Cập nhật:  GMT+7
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq0mcsahxJHDteG6tOG6vOG7o+G6ssSRw6rEkcO0w7rhu4XEkcO0c+G7n+G7qcSR4buPZuG7j3LEkcaw4bq8xJHhurJvxILEkeG6suG6sOG6tOG7q3HEkcSCcuG7r+G7q3HhurfEkeG7j3LDveG7q3HEkeG7juG7sDBTw5Utw6nhu4PhuqcvcsOp4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxIJS4buR4buFw7Vk4bqtLOG6sOG6qsOB4buPxJHDtXPhu6Hhu6vEkeG7jXPhu5vhu6vEkcSCckLhu4/EkeG6smjEgsSR4buP4bqs4buFxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buD4bq3xJHhurZm4burccSR4bur4buF4bq8xJHDqeG6uy/hu4cv4bq5ZeG6uWXhurfEkS7hu4zhu6rDlcSR4bqyw7nhu6tyxJE/4bq0aeG7q3HEkSzhurDDusSRw4lD4buFxJHEgnLGocSRw7XhurThurzhu6PhurLEkcOqxJHDtMO64buFxJHDtHPhu5/hu6nEkeG7j2bhu49yxJHGsOG6vMSR4bqyb8SCxJHhurLhurDhurThu6tx4bqz4bqnL8SC4bqt4bqn4bqy4buF4buNxrDhu5HEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bup4buF4bqwcXPhu6vhuq/hurnEguG6usSR4buF4bq04bqy4buxZOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnc+G7qXHEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buP4bqz4buN4buF4bux4bqu4bq04buF4burceG6suG6sHPhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6uWXhurvhurkv4bq94buHw7Xhur3DqWXhurnhurvDquG6u+G6ssOpw6pl4buB4bq54bq/xrDDqeG6s+G7p8SCcWTEkS/huq3huqcv4bqyw7Xhuq3huqcv4bqy4bqw4bqt4bqn4bqy4bqw4bqt4bqn4bqyw7Xhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSZybOG7q8SRcnPhu6PhurTEkcOUaHPEkXJ24buPxJFS4bq04bubxJHhurJoc8SRP+G6tGnhu6txxJEs4bqww7rEkcO04bqq4bqg4buPxJHEgnLGocSRw7XhurThurzhu6PhurLEkcawZ+G7qcSRw7TDuuG7hcSRw7Rz4buf4bupxJHhu49m4buPcsSRxrDhurzEkeG6sm/EgsSR4bqy4bqw4bq04burccSRLcSRSeG7q3Lhuq/EkT/hurNS4bqnL8SC4bqt4bqnL+G6ssO14bqt4bqnL+G6suG6sOG6reG6py/hurLhu4Xhu43GsOG7keG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtw6rEkcO0w7rhu4XEkcO0c+G7n+G7qcSR4buPZuG7j3LEkcaw4bq8xJHhurJvxILEkeG6suG6sOG6tOG7q3HEkcO04bqq4bqg4buPxJHEgnLGocSRw7XhurThurzhu6PhurLEkcawbuG7q8SR4burZ+G6vMSR4bqyaHPEkeG7j2bhu4/EkeG7j0HEkeG6ruG6tOG7heG7q+G6t8SRw7RB4burxJHDicO6xJFx4buz4bup4bqvxJEs4bqw4bqmxJHhurbhuqLEkcawZ+G7qcSRw4lz4buj4buPxJEmcuG7r+G7q3HEkTPEkeG6suG7m8SRcuG6tOG6vOG7o+G7q8SRw5Thu4XFqeG6sHnhu6txxJHhuqLEkcWpcuG7reG7qcSR4bq54bq3xJHhurJyw7rEkeG6suG6sG3hu6vEkcWo4bqweeG7q3HEkcWoxrDhu4Xhu6tx4bq3xJFy4bq04bq84buj4burxJHDlOG7hcWp4bqweeG7q3HhurHEkSzhurBo4bupxJHDlOG7scSRxrDhuqrDgOG7q3HEkeG6snLEkMSR4burcXJz4buj4bupxJHGr+G7heG7scSR4buMaeG7scSR4bqixJHhurJyw7rEkeG6suG6sG3hu6vEkcav4buF4buxxJHhu4xp4bux4bq3xJFy4bq04bq84buj4burxJFS4bqqw4Hhu6txxJFS4but4buF4bqxxJHFqHJm4buPcsSR4bq2aOG7q8SR4buqcWzhu6vEkVJnxJHhuqLEkeG6snLDusSR4bqy4bqwbeG7q8SR4buOxJDhu4XEkSzhuqThu6tx4bq3xJFy4bq04bq84buj4burxJEw4bul4burcsSRxq9z4burcuG6scSRLOG6sOG6qsOA4burccSRLHPhu5/hurTEkXJ24buPxJHDiWfEkSxS4buOO8SRLHLhu4Xhu6tyxJHhu4Thu6vEkeG6osSR4bq6w63EkSxy4buF4burcsSR4buE4bur4bq3xJFy4bq04bq84buj4burxJHhu47hu4Xhu6nEkcav4bu14bqxxJEmcmzhu6vEkXJz4buj4bq0xJHDlGhzxJFyduG7j8SRUuG6tOG7m8SR4bqyaHPEkT/hurRp4burccSRLOG6sMO6xJHhuqLEkcO04bqqw4Dhu6txxJHDlHPhu6Phu6vEkeG7jHPGoeG7q8SRxIJy4bqs4bq3xJHEgnLhuqrDgOG7q3HEkcOUeeG7q3HEkcav4bqqQeG7q3HhurfEkeG6snJn4burcsSRxIJyw73EkcOUeeG7q3HEkVJn4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0u4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcsSRcXPhu4Xhu7HEkeG7jOG7tcSR4buOcsO5xJFy4bq04bq8xJE/4bq0bOG7q8SR4bq2RMSR4bqyw7nhu6tyxJHDtHPhu53hurTEkcSCcsO9c+G6t8SRxIJyw71zxJFy4bqgxILEkcOJw4FzxJHhu49m4buPxJHhu49BxJHhuq7hurThu4Xhu6vhurfEkcO0QeG7q8SRw4nDusSRxrBzxqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4bqyc+G7m8SCxJHhu6tyb+G7q8SRw4lnxJHhurLhu7fEkeG7j3JC4buPxJHhu49m4buPcsSRxrDhurzEkcO0w71zxJHDicOBc8SR4burckXhu6txxJHhu6tx4bqqw4BzxJHEgnJpc8SR4buPZuG7j3LEkcaw4bq8xJHhurJvxILEkeG6suG6sOG6tOG7q3HEkcO14buxxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buD4bqzxJE74bqixJEzxJHhurLhu5vhurfEkeG7jnnhu6txxJHhu4Xhu6vEkeG6ssO54burcsSRw4lnxJHhu49m4buPxJHhu49BxJHhuq7hurThu4Xhu6vhurfEkcO0QeG7q8SRw4nDusSRxrBzxqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4buP4butxJHhu6tyc+G7o+G7qcSRw4nhuqbEkXLhu7nEkeG6suG6sOG6oMSR4bqyckThu4/EkXJz4buj4burxJHhurLDveG6ssSR4burcnPhu6Phu6nEkcOJ4bqmxJHhurJz4bubxILEkeG7q3Jv4bur4bq3xJHhu49m4buPcsSRxrDhurzEkeG6sm/EgsSR4bqy4bqw4bq04burceG6scSR4buNaeG7scSRw7Rp4bupxJHhu49m4buPxJHDtHPhu53hurTEkcWpc+G7o+G7q8SR4bq2c+G7q3LEkXLhu7Fo4bqyxJHhurJyc+G7m+G6ssSR4bq84bub4bq04bq3xJHhu49BxJHhurbhuqLEkeG6suG6sOG7heG7q3HEkeG7jcO6xJHhurzEkeG6suG7m8SRw4lnxJHhu6tybOG7q8SRxrBE4buPxJHhu49y4buxxJHhu4954burccSR4bqyZuG7j8SR4buPZuG7j3LEkcaw4bq84bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0s4bqw4bqqw4Hhu4/EkcO04but4bq3xJHhu6txZ+G6vMSRw6nhurkv4buHL+G6uWXhurll4bq3xJEu4buM4buqw5XEkeG6ssO54burcsSR4buP4bqo4burccSRw7TDrcSRxIJyxqHEkcO14bq04bq84buj4bqyxJHhurnEkcO0QeG7q8SRw4nDusSR4buPZuG7j3LEkcaw4bq8xJHhurzEkeG6suG7m8SR4buPbcSCxJHhurLDueG7q3LEkXHhu7Phu6nhuq/EkeG7jOG7o+G7q3LEkcOJc+G7o+G7q8SRw5Thu4XEkcWpcuG7seG7hcSRxaly4bq0xJHDiUThu4/EkSzhurBz4buj4bq0xJFSaXPEkcOJZ8SRLOG6sOG6tOG7q3HEkeG6smzhu6nEkTPEkeG6suG7m8SR4bqycmfhu6tyxJHEgnLDvcSRw5R54burccSRUmfhurPEkVLhu4VzxJHFqXLhurTEkeG7j2bhu49yxJHGsOG6vMSR4burZ+G6vMSRw7ThuqrhuqDhu4/EkcSCcsahxJHDteG6tOG6vOG7o+G6ssSRw7Thu5/EkeG6snPhu5vEgsSR4burcm/hu6vhurfEkeG7j2bhu49yxJHGsOG6vMSRw7Rz4bud4bq0xJHhurLhurDDusSR4buN4buj4burcsSR4burcmzhu6vEkeG7qeG7i+G7j8SRcuG7scSp4buPxJHhu6txcnPEkeG7q3HDgMSR4bup4buL4buPxJHhu47hu7AwU8OVLcOp4buD4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0/4bqzUuG6py/EguG6rQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh
2020-08-12 16:49:00

QTO - Chiều nay 12/8/2020, UBND tỉnh có quyết định số 2246 phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết