg8SQ4bqy4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTQ+G7q+G7muG7k8SQ4bqy4bq04bquROG7k3nhurJF4buTeOG6tOG6oEzhu5NM4bqyw4BExKnhu5PigJzhu7LEguG7k+G6tuG6tE7hu4jhu5N4w4PEkOG6suG7k8SQ4bqy4burxJDhu5Phu4jhurLhurjEkOG6tuG7k0xKcsSQ4bqy4buTTHLhurThu5N4w4PEkOG6suG7k0xK4butROG7k3l1RGvhu5PhurbhurRx4buT4buz4bqkxJDhurLhu5N54butxJDhu5PhurbhurRyROG7k0tyTOG7k3nhurLFqUzhu5N54bqyw4Hhu5NMTeG7q8SQ4buTTOG6ssOS4buT4buz4bq04bqiTeG7k0xK4bqm4buTecOSceG7k3jDg8SQ4bqy4buTxJDhurLhu6vEkGvhu5PhurbhurRyROG7k0tyTOG7k8O5xJDhu5NN4buAxJDhurZr4buTS+G6tMSQ4bqy4buT4bqyRXRM4buT4buUc+G7k8SQ4bq24bqy4bqs4buTxJDhurZH4bq0bOG7k+G6sU1xxJDhu5NM4burRGvhu5N54bqy4bq0ceG7k0tB4buT4buUc+G7k+G7s+G7gsSQ4bq24buT4buU4bq0w4DEkOG7k8SQ4bq24buOSeG6tOG7k3jDg8SQ4bqya+G7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k0LhuqThu5NM4bqy4bqma+G7k8agceG7k0NyxJDhurLhu5Phu5Rz4buT4bqy4bulTOG7k+G6ssOS4bq04buTeMODxJDhurLhu5PEkOG6suG7q8SQauG7k0LhurJN4bua4bqgxJDhu5NC4bqyw4J54bqy4buTS+G7kOG7k8SQw7nEkOG6tuG7k+G7s+G7gsSQ4bq2a+G7k+G6skV0TOG7k3hyTGvhu5NMSnLEkOG6suG7k0zhurJN4buTROG6pMSQ4bqybOG7k1tN4bq+xJDhu5NM4bqy4bu1ReG7k8O9w4rhurThu5NLckzhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTTOG6snHhu5rhu5Phu7Phu4ThurThu5NM4burROG7k0PDguG7k+G7lHPhu5PhurJzxJDhurLhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k3nDknHhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5N4w4PEkOG6smzhu5PhurVKcsSQ4bqy4buTxqBNxJDhurbhu5Phu7Phu4JMa+G7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k0LhuqThu5NM4bqy4bqma+G7k8agceG7k0NyxJDhurLhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5N4w4PEkOG6smzhu5Miw4DEkOG7k8SoTXHEkOG7k0zhu6tEa+G7k3nhurLhurRx4buTS0Fr4buT4buz4buCxJDhurbhu5Phu5ThurTDgMSQ4buTTOG6tMSQ4bqy4buTTOG6suG7rcSQ4buT4buzxILhu5PhurLhurrhu5N5dUThu5NM4bqy4bux4bua4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTeOG6puG7k3nhur7hu5Phu7NHxJDigKbhu7LFqXnhu5N44bq0w4NMa+G7k3nhu63EkOG7k+G7s+G6oMSQ4buTxJDhurZx4bua4buTeUfhu5NLw4zhu5Phu5rhu5NM4bqg4buTQuG6suG6tOG7k+G7iOG6snJM4buT4bqy4bq0w4PEkOG7k0Thu4JM4buTTEpFxJDhurbhu5N5cnnhu5PDveG7sU3hu5PhurLhurTDg03hu5N5dcSQ4bqy4buTeHJF4buTTHLhurThu5Phu4jhurJyTOG7k3jDg8SQ4bqy4buT4buzxILhu5Phu7Phu47DjXnhu5NM4bqyw7lE4buTQuG6snJEa+G7k+G7s+G6tOG6ok3hu5NMSuG6puKAnWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bqv4bqyccSQ4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLHXhurTDsy/hu4jDsg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 14:35:00

QTO - Đã thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Tạo “lương hưu” cho người dân

Tạo “lương hưu” cho người dân
2019-10-04 05:31:27

(QT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Đặc...

Lớp học “i tờ” nơi rẻo cao Hướng Linh

Lớp học “i tờ” nơi rẻo cao Hướng Linh
2019-10-04 05:28:05

(QT) - Từ 2 tháng nay, hơn 40 học viên người đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 thôn khó khăn nhất của xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa độ tuổi từ 15- 60 tuổi cứ “ngày lên rẫy, đêm...

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trẻ

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trẻ
2019-10-03 06:16:36

(QT) - Với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu khoa học trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị”...

Nơi thắp lên niềm hi vọng cho trẻ khuyết tật

Nơi thắp lên niềm hi vọng cho trẻ khuyết tật
2019-10-03 06:13:18

(QT) - Sau chuỗi ngày đằng đẵng tìm cách giúp con, nhiều phụ huynh của trẻ khuyết tật ở huyện Hải Lăng đã lâm vào cảnh sức cùng, lực kiệt, buộc phải chấp nhận số phận. Niềm hi...

Nữ giám đốc tận tâm làm từ thiện

Nữ giám đốc tận tâm làm từ thiện
2019-10-02 06:49:12

(QT) - Nhắc đến Công ty TNHH Giang Loan, người dân Quảng Trị không chỉ biết đây là một công ty làm ăn uy tín, thành đạt trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, mà nhiều...

Cậu học trò đam mê sáng tạo

Cậu học trò đam mê sáng tạo
2019-10-01 06:40:47

(QT) - Với niềm say mê sáng tạo, em Dương Phúc Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã nghiên cứu chế tạo ra nhiều sản phẩm gắn liền với thực tiễn...

Sân chơi bổ ích của người cao tuổi

Sân chơi bổ ích của người cao tuổi
2019-10-01 06:33:20

(QT) - Đã hơn 6 năm nay, Câu lạc bộ (CLB) “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” là sân chơi bổ ích của những người cao tuổi (NCT) ở khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết