Cập nhật:  GMT+7
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgz4bq+4bqz4buZOeG7sG3DvcO64buZbDnDgXc54buw4buN4buZbTl44bqiOcav4but4bqn4buZbDnhu7Dhu6nDsjnhu4fhu63huqLhu4nhu7E54buZcW454buH4but4buZbDnhu4LhuqVuOW1xbjnhu4Lhuqfhu5lsOeG6v3E5beG7reG6ouG7ieG7mTnhu4LhurPDtOG7qeG7n+G7mWxdOeG7mW1u4buJ4buTOcO0xII5w6Bhw6BhOS05w6Bhw6DDozIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgz4buYbMOi4bqiOcOhw6Av4bqxL8OgYcOgYV054bq+bznhu7Ftw7054buw4buN4buZbTl44bqiOeG7kMOtOcav4but4bqz4buZbDnhu7B24buZbDnhu4FteDnhu7Hhu6nDsznhur/hu61ybjnhu5HDouG7kznDgW7hu4nhu4E54buH4but4bqi4buJ4buxOeG7mXFuOeG7h+G7reG7mWw54buC4bqlbjltcW454buC4bqn4buZbDnhur9xOW3hu63huqLhu4nhu5k54buC4bqzw7Thu6nhu5/hu5lsXTnhu5ltbuG7ieG7kznDtMSCOcOgYcOgYS3DoGHDoMOjIjnFqG3hu5c54bq+bznhu7Ftw7054buwbcO9w7rhu5lsOeG7seG7qeG7t+G7gTnhu7Dhu43hu5ltOXjhuqI54buYbOG7reG6omrhu5k54buC4bqp4buZbDnGr+G7reG6s+G7mWxbOcWobeG7lznhur5vOeG7sW3DvTnhu7Dhu43hu5ltOXjhuqJdOeG7gG14OeG7scOy4buBbTnhu6zhur7hu5jhu4Y54bux4buN4buZbTkj4bujOSPhuqnhu5k5TcO94buZbDnDgcOiOeG7geG6teG7gTlY4bqiOcOBbsOt4buZOeG6vuG6s+G7mTnhu7Btw73DuuG7mWw5w4F3OeG7sOG7jeG7mW05eOG6ojnhu7Ft4bqz4buTOeG7h+G7tyIyL8WpMzLhu7HhurPhur/hu5Hhu4U54bur4bux4bqi4buR4buFITjhu5PhurPhu6lsbuG7mX3DoMWp4bqgOeG6s+G7reG7seG7lTgzMuG7seG7qTMy4bux4buHMzJu4buTbDnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buBIuG6v+G6s+G7lcaw4but4bqz4buZbOG7seG7qW4iw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoGHhuqHDoC/huqPhurHhu4fhuqNhw6PDo8SD4bqj4bq34buxw6HDo2Hhuq9h4bqj4buRw6Eiw7XFqWw4OS8zMi/hu7Hhu4czMi/hu7Hhu6kzMuG7seG7qTMy4bux4buHMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhur5vOeG7sW3DvTnhu7Dhu43hu5ltOXjhuqI54buQw605xq/hu63hurPhu5lsOeG7sHbhu5lsOeG7g+G6teG7mW05bG7hurU54buB4bqz4buVOeG7geG7n+G7mWw54bux4bq14buBOeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54buD4bqlbjltcW454buBeOG6sznhur7hu4BNOeG7guG6p+G7mWw54bq/cTlt4but4bqi4buJ4buZOeG7guG6s8O04bup4buf4buZbDktOeG6puG7mW19OeG7kCLhu7AyL8WpMzIv4bux4buHMzIv4bux4bupMzIv4bux4bqz4bq/4buR4buFMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu4LDrOG7mTnhu5lsw6LhuqI54bqhL+G6ry/DoGHDoGFdOeG6oWEv4bqhYTnhu4Ftbl054buD4bqn4buZbDnhur9xOeG7seG7qeG7t+G7gTnhu7Ft4butceG7gTlN4but4bqi4buJ4buZOXjhuqI54buC4bqzw7Thu6nhu5/hu5lsOeG7g+G6rTlt4buVw6Lhu5k54buxbcOi4buZbTnhu4PhuqVuOW1xbiI5I27hu4nhu4E54buxcjnhu4Ft4buz4buBOeG7g+G6pW45bXFuOeG7mW1u4buJ4buTOcO0xII5w6Bhw6BhOS05w6Bhw6DDoznhu4F44bqzOeG7geG6teG7gTnhu4Ftbl054buD4bqn4buZbDnhur9xOeG7seG7qeG7t+G7gTnhu7Ft4butceG7gTnhu4Phuqfhu5M54bq/4bqn4buVOeG7g+G7r+G7mWw5xrDhu63huqI54bux4bupw7Phu5ltXTnGsOG7reG6ojnhu4PDsuG7mW0iOcOUw6zhu7E5xrDhu63huqc54bq/4bq54butOeG7geG7uTnhu7HhuqVuOeG7g+G6pW45bXFuOeG7gXQ54bq/4bqn4buZOeG7g+G7r+G7mWw54buxbeG7heG7lTnhu4Phu4s54bq14buZOeG7mW1l4buZOeG7q+G7tznhu4PDvcO54buBOeG6vuG6s+G7mTnhu7Btw73DuuG7mWw5w4F3OTDhur7hu7AjMTlN4but4bqi4buJ4buZOXjhuqI5xaltw6054buH4but4bqi4buJ4buxIjkj4buLOeG7geG7n+G7mWw54bux4bq14buBOeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54buB4bq14buBOeG7mXFuOeG7h+G7reG7mWw54buC4bqlbjltcW454buC4bqn4buZbDnhur9xOW3hu63huqLhu4nhu5k54buR4bq54buZOeG7sW3hu7M5I05dOcOBbuG7ieG7gTnhuqBl4bqiOeG7h+G7t+G7mWw5w4Hhuqnhu5k5w7Ru4buJ4buZOeG7seG7qcOz4buZbTnhu4PhuqVuOW1xbjnhu4PDvcO54buBOeG6vuG7sCM5TeG7reG6ouG7ieG7mTl44bqiOeG7seG6u8WpOeG7seG7qeG7reG7mWw54buBbeG7jTnhu4PhuqXhu5U54buxbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnhu5lsbW7DreG7kznhu7Hhu6/hu4FdOeG7h2Xhu5k54buBbXgiOeG6vuG7sCM5TeG7reG6ouG7ieG7mTl44bqiOeG7g+G6rTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E54bqhOW1xbjnhu5lsbcOyOeG6v+G6s+G7mTnhu4Ftw6nFqTltw6Lhu5ltOeG7k+G7pTnhu6lx4buZbDnDgcOiOcOhOW1xbjnhu5lsbcOyOeG7geG6teG7mTnhur9xOeG7gW14OeG7gW3hu6Hhu7E54buDxKk54buRw6nhuqI5w4M5w7Ruw6zhu5k5bOG7l8WpOcODOcOBw6Lhu5U54buH4bu3OeG7sW3huqfhu5U5w4Hhuqnhu5k5w7Ru4buJ4buZOeG7g+G6pW45bXFuIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7gG14OeG7g+G7iznhu4PhuqVuOW1xbjnhu4PDvcO54buBOeG6oOG6teG7gTnhu4PDsuG7mW054buRw6J9OeKAnOG7mGXhu5lsOeG7geG6s+G7lTnhu5nhuqnhu5lsOeG7keG7t+G7gTnhu5Hhuq3hu5ltOeG7g+G6peG7lV054bur4buz4buBOeG7gW1uw6zhu5k54buDw6nhu6054buBeOG6sznhu4Lhuqfhu5lsOeG6v3FdOeG6oGXhuqI54buH4bu34buZbDlt4buJOeG7sW3hu6Hhu5lsOeG7gW1v4buZbTnhu7Hhu6nDsjnDgUHhu5lsOeG7k+G6peG7mW1bOcWpbeG6teG7sTlt4but4bqiOeG7seG7qeG7reG6ouG7i+G7mTnhu7Ft4buh4buZbDnhu4Phu5XDouG7mTnDtMOs4buxOeG7geG6teG7gTnhu4dl4buZOeG7sXHhu4FbOW3hu63huqI54buDceG7mWw5w4HDojnhu6vhu7k54buHd+G7mWw5bW7hu4nhu605xrDhu63huqc54buB4bq14buBOeG7mWzhu61w4buZOeG7keG7t+G7gV054bux4bql4buVOeG6v8O9deG7gTnhu4Nx4buxOcWpbeG6tTnFqW3hurXhu7E54bux4bupbsSp4buZOcO0buG7mW054buxw6w5LTnhuqDhuq05bXFuXTlsbkE5w4FB4buZbDnGsOG7reG7oeG7gTnFqW3GoeG7mWw5LTnhurPhu5k54buZbuG7mW1dOeG7sW3hu7fhu4E5bW7hu4nhu5k54bux4buh4buxOeG7gW3DvXThu5lsOeG7seG7qcOz4buZbTlsbuG6p+G7kznhu5lsbcOo4buVOeG6v+G7i+G7mTnDgUHhu5lsOcOBw6I54bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7mTnhu5N1buKAnSI54buCw6zhu5k54buZ4bqz4bqiXTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnhu4Ft4but4bq94buZOeG6v8OyOeG7k+G7m2454buTY+G7sTnFqW134buBOcOBdznhu4PhuqVuOW1xbjnhu4F0OeG6v+G6p+G7mTlt4buVw6Lhu5k54buxbcOi4buZbSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMj4buLOeG7mW1l4buZOeG7q+G7t1054bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOeG6vuG7gE054buC4bqn4buZbDnhur9xOW3hu63huqLhu4nhu5k54buC4bqzw7Thu6nhu5/hu5lsOeG7mW1u4buJ4buTOcO0xII5w6Bhw6BhOS05w6Bhw6DDoznhu4Hhu5c54bqhw6M5eOG6ojnDgW7DreG7mTkww7Rt4buf4buZbDnhu7Fv4buZbTnhu6vhu485xrDhu63hurPhu5k54bq/bsOt4buZOcWpbcah4buZbDnhu7Hhuqnhu5lsOeG7sW3DreG7kzFbOVjhuqI54bq/4bqz4buZOcOUbsSp4buTOeG7seG7qeG6szlN4but4bqi4buJ4buZOXjhuqI54buB4buXOeG6rzl44bqiOcOBbsOt4buZWznhu6vhu6E54buRw73DueG7mWw54buD4bqlbjnhur9uxKnhu6054buH4bu3OeG7guG6pW45bXFuOeG7guG6p+G7mWw54bq/cTnhu7Hhu43hu5ltOeG7keG6ueG7mTnhu7Ft4buzOSQjTk5dOeG7mW1u4buJ4buTOcO0xII5w6Bhw6BhOS05w6Bhw6DDoznhu4Hhu5c5w6DhuqE54buD4bqlbjnhur9uxKnhu60iOSPhu4s54buxbcO6bjlsbuG6s+G7mTnhu7FyOeG7gW3hu7Phu4E54buD4bqlbjltcW5dOeG7h+G7tznDtG7DrOG7mTnhu7Hhu7U5w6Hhuq8tw6Hhurcv4bqxL8OgYcOgYTnDgXVuOeG7sXLhu5lsOeG7q+G7oTnhuqHDoMOjOeG7g+G6pW454bq/bsSp4butIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G7sG3huqfhu5U54buR4but4bq74buZOeG7seG6pW45bXFuOeG7mWxtw7JdOeG7geG6teG7gTnhu4PhuqVuOeG6v27EqeG7rTnhu4Phu5fhu5lsOWzhu5fFqTnhu5Nx4buxOeG7q+G7oTnDgznDtG7DrOG7mTnhu5ltw719OeG7huG7tznhu7Ft4bqn4buVOeG6vuG6teG7lTnhu4HhurXhu5U54buBbW/hu5ltOeG7seG7qcOyOeG7seG7qcOz4buZbTnhu4LhuqVuOW1xbjnhu4Lhuqfhu5lsOeG6v3E5beG7reG6ouG7ieG7mTnhu4LhurPDtOG7qeG7n+G7mWxdOeG7mW1u4buJ4buTOcO0xII5w6Bhw6BhLcOgYcOgw6M5w4HDquG7mTnhu4HGoeG7mTnhu4Ft4but4buZbDnhu4Ft4but4buZbF05xalt4bq54buZOcO0w6zhu7E5xrDhu63huqc54buD4bql4buxOeG7g8O9w7nhu4E54buB4bq54buZOeG6v3I54bur4but4buZbDnhu5ltQeG7mWw54buZbWXhu5k54bux4buhOeG7g27EqeG7mTltw7Phu5ltOeG7seG6u8WpOeG7sW3EqV054buB4bq1OeG7mW1l4buZOeG7sW7DreG7rTnhur9uxKnhu605bOG7l8WpOcWpbeG6ueG7mTnhu4Ft4buVOeG7geG7n+G7mWw54bux4bq14buBOWxu4bqn4buTOeG7mWxtw6jhu5U54buBeOG6sznhu4PDsuG6sznFqW3DvXThu5lsWznhu5Nx4buxOeG7q+G7oTnDtMOs4buxOcaw4but4bqnOeG7g+G6peG7sTnhu4PDvcO54buBOeG7seG7qeG7leG7mWw54buxbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnhu4Btw7104buZbDnhu7Hhu6nDs+G7mW054buTd+G7gTnhu7Fuw63hu605xrDhu63hu6Hhu4E5bG7hurM5bG7huqfhu5M54buZbG3DqOG7lTnhur/hu4vhu5k5w4FB4buZbDnhu7Ft4buF4buVOeG7mGxtw7I5xrDhu63huqLDrOG7sTnhuqFh4bqz4oCmMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzxaht4bq54buZOeG7sXDhu5k54bux4bqlbl05beG6peG7mTnhu4Ftw6w54buB4bq54buZOeG7geG7lznhu4PhurXhu5ltOWxu4bq1OeG7gXc54buxbcSpOeG7mW1B4buZbDnDtG3hu5c5w7Rt4bqp4buZOeG7seG7qeG7leG7mWw54buB4buf4buZbDnhu7HhurXhu4E5bG7huqfhu5M54buZbG3DqOG7lTnhur/hu4vhu5k5w4FB4buZbF054bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOeG7meG7n+G7mWw54buxbeG7n+G7mTnhu5N1bl054bqgZeG6ojnhu4fhu7fhu5lsOeG7g3FuOeG7mWx5OeG7geG6teG7mTnhur9xXTnhu4Phuqfhu5lsOcOBbsOt4buZOeG7kcOiOeG7g3Dhu5lsOeG6v8Oi4buVOeG7h2Xhu5k54buxceG7gTnhu7FtbsSp4butOeG7q+G7oeKApjkj4buLOcWpbcO9dOG7mWw5bcO9deG7mWw5xalt4bq14buxOeG7seG7qW7EqeG7mV054buB4bq54buZOeG6v3I54bur4but4buZbDlsbuG6p245xalt4bq1xak5xalt4bq14buxOeG7seG7qW7EqeG7mTnhu5nhu5/hu5lsOeG7mWxtbuG7icWpOeG7g2Phu4E54bux4bupw73hu5lsOeG7pTnDgXbhu5lsOeG7g8Op4buxOeG7g+G6s2454buTw6Lhu6054buT4bunOeG7gXjhurM54buxbeG7reG7mWw54buReeG7mWw54bq+4bqzOeG7kMah4buZbF05xalt4bq14buxOeG7seG7qW7EqeG7mTnhu4Hhu5Xhu5k54buZ4but4bufbjnhu4FteDnhu5Hhu7fhu4E54buxbeG7heG7lTltw7114buZbDnhu4Ft4bqp4buZOeG7meG7reG7n2454buD4bqlbjlsbuG6sznhu6vhu6/hu4FbOeG7mWXhu5lsOeG7geG6s+G7lTnhu4Ftw6nhu7E54buRw73DueG7mWw54buHZeG7mTnhu6vhu6HigKYyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu4bhu5U54buxw7Phu5ltOW3Ds+G7mW054buA4buUI07hu4Ytw6Hhurc54buD4bqz4buZbDnhu4duauG7mTnhur9uw6zhu5k5xalt4buz4buBOeG7seG6pcWpXTnhu4PhuqVuOW1xbjnhu5nDreG7mTnhu6nhu6/hu7E5bOG7m+G7mTnhu5HhuqVuOeG7seG7qeG7leG7mWw5w6A54buZbMOi4bqiOcOBw6I5bG7huqfhu5M54bq/deG7sTnhu4PhuqVuOeG6v27EqeG7rTnDtG3hurXhu4FtOeG7k8O6biIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPDlMOs4buxOeG7keG7reG6u+G7mV054bq+bznhu7Ftw7054buw4buN4buZbTl44bqiOeG7kMOtOcav4but4bqz4buZbDnhu7B24buZbDnhu4PhurXhu5ltOWxu4bq1OeG7geG6s+G7lTnhu4Hhu5/hu5lsOeG7seG6teG7gTnhu4Ft4but4bq94buZOeG6v8OyOeG7g+G6pW45bXFuOeG7gXjhurM54bq+4buATTnhu4Lhuqfhu5lsOeG6v3E5beG7reG6ouG7ieG7mTnhu4LhurPDtOG7qeG7n+G7mWwiOeG7gnDhu5lsOeG7sW3Dum5dOeG7g+G7iznhu5lsbcOyOeG6vuG7gE054buC4bqn4buZbDnhur9xOU3hu63huqLhu4nhu5k5eOG6ojnhu4LhurPDtOG7qeG7n+G7mWw54buxbsOsxak54buxbeG7rTnhu4PhurnhuqI54buDeDnhu4HhurXhu4E5w4M5w7Ruw6zhu5k54buD4buX4buZbDls4buXxak54buDxKk54bq/cjnhu6vhu63hu5lsXTlt4buVw6Lhu5k54buBbeG7jeG7mW05w4Hhuqnhu5k5w7Ru4buJ4buZOeG7seG7qcOz4buZbTnhu4PhuqVuOW1xbiI5I+G7iznhu7Ftw7puOWxu4bqz4buZOeG7g+G6pW45bXFuXTnhur5vOeG7sW3DvTnhu7Dhu43hu5ltOXjhuqI54buDcOG7mWw5w4M54buBbXg54bux4bupw7104buZbDnhu6nhu6/hu7E54buZbOG6q+G7mTnhu7Ftw7puOWxu4bqz4buZOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOcOgOeG7mWzDouG6ojnhu5ltw73hu5lsOeG6osOt4butOeG7geG6ueG7rTlt4but4bqi4buJ4buZOeG7gW3hu63hur3hu5k54bq/w7I54buBbeG7rTnhu4PhurXhu5VdOeG7g+G6p+G7kznhur/huqfhu5U54buZcW454buH4but4buZbDnhu4Ftw7104buZbDnhu7Hhu6nDs+G7mW054buD4bqlbjltcW454buD4buLOeG7qeG6syIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODPhu5Bl4buTOeG7sG3hurPhu5ltMi/FqTM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh

Phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh
2020-08-12 16:49:00

QTO - Chiều nay 12/8/2020, UBND tỉnh có quyết định số 2246 phê duyệt 2 đơn vị cách ly y tế cấp tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải và Trung tâm Y...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết