Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6seG7muG6snnDusah4bqn4bua4bul4bq7YeG6p2PhuqfhuqDhu5vhu6vDusOg4bqna+G7gcO64bqnbOG7m+G6suG6u+G6p2zhu6Xhuqdu4bud4buTw7rhuqd04bqyeeG7neG6p0HhuqLhu7Fs4bqnxqHhu53hurvhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxw6NAJMSD4bqnLeG6p+G7muG7neG7k8O64bqnw7rhurtDw6DhuqfhuqDDucOqw7rhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqfhu5rhurJ5w7rGoeG6p+G7muG7peG6u+G6p8OjQOG6ouG7gcO6xqHhuqckw4Hhu6HEg+G6p+G6qGrDuuG6p2zhu6fDuuG6p2PhuqfhuqDhu5vhu6vDusOg4bqna+G7gcO64bqn4bqoxILDusah4bqnw4DDreG6osOg4bqn4bqoxILDusah4bqnQuG6u+G6p+G6oOG7m+G6ouG7r2zhuqdu4buh4bq74bqna8Oqw7rhuqds4bq9bOG6p0Lhu4fhuqduZ2zhuqdr4bud4buT4bqg4bqnc+G7m+G7peG6p3Phu5vhu4PDuuG6p2zhu5vhurLhurvhuqds4bul4bqnbuG7neG7k8O64bqndOG6snnhu53huqdB4bqi4buxbOG6p8ah4bud4bq74bqh4bqnPuG7neG7k2zhuqfDusah4bqyw73hu53huqdtw63DuuG6p2zhur1s4bqn4bqg4bub4burw7rDoOG6p2vhu4HDuuG6p+G6oMOBw7XDuuG6p2zhu5vhurLhurvhuqdu4bqy4buzbOG6p8OA4bqm4bqnbeG6rsO6xqHhuqdu4bud4buTw7rhuqdu4buH4bqn4buBw7rhu5vhuqfhu5vhurLhu7XDusah4bqnbsO0w7rhuqds4bubw6zhuqDhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p2zhuqLhu69s4bqnw4Dhu7HDusah4bqnbOG6sOG6u+G6p8O6xqHhurLDveG7neG6p23DrcO64bqn4bqow6rhuqfhu7nhu5vhur3huqDhuqdz4budw7rhu5vhuqfhuqDDtOG6py3huqdC4buH4bqn4bub4buv4bud4bqnbOG6sOG6u+G6p27hu6Hhurvhuqfhu7nhu5vhurJ4w7rGoeG6oeG6r+G6oOG6u2t0b+G6p8OA4bqgQ3RvNOG6pXXhurvDgcah4budw7ph4bqr4bu5QuG6p+G6u+G6ouG6oMO54bql4bqx4bqv4bqgw4HhurHhuq/huqBt4bqx4bqv4buddcah4bqnw4DDgWw04bqlLy9s4bqha+G6u8O5QeG6ouG6u8O6xqHhuqDDgeG7neG6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqpxJFjZC9jw6lt4bqr4bqtZWLhurnhuq1j4bqg4bqp4bqpZOG6q2LDqXThuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq/huqDDgeG6seG6r+G6oG3hurHhuq/hu7nhurHDmsOtw7rGoeG6p2zDrOG7ueG6p3ThurJ54bud4bqnbuG7neG7k8O64bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqn4bua4bqyecO6xqHhuqfhu5rhu6Xhurvhuq8v4bu54bqx4bqvL+G6oG3hurHhuq8v4bqgw4HhurHhuq8v4bqg4bq7a3Rv4bqxTOG6vWzhuqfhuqDhu5vhu6vDusOg4bqna+G7gcO64bqnbOG7m+G6suG6u+G6p2zhu6Xhuqdu4bud4buTw7rhuqfGoeG7rXVh4bqna+G7gcO64bqnxJHhuqds4bq2w6DhuqdC4buH4bqnJOG7m+G6ouG7icO6w6Hhuqdr4buBw7rhuqdV4buDw7rGoeG6pz3DucO6xqHhuqfhuqjDquG6p0vhurvhuqck4buLw7rGocOg4bqnQuG7h+G6p0vhurvhuqck4buLw7rGocOh4bqna+G7gcO64bqnJOG6u+G6p0zhuqLDoOG6p0Lhu4fhuqfhu5rDg2zhuqHhuqdO4buZ4bqnbOG7peG6p27hu53hu5PDuuG6p23EgsO6xqHDoOG6p8O64bub4bud4buR4bqi4bqnxqHhu53hurvhuqdu4bufw7rhu5vhuqfhuqDhur/hu53huqds4bq9bOG6p+G6oOG7m+G7q8O6w6Dhuqdr4buBw7rhuqfhuqDDgcO1w7rhuqfhuqDhu4nDuuG6p23huq7Dusah4bqnc+G7m2/huqfDgOG6ouG7seG7neG6p3Thu4Xhu7nhuqduZ+G6oOG6p3Xhur1D4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqnbuG7neG7k8O64bqndeG7ncO64bud4bqnbuG7meG6p+G6oOG7m+G7heG7ueG6p8OA4bq9w7rGocOg4bqnQm914bqn4bqg4bud4bqo4bud4oCmJOG6okPhuqfDuuG7m+G7ncO1w7rDoOG6p+G6qOG7keG6p3XEguG6u+G6p3XhurLhurvhuqfDuuG6snls4bqnbOG7m+G7gUPhuqd14bq/w7rhu5vhuqfDusO1w7rhuqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p3Xhur1D4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqnbuG7neG7k8O64bqna+G7oeG6p2zhuqLhu7HDuuG6p+G6oMOB4bur4budw6Dhuqd1xILhurvhuqfDuuG7hcO6xqHhuqfDusah4bqi4butw7rhuqfDuuG6snls4bqn4bqgw4HDtcO64bqnbOG6vWzhuqdz4bubb+G6p8OA4bqi4bux4bud4bqnbOG6v8O64bqnc+G7m+G7q8Og4bqnbOG6vWzhuqd14bq9Q+G6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p27hu53hu5PDuuG6p3Phu5vhu6vDusah4bqn4bqg4bub4buZ4bqn4bubw7nhur/huqDhuqdu4buvw7rGoeG6oeG6p0vDtcO64bqnbOG6v8O64bub4bqnbuG7pcOg4bqnbcO54bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p27hu6/huqds4bqw4bq74bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfhu7Xhuqduw61D4bqnbOG7p8O64bqn4bub4bq/w7rhuqds4bubw7TDoOG6p+G6qOG7neG7k2zhuqfDgOG6puG6p23huq7Dusah4bqnbOG6vWzhuqd14bq9Q+G6p+G7ueG7m+G6veG6oOG6p27hu53hu5PDuuG6p3Xhu53DuuG7neG6p+G6oOG7neG7kXXhuqfEqcO64bqnw7rhu5vhu53hu5HhuqLhuqfDusah4bqiQ+G6p2x44bqn4bqo4buR4bqn4bq7w7rhuqfhuqDDucOqw7rhuqdu4bud4buTw7rhuqHhuqfhu6rDusah4bqnVMO14bqnQOG6ouG6u8O6xqHhuqck4bub4bqi4buJw7rDoOG6p+G7uOG7m+G7peG6p0zhu5vhurDhuqfhuqDhu6Fs4bub4bqnJUvDmk3huqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqfhu5rhurJ5w7rGoeG6p+G7muG7peG6u+G6p2zhu5vDueG6p2vhu53DtOG6oMOg4bqnbuG7meG6p+G6oOG6v8O54bqnbuG7neG7keG6ouG6p3Phu53hu5PDuuG6p2zhu5vDueG6p27hu63Dusah4bqna8Oqw7nhuqdtw63DuuG6p+G6oOG7r2zhuqfhuqDhu5vhu53hu5nhuqLhuqfDgOG7seG6p8OA4budw7rhu5vhuqfDgOG7scO6xqHhuqfhu7XhuqfhuqjEgsO6xqHhuqfDgMOt4bqiw6DhuqfhuqjEgsO6xqHhuqdC4bq74bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bqgw4Hhu53hu5nDuuG6p3Phu53DuuG7m+G6p+G6oMO04bqnLeG6p0Lhu4fhuqfhu5vhu6/hu53DoOG6p8OBw4PhuqDhuqfDusah4buFw7rhuqdz4bubw7nhu4HDusah4bqnbOG6vWzhu5vhuqfGoeG7neG6rOG6u+G6p2zhur1s4bqn4bqoxILDusahw6Dhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqdu4buH4bqnbuG7keG6p8O6xqHhu5vhu6Hhuqfhuqh54bud4bqnJUvDmk3huqfhuqBww7rhu5vDoOG6pz3hu7XhuqdM4burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G6snjDusah4bqna3bhuqfDgOG6osO6xqHhuqds4bq9bOG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqna+G7gcO64bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqow6rDueG6p03huqThuqfhur3DuuG6p2zDrOG7ueG6p27hu53hu5PDuuG6p8O64burw7rGoeG6p+G6oOG7m+G7q8O64bqn4bqgw4Lhuqdu4bud4buTw7rhuqd04bqyeeG7neG6p0HhuqLhu7Fs4bqnxqHhu53hurvhuqHhuqfhu5rhu53hu5PDuuG6p8O64bq7Q+G6p+G6oMOJ4bqndOG7k+G6p23EgsO6xqHhuqdu4bud4buTw7rhuqds4bqw4bq74bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnbcOtw7rhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p27hur/huqDhuqfhuqDDgcO1w7rhuqfhurnDqTbDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p+G7ueG7m8Osw7rhuqduw6zhuqLhuqduw7TDuuG6p8O64buDdeG6p+G6q+G6reG6q+G6reG6p8OA4buP4bqnbOG7peG6p+G6qeG6reG6rTbhuqfhu5vhu6/huqfGoeG7neG6u+G6p27hu5/DuuG7m+G6p27hurLhu7Ns4bqnw4Dhuqbhuqdt4bquw7rGoeG6p27hu53hu5PDuuG6p3ThurJ54bud4bqnQeG6ouG7sWzhuqfGoeG7neG6u+G6oeG6pyThu53DusOg4bqn4buBw7rhu5th4bqnTOG7qsOaxqDhuqdO4buc4buQw5rhuq8v4bu54bqx


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong

Xe tải đâm nhau khiến một người tử vong
2016-11-08 07:29:17

(QT) - Khoảng 3 giờ sáng 7/11/2016, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Phần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết