Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6ple2rDveG6v+KAnHfhurjhuq554bul4bq/4bun4bq4QuKAneG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu495xJEv4bun4buHZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4bum4bud4buLxqHDqmVjKXtk4bq/LeG6v+G7lGvDveG6v+G7p8WpdXjhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur9j4buU4bumOeG7pmThur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/d8Sp4bq/d8O9asWp4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G7lWvDveG6v+G7p8WpdXjhur/GocO94bq/eeG7p8Sp4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/eMSp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/d8OK4buL4bq/4buX4bun4bu3eeG6v3jhurrhu5fhur/hu5vhu7N54bul4bqp4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G7m+G7s3nhu6Xhur/huqThu6dE4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhu6dC4bq/eeG7p+G7keG6pOG6v+G7l0Xhu4vhur944bupeeG7p+G6q+G6v+G7msOz4buX4bq/4buVxal04bqq4bqp4bq/4bqq4bq84bq/eW144bq/4buD4buB4buHw63huqnhur954bunxKnhur954bq44bqw4buX4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur944bqi4bqq4bq/4bqk4bunw7R54bq/4buX4bunxanhur/huqThu6fGsOG6v+G7m+G7s3nhu6Xhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bqqw4rhur954bulQkZ0eeG6v+G7p2954bul4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v+G7m2zhur/huqpqw73hur/huqrhu6dxeOG6v+G7m+G6onnhu6Xhur93w4rhu5fhur/hu5t14bq/eeG7pcSpRuG6v+G7l8SpeeG7peG6v+G6quG7p0Lhur/hu6dD4bqq4bq/eeG7p8Wpc0Lhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhuqvEkS/huqRlxJHhuqrhu4vhu5V34bud4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDqnjhu4vhuqzhu6XFqXnhuqfhu4PhuqThu4Thur/hu4tC4bqqw73DqmXEkeG6quG6rGXEkeG6qsahZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqmQuG7i3nhu6XhuqrhuqzFqeG6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4fDrOG7hcOsL2bDrcahZ+G7gWfhu4Xhu4fhu4Np4bqq4buHZuG7g2nDreG7hXfhu4fhuqvhu6/huqThu6XDquG6vy9lxJEv4bqqxqFlxJEv4bqq4bqsZcSR4bqq4bqsZcSR4bqqxqFlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7lGvDveG6v+G7p8WpdXjhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur/hu6dCRnR54bq/N+G7rXnhu6fhur9Xxal54bun4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu5ThurhC4bq/4bubxal0eeG6v+G7p0JGdHnhur/hu4Zz4bq/4bqq4buReeG6v+G6quG6vHnhu6Xhur/hu6fhuqLhur/GoeG7j3nhur/hu5t14bq/4buG4buReeG6v+G7m+G6onnhu6Xhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur94QuG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54oCLxJEv4bqkZcSRL+G6qsahZcSRL+G6quG6rGXEkS/huqrhu4vhu5V34budZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bun4budw73hur924bunw71reeG6v2bhur/hu5rFqXNC4bq/4buD4bq/V0Lhu5Hhuqrhur/hu5Rrw73hur/hu6fFqXV44bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4buD4buB4buHZuG6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v8ah4buPeeG6vzfFqXThuqrhur9Z4buLeOG6v+G6quG6vOG6v+G7m0Xhur/hu4dn4bq/4bqqQsODxanhur/huqrhuqzhurThur93cXnhur/hu4bEqeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/huqrhu6dC4bqi4buX4bq/4bubw4DFqeG6v+G6quG6uOG6snnhu6Xhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4buVbuG6quG6v+G7lULhuqLhu5fhur/hu5tzQuG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bqqw4rhur954bulQkZ0eeG6q+G6v1nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/4bqocOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7p+G6uOG6tHnhu6Xhur/hu4Phur/hu5fhu6dy4bq/4bub4bqi4bq/4bun4bq4QuG6v+G6quG6rMaw4bq/4buGxKnhur/huqrhur7hur/huqpCw7Xhuqrhuqvhur974bun4budw73hur/huqZCRuG6v+G7m+G7q3nhu6fhur/hu6fFqXR54bq/4bunxKl54bun4bqp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G6qsOK4bq/eeG7pUJGdHnhur/huqhw4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bun4bq44bq0eeG7peG6v+G7l+G7p3Lhur/hu5vhuqLhur/hu6fhurhC4bq/4bqq4bqsxrDhur924bunxanhur/hu5tF4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bqp4bq/4bqq4bq64buX4bq/d8Sp4bq/4bqocOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7p+G6uOG6tHnhu6Xhur934bq44bqueeG7peG6v+G7p+G6uELhur924bunxanhur/huqrhurDFqeG6v+G6qkLDg8Wp4bq/eeG7peG7p+G7seG6v+G7p+G6uELhur9jeeG7gOG6v+G7m0Xhur9nZ+G6v+G6qkLDg8Wp4bqp4bq/eeG7i3jhur/hu5tF4bq/aOG7geG6v+G6qkLDg8WpZOG6q+G6v+G7psO9w7Phu5fhur924bunxanhur/hu5tF4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bqp4bq/eXJC4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G6qsOK4bq/eeG7pUJGdHnhur/hu5fhu7Phur954bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3Xhur/hu6fhurjhurR54bul4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4buXw7XhuqThur/hu4fhur93w7R54bqr4bq/4buaw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhuqnhur/huqrhurzhur954bulxKlG4bq/4buHL+G7hy/hu4Phu4Hhu4fDreG6qeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/4bqocOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3nhu6fEqeG6v3nhurjhurDhu5fhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G6qsWpc3nhur/hu5vhu7N54bul4bqr4bq/4buWxJDhur/huqrhu6d14bqp4bq/eeG7p8Sp4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4buF4buB4bqz4bq/4bqk4bunxrDhur/hu5vhu7N54bul4bq/4bubw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G6qsOK4bq/eeG7pUJGdHnhur/huqrhu6dC4bqi4buX4bq/4bun4bqi4bq/eeG7peG7p8Oow73huq3hur954bunxKnhur954bq44bqw4buX4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu4Nn4bqz4bq/4bqk4bunxrDhur/hu5vhu7N54bul4bq/4buG4bqwxanhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bqqw4rhur954bulQkZ0eeG6v+G6quG7p0LhuqLhu5fhur/hu6fhuqLhur/hu5fhu5F54bq/eeG7peG7p8Oow73huq3hur/hu4bEqeG6v3nhu6fEqeG6v3nhurjhurDhu5fhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7h+G7geG6s+G6v+G6pOG7p8aw4bq/4bub4buzeeG7peG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7p+G6suG6pOG6v3bhu6fhu4nhu5fhuqvhur9Y4bq64buX4bq/4bub4buzeeG7peG6v+G7p2954bul4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v+G7lW954bul4bq/4buD4buD4bqz4bq/eOG6uuG7l+G6v+G6quG7p0Lhur954bun4buR4bqk4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v8ahw73hur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/huqrDiuG6v+G7l+G7p+G7t3nhuqvhur97Qkbhur954bunxalxeeG6qeG6v3jhurrhu5fhur/huqrhu6dC4bq/eeG7p+G7keG6pOG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur924bunw4F54bul4bq/4bqq4bunw7XhuqThur/hu6fhuq554bq/4buX4bunQuG7k3nhur/hu6fhuqLhur954bul4bunw6jDveG6v3nDgXnhu6Xhur/huqrhu6fDgXnhur9j4bqqw4DFqeG6v+G6quG7p8WpdULhur/huqrhu6dC4bq/eeG7p+G7keG6pOG6v2nhu4Hhu4Hhur954bul4bun4bupeeG6v+G7m+G6oHnhu6Uv4bqq4bun4buJeeG7pWThuqvhur9Z4bun4bq44bq/4buG4buRRuG6qeG6v3jhurrhu5fhur/hu5vhu7N54bul4bq/4bqq4bunw7XhuqThur954bunw7Xhuqrhur93xKnhur/hu4dnZuG6q+G7geG7geG7geG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur94xILFqeG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur/hu4bEqeG6v3jhurrhu5fhur/hu5vhu7N54bul4bq/4buX4buz4bq/4bqq4bundeG6v+G6quG7p+G7i0bhur/hu5vDg8Wp4bq/4bqq4bun4budw73hur93w4rhu4vhur/hu5fhu6fhu7d54bq/4buXReG7i+G6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+KApsSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple+G7p+G7ncO94bq/4bqow4Dhur93xal0QuG6v+G6quG7p8OAeeG7peG6v3Zx4bq/4buXReG7i+G6v+G7lGvDveG6v+G7p8WpdXjhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur8pQmt54bul4bq/e+G6rOG7q+G6qeG6v+G6qsaweeG7p+G6v+G7m3J54bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v8OtL+G7g+G7geG7h8Os4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhur/huqrhu7F54bun4bq/4buX4buz4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bqow4Dhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5Thu6Y54bum4bqp4bq/4buU4bumYXvhuqnhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bqqw4rhur954bulQkZ0eeG6p+G6v2jhu4Fn4bqrZuG7h+G7geG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phur/huqjDgOG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/d8Sp4bq/ZuG6q+G7h+G7g2fhur954bul4bq44bq2xanhur/hu4bhurDFqeG6v+G6qsODeeG7peG6v+G6qMOA4bq/4bqq4bunQuG6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/d8Sp4bq/aeG6q8OtaWnhur/huqrhuqzFqXRC4bq/4bub4bqgeeG7peG6q+G6v+G7mnXhur/hu6dCRuG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjDgOG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v3hC4buL4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G6qsOK4bq/eeG7pUJGdHnhur954bulxKlG4bq/4buXxKl54bul4bq/4bubw4F54bul4bqp4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5ts4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bulxalrxanhur/huqThu6fhu4nhuqThur/hu5vhuqB54bul4bq/4buV4bqi4bq/4bubdeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phur/hu5fhu6dD4bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G6qsWpcULhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4bubw4DFqeG6v+G6quG6uOG6snnhu6Xhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4buVbuG6quG6v+G7lULhuqLhu5fhuqnhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bqqw4rhur954bulQkZ0eeG6v+G7hsSp4bq/4buU4bumYXvhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqjFqXnhu6fhur/huqjFqXnhu6fhur/hu4bFqXF54bqr4bq/e+G7p+G7i3jhur944bq4QuG6v3bhu6vhuqThur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7XhuqThur9FRuG6v+G7m2t54bul4bqp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqmQkZzeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhuqnhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buX4bunw7Phuqrhur/hu5fhu6dw4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqjhurThuqnhur/hu5Xhu4t54bqp4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG7p3Xhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buGxal04buX4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/4buU4bumOeG7puG6qeG6v+G7lOG7pmF74bq/4bqq4bqscXnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhur/huqrhu7F54bun4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5rhuq554bq/4buG4bur4bq/4buX4buz4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/huqjhu4l54bul4bq/dsWpcnnhur/hu4bEqeG6v3jhu4t54bul4bq/d2rFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7p8O14bqq4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v3hC4buL4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G6qsOK4bq/eeG7pUJGdHnhur93xKnhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bunQkZ0eeG6vzfhu6154bun4bq/V8WpeeG7p+G6q+G6vzzFqXF54bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buF4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v+G7l0LDgMWp4bq/eW144bq/4buD4buB4buHw63hur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bunQkZ0eeG6vzfhu6154bun4bq/V8WpeeG7p+G6v+G7m2zhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v2nhur/hu5dC4bqi4buX4bq/4bun4bqixanhur/huqrhu6drw73hur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v2nhur/hu4Rs4bq/4buG4bqwxanhur9m4buF4buF4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v2jhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/4bubw7RC4bq/eW144bq/4buD4buB4buHw6zhuqnhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bunQkZ0eeG6vzfhu6154bun4bq/V8WpeeG7p+G6v+G7m2zhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur/hu5ThurhC4bq/4bubxal0eeG6v+G7p0JGdHnhuqnhur994buUWcag4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buEbOG6qeG6v+G6quG7p+G7q+G6v+G6quG6rMO1eeG6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/w63hur/hu5dC4bqi4buX4bq/4bun4bqixanhur/huqrhu6drw73hur/huqpqxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhu6fDgXnhuqnhur/hu5VreeG6qeG6v3bhu6fhu7N44bq/4bqk4bunw4Dhuqvhur/hu5rFqXNC4bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/d8Sp4bq/4bqo4buLQuG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7p+G6osWp4bq/4bqq4buna8O94bq/4bubbOG6v+G7l+G7s+G6v2dnw6zhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur94QuG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bqp4bq/4bubauG6quG6v2ZmaeG6qeG7g+G6s+G6v+G6qMO94bq/4buG4bqwxanhur/hu5dEeeG7peG6v3bhu6nhur95bXjhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhuqvhur/hu5rhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhur/hu5fhu7Phur/huqjDgOG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/eeG7p8Wpc0Lhur954bunw7Xhuqrhur93xKnhur/huqrhu6fhu6vhur/huqrhuqzDtXnhur/hu5RyeeG6vylC4buLeeG6q+G6v+G7luG7s+G6v3jhuqLhuqrhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G6qnLhur934buPQuG6v3nhu4tG4bq/4bubw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4bq04bq/4bub4buPRuG6v3fEqeG6v+G6qMOAeeG7peG6v+G7pcO0eeG6v+G6rOG6vHnhu6Xhur954bun4buAeeG7peG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu7Phur/hu5vDteG6quG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bqr4bq/e8O9xKl54bq/4buV4bqi4bq/xqHFqXR54bq/4bqqxrDhu5fhu6fhur/hu5vDteG6quG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu6fhu6vhur/huqrhuqzDtXnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur93xKnhur/hu5vDteG6quG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5bDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/4buX4buLw73hur/huqhC4bq/4buGxKnhur/hu5vDteG6quG6v+G7l0Xhu4vhur/hu4Rs4bq/N+G7rXnhu6fhur/hu6bEqeG6v+G7l+G7p0JGdXnhur/hu6XFqeG7i8O94bq/eXF54bq/xqHFqXR54bq/4bqqxrDhu5fhu6fhur/GsOG6quG6qeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v+G6quG7p8WpckLhur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bq/4buGxKnhur/huqrhu6dC4bq/eeG7p+G7keG6pOG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/Dg3nhur/hu5vhu6t54bun4bqr4bq/N+G7kUbhur954bun4bq4eeG7peG6v3nhu6fhurbhur93xKl44bq/4bqqw4Dhuqrhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/huqpCRnF54bq/4bqq4bqsQkZzeeG6v3lxeeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v+G7m2zhur/huqjhurB44bq/eeG7p+G7kXnhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrDtHjhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhur/hu4bEqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/d+G6ssWp4bq/xrDhu5fhu6fhur/huqrhu6fFqXLhuqrhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G6quG6vOG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bqr4bq/4buUxKnhur/GoOG6uOG6rnnhu6Xhur974bun4bur4bq/N8WpeeG7p+G6v3fEqeG6v+G7l+G7iXnhur/hu5XhuqLhur/hu6fhurhC4bq/4bqq4bqsxrDhuqnhur934bq44bqueeG7peG6v+G7g+G6v+G7huG6suG6v+G7l+G7p+G6oHnhu6Xhur/hu6fhuq554bq/aOG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bulL+G6quG7p+G7iXnhu6Xhuqvhur9XQ+G7l+G6v+G7hnPhur/hu6XFqcSp4bq/4bun4buLxanhur/DgXnhu6Xhur/hu5XEqeG6v3jhurThur944bqi4bqq4bq/4bqmQsO0RuG6v+G6qmrhuqThur/hu6fhu7Phu4vhur/hu5t14bq/4bqqbXnhu6Xhur/huqrhu6dxeOG6v+G6quG7p0Lhur954bun4buR4bqk4bqr4bq/4bumxal0eeG6v+G6qmrFqeG6v8OBeeG7peG6v+G7lcSp4bq/4buX4buz4bq/ZuG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G7l8O9eeG6v+G7m2zhur/huqrDgOG6quG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu5tqxanhur/hu6fhu7fhu5fhur954bun4bq4eeG7peG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G6quG7qXjhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bqr4bq/4buadeG6v3fDveG6v8ahxKl54bun4bq/xqHEkHjhur/hu5fhu6fDveG6v3jDtUbhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5fDvXnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhurjhuq554bul4bq/d+G7i8Wp4bqp4bq/w4F54bul4bq/4buVxKnhur/huqZCRnLhuqrhur/hu5vhu6t54bun4bq/eELhu4vhur944bqi4bqq4bq/d0Phu5fhur9n4bq/4bqow4Phur/hu5Vrw73hur/hu6fFqXV44bq/Y2bhur/hu5fDvXnhur/huqrhuqzhu4vFqeG6v+G7hsSp4bq/4buH4bq/4buXw7154bq/xqHhu49CZOG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqqw4N54bul4bq/eOG6uuG7l+G6v+G7m+G7s3nhu6Xhur9m4bqp4buF4bq/4bqq4bqsxal0QuG6v+G7m+G6oHnhu6Uv4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6q+G6v1bhu6fFqeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7p+G7ucWp4bq/4buG4bup4bq/4bqo4buLw73hur/DgXnhu6Xhur/hu5XEqeG6v3dqxanhur/hu5fhu7Phur/huqZCRnLhuqrhur/hu5vhu6t54bun4bq/4bqq4buJw73hur/hu5Vqw73hur/hu5tyeeG6v+G6quG7p3Lhuqnhur/hu5XEqeG6vzfFqXnhu6fhur924bunw4F54bul4bq/eeG7pcO0eeG6v3nhu6Vqxanhur/huqrhuqxr4bq/d+G6tsWp4bqn4bq/4oCce8Wpc3nhur9teeG6v0LDgHnhu6Xhur/huqjFqXnhu6fhur/hu6fDvWrhuqrhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m+G7qXnhu6fhur/hu6dveeG7peG6v3nhu6XEqUbhur/huqrhuqzDgXnhu6Xhur/hu5fhu5FG4bq/4buGxKnDveG6v+G6pkLDtEbhur/huqpq4bqk4bq/4bun4buz4buL4bqp4bq/4buG4bqy4bq/4buX4bun4bqgeeG7peG6v+G6qsOBxanhur/huqrhuqzGsOG7l+G7p+G6v+G6quG6vOG6v+G6pkLDjOG6v3fhurjhuq554bul4bq/4bqs4buL4bq/eELhu4vhur/hu5Vrw73hur/hu6fFqXV44bq/4buX4bunw73hur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDvXnhur93xKnhur/hu5t14bq/eeG7p8Sp4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6v+KAnOG6quG6rGvhur934bq44bqueeG7peKAneG6v+G7l+G7p8O94bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7154bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/4buGc+G6v+G6qOG7i0Lhur/hu4bhu6nhur/hu6fFqXR54bq/4bulxanhurbhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDvXnhur924bunw4F54bul4bq/4buX4buz4bq/4buGxal04buX4bq/d8SpeOG6v8ODeeG6v+G7m+G7q3nhu6fhuqvhur/hu5Thu49G4bq/4bulxanhurbhur/hu5fhu7V54bq/4bqq4bqs4buh4bq/4bqq4bun4bup4bq/4buX4bunakbhur/hu4ZqRuG6v3bFqXJ44bq/4bqow4B54bul4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/eeG7p+G6uHnhu6Xhur924bunxanhur/hu4Zz4bq/4bulxanEqeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu7V54bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v3nhu4Dhu4vhur/huqrhu6fhu6nhur93w7VG4bq/4bul4bup4bq/eMSp4bq/bXnhur95cXnhur/huqrDgcWp4bq/eELhu4vhur/hu5Vrw73hur/hu6fFqXV44bq/d8Sp4bq/4bubdeG6v3fDveG6v+KAnHnhuqDFqeG6v+G7l+G6rnjigJ3hur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O9eeG6v3jhuqLhuqrhur924bunxanhur/hu4bhurLhur/hu5fhu6fhuqB54bul4bq/4bqqw4HFqeG6v3nhu6dueOG6v3hu4bqq4bq/4buEQsOBxanhur/huqrhu4tG4oCd4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmU8QeG6v+G6rMSpeeG7peG6v+G7lcO14bqq4bq/duG7qeG6v3jhuqLhuqrhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v3nEqcO94bq/duG7p8Wp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buVa8O94bq/4bunxal1eOG6v+G7huG7mXnhur/hu5fhu7Phur944bqi4bqq4bq/eMSQ4buX4bq/4bubxrDhu5fhu6fhur/huqxB4bq/4bqsxKl54bul4bq/4buX4bunw73hur/huqrhurjhuq554bul4bq/d+G7i8Wp4bqr4bq/4buaxalzQuG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v3fEqeG6v3nFqXN44bq/4bqqxal54bq/eMSp4bq/4bun4bu34bq/4bul4bq+xanhur/hu6VueOG6v+G7hsSpw73hur/hu5vhuq554bq/4buG4bur4bq/4buV4buJeeG6v+G7lWvDveG6v+G7lcWpdXjhur/hu5fhu7Phur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5treOG6v+G7lWvDveG6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur/hu5XDgMWp4bq/4buXa3nhu6fhur/hu5fhu7Phur/huqzDteG6quG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bub4bqueeG6v+G7huG7q+G6v+G7l0R54bul4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG6rHF54bq/d+G7rXnhu6fhur/hu4bDiuG7l+G6v+G7lWvDveG6v+G7p8WpdXjhur/huqrhu6fhu6nhur94xILFqeG6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhur/hu5fhu7Phur/hu5tzQuG6v+G7l+G7s+G6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G7l+G7kXnhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6qeG6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v3fhu7V54bul4bq/4bqqxal54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bqr4bq/4buaw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G7l+G7s+G6v3fhurLFqeG6v+G6quG7p3Lhur93xKnhur/GocOK4buL4bq/4buGxKnDveG6v+G7leG6ouG6v3jhu4lG4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqmQkZzeeG6v+G7hGzhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7m8O9xKl54bq/4bqq4bundeG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6quG6rOG7q+G6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7hsSp4bq/4buV4buLeeG6v+G7m8Wpc0Lhur/hu6fEqXnhu6fhur/huqrhu6fDgXnhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZSjhu6fhu7Phur/hu6XFqeG7iXjhur/hu5vDgOG7l+G6v+G6pOG7p8SQ4bq/4bqq4bqs4buJ4buX4bun4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G7p0JGdHnhur834buteeG7p+G6v1fFqXnhu6fhur974bqs4bq44bqueeG7peG6vzdteeG6v+G7psWpc3nhur/hu5fhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6v+G7lcaw4bq/4bqmQkZy4bqq4bqn4bq/4oCcKOG7p2vFqeG6v+G6quG7p+G6vOG7i+G6v3nhu6fhu5F54bq/4bqsb3nhu6Xhur/GocO94bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bq/4bub4buPRuG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6qkJGcXnhur/huqrhuqxCRnN54bq/4buG4buReeG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5fhu6fhurjhu4vhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrDgOG6quG6q+G6vz7hu4tC4bq/4buH4buB4bq/eW144bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/4bunQkZ0eeG6vzfhu6154bun4bq/V8WpeeG7p+G6v+G7l+G7p+G7seG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4XDrMOs4bq/4bubw4DFqeG6v+G6quG6uOG6snnhu6Xhuqvhur9Z4bun4bq4eeG7peG6v3Z14bq/4bqq4bq84bq/duG7p8Wp4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/eGp54bun4bq/xqFqeeG6v+G6quG7p+G7i0bhur/hu5vDg8Wp4bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4buX4buReeG6qeG6v+KAnOG7hnPhur/huqrhu5F54bq/eeG7p8Sp4bq/4bqsxKnhur/huqrhurx54bul4bq/4bubw4DFqeG6v+G6quG6uOG6snnhu6XigJ3hur944bqwxanhur95bnjhur/hu5Vu4bqq4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqq4bq8eeG7peG6v+G7p8O9xKl54bq/4buXa3nhu6fhur/hu5fEkOG6v+G6quG7p3Xhuqnhur/hu6fFqXVC4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqq4buPeOG6v+G6quG6uOG6v+G7l8OJeeG7peG6v3nhu6fhurjhur/huqjDiuG6v+G6pOG7p+G7j3nhur/hu4bhu4954bq/4buXReG7i+G6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v3bhu6fFqeG6v+G7l+G7p+G7t3nhur/hu5vhuq554bq/4buG4bur4bq/4buVa8O94bq/4bunxal1eOG6q+G6v3vhurzhur/hu5vhu7Phur/hu5fhu6dDeeG7peG6v+G6qsOBxanhur/GocOK4buL4bq/4buGxKnDveG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6pkJGc3nhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDteG6pOG6v+G7hsSp4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG7p3Xhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqrhuqzhu6vhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur/hu5t14bq/4bqk4bunw4DFqeG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buVQsODxanhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bunw71qxanhuqnhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6q+G6v+G7luG7s+G6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bun4bqixanhur954bul4bun4bur4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu5fhu6fhu7Hhur/hu5fhu7Phur9ow63hur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu4t44bq/xqHDiuG6v3nhu6fhurh54bul4bq/d2rFqeG6v3hC4buL4bq/4bubcnnhur9pw63hur/huqjDg+G6v+G7lWvDveG6v+G7p8WpdXjhuqvhur9Y4bqi4bqq4bq/4bqo4buJeeG7peG6v3bFqXJ54bq/eMSp4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/4bqq4bunw7VG4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/eeG7p8O14bqq4bq/d8Sp4bq/4bub4budeOG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/eOG7iUbhur/FqXnhur/hu4bEqeG6v+G7l8O14bqk4bq/eeG7peG7i0bhur/huqjDg+G6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bqqasWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buVQsODxanhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6qeG6v+G7m8OAxanhur/huqrhu6fDvWrFqeG6q+G6v+G7luG7p8aweeG7p+G6v+G7huG7qeG6v+G7huG7kUbhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur94annhu6fhur/GoWp54bq/eELhu4vhur/hu5Vrw73hur/hu6fFqXV44bq/4buG4bup4bq/4bubbOG6v+G7l+G7s+G6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6pkJGc3nhur/hu4Rs4bqp4bq/4buV4buLeeG6v+G7m8Wpc0Lhur/hu6fEqXnhu6fhur/huqrhu6fDgXnhur/igJzhu5Vrw73hur93bHnhu6figJ3hur/GoeG7i3nhu6fhur/GocOK4bq/4buGxKnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur954bun4buReeG6v3nhu6Xhu4tG4bq/4bqow4Phur924bun4bu5xanhur/huqThu6drxanhur/hu5fhu6fhurbhur/hu5vhurLFqeG6v+G7peG7j0bhur/huqrhu4944bq/d8aw4bq/4buVw7Xhuqrhur/hu4t54bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5bhu6fhu6vhur9Z4bulQkbDunnhur974bun4bur4bq/YXJ54bqp4bq/4bqq4bunw4F54bq/VuG7p+G7neG6v3vFqXF54bqp4bq/4buEbOG6vzfhu6154bun4bq/4bumxKnhuqnhur/hu6dCRnR54bq/N+G7rXnhu6fhur9Xxal54bun4bq/4buX4bunw73hur/hu5XFqXLhuqrhuqnhur/hu5fDiXnhu6Xhur/hu5fhu7Phur954bunxalzQuG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG6sMWp4bq/4bqq4buReeG6v3nhu6fEqeG6v3jhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v3fDvWrFqeG6v+G7lWvDveG6v+G7p8WpdXjhuqvhur8+4buLQuG6v3bhu6fFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur924buna8O94bq/R+G6v3bFqXJ54bqp4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4buX4bun4bur4bq/YXJ54bq/4bqmQkZy4bqq4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bqr4bq/N+G7qeG6v3bhu6fFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bq/4bqo4buLQuG6v3nEqUbhur/huqrhurDFqeG6v+G6qkLDg8Wp4bq/eeG7peG7p+G7seG6v+G7p+G6uELhur/huqhw4bq/4buX4buz4bq/d+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu6fhurhC4bqp4bq/4bunw73Ds+G7l+G6v3lyQuG6v+G7l+G7p3Lhuqrhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu4954bq/4bqocOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3nhu6fhu5F54bq/4bqqxalzeeG6v+G6qkLDteG6quG6q+G6v+G7msOz4buX4bq/4buVxal04bqq4bqp4bq/eOG6uuG7l+G6v+G7m+G7s3nhu6Xhur/hu6dveeG7peG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur/hu5fDiXnhu6Xhur/huqrhu6fDteG6pOG6v+G7p+G6rnnhur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur93w71qxanhur/hu5Vrw73hur/hu6fFqXV44bq/eeG7p+G7j3nhur/huqrhu6fhu7fhuqnhur/hu5fhu6fhurjhu4vhur92deG6v+G7l+G7tXnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur954bunxKnhur954bq44bqw4buX4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur944bqi4bqq4bq/4bqk4bunw7R54bq/4buX4bunxanhur/huqThu6fGsOG6v+G7m+G7s3nhu6Xhuqvhur/igJzGoMO94bq/4bqq4bunQuG6v3nhu6fhu5HhuqThur/huqrhurzhur/hu5fhu49G4bq/4buX4buLw73hur/huqhC4bq/4buVw7XhuqThur/hu5VxeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/4bqqxalzeOG6v+G7k3nhur954bunxalzQuG6v3nhu6VCRuG6v+G7l+G6ruG6v3lxeeG6v+G6qsOBxanhur/huqZCRnLhuqrhur/hu5vhu6t54bun4bq/4bunb3nhu6Xhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/4bqq4bqsxrDhu5fhu6fhur/huqzhu4vhur944bqi4bqq4bq/duG7p8O9a3nhur/huqrFqXN54bq/4bubdeG6v3hC4buL4bq/4buVa8O94bq/4bunxal1eOG6v+KAnOG7l+G7p8OAeeG7peG6v3fhurh54bul4oCd4bq/4buX4bunw73hur/hu5VreeG6v+G6quG7p+G7j3nhur/hu4bEqeG6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6qeG6v+G7hOG7nXjhur/hu5vhu49G4bq/d8Sp4bq/eOG6ouG6quG6v8ahannhu6Xhur/huqrFqXLhuqrhur92xal0eOG6q+G6v+G7lOG6tMWp4bq/4bunw73EqXnhur/hu5dreeG7p+G6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6v+G7p8WpdHnhur954buLRuG6v+G7l+G7s+G6v2nhur954bun4buPeeG6v3bhu6fhu5NC4bq/4bqq4bunQuG6v3nhu6fhu5HhuqThur/huqrhurzhur/hu5fhu4vDveG6v+G6qELhur944bqi4bqq4bq/eeG7pcSpRuG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G7m8O0RuG6v+G7g+G7geG7geG6v3nhu6XEqXnhur/hu5vhuqB54bul4bqp4bq/4bqqw4HFqeG6v+G6pkJGcuG6quG6v+G7m+G7q3nhu6fhur94QuG7i+G6v+G7peG7s8Wp4bq/aOG7geG7geG6v3nhu6XEqXnhur/hu5vhuqB54bulL+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur/hu5fhu6fDveG6v+G7lWt54bq/4bqq4bun4buPeeG6v+G7hsSp4bq/4bqobuG6pOG6v+G6quG6sMWp4bq/4bqocOG6v3hC4buL4bq/4bqq4buncXjhur944bqi4bqq4bq/4bul4buzxanhur954buA4buL4bq/4buX4bunw73hur/hu5fhu6fhuqB54bul4oCd4bqp4bq/4buX4bun4bur4bq/YXJ54bq/4buX4bunxanhu4vhur/huqjhu6HhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7pMWp4buJeOG6v+G7m8OA4buX4bq/4buUa8O94bq/4bunxal1eOG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6vylCa3nhu6Xhur974bqs4bur4bq/4bum4bqg4bq/PsOM4bq/WeG7i3jhur/hu5fhu6fDveG6v+G7lcWpcuG6quG6qeG6v+G7m3Xhur/hu5fhu7Phur/hu5vhurjhuq7hu5fhur954bun4buAeeG7peG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l8OBeeG7peG6v3nDg8Wp4bq/4buV4buR4bqq4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/d+G7rXnhu6fhur/hu4bDiuG7l+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v3hC4buL4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G7lW7huqrhur/hu5VC4bqi4buX4bq/4bub4bq44buL4bq/KUJreeG7peG6v3vhuqzhu6vhur/hu4bhurjhurLhuqrhur93cXnhur/hu5vhurp54bul4bq/4bqq4bun4bq64bq/4buD4bq/4bqq4bqscXnhur/huqrDvcSpeeG6v+G6pkLDgOG7l+G6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h8Ot4bqp4bq/4buU4bumOeG7puG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5ts4bq/4buX4bunQ+G6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhur/hu5drxanhur/hu5fhu4nhu5fhu6fhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhuqnhur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/4bqq4buPeOG6v3fEqeG6v+G7l2vFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v+G6quG7p0Xhur/huqrEkOG7l+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6reG6v+G6unnhu6Xhur/GocSQeeG7peG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bqqxal54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eOG7t8Wp4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6pkJreeG6v3fGsOG6qeG6v+G7m+G7k0bhur94annhu6fhur/hu6XFqeG7i8O94bq/xqHhu6vhu5fhu6fhur/hu5vFqXR54bq/4bqq4bunw71qxanhuqnhur/hu6fDvcSpeeG6v+G6quG7p8WpdHnhur/GoeG7q+G7l+G7p+G6v+G7hsSQ4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqpCRnJ54bq/eeG7p2944bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buGxKnhur/huqThu6fEkOG7l+G6v+G7hsSQ4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bqp4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur954bul4bunxal04bqk4bq/eeG7pcSpRuG6v+G7l8SpeeG7peG6v+G6qsOA4bqq4bq/4bun4bqueeG6q+G6v+G7msOz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/d8Sp4bq/4bub4buTRuG6v3hqeeG7p+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6quG6rEJGc3nhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/hu5VveeG7peG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6qeG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6qeG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu6fhuqLFqeG6qeG6v+G7m8O9xKl54bq/4bqq4bundeG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G7l+G7p0JGcXnhur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqq4bqsQnnhu6Xhur/hu4bEqcO94bq/eeG7p+G7s3jhur/hu5vDgMWp4bq/4bqq4bq44bqyeeG7peG6v3fEqeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrDiuG6v3nhu6VCRnR54bqp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buU4bumYXvhur/huqrhu6fhu53DveG6v+G7p+G6ouG6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v3fEqXjhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur924bunQuG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqvhur974bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7hEJGcXnhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/huqpCRnF54bq/4bqq4bqsQkZzeeG6qeG6v+G7m+G7k0bhur94annhu6fhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4bubw4DFqeG6v+G6quG6uOG6snnhu6Xhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5Thu6Y54bum4bq/4bqqw4rhur954bulQkZ0eeG6q+G6v+G7luG7s+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6fhurjhur954bulxKlG4bq/4bunw4F44bq/eeG7i0bhur93xKnhur92cuG6quG6v+G6pkJr4bq/4buXReG7i+G6v+G6qMOK4bq/4bubw4PFqeG6v3jhurDFqeG6v+G6quG6uOG6v8ahQkbhuqnhur/hu5vDg8Wp4bq/eOG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/d8SpeOG6qeG6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqThu6fhu4nhuqThur/huqrFqXLhuqThur/hu5fhu5F54bq/4buXReG7i+G6v+G7lOG7pjnhu6bhur/huqrhu7F54bun4bq/KUJreeG7peG6v3vhuqzhu6vhuqvhur/hu5RxeeG6v+G7l2p54bun4bq/4bub4buz4bq/4buX4bu1eeG6v3fEqeG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6qsaw4buX4bun4bq/4buXw4rhu5fhur/hu5dF4buL4bq/4buU4bq4QuG6v+G7m8WpdHnhur/huqrhu7F54bun4bqp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqmQkZzeeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4buGxKnhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v3fEqeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v+G7m2zhur/huqrFqXnhur/huqrhurjhurR54bul4bq/4bulxanhu4vDveG6v+G6quG6rOG7t3nhur95xalzeOG6v+G6qsWpeeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bum4bqg4bq/WeG7pUJGcXnhur9W4bun4buLxJEv4bqkZQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lớp học “i tờ” nơi rẻo cao Hướng Linh

Lớp học “i tờ” nơi rẻo cao Hướng Linh
2019-10-04 05:28:05

(QT) - Từ 2 tháng nay, hơn 40 học viên người đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 thôn khó khăn nhất của xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa độ tuổi từ 15- 60 tuổi cứ “ngày lên rẫy, đêm...

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trẻ

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo trẻ
2019-10-03 06:16:36

(QT) - Với mục tiêu tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu khoa học trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị”...

Nơi thắp lên niềm hi vọng cho trẻ khuyết tật

Nơi thắp lên niềm hi vọng cho trẻ khuyết tật
2019-10-03 06:13:18

(QT) - Sau chuỗi ngày đằng đẵng tìm cách giúp con, nhiều phụ huynh của trẻ khuyết tật ở huyện Hải Lăng đã lâm vào cảnh sức cùng, lực kiệt, buộc phải chấp nhận số phận. Niềm hi...

Nữ giám đốc tận tâm làm từ thiện

Nữ giám đốc tận tâm làm từ thiện
2019-10-02 06:49:12

(QT) - Nhắc đến Công ty TNHH Giang Loan, người dân Quảng Trị không chỉ biết đây là một công ty làm ăn uy tín, thành đạt trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, mà nhiều...

Cậu học trò đam mê sáng tạo

Cậu học trò đam mê sáng tạo
2019-10-01 06:40:47

(QT) - Với niềm say mê sáng tạo, em Dương Phúc Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã nghiên cứu chế tạo ra nhiều sản phẩm gắn liền với thực tiễn...

Sân chơi bổ ích của người cao tuổi

Sân chơi bổ ích của người cao tuổi
2019-10-01 06:33:20

(QT) - Đã hơn 6 năm nay, Câu lạc bộ (CLB) “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” là sân chơi bổ ích của những người cao tuổi (NCT) ở khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết