Cập nhật:  GMT+7
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7suG7t+G6sT3hurs+OT3Dkm8+4bqpPeG6veG6p+G6reG6qeG6r+G6vT054buV4buN4buuPcOzKeG6veG6pz3Dsik5PeG7o1vhur094bqt4bq/KOG7rj3hu6Nb4bq9PeG6veG6p+G6reG6sz1hMuG6vT3huqfhuqko4bq9PeG6reG7jXDhurPhur094bu5KOG6uz3hurhpw50v4bqtJeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG6rMOgKGEj4buyWE7Dklk9LT3hu4zhu7fhurxBPeG6reG7jXDhurPhur094bu5KOG6uz3hurhpPW3huq1n4bqpPeG6rWptPeG7o+G7ieG6qT3huqxp4bqpPeG7ouG6rOG6vMOSPcOyZOG6veG6rT1O4buNe+G6veG6pz3Dkm9jPeG7o+G7lyg9w7LDrT054bqt4buVOT044bqxPeG6uz45PcOSbz7huqk94bq94bqn4bqt4bqp4bqv4bq9PTnhu5Xhu43hu649w7Mp4bq94bqnPcOyKTnhu649w7Jv4buNcOG6t+G6vT1hN+G6vT3hu6Nb4bq9PeG6reG6vyjhu6494bujW+G6vT3hur3huqfhuq3hurM9YTLhur094bqn4bqpKOG6vT3huq3hu41w4bqz4bq9PeG7uSjhurs94bq4aT3hur1b4bq7PSokJTtWPcOBMnA94bq5PD3hurtpw7I9w7Jvw6rhur3huqc94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6rcOqPsOyPcOhaeG6veG6pz3huq3hu5nhu4nhur3huqc9w7Lhu4nhuqk9OeG6rTzDqj3hurvhu5fhur3huqc9w6l0PeG6veG6qeG6s+G6uz0qOj3hur1b4bq7PeG6reG7jXDhurPhur094bq94bqtPD3DoeG7mWo5PeG6uTVtPeG6uT7huqk94bujPD0/Oj3hur1b4bq7PeG6veG6pzxwPeG6p+G6qXvhuqk9beG6reG6v+G6veG6pz3hu7ko4bq7PeG6uGlWPcOS4bqtKOG6uz3huqfhuqkoPcOybz7huqk9w7Mp4bq94bqnPcOyKTk94bq7dT3DsuG6reG7jTXDsj3hurk04bq9PeG6vTxwPTnhur89JiQ9w7JvPuG6qT3hu6Phuqnhuq/hur094bq5PD3huq1p4bqpPeG7o+G6qeG6r+G6vT1N4bqtMuG6vT3huq1p4bqpPeG7olvhur094bq94bqn4bqt4bqzPWEy4bq9PeG6p+G6qSjhur3hu6494bqsaeG6qT3hu6LhuqzhurzDkj3DsmThur3huq1WPcOTKOG7jT3huqc04bq9PSo9w7Lhuq0p4bq94bqnPeG6u2s9w7JvPuG6qeG7rj3hu6Phu4nhuqk9w7Lhuqnhur3huq09w7Lhuq004bq9PeG6rVvhur3huqc9w7MocOG7rj3hurvhuqnhurPDsj3hurs84bqpPeG6uSjDqj3DoWnhur3huqc9w7Mp4bq94bqnPcOyPsOqPTnhu5EoPTkpOT3Dsm8+4bqpPeG7o+G6qeG6r+G6veG7rj3hu7co4bq9PcOyw609OeG6reG7lTk9w6F9PeG6veG6rTXhur09w6Hhu5lqOT0mPz3Dsik5PW3huq024bq7PTnhu5EoPSo94bq94bqt4bq/4bq7PcOyKTk94bqn4bqpe+G7rj3Dsm/DquG6veG6pz3DoeG6vz054bq/PS49w7IpOT1t4bqtNuG6uz3hu6Nb4bq9PeG7oeG7jWbhuqk9w7Lhuq3hu41pOT3hur3huq3hur/hurs94bq94bqn4bqt4bqp4bqv4bq9PTnhu5Xhu4094bujW+G6vT3huq3hur8oPWEy4bq9PeG6p+G6qSjhur094bujPD0qOz3Dsik5PW3huq024bq7PcOy4bqt4buNaTk94bq94bqt4bq/4bq7PcOzKeG6veG6pz3Dsik5PWEy4bq9PTkoVj3hurzhuq3hu53hur3huqc9w7IpOT1t4bqtNuG6uz054buRKD3Dsm8+4bqpPeG7o+G6qeG6scOyPeG6uTThur094bq9PHA94bq94bqtYuG6vT054bqt4buN4bq94bqnPcOyNW09w7Jv4buN4bq94bqnPeG7ozzDqj054bqt4buRPcOh4bq3PTkoPeG6veG6p2rhuqk94bq7e+G6veG6rT3DoTPDsj3hu6M8PTnDquG6vT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hu7ko4bq7PeG6uGk9w7Jvw6rhur3huqc9buG7jSk9w6nhuq3hu5Xhu6494bqt4bqp4bqz4bq9PcOyPuG6qT3hu6M8PcOy4buZ4buL4bq94bqnPeG6uSjhuqnhu6w9w7Jv4buNcOG6t+G6vT1hN+G6vT3DoeG7mWo5PTh74bq9PcOzXTnhu6494bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6ocOyPW/huqnhuq/hur3huqc9OeG7kSg94bujw7Xhur3huqc9w6Ezw7I94bu5KOG6uz3hurhpVlZWPeG7uSk5PcOyKTk9beG6rTbhurs9w6F9PcOh4buZajk94bq5xqEoPTnhuq3hu4fhur094bujPD3huqnhur09w7Lhuq084bq94bqtPcOyNW09w7MpOeG6rT3igJzhurppw7I9OeG6reG7j8OyPWHhu41w4bqv4bq9PW7hu43huq/igJ094bq94bqtIuG6uz3DsuG7jXDhuq/hur09w7Jv4buNcOG6t+G6veG7rj1t4bqtw7Q5PeG7o8O0PcOyZ8OyPTnhuq3Dqj1t4bqtw6rhur3huqc9w7JvPMOqPeG7o1vhur094bqt4bq/KD3hu6Nb4bq9PeG6veG6p+G6reG6sz1rPcOhYyg9beG6reG7meG7i+G6veG6p1Y9Jj3Dsik5PW3huq024bq7PcOyw609w6nhuq3hu485PWEy4bq9PTkoPeG7oeG7jTPDsj3Ds105PeG6veG6rTPDsj3DoeG7mWo5PcOhNOG7jT3DsuG7meG7rj1hPOG6vT1hxqHhur3huqc9w6HhurU9w7JvYuG6veG6rT1h4bqpw6Lhur09w7I+4bqpPTjhu43DreG6qT3DssOt4bq94bqnPcOp4bqxw7I9w5JvPuG6qVY94bui4buTPcOSb+G7mcSp4bq94bqnw50vbeG7sg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
2016-11-05 12:39:47

(QT) - Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 4/11/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao các phần quà và tiền mặt cho các hộ dân bị thiệt hại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết