Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7luG7jeG7p+G7j+G6o2jhu4fhurbhuqN44buPbOG7m+G6o+G7ncSR4budw7LhuqN34bqp4budw7LhuqN4YuG7o+G6o3h24buJNy/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhODXhu65YNuG6oy3huqMmxanhu4/huqPhu5vhu7Vn4bqjeOG7j2p54bqjeGLhu6PhuqN3w6rhu53huqNn4buN4bun4buP4bqjZsO54bqjw7Vn4buNMuG6o+G7l+G7jeG7p+G7j+G6o2jhu4fhurbhuqPhu53hu49s4bub4bqjaeG6reG7m+G6o+G7m2rhuqN4w7Thu5vhuqN44buh4buPMuG6o+G7jXBn4bqj4buNceG7jzLhuqPhu53DsuG7jeG7j2rhu53huqNnw4F54bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4buNcGfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjxqHDgeG6reG6o3h5w7nhu4/huqN44buN4bqt4bud4buN4bqjeOG7jeG7j2t54bqj4bud4buPauG7nTLhuqPhu53hu43hu4/huqNpdeG7ncOyMuG6o0d5w7pn4bqjeOG7jeG7j+G6o+KAnFfhuqnhu53DsuG6o3hi4buj4bqjeHbhu4nhuqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5HigJ3huqPGoeG7geG7neG6o3jhu43DgeG6oybhu47hu47hu44y4bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do8SD4bqn4bqjeOG7j2vhu63huqN44bu1Z+G6o8ah4bqr4bqj4bub4buP4bud4buN4bqjZ+G7jcOB4budw7LhuqN34buP4bud4buN4bqjacO64budw7LhuqPEgmzhuqN3w4Fn4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqNn4bu34bqt4bqjeOG7jWvhuqPhu41t4bqjeHbhu4kzNy/hu604N3jhuq1mxqHDreG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhu5vhuq12w7Lhu4/hu50w4bqv4but4bqw4bqj4bqteXjhu6PhuqE4N3h2ODd4aDg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu6954bqt4budw7J4duG7jzPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncvxIPhuqfhurHhuqcv4bq34bqlaOG6t8Oj4bq1xIPhurXhurHhurV4xIPhurfhuq/DouG6s+G6p8ahxIMz4buV4butw7LhuqHhuqMvODcveGg4Ny94djg3eHY4N3hoODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThG4bqt4bud4bqjZ+G7jeG7k+G6o2li4buj4bqjR3nDumfhuqN44buN4buP4bqj4oCcV+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqN4duG7ieG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjJuG7meG7neG7jeG6o8ag4buP4bud4buN4oCd4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o2fhu43hur/hu5vhuqNn4bqpZ+G6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjaOG6oOG6o3jhu43hu4/huqNpbuG6o2fhu41w4bud4bqjduG6reG6o2fhuqln4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqNn4buf4bqjZ+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o2jhuqDhuqN44buN4buP4bqjZ+G6v+G7reG6o3jhu5Phu53hu43igIs3L+G7rTg3L3hoODcveHY4Ny944bqtZsahw604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFfhuq154bqjw7Lhu4Hhu53huqPhuqXhuqN44buN4bqp4budw7LhuqPhu63hu43huql44bqjacO64budw7LhuqNnecO6Z+G6o3jhu43hu48y4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu43huqNn4buf4bqjeHZq4bud4bqjxIMz4bq34bqvw6PhuqN44bqpZ+G6o8Oy4buPYzLhuqPhu53hu43hu5/hu5vhuqN44bqpZ+G6o8Oy4buPY+G6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o2jhuqDhuqN44buN4buP4bqjxILFqeG7j+G6o+G6s+G6scOj4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5sz4bqjWOG7jcOt4buj4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4bqjZ+G7t+G6reG6o2bhuq3hu53huqN4w7nhuqNn4buNw4FnMuG6o+G7r3nhuq3huqN44buNeeG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2fhuqln4bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buNMuG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjaOG6oOG6o3jhu43hu4/huqPhu53EkeG7m+G6o+G7neG6reG6tuG6o3jEkeG7ncOy4bqjxIJs4bqjd3ThuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o8SC4bqr4bqjZ+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsjLhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7n+G6o+G7reG7jeG7geG7neG6o+G6suG6o3hB4bur4budw7LhuqPEguG6q+G6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4buj4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7m+G7peG7j+G6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjaUHhu6ln4bqjZ+G6qWfhuqPDreG7m+G6o2nhu4F54bqjeEHhuqNn4buNw73huqN4dnDhu53DsjLhuqNn4buf4bqjeMO14bud4buN4bqj4buX4buNY+G6o3jhu43hu4/huqPEguG6q+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4buX4buNY+G6o+G7ncSR4budw7LhuqPhu53hu43DquG7neG6o3bDuuG7ncOyM+G6o1jDgOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNBxaln4bqj4bub4bunMuG6o+G7l+G7jeG6qXjhuqPEgnDhu53DsuG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7r3nhurZreOG6o2fhuqln4bqj4bq2annhuqNn4buBeeG6o2nhu6Hhu4/huqPhu41x4buP4bqjZ+G7t+G6reG6o2d5w7pn4bqjd3Thu53DsuG6o3jhu41BxrDhu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq2MuG6o2fhuqln4bqjw63hu5vhuqNpZOG6o+G7ncOy4buN4buPauG7neG6o2fDgXky4bqjxqHhuqvhu5vhuqN24bqt4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjZ+G7n+G6o8Oy4buP4bqp4bqjeHbhu5HhuqN44buN4buPa3jhuqN44buN4bqgZ+G6o2l04buP4bqjxILFqeG7j+G6o2nGsOG7j+G6o3d04budw7LhuqN44buN4bqgZ+G6o3jhu49v4budM+G6o0fhu7XhuqN44buNbjLhuqNn4buf4bqjw6LhuqcvxIPhurfhurPhuqN3Y+G7neG6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o2lieOG6o8Oy4buPY+G7j+G6o2fhur/hu63huqPhu4154bq2beG7neG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o2jhuqDhuqN44buN4buP4bqjZ+G6v+G7reG6o3jhu5Phu53hu40y4bqjeOG7jXnDumfhuqPhurPhuqPGoeG7meG7neG7jeG6o8SC4bqgZ+G6o2jhuqDhuqN44buN4buPMOG6o1dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjZmPhu6PhuqPEgm3huqPhu5tz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsjLhuqPDgeG7ncOy4bqj4but4buN4buf4bqjZuG7j2vhu53huqNpw7nhu4/huqPhu5fhu43DteG6o+G7jeG7h3nhuqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqPhu5fhu4/hu53hu43huqN4azHhuqN3Y+G7neG6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o3jhu43DquG7neG6o3jhu43hu49t4bud4bqjxILFqeG7j+G6o+G7m3Phu4/huqN4dkHGsOG7ncOyMeG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjaXXhuqNo4buz4budw7LhuqNo4bqr4bud4buN4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7jXBn4bqjeOG7h+G7rTHhuqN3Y+G7neG6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o2jhu7Xhu53DsuG6o2fhu7XhuqN34buP4bud4buN4bqj4buN4bujYnjhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjaXXhuqNn4buN4bun4buP4bqjeHbhu4nhuqPDreG7mzHhuqN3Y+G7neG6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o+G7reG7jeG7geG7neG6o+G7m2zhu5vhuqN44buP4bud4bqj4buNcGcz4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o2nhu58y4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7reG7jXThuqNJc+G7ncOy4bqj4buM4bqr4bqjZ+G7n+G6o8SD4bqz4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5sx4bqj4buNeeG6tm3hu53huqNYduG7j2154bqj4bus4buN4buj4budw7LhuqNn4buf4bqj4bqn4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5sx4bqj4buNeeG6tm3hu53huqNH4bqt4bub4bqjxqDDuuG6o2fhu5/huqPEg8Oj4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5sx4bqj4buNeeG6tm3hu53huqMm4buZ4bud4buN4bqjxqDhu4/hu53hu43huqNn4buf4bqjxIPEg+G6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bubMeG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4buMY+G7j+G6o8agxJHhu53DsuG6o2fhu5/huqPEg8Oj4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5sx4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPDkuG7j+G7o+G6o8ag4buP4bud4buN4bqjZ+G7n+G6o+G6s+G6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bubMeG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4buMQcWp4budw7LhuqPhu4zhu6PhuqnhuqNn4buf4bqj4bqx4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5sx4bqj4buNeeG6tm3hu53huqNJ4bqt4buXdnPhu53DsuG6o2fhu5/huqPEg+G6teG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bubMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThGw7XhuqN44buNQeG6o1jhu5Phu53hu43huqNp4buj4bqr4bud4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o+G7luG7jeG6qeG7neG7jeG6oybhu7ky4bqj4bus4buN4buf4bqjWHZB4bur4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqjZ+G7jeG7k+G6o2li4buj4bqjR3nDumfhuqN44buN4buP4bqj4oCcV+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqN4duG7ieG6o+G7rnlj4budw7LhuqNYduG7keKAneG6o8ah4buB4bud4bqjeOG7jcOB4bqjJuG7juG7juG7jjLhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqfhuqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4MOG6o+KAnCbFqeG7j+G6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o2lB4bupZ+G6o8Oy4buP4bqt4buj4bqjxqHhuqvhuqNn4bun4bqj4buveeG6reG7neG6o3jhu41BxrDhu53DsuG6o3h24bqgZzLhuqNG4bqt4bud4bqjWOG7jUHGsOG7ncOy4bqjxILhu7XhuqNY4buT4bud4buN4bqjaeG7o+G6q+G7neG6o2lk4bqj4but4buNdOG7j+G6o+G7jeG7qeG7reG6o8SCxanhu4/huqPGoOG7j2rhu53huqPhu43hu49t4but4bqjZ+G6qWfhuqPhu4zDuuG7j+G6o+G7luG7jeG7o+G6reG6o+G7jXBn4bqjxILhuqvhuqPhu5bhu5nhuqN44buNeeG7h3gy4bqjSeG6q+G7j+G6o+G7rOG7jeG6qXjhuqN44buN4bqt4bud4buNWHZ54bq2bOG7neG6o+G7jcO04bud4buN4bqjeOG7k+G7neG7jTLhuqNG4bqp4buj4bqj4buueWPhu53DsuG6o1h24buRMuG6o1fhu6vhuqPDkuG7j+G6qeG7o+G6o2jhu7Vn4bqjxILhuqvhuqNJ4bqr4buj4bqjeGLhu6PhuqN4eeG6tmrhu53huqN4dnnhurZs4bud4bqjd8OqeeG6o3bDuuG7ncOy4bqjeHZq4bud4bqj4bquw61md+G7j3jDreG6o1jhu5Phu53hu43huqNp4buj4bqr4budMuG6o+G6rsOtZnfhu494w63huqNX4bur4bqjw5Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6o8SC4bqr4bqjSeG6q+G7o+G6o3hi4bujMuG6o2fhuqln4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeOG7j23hu53huqN44buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7neG6o2li4buP4bqjZ+G7jcO94budw7LhuqPEgmzhuqNnecO6Z+G6o3jhu43hu48y4bqj4but4buNw7nhuqNm4buPa+G7neG6o2lr4bud4bqjZ+G6qWfhuqPhu53hu43huqvhuqN4dkHGsOG7ncOyMuG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o2bDuuG6o2nhu6Phuqvhu50y4bqjacO64buP4bqjxILhuqvhuqNpc+G7ncOy4bqjaWPhu6PhuqNn4bqpZ+G6o2bhu4dn4bqj4but4buN4bu14bqj4buNeeG6tuG7neG7jTLhuqN44buN4buB4bq24bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o+G7neG7jcOp4bub4bqj4buX4buNeeG6tmvhu53huqPhu5fhu43DtWfhu40y4bqjacO64budw7LhuqPEguG7j2rhu53huqNn4bqpZ+G6o8Ot4bub4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o8ahw4Hhuq3huqN4ecO54buP4bqjZ+G7n+G6o+G7neG7j2zhu5vhuqNp4bqt4bub4bqj4bubauG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4buj4bqj4bud4buN4buPbXjhuqN4w7Thu53hu43huqPhu41B4bur4budw7LhuqPDgeG7ncOy4bqjZ3nDumfhuqN44buN4buPM+G6o+G7nGt54bqj4bud4buNQeG6o3h2QcWpZ+G6o2nDquG6tjLhuqNn4bqpZ+G6o2ls4bqjeOG6q+G7j+G6o2nhuq3huqPhu63hu43hu4Hhu53huqN44buNbuG6o+G7jeG7j23hu53huqPhurLhuqN4QeG7q+G7ncOy4bqjxqHhuqvhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN44buNw7ThuqPhu43hu49t4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjaUHhu6ln4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4bqjZ+G6reG7o+G6o+G7jeG7p+G7neG6o8SCbOG6o3jDteG7neG7jeG6o+G7l+G7meG6o3jhu4154buHeDLhuqPhu43hu49teeG6o+G7r3ljMuG6o+G7l+G7jWPhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjxILhu4fhu53huqPhu43huqvhu53hu43huqPEguG6q+G6o8OB4budw7LhuqNo4bu14budw7LhuqPEguG6q+G7o+G6o3jhu43huqBn4bqjeGsz4bqj4buM4buBeeG6o+G7jWt44bqj4bqy4bqjeEHhu6vhu53DsuG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhuqln4bqjw63hu5vhuqNpbHnhuqPhurB54bq/eOG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4w4DhuqN44buN4bqgZ+G6o3jhu49v4bud4bqjZ3nDumfhuqN3dOG7ncOyMuG6o3jhu41u4bqj4buN4buPbeG7neG6o3fhuqDhuqNp4bqt4bub4bqj4bubajLhuqPhu5fhu43huqnhu5vhuqPhu63hu43huqnhuqNn4bu34bqt4bqjeOG7jeG6reG7neG7jeG6o3jhu43hu49reeG6o+G7neG7j2rhu50y4bqj4bud4buN4buP4bqjaXXhu53DsuKAnTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4SeG6reG7m+G6o+G7m2rhuqPhu53DsuG7jeG7j2rhu53huqNnw4F54bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4buNcGfhuqN4w4DhuqPhu53hu41xMuG6o8Ot4bub4bqjSEHhu6fhu53DsuG6o+G7rOG7jcO9Z+G6o+G7jOG7j2t5MuG6o+G7jXBn4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o8ahxanhu63huqPEg+G6r+G6o1fhu4/hu53hu40y4bqjWHZBxrDhu53DsuG6o1jhu4zhu6xY4bqjR+G7jXnhurZq4bud4bqjxqBq4bqj4buueeG6suG6o0lz4budMuG6o3jhuqln4bqjw7Lhu49j4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu53EkeG7m+G6o8ah4buPauG7neG6o3jhu7Vn4bqjZ+G7n+G6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjZ+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o2jhuqDhuqN44buN4buPMuG6o+G7ncSR4bub4bqj4bud4bqt4bq24bqj4buM4buPa3nhuqNpZOG6o2jhuqvhu53hu43huqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7neG6o+G7ncOy4buN4buPauG7neG6o2fDgXky4bqjd+G6qeG7ncOy4bqjeGLhu6PhuqPEguG6q+G6o2fhu43hu6PhuqN24bqt4bqjacaw4buP4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPigJzhu4xt4bqjeOG7jXThu53DsuG6o3h2deG7ncOy4bqjZ8Oq4bq24bqjZ3Phu53DsuG6o+G7ncOy4buNbeG6o2fhuq3hu6PigJ0y4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjaOG6oOG6o3jhu43hu4/huqN44buNecO6Z+G6o8ah4buZ4bud4buN4bqjxILhuqBn4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqNmY+G7o+G6o8SCbeG6o+G7m3Phu4/huqN4dkHGsOG7ncOyMuG6o8OB4budw7LhuqPhu63hu43hu5/huqNm4buPa+G7neG6o2nDueG7j+G6o+G7l+G7jcO14bqj4buN4buHeeG6o8SC4bqr4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o3hrM+G6o1dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqjZ+G7t+G6reG6o8Ot4bub4bqj4bud4buNw6nhu5vhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o+G7m3Phu4/huqN4dkHGsOG7ncOy4bqjZ+G7n+G6o+G7l+G7jWPhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjeOG7jXnhuqN44buN4buH4but4bqjZ+G6qWfhuqN44buNc+G7ncOy4bqjd3ThuqN34buP4bud4buN4bqjeHZB4bur4budw7LhuqN4dOG7j+G6o0F54bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7m8O6eOG6o3d04bqjxqHhu6Ni4buP4bqjZ8Oq4bq24bqjaW7huqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buNY+G6o+G7ncSR4budw7LhuqN44bqg4bqj4bqw4bqi4bqjxqHDteG6o2bhu49r4bud4bqjZ3ThuqNmw6nhu53DsuG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o+G7jXBn4bqj4bub4bqp4bq2M+G6o0fhu43hu4/huq3huqN34buJ4bqjxIJs4bqjxqHDteG6o2jhu6PhuqPGoeG6oOG6reG6o2fhu41w4bud4bqjaWzhuqN44bqr4buPMuG6o+G7jOG7j2t54bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reDDhuqPigJzDjeG7m+G6o2lB4bupZ+G6o2bhu49reDLhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjaOG7o+G6o2Phu53hu43huqPhu41B4bur4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjZuG7j2vhu53huqNpw7nhu4/huqPhu5fhu43DteG6o+G7jeG7h3nhuqPhu51q4bud4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhu51z4budw7LhuqNow6rhu53huqPDsuG6ueG7reG6o3bhur944bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7neG6o3h24buj4budw7LhuqPEguG7j21n4bqjeHZ14budw7LhuqPEguG6q+G6o2fhu43EkeG7m+G6o3fhu59n4bqj4bubw7p44bqjd3ThuqPDsuG7j3Thu53DsuG6o+G7jeG7o+G6reG6o+G7neG7jUHhuqPhu43hu6Phuq3huqPGoeG7jzLhuqPhu43hu6Phuq3huqPGoeG7o+G6reG6o+G7l8Oo4bud4oCm4bqjV2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPhu5vhuqvhuqPDreG7m+G6o+G7ncOy4buN4buPauG7neG6o2fDgXnhuqNn4buf4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNBeeG6o2nhu49u4bub4bqjxIJB4bupeOG6o3h2w7rhu4/huqPhu53hu41B4bqjZ+G7n+G6o3jhu41u4bqj4buX4buPbuG7m+G6o3fhu6Phuql44bqjeHRn4bqjacO64bqjd+G7j+G7neG7jeG6o3h2QeG7q+G7ncOyMuG6o+G7l+G7jWPhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjduG6reG6o+G7jeG7o+G6reG6o+G7q+G6o3jhu43huqBn4bqjxILhu4d44bqjZsOp4budw7LhuqNn4bqpZ+G7jeG6o3jDtWfhu43huqPhu43hu6nhu63huqPhuq/huqNnc+G7ncOy4bqj4budw7Lhu41t4bqjeEHFqeG7j+G6o+G7reG7jXnhu53huqN3QeG7p+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqPhu53hu41x4bqjw7Lhu49weDLhuqN34bqi4bqjaOG7teG7ncOy4bqjZ2Phu5vhuqNm4buPa+G7neG6o2nDuuG6o+G7g+G7m+G6o2nhur944bqj4buX4buPbnnhuqNp4buj4bqjaeG7j23hu53huqNoeeG7ncOy4bqjeOG7jeG6reG6tuG6o3jhu41r4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7l+G7j2554bqjaeG7o+G6o2nhu49t4bud4bqjeHbhu6sy4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu41t4bqjeOG7jXThu53DsuG6o2bhu5/hu53huqPhu63hu43DquG7neG6o2jhuqDhuq3huqN4dmrhu53huqNnY+G7m+G6o2bhu49r4bud4bqj4buddeG7ncOy4bqjacO64bqjZ+G7jeG6v3jhuqNo4buP4bud4buN4bqjaEHhu7Hhu53DsuKApjLhuqPhu41t4bqjeOG7jXThu53DsuG6o3h2deG7ncOy4bqjZ8Oq4bq24bqjZ3Phu53DsuG6o+G7ncOy4buNbeG6o2fhuq3hu6PhuqN3xKnhuqPDsuG7j8O94but4bqj4budw7JBxrDhu4/huqPhu51z4budw7LhuqNow6rhu53huqPDsuG7j2Phu5vhuqN4dOG7j+G6o2nhuq3huqNn4buN4buP4bqj4but4buNw7XhuqNp4buBeeG6o3hB4bqj4bud4buNw6rhu53huqNnc+G7ncOy4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqj4buveeG6qeG6o3h2w7Thu53hu43huqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o2fDquG6tuG6o3h2deG7ncOy4bqjxILhu4Xhu53huqNpQeG7qWfhuqN4dOG7j+G6o0F54bqj4buN4buf4bqt4bqj4bub4bqr4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4but4buNY+G7j+G6o+G7reG7jeG7teG6o3jhu415w7pn4bqj4buveeG6qeG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjxILhuqvhu6PhuqPhu5tz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o3jhuqDhuqPhu53hu43hu49q4bud4oCdMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu4zhuq3hurbhuqPhu53hu41B4bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buN4bqj4oCcI+G7ncOy4bqjaOG7teG7ncOy4bqjZ+G7jeG6v+G7m+G6o3h2ZWfhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu5vhuqPhu6zhuqxXR+G6rMag4oCd4bqjZ+G7t+G6reG6o8Ot4bub4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o1fhu6fhu53huqPhu4zhuqsy4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjxqHFqeG7reG6o8SD4bqv4bqs4bqvMuG6o1h2Qcaw4budw7LhuqNY4buM4busWOG6o0fhuq3hu5vhuqPGoMO64bqjZ+G7ueG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqj4budw7nhu4/huqNm4buHeDLhuqPhu5vhuq3hu53DsuG6o3jDteG7neG7jeG6o8OB4budw7LhuqNo4bu14budw7LhuqNn4bqt4bujMuG6o8Oy4buPw73hu63huqNn4bqpZ+G6o3jhu43hu4HhurbhuqNnc+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o8SC4buPbWfhuqNn4buN4bq/4bub4bqjaeG7j27hu5vhuqNn4bqpZ+G6o2bhuqvhu4/huqN44buN4buP4bqjeHZlZ+G6o+G7ncOy4buN4buPbeG7m+G6o+G7m8O6eOG6o2fhuqln4buN4bqj4buX4buN4bqpZ+G7jeG6o+G7r3nhuq3hu50y4bqj4bud4buN4bqt4bud4buN4bqjZ+G7jeG7n+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhurDhuqlnM+G6o+KAnOG7rOG7jeG7geG7neG6o+G7m2zhu5vhuqN34bqi4bqjaOG7teG7ncOy4bqjeHZq4bud4bqj4buNbeG6o2nhu49seeG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o+G6rOG7nWh24buj4buPaOG6o8Oy4buPw73hu63huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jhu7Phu53DsuG6o2fhu5/huqN44buNbuG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o2nhuqnhu63huqPhuqnhu53huqNmw6nhu53DsuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4buNw7Thu53hu43huqN44buNw4Fn4bqj4bud4buNQeG6o3dn4bqt4budMuG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o3h24bqgZ+G6o3jhu49r4butMuG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o+G7r3nhuq3huqNmY+G7ncOy4bqjeMO14bud4buN4bqjw43hurBnw63GoTLhuqN4w4DhuqNp4buf4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNo4buz4budw7LhuqNn4buf4bqjeOG7jW7huqNn4buN4bq/4bub4bqjaeG7j27hu5vhuqPhu5tw4buP4bqjxqHDvWcy4bqj4bubcOG7j+G6o+G7neG7p+G7j+KAnTLhuqPhu4zhuqvhuqNn4buN4buP4bqt4bqjd+G7ieG6o8SCbOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNBeeG6o2nhu49u4bub4bqjZ+G7t+G6reG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqj4but4buN4buB4bud4bqj4bubbOG7m+G6o3jhu4/hu53huqPhu41wZ+G6o2jhu6PhuqPhu5vDtOG7neG7jeG6o3fhuqnhu53DsuG6o2fhu41rM+G6o0fhu7nhu53DsuG6o3jhu43DreG7o+G6o+G7jOG6qzLhuqNnecO6Z+G6o3jhu43hu4/huqPGoeG6q+G6o3fDquG7neG6o2fhu43hu6fhu4/huqNmw7nhuqPDtWfhu40y4bqjxqHhuqvhuqNn4bun4bqj4buNw7rhu4/huqNpbuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o3h24buJ4bqjaeG6reG7m+G6o+G7m2rhuqN34bqp4budw7LhuqN4YuG7o+G6o+G7neG7jUHhuqPDreG7m+G6o2fhu5/huqN44buNbuG6o8Oy4bq54but4bqjw7Lhu7Ey4bqjeHZj4buP4bqj4budw7Lhu43hu49t4bubMuG6o3jDgOG6o2nhu5/huqPhu53DsuG6q+G6tuG6o2fhuqvhu53DsuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu4154bq24bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu43hu6fhu53huqPhu53Dg+G6reG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqN34bqp4budw7LhuqPhu5fhu49r4budMuG6o2dz4budw7LhuqN4dsO04bud4buN4bqj4budw7Lhu43hu49q4bud4bqjZ8OBeeG6o+G7jcODeeG6o8O1Z+G7jTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7ueG7ncOy4bqjeGLhu4/huqNHecO6Z+G6o3jhu43hu4/huqPigJxX4bqp4budw7LhuqN4YuG7o+G6o3h24buJ4bqj4buueWPhu53DsuG6o1h24buR4oCd4bqjxqHhu4Hhu53huqN44buNw4HhuqMm4buO4buO4buOMuG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg+G6pzLhuqNpZOG6o+G6sHnhur944bqj4buN4buPbeG7neG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4bud4buNw6rhu53huqN4dOG6o+G7m8Wp4buP4bqjxqHhuqvhuqNn4bqpZ+G6o8Ot4bub4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjZuG7h2fhuqN44buPbnnhuqPhu41wZzLhuqPEgsWp4buP4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu40y4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPhu43Dg3nhuqPDtWfhu43huqPEguG6q+G6o3jhu43hu49reOG6o3jhu43huqBnMuG6o2lB4bupZ+G6o+G7jcO64buP4bqjaXXhu53DsuG6o2fhu43hur/hu5vhuqN44buN4buP4bqj4buX4buNw63hu53huqPhu53DsuG7qeG7j+G6o8SC4bqr4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4bqjZ+G6reG7o+G6o8SCbOG6o+G7l+G7jWPhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjeEHhuqNoeeG6tjLhuqN34bqp4budw7LhuqN4YuG7o+G6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjeMOA4bqjxqHDgeG6reG6o3h5w7nhu4/huqPhu53hu43hu4/huqNpdeG7ncOyM+G6o0nhu49u4bud4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu53hu41B4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPigJxHdOG7j+G6o8Oy4buPZOG6o8OyYuG7o+G6o2bDqeG7ncOy4bqjd8OBZ+G6o+G7nUHFqWfigJ3huqNn4bu34bqt4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqjWOG7jeG7keG6o1jhu43huq3hu53hu43huqNY4buNY+G7ozLhuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqNYdkHGsOG7ncOy4bqjWOG7j2554bqj4buNcGfhuqNJc+G7ncOy4bqjw5Lhu4/huq3hu53DsjLhuqNY4busM+G6o0lz4budw7LhuqPhu4zhuqsx4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPigJxY4buH4bud4bqjaOG7teG7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqPEguG7h3jhuqPGoeG7j2154bqj4but4buNa+G6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o2lu4bqjeGLhu6PhuqN24bqt4bqjeOG6qWfhuqPhu63hu43hu4Phu5vhuqPhu53DsuG7jW3huqN44buNeeG7h3jigJ3huqNn4bu34bqt4bqj4bud4buN4buf4bub4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqj4buW4buN4bqp4bud4buN4bqjR+G7jeG7jzLhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqjWOG7jeG7keG6o1jhu43huq3hu53hu43huqNYw70y4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjWHZBxrDhu53DsuG6o1jhu49ueeG6o+G7jXBn4bqjR+G6reG7m+G6o+G6rOG7nTLhuqPhu4154bq2beG7neG6o0fhuq3hu5vhuqPGoMO6MeG6o3dj4bud4bqj4but4buN4buD4bub4bqj4oCcRsOBZ+G6o3h24bqt4bud4buN4bqj4bubw7p44bqjeOG7jeG7o+G6qeG7ncOy4bqjJuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4oCd4bqjaUHhu6ln4bqjxqHhuqvhu5vhuqN4w4DhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqj4budw7J54bq2auG7neG6o8ah4buPbXnhuqN44bqp4buP4bqjZ+G7jWsy4bqjeOG7jcOq4bud4bqjeOG7jeG7j23hu53huqPEgsWp4buP4bqj4bubc+G7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqPhu5zDsnnhurZv4bud4bqjWOG7jeG7keG6o+G7muG6puG6o0h54budw7Iy4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjWHZBxrDhu53DsuG6o1jhu49ueeG6o+G7jXBn4bqjeOG7jeG7keG6o3h24bq/4bud4bqj4buWdnPhu53DsuG6o+G7lsah4bqt4budw7LigKY3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jcOt4buj4bqj4bus4buN4buf4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqjWUbhu5xI4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqPhu655w6rhu53huqNH4buNw7Xhu53hu40y4bqjWHZB4bur4budw7LhuqNG4bqt4bud4bqjR+G7jeG7k+G6o2li4buj4bqjZ3nDumfhuqN44buN4buPMuG6o0d5w7pn4bqjeOG7jeG7j+G6o+KAnFfhuqnhu53DsuG6o3hi4buj4bqjeHbhu4nhuqPhu655Y+G7ncOy4bqjWHbhu5HigJ3huqPhu5fhu41z4budw7LhuqNn4buN4buT4bqjxqHhuqvhuqPhu53hu6fhu4/huqNpbuG6o3jhu43huq3hu53hu43huqN44buN4buPa3nhuqPhu53hu43hu4/huqN4duG7o+G7ncOy4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o3jhu43hu6Nj4bqj4bubZOG7neG6o+G7neG7j2zhu5vhuqNp4bqt4bub4bqj4bubauG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4bujMuG6o+G7ncOy4buN4buPauG7neG6o2fDgXnhuqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu41wZ+G6o+G7m+G6q+G6o3jhu41z4budw7LhuqPhu6954bqt4bqjaeG7n+G6o2fhuqln4bqjw63hu5vhuqNn4buh4bud4bqjaUHhu6ln4bqjw7LhuqLhu4/huqPDsmXhu5vhuqNBxaln4bqj4bub4bunMuG6o+G7l+G7jeG6qXjhuqPEgnDhu53DsuG6o3h24buj4budw7LhuqN44bqpZ+G6o+G7reG7jeG7g+G7m+G6o2fhu7fhuq3huqPhu5vDtOG7neG7jTPhuqNJdeG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjaWzhuqPhu53DsuG7jeG7keG6o3h24buj4budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqPDsuG7j+G6reG7neG6o3jFqeG7j+G6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7rTLhuqNn4bqpZ+G6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjxqHhu49q4bud4bqj4buveeG6reG7neG6o3jhu49r4but4bqjeOG7tWfhuqPhu43hu6XhuqN4duG7qTLhuqN4YuG7o+G6o2nhu49seeG6o+G7l+G7j23hu53huqNpbuG6o2fhuqln4bqjw63hu5vhuqPhu63hu43huql44bqj4buNeeG6tuG6o+G7l+G7jWPhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O04bud4buNMuG6o3jEkeG7ncOy4bqjZ0HGsOG7ncOy4bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7nTLhuqN4eeG6tmrhu53huqNoQeG7p+G7ncOy4bqjaeG7j27hu53huqPhu43DtOG7neG7jeG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNn4bqp4bqj4bud4buNw6rhu50y4bqj4bud4buN4buf4bub4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2PhuqNp4bujYnjhuqPDsuG7j2Phu4/huqN4duG7o+G7ncOy4bqjZ3nDumfhuqN44buN4buP4bqjZ+G7ueG7ncOy4bqj4bud4buNQeG6o3h2QeG7ncOy4bqjZuG6q+G6tuG6o2fhuqln4bqjd2Phu53huqPhu63hu43hu4Phu5vhuqNnecO6Z+G6o3jhu43hu4/huqNn4bu34bqt4bqjZ+G6qWfhuqPhu53EkeG7m+G6o8Oy4buPw73hu63huqNn4bqpZ+G6o8Ot4bub4bqj4buX4buN4bun4buP4bqj4budw7J5deG7neG6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4bujMzMz4bqjWMOA4bqjaeG7nzLhuqPhu53DquG7ncOy4bqjZ+G6reG7o+G6o3jDteG7neG7jeG6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqNn4bu34bqt4bqjZ3nDumfhuqN44buN4buPMuG6o2lB4bqt4bqj4but4buN4buj4budw7LhuqN4duG6q+G7o+G6o3fhuqnhu53DsuG6o3hi4buj4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNn4bqr4budw7LhuqN3w6p54bqjdsO64budw7Iy4bqjxqHhuq3hu53huqN4ceG6reG6o3h24buj4budw7LhuqPhu53hu43huqvhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqjxILhuqvhuqN44buj4bqr4bud4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu4zhuqvhuqNYduG6reG7ncOyNy/hu604


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nơi thắp lên niềm hi vọng cho trẻ khuyết tật

Nơi thắp lên niềm hi vọng cho trẻ khuyết tật
2019-10-03 06:13:18

(QT) - Sau chuỗi ngày đằng đẵng tìm cách giúp con, nhiều phụ huynh của trẻ khuyết tật ở huyện Hải Lăng đã lâm vào cảnh sức cùng, lực kiệt, buộc phải chấp nhận số phận. Niềm hi...

Nữ giám đốc tận tâm làm từ thiện

Nữ giám đốc tận tâm làm từ thiện
2019-10-02 06:49:12

(QT) - Nhắc đến Công ty TNHH Giang Loan, người dân Quảng Trị không chỉ biết đây là một công ty làm ăn uy tín, thành đạt trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, mà nhiều...

Cậu học trò đam mê sáng tạo

Cậu học trò đam mê sáng tạo
2019-10-01 06:40:47

(QT) - Với niềm say mê sáng tạo, em Dương Phúc Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã nghiên cứu chế tạo ra nhiều sản phẩm gắn liền với thực tiễn...

Sân chơi bổ ích của người cao tuổi

Sân chơi bổ ích của người cao tuổi
2019-10-01 06:33:20

(QT) - Đã hơn 6 năm nay, Câu lạc bộ (CLB) “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” là sân chơi bổ ích của những người cao tuổi (NCT) ở khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố...

Dành trọn tình yêu cho quê hương

Dành trọn tình yêu cho quê hương
2019-09-28 07:47:08

(QT) - Bước ra từ cuộc thi Người mẫu nam Việt Nam (Mister Việt Nam) 2019 với danh hiệu Á quân 1, chàng trai người Quảng Trị TRẦN QUANG THẮNG đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng...

“Cột điện nở hoa”

“Cột điện nở hoa”
2019-09-28 07:41:43

(QT) - Không quản ngại vất vả, những ngày qua, nhiều bạn trẻ ở thành phố Đông Hà đã chung tay, góp sức làm cho “Cột điện nở hoa”. Mô hình mới mẻ do Thành đoàn Đông Hà phối hợp...

Con nào cũng là con

Con nào cũng là con
2019-09-28 07:17:30

(QT) - Con trai, con gái, con nào cũng là con, con nào cũng được bố mẹ yêu thương như nhau. Đó gần như là một điều hiển nhiên, thế nhưng trong cuộc sống hiện nay, dù công nghệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết